50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

October 2000

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date Mode Q/H Beam GL Remarks
JG3LEB/3 LU2FFD 50.110 2224 001031 SSB HRD 57
JH5FIS A52JA 50.110 1455 001031 CW HRD CQ CQ
IK5RLP VK9CZ 50.110 1326 001031 SSB QSO 90 jn52lr good lucky
9M6BAA VK8RAS 50.047 1323 001031 Beacon HRD up to S5, hvy QSB
VK8GF T88TU 50.115 1233 001031 SSB QSO 5X9
VK8GF T88QG 50.130 1155 001031 SSB QSO 5X9
VK5ZBK 9M6BAA 50. 1229 001031 SSB QSO 320 OJ85 GOOD SIG WITH QSB
VK3OT 9M6BAA 50.115 1230 001031 SSB HRD 330 OJ85 Good Copy wkd VK8GF
VK3SIX 9M6BAA 50.115 1210 001031 SSB QSO FB qso
JA8NAE T88QG 50.130 1128 001031 SSB QSO 200 rs55
JM1IGJ T88TU 50.150 1110 001031 SSB HRD 59++
IK5RLP JA2POK 50.165 0950 001031 SSB QSO 60 jn52lr we listen you calling cq
HB9RUZ VK6RSX/B 50.303 0935 001031 Beacon HRD 115
JA1BK S52X 50.085 0906 001031 CW QSO 240
JA1BK 9A3HZ 50.085 0911 001031 SSB QSO
IK5RLP BG7 VR2 50.000 0855 001031 SSB QSO 70 jn52lr good sig 55-57 qsb
VK3SIX EU-TV 48.2396 0837 001031 Vid/TV HRD 300 EU E2 TV VK2QF nw>>DL/ON
VR2XVD YO4FRJ/P 50.145 0810 001031 SSB QSO RS55
JH4ADV A52JA 50.125 0805 001031 SSB HRD 280 QRZ QRZ
JR6GV SV5BYR 50.110 0727 001031 CW QSO Also SSB
JA5GJN/4 A52JA 50.125 0746 001031 CW QSO 240 FB
JA5GJN/4 A52JA 50.125 0735 001031 SSB QSO 250 59FB
JH4ADV A52JA 50.125 0734 001031 SSB HRD FB SIG NW ON FREQ
JA8CAR T88TU 50.150 0632 001031 CW QSO 200 59 VK6RSX 539
VR2XVD 5B4AGM 50.145 0620 001031 SSB QSO RS55
VR2XVD UX7MX 50.145 0603 001031 SSB QSO VR2XVD QRV on 50.145
VR2XVD JA1ETO 50.145 0520 001031 SSB QSO RS59
HL1LTC A52JA 50.125 0614 001031 SSB QSO RS59 Tnx New One !
JH4ADV A52JA 50.125 0538 001031 CW HRD sri
JH4ADV A52JA 50.125 0538 001031 SSB HRD nw on freq
JL2HIW A52JA 50.125 0400 001031 CW QSO
JA8CAR A52JA 50.125 0457 001031 SSB QSO 220 51
JH5AKH A52JA 50.125 0502 001031 SSB HRD 260 CQ CQ CQ...... QSX135 59+
JA6GWX A52JA 50.125 0434 001031 SSB QSO
V73AT A52JA 50.125 0448 001031 SSB QSO Tnx for New one!
JH4JLJ A52JA 50.125 0424 001031 SSB QSO 270 FB SIG CW QSO0417Z
JI1HCD A52JA 50.125 0422 001031 SSB QSO 275
V73AT HC8A 50.110 0408 001031 SSB QSO 57 Tnx for new One!
V73AT HC3AP 50.110 0405 001031 SSB QSO 51 into kwaj
JI1CQA A52JA 50.125 0408 001031 CW QSO 275 Now Strong! Tnx New One!
JA8CAR T88TU 50.110 0400 001031 SSB HRD 190 59 cw
JA3RQ ZK1NJC 50.100 0316 001031 CW QSO 120 QSX 50.140
JH4ADV ZK1NJC 50.100 0324 001031 CW HRD 110 559 QSX 140
JI1HCD A52JA 50.125 0329 001031 CW QSO 275
JA9WKE A52JA 50.125 0306 001031 CW HRD 270 QSX 135 CW NOW
JR7XGL FO0WEG 50. 0255 001031 SSB QSO 140
JA8NAE FO0WEG 50.108 0256 001031 SSB QSO 140 rs55qsb
JA8CDT FO0WEG 50.110 0217 001031 SSB QSO 120
VK3SIX A52JA 50.1249 0255 001031 Beacon HRD 330 VVV de A52JA How Break???
VK3SIX A52JA 50.125 0245 001031 Beacon HRD 330 Thai TV 599 Try 14.195 qs
JA6GWX PY2XB 50.105 0238 001031 CW QSO
JN3ONX LU3HBO 50.123 0129 001031 SSB QSO herd since Oct 1991.
JA8CAR FO0WEG 50.110 0212 001031 SSB QSO 150 57
VK3SIX JA8CAR 50.110 0210 001031 SSB HRD 360 QN03
V73AT PY2XB 50.130 0055 001031 CW QSO 559 into rj38
JN3ONX LU4HP 50.134 0140 001031 SSB QSO
JA5CMO ZP5YW 50.114 0136 001031 SSB QSO 110 RS 59
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0140 001031 CW HRD 000 QM07
VK3SIX JK7KCI 50.110 0120 001031 CW QSO 005 QM08
VK3SIX KL7CC 50.110 0130 001031 CW QSO 005 BP51
JE1BMJ FO0WEG 50.1098 0120 001031 SSB QSO QSL via SP9FIH
JH6CYW PU3WPA 50.107 0028 001031 SSB HRD
JH6CYW PY2XB 50.130 0011 001031 CW QSO
JS1LYC LU6DLB 50.115 2311 001030 SSB QSO RS 59 TNX FB DX QSO
JJ1CKD LU2FFD 50.150 2304 001030 SSB HRD 120 FF97 WEEK.CONDX Down?TNX QSL.
JJ1CKD LU2FFD 50.110 2252 001030 SSB HRD 120 CQ CQ.
JJ1CKD LU7DZ 50.130 2248 001030 SSB HRD JA-SA OPEN!!PSE QRV!!
VR2XMT 9E1C 50.137 1308 001030 SSB QSO 59 in OL72
VR2XMC E30TA 50.110 1213 001030 SSB QSO qsl via DL5NAM, RS58
JA2POK XU7AAP 50.110 1005 001030 SSB HRD QRZ
JE1HLR XU7AAP 50.120 0935 001030 SSB QSO 250 RS 59 FB
JO1LVZ VK6RSX 50.303 0940 001030 Beacon HRD 190
JA8RC A52JA 50.1255 0308 001030 CW QSO 260 K5K 13:00Z QRT
JA8RC K5K 50.115 0006 001030 SSB QSO K5K Info 6m Today 13:00Z
JR7CLB/6 8Q7QQ 50.110 0730 001030 CW QSO CQ CQ
JS1LYC V73AT 50.107 0606 001030 CW QSO TNX FB DX QSO FB 599
JR2HCB A52JA 50.125 1420 001030 CW HRD 270 CQ CQ CQ..
JA8CAR VK6RSX 50.304 0510 001030 Beacon HRD 230 539
HL1LTC V73AT 50.110 0406 001030 SSB QSO RS 55 TNX
JA8TSG A52JA 50.125 0316 001030 CW QSO 265 tnx new 1
JI2QKJ A52JA 50.125 0300 001030 CW QSO Nw CW Loud!
JN1WXW A52JA 50.125 0158 001030 SSB QSO 270 GUD SIG!!
JA6TEW A52JA 50.125 0213 001030 SSB QSO 270 59
JH1HHC A52JA 50.125 0159 001030 SSB QSO 275
JG2AJK A52JA 50.125 0206 001029 SSB QSO 270 SRI RST59 FB QSX135
JG2AJK A52JA 50.125 0206 001029 SSB QSO 270 RST559 FB !
