HISTORY OF HAIKU


10 haikuists and their works
From Basho to Koi


Written by
Ryu YotsuyaIndex

Before Basho (The 15-16th centuries)

Basho Matsuo (1644 ~ 1694)

Buson Yosa (1716 ~ 1783)

Shiki Masaoka (1867 ~ 1902)

Kyoshi Takahama (1874 ~ 1959)

Ippekiro Nakatsuka (1887 ~ 1946)

Sekitei Hara (1889 ~ 1951)

Hisajo Sugita (1890 ~ 1946)

Suju Takano (1893 ~ 1976)

Kakio Tomizawa (1902 ~ 1962)

Koi Nagata (1900 ~ 1997)


HOME / Haiku / Tanka / Romance / Profile

French / Japanese

e-mail to Ryu Yotsuya and Niji Fuyuno

loupe@big.or.jp