JI1UHZ A52JA 50.125 0159 001030 SSB QSO TNX NEW ONE
JA9SSB A52JA 50.125 0156 001030 SSB QSO 260
JR2HCB A52JA 50.125 0141 001030 SSB HRD UP 10 NOW
JA8CAR V73SIX 50.014 0125 001030 Beacon QSO 160 529
J T88TU 50.110 0106 001030 SSB QSO 190 59
JR0EQQ K5K 50.105 0053 001030 SSB QSO 120 95+ up115
JR0EQQ K5K 50. 0053 001030 SSB QSO 120
JS1LYC T88TU 50.130 0019 001030 CW QSO
JA3EGE T88TU 50.130 0016 001030 CW QSO 599
JA3EGE T88TU 50.130 0016 001030 CW QSO 599
JA6IMJ KH6RH 50.140 2353 001029 SSB HRD BL11 59 VY GOOOD
JN1WXW KH6SX 50.134. 2306 001029 CW QSO 90
JN1WXW K5K 50.105 2217 001029 CW QSO 90 get .119
JA6IMJ NH6YK 50.120 2339 001029 SSB HRD 90 59
WH6O JA'S 50.120 2330 001029 SSB HRD many 59+ any HL stations
JH4ADV K5K 50.105 0808 001029 CW QSO fb sig
JA8RC K5K 50.105 2234 001029 CW QSO 599 +++ Tnx new One Big S
JA K5K 50.105 2234 001029 CW QSO 120 K5K 59+++9 Mobil 529 Tnx
JA3EGE KH6HME/B 50.061 2231 001029 Beacon HRD 599++++
JE1RXJ K5K 50.105 2224 001029 CW QSO QSX 0118
JF2MBF ZK1NJC 28.885 2122 001029 SSB HRD Calling you Nob San OT
JA9LSZ KH6SX 50.1109 2200 001029 CW HRD 90 CQ CQ...
JA9LSZ K5K 50.105 2155 001029 CW QSO TNX NEW ONE!!
KB6NAN ZK1NJC 50.100 2100 001029 SSB QSO he listen 50140,wkd ssb
JA2POK 9M2NK 50.107 1405 001029 CW HRD sory time
JA2POK 9M2NK 50.107 1205 001029 CW HRD CQ CQ
EB8BTV EH8BPX 50.120 0951 001029 SSB QSO il18 Looking for Asia
SM0KAK JA 50.110 0930 001029 CW HRD Think OH7X_ WKD JA. HRD O
VR2IO VR2HAM 50.100 0935 001029 CW QSO CQ CQ CQ de VR2HAM
JA1BK 9M2KE 50.107 0828 001029 CW QSO 240
ZL3ADT JF3GPS 50.110 0404 001029 SSB QSO heard N?? cq on cw earlie
HL1LTC ZL3NE 50.110 0510 001029 CW QSO RST 559 TNX
HL1LTC ZL3TY 50.110 0500 001029 CW QSO RST 559 TNX
ZL3TY HL1LTC 50.11 058 001029 CW QSO also JA3s
JG3LEB/3 ZL3ADT 50.110 0406 001029 SSB HRD 57 ZL3SIX 50.040 539
JA8NAE ZL2AGI 50.110 0239 001029 SSB QSO rs52
JA8NAE ZL2KT 50.110 0235 001029 SSB QSO rs52
JI1WMI LU9EHF 50.115 0210 001029 SSB QSO 100 VY FB QSO 59
JE7ETY K5K 50.105 0211 001029 CW HRD cq cq up 115
JI1WMI LU9EHF 50.015 0150 001029 Beacon HRD 100 FB sig 52-54
JI1WMI CX1CCC 50.019 0140 001029 Beacon HRD 100 VY FB sig 55-59
7J7ADB K5K 50.105 0116 001029 CW QSO tnx new one
JA3EGE KH6BTV 50.092 0117 001029 CW QSO 90 559
JI2EVL KH6SX 50.103 0059 001029 CW HRD 539
KH6SX NH6YK 50.110 0051 001029 SSB HRD glued to .110 20 plus m
JI2EVL NH6YK 50.1097 0031 001029 SSB HRD 41
JH8LCV K5K 50. 0030 001029 CW HRD 120
JI2EVL KH6SX 50.1107 0030 001029 CW HRD 419
JI1HCD KH6HME/B 50.0615 0000 001028 Beacon HRD 80 RST 529-559
7J7ADB KH6HME/B 50.061 2335 001028 Beacon HRD
W6/JE6JYT K5K 50.105 1910 001028 SSB QSO 59+
JI4TKJ TI5BX 50.150 1520 001028 SSB HRD 210
JI4TKJ TI7WAM 50.102 1515 001028 CW HRD 210
JI4TKJ TI5/JA6WFM 50.102 1510 001028 SSB HRD 210
JI4TKJ HP2CWB 50.130 1416 001028 SSB HRD 210
HP2CWB LISTENING 50.130 1359 001028 SSB QSO
HP2CWB JR6VSP 50.110 1358 001028 SSB HRD
JM1IGJ VK8MS 50.110 1328 001028 CW HRD
VR2YYW KH2TX/KH0 50.150 1320 001028 SSB QSO 59+
JE6LML BG7OH 50.115 1255 001028 SSB HRD PM53 RS59
JE6LML XU7ABF 50.120 1117 001028 SSB QSO RS59
JJ1CKD VK9CK 50.125 1206 001028 SSB QSO 230 VK9CZ-VK9CK Change.
JJ1CKD VK9CZ 50.125 1158 001028 SSB HRD 230 STRONG!RS 59/PILE UP!!
JN1JFC 9A4DA 50.095 0914 001028 CW QSO 255 TNX NICE QSO 73!
JN1JFC 9A3JI 50.123 0823 001028 SSB QSO 245 HAD IV0GBO
JN1JFC I0WTD 50.118 0817 001028 CW QSO 240 TNX NICE QSO 73!
JN1JFC I0JX 50.118 0806 001028 CW QSO 240 TNX NICE QSO 73!
4S7YSG JR6VSP 50.110 0958 001028 CW QSO
JI2EVL IW0DRW 50.145 0906 001028 CW HRD
JH4JLJ FR1AN 50.120 0858 001028 SSB QSO
DL8YHR CQJA 50.090 0810 001028 CW QSO 60 CQ JA
JA6BFD FR1AN 50.120 0837 001028 SSB QSO 250
JI2QKJ FR1AN 50.120 0835 001028 SSB HRD
JA1BK I0WTD 50.118 0815 001028 CW QSO 250
SP6GWB DU1EV 50.107 0730 001028 SSB HRD 70 dont heard me
HL1LTC XU7ABF 50.110 0652 001028 SSB QSO RS 59
JN3ONX 3W3SK 50.115 0636 001028 SSB HRD
JI1WMI 3W3SK 50.115 0630 001028 SSB QSO 230 RS59 QSLINFO JA6UHG
JF3VUP/1 JH0XUP/JD1 50.1057 0615 001028 CW HRD
VR2ZNC JD1/JH0XUP 50.11 0525 001028 SSB QSO OL72 thanks for the new one
JN1WXW 3W3SK 50.1148 0558 001028 SSB HRD Big gun calling him now
JA8CAR 3W3SK 50.110 0547 001028 SSB QSO 230 53
JA8CAR DU1EGA 50.104 0521 001028 CW QSO 220 59
JG3LEB/3 3W3SK 50.114 0549 001028 SSB HRD 59
VK3SIX UA0-VID 49.75++ 0530 001028 Vid/TV HRD 355 PN** QRV 50.110 CW fm QF02
JN1WXW CX1CCC/B 50.0195 0048 001028 Beacon HRD date wrong
JN1WXW CX1CCC/B 50.1195 0048 001027 Beacon HRD 100
JF6VRT PY3SOL 50.120 0019 001028 SSB QSO 100 RS59
JF6VRT PU3WPA 50.107 0009 001028 SSB HRD
KH7L JAS 50.120 2330 001027 CW QSO HVY QSB gome-ne
7J7ADB V73SIX 50.013 2315 001027 Beacon HRD 579
JL7XRT V73CW 50.155 2259 001027 SSB QSO 130 RS59
JA7WSZ KH6HME 50.O61. 2253 001027 Beacon HRD 130 QO07 scatter weak
JE6LML 9M6BAA 50.17 1400 001027 SSB HRD RS59
VK8AH A52JA 50.125 1353 001027 CW QSO 300 PH57 Tks fur new one
VR2XVD T88TU 50.120 1300 001027 SSB QSO VR2XVD @
VK8AH A52JA 50.125 1325 001027 CW HRD 300 PH57 Calling but cannot raise
JA2POK IK5YJY 50.165 0939 001027 SSB QSO RS 55
VR2IO VR2HAM 50.100 1155 001027 CW QSO CQ CQ CQ de VR2HAM
JI2QKJ YU1EU 50.108 0921 001027 CW QSO sri the correct callsing
JI2QKJ OM3NY 50.100 0939 001027 CW QSO
JI2QKJ YU1ET 50.087 0921 001027 CW QSO 260
JA8NAE VK8ZAA 50.110 1041 001027 SSB QSO rs52 qsb hrd vk4fs
VR2XMC 9H1XT 50.145 0939 001027 SSB QSO RS53, TNKS FOR A NEW ONE
VR2XMC IT9RZR 50.110 0930 001027 SSB QSO TNKS FOR A NEW ONE RS59
JA1BK YU1EU 50.086 0943 001027 CW QSO Good sig
JA8NAE VK8RAS 50.046 0905 001027 Beacon HRD 195 not dx in ja8
VR2XVD IK7MCJ 50.145 0910 001027 SSB QSO VR2XVD QSL Information vi
VR2XVD IT9RZR 50.122 0855 001027 SSB QSO RS59
JO1LVZ XU7ABL 50.130 0834 001027 SSB QSO 240
VR2XVD 9H1CG 50.120 0755 001027 SSB QSO RS59
VR2XVD 9H1CG 50.120 0755 001027 SSB QSO
KH7R FO0WEG 50.110 0746 001027 SSB QSO RS 52
VR2XVD SV1DH 50.110 0751 001027 SSB QSO
VK5AYD OA3IW 50.103 0735 001027 CW HRD heard only calling cq not
VK5AYD OA3IW 50.103 0735 001027 CW QSO
VK5AYD OH2BC 50.115 0730 001027 SSB HRD
VK5AYD OH2BC 50.120 0720 001027 CW QSO
JY9NX VR2JK 50.110 0620 001027 CW QSO 90 F2. nw 107 CQ Asia
VK3SIX UA0TV 49.7499 0315 001027 Vid/TV HRD Qf12
JN3ONX VK2BA 50.120 0147 001027 SSB QSO 59-59.
JO1LVZ VK2BA 50.120 0122 001027 SSB QSO QF59 59-59
JJ3AZA/1 LU1DMA 50.105 2225 001026 SSB QSO F.OUT......
JJ3AZA/1 LW2DQZ 50.105 2218 001026 SSB QSO
JI2EVL LU2FFD 50.110 2217 001026 SSB HRD CQ
JN3ONX 9M6BAA 50.103 1458 001026 CW QSO my output 10w.hi.
JH9INY 9M2/JI1ETU 50.085 1330 001026 Beacon HRD
JF5NTT DU1/GM4COK 50.107 1238 001026 CW HRD
VR2XMT JH0XUP/JD1 50.110 1234 001026 SSB QSO good signal 59+
JE1RXJ DU1EV 50.107 1213 001026 CW HRD CQ
JA8NAE DS1CMD 50.160 0940 001026 SSB QSO rs59
JN1JFC S59A 50.107 0804 001026 CW QSO 235 Tnx New One! RST559!!
JN1JFC 9A1DCD 50.116 0740 001026 CW QSO 235 Tnx New One! RST559!!
JN1JFC SP5CCC 50.120 0733 001026 CW QSO 235 TNX NICE SC QSO 73!
JA9SSB OH2BC 50.103 0720 001026 CW HRD 210 559
KH7R K5K 50.105 0821 001026 Beacon HRD
JL4GTO OH2BC 50.102 0710 001026 CW QSO 230 up 559FB!
JE2LPC LW4DIR 50.141 0323 001026 CW QSO 120 PM85
JE2LPC PY2XB 50.145 0320 001026 CW QSO 120 PM85
JE1RXJ LW4DIR 50.140 0400 001026 CW HRD CQ But weak
JA8CAR VK2KYP 50.110 0343 001026 SSB HRD 180 53 QSB
JA8CAR V73SIX 50.014 0340 001026 Beacon HRD 160 559
JA9SSB LW4DIR 50.131 0255 001026 CW QSO 90
VK2KYP 49.75 VIDEO 49.750 0331 001026 Vid/TV HRD 355 QF56 multiple carriers
JA5CMO PY2XB 50.110 0242 001026 SSB QSO 110 RS 56
JA5CMO PY5CC 50.115 0238 001026 SSB QSO 110 RS 59
JA5CMO NH6YK 50.110 0234 001026 SSB QSO 110 RS 56
JA5CMO PY2PLL 50.110 0231 001026 SSB QSO 110 RS57
JA5CMO PP5JD 50.130 0226 001026 SSB QSO 110 RS 57
JA5CMO PP5JD 50.130 0226 001026 SSB QSO 110 RS 57
VR2IO VR2HAM 50.100 0315 001026 CW QSO CQ CQ CQ DE VR2HAM
JI2QKJ PY2XB 50.145 0252 001026 CW QSO
JS1LYC LU2FFD 50.113 0140 001026 SSB QSO
JS1LYC LU2NI 50.107 0120 001026 SSB QSO TNX FB QSO
JA8CAR 9M6BAA 50.108 0216 001026 CW QSO 220 559
JH5AKH PY2XB 50.1257 0207 001026 CW QSO 80 CQ CQ.... 599
JI1HCD K5K 50.105 0143 001026 CW QSO 115 RST 559
JE1RXJ 9M6BAA 50.121 0137 001026 SSB QSO GUD SIG CQ
JA8JEP K5K 50.105 0104 001026 CW QSO 120 599&SSB59 Tnx
JA8NAE LU9EHF 50.110 2259 001025 SSB HRD 90 weak wkd w6?
N5JHV DATA 43.65 2300 001025 Other HRD 305 DU data machine>>DM62
JA8NAE KH6HME 50.061 2140 001025 Beacon HRD 130 weak s/c
JF1RYU XU7ABF 50.170 1203 001025 SSB HRD 250 QRZ FB SIG
JH9CYY K5K 50.105 1103 001025 SSB QSO 100 1003Z.CWQSO
VK5AYD OH7KM 50.110 0902 001025 CW QSO 1ST EU A LONG TIME TRYING
JJ1LGO K5K 50.105 1015 001025 SSB QSO 100 NW SSB QSB CQCQCQ....
JI2QKJ K5K 50.105 0945 001025 CW QSO sri the correct time is 0
JN1JFC SP5HN? 50.096 0823 001025 CW QSO 225 TNX NICE QSO 73! BUT BUZZ
JN1JFC OH7KM 50.096 0815 001025 CW QSO 225 TNX NICE QSO 73!
JI2QKJ K5K 50.105 1045 001025 CW QSO 120 UP
JA6IMJ XU7ABF 50.110 0740 001025 SSB HRD
JA6IMJ XU7ABP 50.110 0835 001025 SSB HRD 59++
JA9SSB K5K 50.105 0755 001025 SSB QSO 100 59
JL7IWF K5K 50.105 0755 001025 SSB QSO
JA1BK YL3AG 50.108 0745 001025 CW QSO
JA1BK SP6GWB 50.100 0741 001025 CW QSO
JH1HHC K5K 50.105 0751 001025 SSB QSO 110 QSX115
JA5GJN/4 K5K 50.105 0653 001025 CW QSO 599 FB
JA5GJN/4 K5K 50.105 0645 001025 SSB QSO 55 QSB
JA6BWK K5K 50.105 0647 001025 SSB QSO 110 59++
JE2LPC K5K 50.105 0615 001025 CW QSO 120 PM85 now f-out..TNX FOR QSO
JA8CAR XU7ABF 50.114 0511 001025 SSB QSO 220 55
JI1NEA K5K 50.105 0511 001025 CW QSO CQ CQ.....
JN1BBZ K5K 50.105 0419 001025 CW QSO CQ CQ
ZL3TIC DE 9M6BAA 50.110 0426 001025 Vid/TV HRD rr, was too late. Hrd NE
JA1BK K5K 50.105 0417 001025 CW HRD Still good signal, tks ne
9M6BAA ZL3NE 50.110 0412 001025 CW HRD wkg JA - ant to me?
JA1BK K5K 50.105 0348 001025 CW QSO 100 FB Sig now SSB
KH7L JAS 50.115 0400 001025 SSB HRD 5-5 HRD working K5K
VK3SIX JA-PILEUP 50.115 0356 001025 CW HRD K5K?? Pileup from 50.105
VK3SIX JA7OQ 50.120 0355 001025 SSB QSO
JK7IKU K5K 50.105 0347 001025 CW QSO 110 QM09
ZL3NE/1 JA6LPJ 50.11 0345 001025 CW QSO
9M6BAA DE ZL3TIC 50.110 0400 001025 Other HRD The 48.24,25 was in today
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0330 001025 Beacon HRD 360 QM07 Scatter fast QSB 539 here
9M6BAA VK4 TV 46.171 0326 001025 Vid/TV HRD Now S9+
9M6BAA VK4 TV 46.171 0314 001025 Vid/TV HRD S5, building
JA8NAE VK4SSB 50.128 0310 001025 SSB QSO rs57 craig
ZL3TIC AUSIAN TV 48.250 0245 001025 Vid/TV HRD both 48.2395 and 48.2498
JA9SSB LU6HI 50.135 0135 001025 SSB QSO 80
ZL3TIC ZL3TIC 50.130 0150 001025 SSB QSO miss hay Fm. JA8RC
ZL3TIC JA8RT 50.130 0150 001025 SSB QSO 5/3 49.750 NOW 5/9++
JA8NAE ZL3GS 50.110 0143 001025 SSB QSO 52-55qsb
ZL3TIC JA8CDT 50.130 0156 001025 SSB QSO 5/9+
ZL3TIC JA8NAE 50.110 0155 001025 SSB QSO Up to 5/7 with QSB
ZL3TIC JA8JRC 50.130 0147 001025 SSB QSO GOOD SIGNAL
JA6IMJ LU2NI 50.107 0154 001025 SSB HRD 120 59+++
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 0115 001025 Vid/TV HRD Very strong many offsets
JH7MSB K5K 50.105 0010 001025 CW HRD
JK7IKU LU2FFD 50.120 2328 001024 SSB HRD
JE7CAI LU9HUP 50.120 2257 001024 SSB HRD 90
JN1JFC K5K 50.105 2203 001024 CW QSO 110 Tnx New One! RST599!!
JE1BMJ K5K 50.105 2200 001024 CW QSO 105 Good open to 1-area
JA1VOK K5K 50.105 2154 001024 CW QSO RST569
JJ1FDS 9M6BAA 50.120 1518 001024 CW HRD 210 599@CQ
JA8RC HL1KTX 50.120 1123 001024 CW QSO 230 HVY.
VR2XMT ST2SA 50.110 1327 001024 SSB QSO 59 in OL72
JG3LEB/3 N7ET/DU7 50.110 1256 001024 CW HRD 579 Now CQ on 50.101
JA5CMO K5K 50.105 0742 001024 SSB QSO 110 SORI MIS TIME
JA5CMO K5K 50.105 0942 001024 SSB QSO 110 RS 59 NOW CQ CQ CQ---
JA6IMJ K5K 50.105 0738 001024 SSB QSO 105 59+ Up10
JF6EZY K5K 50.105 0730 001024 SSB QSO 105 tnx new one!
JA8CAR VK-TV 51.670 0650 001024 Vid/TV HRD 180 59
JS1LYC XU7ABF 50.110 0632 001024 SSB QSO
JS1LYC XU7ABF 50.110 0631 001024 CW QSO 230 TNX FB QSO
ZL3NE/1 JH1RNI 50.110 0415 001024 CW QSO Also other call areas
JR2HCB ZL2KT 50.110 0409 001024 SSB HRD
JR2HCB ZL3NE 50.110 0408 001024 CW HRD
JR2HCB ZL2AGI 50.1065 0355 001024 CW HRD
JR2HCB VK1VP 50.1108 0402 001024 CW HRD also ZL3TY
9M6BAA ZLTV 55.239 0400 001024 Vid/TV HRD 140 S5-7
JA8NAE ZL3TY 50.110 0339 001024 SSB QSO 52 thanks qso
ZL3TY JE7YNQ 50.027 0333 001024 Beacon HRD also hrg 49.75 TV and 43.
JE3WVA FO0WEG 50.110 0250 001024 SSB QSO 59++
JA8NAE VK7RAE 50.057 0314 001024 Beacon HRD 180 rst p539
JA6IMJ FO0WEG 50.110 0251 001024 SSB QSO 120 59-++ SUM QSB
JH7MQU K5K 50.105 0232 001024 CW QSO
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 0150 001024 Vid/TV HRD Very strong many offsets
PY5CC PYFF 50.120 0031 001024 SSB QSO hi36 Now here looking for JA's
JA8NAE LU3DL 50.130 2225 001023 SSB QSO ff9 rs57
JA1VOK CX4AN 50.110 2206 001023 CW QSO RST579
JA8NAE LU1MAF 50.110 2147 001023 SSB QSO 95 51/52
JA1VOK LU6DRV 50.110 2151 001023 SSB QSO RS59+
JA1VOK LU9EHF/B 50.0155 2120 001023 CW HRD RST599 by 2140z
VR2XVD DU1EGA 50.140 1425 001023 SSB QSO
VR2'S VK9CK 50.125 1015 001023 SSB HRD 210 Also VK9CZ Poor RX & OP
JJ1CKD VK9CK 50.125 1305 001023 SSB HRD 230 UP.STRONG 59+ES PILE-UP!
JJ3AZA/1 VK9CZ 50.125 1245 001023 SSB QSO QSX 130TO150
VR2HAM N7ET 50.100 1235 001023 CW QSO
JG3LEB/3 VK9CZ 50.110 1235 001023 SSB HRD 59 Now on 50.125
JF2TAR VK9CZ 50.125 1235 001023 SSB HRD
V73AT K5K 50.115 0714 001023 CW QSO Tnx for new One!
VK3SIX VK9CK 28.8 1050 001023 SSB QSO Looking for 6M dx/propgn
JH6NKZ K5K 50.105 0913 001023 CW QSO 95 QSX 115
KH6HAK K5K 50.105 0818 001023 SSB QSO BL11 K5K Listening 50.115
KH7R K5K 50.105 0758 001022 CW QSO KH7U op.
VR2LC K5K 50.105 0706 001023 CW QSO Tnx for new one!
4W6UN 4W6UN/BCN 50.097 0000 001023 Beacon QSO Beacon is now on discone
JA8CAR P29BPL 50.029 0425 001023 Beacon HRD 180 539
JH7MQU K5K 50.105 0342 001023 SSB QSO QSX 115 TNX NEW ONE
JA7WSZ K5K 50.105 0340 001023 SSB QSO TNX FB QSO
JH7MSB K5K 50.105 0336 001023 CW QSO QSX 115
JJ1CKD 9M6CT 50.115 0109 001023 SSB HRD 220 NW QSY115.RS 59+
7J7ADB LU2FFD 50.110 0010 001023 SSB QSO 5-5
W6/JE6JYT K5K 50.109 2329 001022 CW QSO Good!!!529
4W6UN VK9CK 50. 1100 001022 SSB QSO QSP from VK2QF
W6/JE6JYT F00ELY 50.100 2153 001022 SSB QSO Good sigs also FO0TOH/TX0
N0IPL/7 V73AT 50.110 2150 001022 CW QSO 260 TNX Tim!
JN1JFC YV5GRV 50.108 1325 001022 CW QSO 225 soly miss CALL nice SC! 7
JN1JFC YV4GRV 50.108 1325 001022 CW QSO 225 up113 Tnx Nice LP QSO! Ne
JE1BMJ YV5GRV 50.1078 2220 001022 CW QSO 220 UP5! Don't call on the fr
JG3LEB/3 9M2/JI1ETU 50.085 1220 001022 Beacon HRD 539; 4W6UN/B 559
DL8YHR 9M6BAA 50.114 1100 001022 SSB HRD PSE 114 BEST FOR N.-EU
JA1VOK YL3AG 50.110 0713 001022 CW QSO RST559 FB!
VK4JSR MALAY TV 49.240 0706 001022 Vid/TV HRD 315 RST 59
JH3VJV/JR6 8Q7QQ 50.108 0542 001022 CW QSO RST559
4S7YSG JH4IFF/6 50.110 0545 001022 CW QSO rst559
JA1VOK KH6HME/B 50.0615 0459 001022 Beacon QSO RST529
7J7ADB V73SIX 50.013 0330 001022 Beacon HRD 579
JA1KAW TX0SIX 50.0000 0210 001022 Other HRD He said,NO-QSO with JA on
JJ2MWV 9M2KT 50.110 0317 001022 SSB HRD RS59
7J7ADB 9M6BAA 50.115 0305 001022 SSB HRD calling cq
KL7IKV UA-TV 50. 0100 001022 Vid/TV HRD 270 BP51 5/3 QSB
JH6XYJ FO0WEG 50.105 0300 001022 SSB HRD 120
N5JHV ASIAVIDEO 49750 2350 001021 Vid/TV HRD 315 video coming up now
9M6BAA VK9CZ 50.125 1420 001021 SSB QSO GL with the pileups, guys
JE1RXJ 9M6BAA 50.115 1401 001021 CW HRD WEEK
VR2XMT E30TA 50.127 1324 001021 SSB QSO 59 into OL72
9M6BAA 4W6UN 50.097 1307 001021 Beacon HRD S9+
JA5FFJ OK1DDO 50.108 0759 001021 CW HRD 230 539 Sc
9M6BAA BV2DP 50.007 1205 001021 Beacon QSO PL05
JN1JFC DL3RBH 50.101 0809 001021 CW QSO 235 soly miss CALL DL3GWH!!
JN1JFC SP6GWB 50.108 0814 001021 CW QSO 235 TNX NICE QSO 73!
JN1JFC DL3RWB 50.101 0809 001021 CW QSO 235
KH7R TX0SIX 50.110 0819 001021 SSB HRD RS 55
JI1WMI 9M6BAA 50.105 0603 001021 CW HRD 210 599
JA7WSZ KH6HME 50.061. 0531 001021 Beacon HRD 130 QM07 beacon weak
VK3SIX W RUSSIA 49.7698 0515 001021 Vid/TV HRD 345 MN Far West Russian Video
VK3SIX ASIAN FM 47.9+- 0515 001021 FM HRD 345 Tone modulated FM
VK3SIX ASIAN TV 48.25+- 0515 001021 Vid/TV HRD
VK2KYP RUSSIAN TV 49.75 0509 001021 Vid/TV HRD 360 qf56 very strong s9+++
VK3SIX 9M6BAA 50.1057 0421 001021 CW HRD 345 OJ85 weak wkd JAs
JF1RYU 9M6BAA 50.106 0418 001021 CW HRD
VK3SIX JA'S 50.105 0415 001021 CW HRD 360 Working FO0
VK3SIX JG1ZGW 50.490 0410 001021 Beacon HRD 355 PM96 TOKYO Beacon 539
JJ1CKD FO0WEG 50.105 0350 001021 SSB QSO TNX NEW ONE.Austral Is.
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0400 001021 Beacon HRD 360 QM07 529 QRV 105 CW nw
JN1JFC FO0WEG 50.105 0229 001021 SSB QSO 130 soly miss FC 50,105!
JH1WHS FO0WEG 50.105 0256 001021 SSB QSO qsx 115 ja doug pile
JA8CAR VK4ADC 50.110 0243 001021 SSB QSO 180 53 VK4DFE
JA1VOK FO0WEG 50.105 0228 001021 SSB QSO 59++ Austral Is.
JN1JFC FO0WEG 50.110 0229 001021 SSB QSO 130 Good Sigs 59!!
JF6VRT FO0WEG 50.105 0219 001021 SSB QSO 120 @SP9FIH
JH4ADV EH7KW 50.1465 0018 001021 SSB HRD 150
JN1JFC CT1DYX 50.120 2323 001020 SSB QSO
JN1JFC EH8BPX 50.150 2317 001020 SSB QSO
JN1JFC CT1FMX 50.110 2307 001020 SSB QSO tnx nice qso new one
JN1JFC EH7AH 50.115 2254 001020 SSB QSO
JN1JFC EH7KW 50.100 2235 001020 CW QSO 150
JE2LPC EH8BPX 50.150 2328 001020 SSB QSO 155 pm85 TKS FOR NEW ONE!
JE1BMJ EH8BPX 50.1497 2315 001020 SSB QSO 150 Listen 155-165 Good sigs!
F5JKK F5JKK 50.200 2324 001020 CW QSO LP IN87 CQ JA
JJ1CKD EH7KW 50.100 2310 001020 CW QSO TNX 1st EU QSO.TU 73!
CT1DYX CT1DYX 50.120 2318 001020 SSB QSO IN51 CQ JA
JA1VOK EH7KW 50.100 2234 001020 CW QSO RST599! LP
7J7ADB CEMUSIC 47.9 2240 001020 FM HRD 090
JA6QGG TI7WAM 50.110 1510 001020 CW QSO 230 RST/559
JA6QGG TI5KD 50.120 1459 001020 SSB QSO 230 RS/55 +QSB
JA6QGG TI5BX 50.140 1442 001020 SSB QSO 230 RS/57 FB
JF3MYA/4 TI5BX 50.140 1451 001020 SSB QSO 220 TNX NEW ONE
JE2LPC YV4AB 50.0256 1430 001020 Beacon HRD 220 PM85 1245Z STILL NOW
JH7MSB/JR6 W5EU 50.110 1426 001020 CW QSO RST 559 LP
N5JHV ASIAVID 49750 1400 001020 Vid/TV QSO LP 49750 LP vy loud
JA7WSZ YV4AB 50.025. 1347 001020 Beacon HRD 220 RST 419 L.P
JO1LVZ 9M6BAA 50.115 1155 001020 CW HRD RS55
VR2ZNC IK5ZUL 50.160 1119 001020 SSB QSO OL72 RS55 thanks for the new o
JY9NX JA4MBM 50.110 0950 001020 CW HRD 110 nw093/QSX159 for JA
JG3HBO EY8MM 50.110 0850 001020 CW HRD 230 RS 519
JY9NX JY9NX 50.093 0900 001018 Beacon HRD 120 QSX 160. When opening. Ti
JI1WMI LU9JH 50.115 0050 001020 SSB HRD 120 59 good sig
JH4JPO PP1CZ 50.081 0040 001020 Beacon QSO
K1SIX ZL/VIDEO 50.001 1705 001019 Vid/TV HRD 240 FN43 3 offsets- increasing
JG3LEB/3 9M6BAA 50.115 1350 001019 CW HRD 579 CQ
JG3LEB/3 4W6UN 50.097 1244 001019 Beacon HRD 539
JO6EDD EY8MM 50.110 1120 001019 CW QSO
JO1LVZ VK4CWT 50.153 1004 001019 CW QSO
JG1QZW 9M6BAA 50.115 0652 001019 SSB QSO 59++
JA8TSG YC1MH 50.140 0641 001019 SSB QSO 215
KH6HAK TX0SIX 50.110 0612 001019 SSB QSO BL11
JA8TSG 9M6BAA 50.110 0615 001019 SSB HRD 230
KH7R TX0SIX 50.110 0605 001019 SSB QSO RS 57 Marquesas Islands
9M6BAA VK4 VIDEO 46.171. 0550 001019 Vid/TV HRD S3-S9 QSB BAA CQ 50.115
VK3SIX JA OPEN 50.115 0400 001019 SSB HRD Good DX
VK3AMK BEACON 50.099 0415 001019 SSB QSO 355 BEACON ????? QTH
JA8NAE P29BPL 50.029 0422 001019 Beacon HRD rst559 9m6baa 53cq
JO1LVZ VK2QF 50.110 0408 001019 CW HRD CQ
JO1LVZ 9M6BAA 50.110 0400 001019 SSB QSO 53-53
JO6EDD KH7R 50.110 0304 001019 SSB QSO
JA8NAE VK3AMK 50.120 0307 001019 SSB QSO qf21nt rs53-7 into qn13er
VK2QF HL5XF 50.120 0303 001019 SSB QSO
JA8NAE V73SIX 50.014 0210 001019 Beacon HRD 559 also vk4.2 fs cq..
JA8NAE LU/B? 50.069 2216 001018 Beacon HRD 60- k6fv/b mistake??
VK2QF JA8JRC 50.110 0203 001019 CW HRD 345 Very strong
N5JHV SEASIA VIDEO 48250 0050 001018 Vid/TV HHRD 320 S1 no 49750
KB7WW KB7WW 50.110 2345 001018 CW QSO 305 cn85 calling cq beaming ja
JK7IKU LU2FFD 50.095 1124 001018 SSB HRD 90 QM09
JA2DDN TX0SIX 50.0000 2300 001018 Other HRD beem to JA 0200Z
JA8NAE CX1DDO 50.110 2256 001018 SSB QSO 57 lu9ehf/b hrd
JA8TSG CX1DDO 50.110 2300 001018 SSB HRD 85 fb
JA8CAR K6FV 50.069 2250 001018 Beacon HRD 85 419 weak
JA8NAE LU9AEA 50.165 2239 001018 SSB QSO 80 41/51
JA8NAE K6FV 50.069 2217 001018 Beacon HRD 60 weak
JA6RJK JI5OVQ 50.110 1500 001018 CW HRD JA station
N5JHV VIDEO 49750 1420 001018 Vid/TV HRD LP abt S1 LP over S.AM
JA1VOK S21YJ 50.136 1416 001018 SSB QSO RS55
VR2LC EU 50.102 0804 001018 CW QSO openning to EU at 0804 to
JL4GTO VR2HAM 50.100 1312 001018 CW QSO 250 mny VR2 and BD7NI also..
VR2ZST 9M6BAA 50.120 1255 001018 SSB QSO ol62 rs57
VR2ZNC 9M6BAA 50.120 1243 001018 SSB QSO OL72 RS59 thanks...
VR2ZNC 9M6BAA 50.120 2043 001018 SSB QSO OL72 RS59 Thanks
JJ1CKD 9M6BAA 50.120 1201 001018 SSB HRD QRZ??NO PILE/RS 59++
JN1JFC 8Q7QQ 50.110 0928 001018 CW HRD 230 230SC! BAZZ RST 419!!
JJ1CKD 4W6UN 50.097 1107 001018 Beacon HRD
JH4ADV 9M6BAA 50.115 0852 001018 CW HRD CQ EU
JE1RXJ 9M6BAA 50.115 0754 001018 CW HRD NW WEAK CQ
JA8NAE/M 9M6BAA 50.115 0509 001018 SSB QSO
JA8NAE VK6RPH 50.066 0420 001018 Beacon HRD weak into qn13er
JA8NAE 4W6UN 50.097 0412 001018 Beacon HRD 529 9m6baa 57
JH1WHS 9M6BAA 50.115 0350 001018 CW QSO very strong 599+++
JA8NAE VK3DUT 50.110 0339 001018 SSB HRD weak cq vk4brg/b
JA8NAE P29BPL 50.029 0320 001018 Beacon HRD 559 vk4kk57
JA8RC 9M6BAA 50.115 0346 001018 SSB QSO 9A MISS 9M6BAA SORRY
JA8RC 9A6BAA 50.115 0345 001018 CW QSO 559 AND 5999 qsb
JN1JFC S21YJ 50.136 1410 001017 SSB QSO 230 NICE SC QSO! RS55 TNX!!
HL1LTC 9M6BAA 50.115 1514 001017 CW QSO RST 599 BIG SIG
JA1KAW S21YJ 50.136 1412 001017 SSB HRD weak
VR2ZNC S21YJ 50.136 1354 001017 SSB QSO OL72 RS 59 thanks for the new
JG3LEB/3 4W6MM 50.110 1227 001017 CW QSO Now on 50.095
JF6VRT 9M6BAA 50.115 1145 001017 SSB HRD UP 5
T32R T32R 50.110 1000 001017 SSB HRD QRV until 12Z Today
JR7XGL 9V1UV 50.130 1002 001017 SSB QSO
JA1KAW 9V1UV 50.130 0945 001017 SSB HRD area no4
JA7WSZ 3D2TC 50.115 0915 001017 SSB QSO 140 QM07 QRZ JA
7J7ADB 4W6UN 50.096 0715 001017 Beacon HRD
JS1LYC VK6NU 50. 0616 001017 SSB QSO RS59
JS1LYC N7ET/DU7 50.103 0603 001017 CW QSO 599 10dbOVER
JE1RXJ V73AT 50.110 0503 001017 SSB HRD CQ
JA1KAW 4W6UN 50.097 0443 001017 Beacon HRD 599
VK3SIX QRU? 50.110 0432 001017 CW HRD 355 qsb out
JA8CAR 4W6UN 50.097 0428 001017 Beacon HRD 180 589
JA8NAE 4W6UN 50.097 0400 001017 Beacon HRD rs559 qsb
JE2LPC V73SIX 50.014 0350 001017 Beacon HRD 110 PM85 RST559-579
JA8CAR V73SIX 50.014 0350 001017 Beacon HRD 170 539
JA8CAR VK4NW 50.110 0335 001017 SSB QSO 180 VK2YHN
JE1RXJ VK4LR 50.120 0315 001017 SSB QSO
ZL3NE1 VK4RGG/B 50.058 0210 001017 Beacon HRD 300 S9 into Auckland
ZL3TY JA4XGC 50.11 0132 001017 CW QSO
JE1RXJ VK4KK 50.110 0125 001017 SSB HRD CQ
ZL3TY JA6YBR 50.018 0120 001017 Beacon HRD
T32R T32R 50.110 0100 001017 SSB HRD QRV 24hours ONLY from NOW
JA8CAR LW9DHZ 50.130 0014 001017 SSB QSO 85 LU2FFD LU9AEA LU2EG LW4D
JA8TSG LU2FFD 50.110 0020 001017 SSB QSO 85
VK3SIX TX0SIX 50.110 2300 001016 Other HRD BI91ve FO3BM Marqueses
9M2NK 7Q7RM 50.108 1714 001016 CW QSO KH74 RS549
9M2NK S21YJ 50.110 1634 001016 SSB QSO
DU1/GM4COK ST2SA 50.110 1315 001016 SSB QSO 290 TKS NEW ONE!
VR2ZXP J28FF 50.1095 1255 001016 SSB QSO RS53 Thanks for new one!!
VR2ZXP 7Q7RM 50.110 1208 001016 SSB QSO RS52
JA9SSB KH6SX 50.103 0440 001016 CW HRD 110 cq
JA1KAW KH7L 50.102 0409 001016 CW HRD 130 599
JL4GTO HL5XF 50.105 0344 001016 CW QSO 130 Sc
VK3SIX R1 VIDEO 49.75+- 0315 001016 Vid/TV HRD 355 PN>QF Russian Video by Scatter
W6/JE6JYT LU9EHF 50.109 2244 001015 SSB QSO still CE-FM 2H more
V73AT JA1SGU 50.102 2129 001015 CW QSO Early!
K1SIX ZL/VIDEO 50.000 1640 001015 Vid/TV HRD 245 FN43 Just starting USA E. Coas
VR2XVD 9V1BG 50.140 1305 001015 SSB QSO The correct time is 1305Z
VR2XVD 9V1BG 50.140 2005 001015 SSB QSO 9V1BG QSL via JL1MWI
VR2LC VU2MKP 50.350 1159 001015 FM QSO 59++ Gud Sig!
VR2IL VU2MKP 50.350 1205 001015 FM QSO RS 59 OP:Bob
VR2XMT VU2MKP 50.350 1157 001015 FM QSO tks for new one !!!
JN1JFC US5CCO 50.110 0816 001015 SSB QSO 240 soly miss CALL nice SC! 7
JN1JFC US5CCO 50.110 0816 001015 SSB QSO 240 soly miss CALL nice SC! 7
JA9SSB US5CCO 50.106 0848 001015 SSB QSO 230
JA9SSB 5B4FL 50.120 0758 001015 CW QSO 230
9M2NK EY8MM 50.110 0946 001015 CW QSO
JN1JFC UC5CCO 50.110 0816 001015 SSB QSO 240 TNX NEW ONE 73!
JN1JFC YL3AG 50.097 0747 001015 CW QSO 220 TNX NEW ONE 73!
JI4TKJ US5CCO 50.106 0838 001015 SSB HRD
4S7YSG YL3AG 50.1094 0827 001015 CW QSO
IK8DYD VK4,VK8 ECC. 50.000 0813 001015 SSB QSO f2 fine copy
IK8DYD XT2OW 50.123 0812 001015 SSB QSO fine sign
IK8DYD V73AT 50.110 0713 001015 SSB QSO hrd no contact
4S7YSG UT5JCW 50.1198 0758 001015 CW QSO rst559
JA7WSZ YL3AG 50.108. 0731 001015 CW QSO 220 QM07 scatter
4S7YSG EY8CQ 50.110 0732 001015 CW QSO rst599
JE1RXJ 9V1JA 50.115 0651 001015 SSB QSO QSX120-130 miss type
JE1RXJ )V1JA 50.115 0651 001015 SSB QSO QSX120-130
JA8NAE KH2JU 50.280 0429 001015 SSB QSO 59++
JE7RJZ V73AT 50.110 0402 001015 CW QSO
JA8RC KH6ND/KH5 50.106 0210 001015 CW QSO 110 599 up tnx new One
JN1WXW LU9JH 50.114 0203 001015 SSB QSO 90
V73AT HP2CWB 50.120 0244 001015 SSB QSO call correction
V73AT HP2CIB 50.120 0244 001015 SSB QSO now into kwajalein
JA5MAJ YJ0DX 50.130 0232 001015 SSB QSO Very strong!!
JE7RJZ KH6ND/KH5 50.107 0229 001015 CW QSO TNX for NEW ONE!
V73AT TI2NA 50.110 0224 001015 Beacon HRD 559 into rj38
V73AT TI5BX 50.125 0209 001015 SSB QSO 52 into kwajalein
V73AT HK4SAN 50.110 0207 001015 SSB QSO
V73AT HK3GXI 50.110 0206 001015 SSB QSO 55 into rj38
JJ1CKD KH6ND/KH5 50.107 0201 001015 CW QSO TNX QSO&TNX NEW ONE!!
VR2XVD JI1IIF 50.33 0200 001015 AM QSO RS 59
VR2HAM JA0,1,2,7, 8 50.105 0120 001015 CW QSO 59+
JA1QYU KH6ND/KH5 50.1070 0132 001015 CW QSO 100 UP 1
V73AT JE1BMJ 50. 0130 001015 Other HRD TNX for Asking LU to QSY
JJ1CKD VR2IL 50.150 0116 001015 SSB QSO TNX QSO.RS 59++
JA8NAE HK0/JA1VND 50.150 0040 001015 SSB QSO 59+
VR2IL PY2FUB 50.127 0018 001015 SSB QSO
JA5FFJ KH6ND/KH5 50.110 0015 001015 CW QSO 100 rs599 fb
PY5CC KH5/KH6ND 50.107 0031 001015 CW QSO 266 Ask him to look for PY !!
JR3HED LU2FFD 50.145 0023 001015 SSB QSO 110 59+
JR3HED CE3SAD 50.135 0020 001015 SSB QSO 110 ff46 59
JR3HED LU6HI 50.140 0016 001015 SSB QSO 110 59+
7J7ADB V73SIX 50.013 2355 001014 Beacon HRD 559
JA7WSZ LU9EHF 50.015 2322 001014 Beacon HRD 100 QM07 weak
JG3LEB/3 V73SIX 50.014 2325 001014 Beacon HRD 559
JA6BFD 9M2NK 50.107 2325 001014 CW HRD CQ CQ
W6/JE6JYT V73AT 50.110 2053 001014 CW HRD 559
W6/JE6JYT KH6RH 50.125 2059 001014 SSB QSO KH6HI/B.HME/B 599++
W5UWB V73AT 50.140 2038 001014 SSB QSO 260 RJ38
W5UWB KH7T 50.110 2031 001014 SSB QSO 270 BL20
JJ1CKD CE-MUSIC 47.900 2108 001014 Vid/TV HRD 59++/JA-SA OPEN.PSE QRV!!
VR2XMT ST2SA 50.110 1209 001014 SSB QSO 59 ++++
VR2XMT J28NH 50.110 1135 001014 SSB QSO rs 55
JY9NX JR6VSP 50.110 1110 001014 SSB HRD 120 CQ Vy loud.
VR2XMT 5B4FL 50.110 0939 001014 SSB QSO 55 into OL72
9M2NK EY8CQ 50.110 0931 001014 CW QSO
JK7IKU V73SIX 50.014 0556 001014 Beacon QSO 140
JK7IKU 9M6SMC 50.014 0556 001014 Beacon HRD 230
ZL3TY JA5FFJ 50.11 0340 001014 CW QSO
JK7IKU NH6YK 50.105 0306 001014 SSB HRD 120 CQ CQ
JI2EVL KH6SX 50.130 0249 001014 CW QSO 519
VK2KYP VIDEO 49.750 0250 001014 SSB HRD 360 qf56
JH2COZ KH6SX 50.110 0147 001014 CW QSO also KH6HME/B 559
JH2COZ PY5CC 50.110 0116 001014 SSB QSO
JA7WSZ KH6HME 50. 0135 001014 Beacon HRD 100 QM07 weak yet
JKIKU 9M2NK 50.107 0131 001014 CW QSO 230 559-559
JA6LPW 9M2NK 50.107 0120 001014 CW HRD 260 RST599 VY Strong
9M2NK JAS 50.107 0033 001014 CW QSO S9+ vy early opening
3C5I JA??? 50.102 2302 001013 CW HRD 240 jj43 wide open to Sth America
JA8RC V73AT 50.150 2242 001013 SSB QSO and 48.2502 Lp.
JJ1CKD LU2FFD 50.120 2226 001013 SSB QSO STRONG/RS 59.TNX QSO.
JJ1CKD LU3DCA 50.125 2200 001013 SSB HRD JA-SA/OPEN!!TODAY!!
JA6QGG YS1AG 50.110 1516 001013 SSB QSO 230 SRI TIME IS MISS!!
JA6QGG YS1AG 50.110 1510 001013 SSB QSO 230 RS/55 FB! TNX NEW ONE!
JH3FHQ TI5KD 50.120 1417 001013 SSB QSO 225 miss call
JH3FHQ TI5DX 50.120 1417 001013 SSB QSO 225
JA8NAE VK6RPH 50.066 0421 001013 Beacon HRD inqn13 vk6yu.aom.jj.vk4fnq.vk3x
JA8NAE VK3SIX 50.053 0406 001013 Beacon HRD 519 vk3six.dut cq...559
JA8NAE V73SIX 50.014 0240 001013 Beacon HRD rst539 ja6ybr/b 599es
P29KFS YS5?? 50.029 0000 001012 Beacon HRD P2 bcn hrd in YS5 - N6CA
VK3SIX JJ7VOJ 50.115 0425 001013 SSB QSO 355 Strong 5x7 QF12
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0425 001013 Beacon HRD 355 QM07 0400>>0500z 559
VK3SIX JA7JH 50.110 0420 001013 SSB HRD wkd VK6YU
VK3SIX JA8GG 50.111 0415 001013 CW QSO QN00
JG3LEB/3 VK6RPH 50.066 0424 001013 Beacon HRD 599; VK6YU 59 50.110
JH5AKH FR1AN 50.110 0420 001013 SSB HRD 55
JL4GTO KH7L 50.120 0253 001013 CW QSO 115 RST 539 CQ CQ...
KH7L JJ1 50.110 0230 001013 CW HRD heard CW; look towards KH
JA9SSB LU9HUP 50.115 0110 001013 SSB QSO 80 55
JA9SSB CX3ET 50.118 0020 001013 SSB QSO 80 59
JA9SSB CI2LI 50.122 0010 001013 SSB QSO 80 59
JI1UHZ CX1CCC 50.150 2330 001012 SSB QSO
JJ1CKD LU6DRV 50.133 0013 001013 SSB QSO TNX QSO.RS 59.
JA8NAE LU9EHF 50.115 0005 001013 SSB QSO lu2ffd.lu6drv hrd
JJ1CKD LU2FFD 50.150 0006 001012 SSB HRD CQ CQ NO PILE.
JR7SEM LU2DEK 50.115 2339 001012 SSB QSO 140
JR7SEM LU9EHF 50.110 2329 001012 SSB QSO 140
JJ1CKD PY3SOL 50.113 2323 001012 SSB QSO TNX QSO.TNX NEW ONE.
JR0EQQ LU'S 50. 2325 001012 SSB QSO 120
VK2QF YS1AG 50.03 1330 001011 CW HRD P29BPL LP to YS1AG lookin
VK2QF 4W6UN 50.097 0000 001012 CW HRD Bcn only to 16-10-2000
VR2IL XU7ABD 50.120 1431 001012 SSB QSO 230 RS 59 TNX FOR NEW ONE
VR2XMT J28FF 50.112 1345 001012 SSB QSO RS 55
VR2LC J28FF 50.110 1333 001012 CW QSO RST 599 FB!
JO1LVZ 4W6UN 50.096 1215 001012 Beacon HRD
JJ1CKD N7ET/DU7 50.103 1159 001012 CW HRD CQ CQ
JG3LEB/3 N7ET/DU7 50.104 1154 001012 CW HRD 599
JJ1CKD XU7ABD 50.110 1041 001012 SSB HRD CQ CQ Pse CALL!!
JJ2JAR XU7ABD 50.110 1028 001012 SSB QSO
JG1QZW DU1/JF1IST 50.150 0846 001012 SSB HRD 59++
JG1QZW VR2ZNC 50.135 0841 001012 SSB QSO
JA8CAR VK6RSX 50.304 0812 001012 Beacon HRD 230 539
JA8CAR VK6ET 50.125 0756 001012 SSB HRD 200 51
VK5AYD 9M6SMC/B 50.013 0750 001012 Beacon HRD hearing now loud and clea
JA8NAE DU1/JF1IST 50.150 0629 001012 SSB QSO 59+
JH0BQX LU6HI 50.101 0224 001012 CW QSO
JA8CAR DU1EV 50.110 0425 001012 SSB QSO 250 59+++
JA1KAW KH7L 50.120 0440 001012 CW QSO 130
JA9SSB KH6SX 50.110 0335 001012 CW QSO 90
JA9SSB NH6YK 50.105 0333 001012 SSB QSO 90
JG2AJK KH7L 50.120 0428 001012 CW QSO 110 GUD SIG !
JA8NAE NH6YK 50.105 0349 001012 SSB QSO 150 bl11 rs51s/c
JS1LYC NH6YK 50.105 0315 001012 SSB QSO 150 TNX FB QSO
JN1BBZ NH6YK 50.105 0309 001012 SSB QSO
JA5CMO LU9HUP 50.110 0118 001012 SSB QSO 100 RS 59
JA8NAE LU9HUP 50.115 0106 001012 SSB QSO ff76 rs52 cq...
JA8NAE LU6HI 50.130 0047 001012 SSB QSO ff76 rs52 cq...
JA8NAE LU3HR 50.115 0033 001012 SSB QSO ff rs51
JA8NAE LU1DMA 50.110 0023 001012 SSB QSO rs53 also kh6hme/b hrd
JA8TSG LW5DX 50.102 0011 001012 CW QSO 85
JA8NAE LU8DIO 50.110 0008 001012 SSB QSO gf05 rs55
JA8NAE CX6BV 50.120 0000 001012 SSB QSO gf15 rs53 ic746 ant dpII
JA8TSG CX3ET 50.110 2356 001011 SSB QSO 85 op jhon
JA8TSG CX6BV 50.110 2350 001011 SSB QSO 80 op julio fb sig
JA8NAE CX3ET 50.120 2349 001011 SSB QSO rs41
JA9SSB LU2FFD 50.110 2332 001011 SSB QSO 80 59
JG2AJK PY3SOL 50.110 2311 001011 SSB QSO 70 RS 55/QSB
JA8NAE LU6DRV 50.133 2335 001011 SSB QSO gf05 rs52 cq...
JA8NAE LU8EGB 50.120 2329 001011 SSB QSO gf05 rs52 cq...
JH6NKZ PY3SOL 50.110 2248 001011 SSB QSO 70
JA8NAE LU2FFD 50.110 2323 001011 SSB QSO 95 ff97 rs59
JA8NAE LU2FFD 50.110 2314 001011 SSB HRD 95 cq.....very weak qsb
JH1HHC PU3WPA 50.107 2310 001011 SSB QSO 070
BV2DP TI5BX 50.110 1415 001011 SSB QSO YYYYYYeeeeeessssssssss
HL1LTC YC1MH 50.160 1350 001011 SSB HRD RS 59
HL1LTC YB0A 50.120 1335 001011 SSB HRD RS 59
JG3LEB/3 YB0A 50.120 1242 001011 SSB QSO 57 CQ
JE1RXJ VK4WDM 50.110 0847 001011 SSB HRD CQ EU
JE1TGN XU7ABD 50.120 0647 001011 SSB QSO 240
JR2HCB KH6SX 50.108 0352 001011 CW QSO 110 RST 539 also V73SIX 599
JR2HCB KH7L 50.108 0349 001011 CW QSO 115 539
JA2JKE KH7L 50. 2157 001011 CW QSO 155 QSB
JE1RXJ V73AT 50.110 1415 001011 SSB HRD CQ SA
V73AT HL5XF 50.102 0408 001011 CW QSO 599 into rj38
KH7L JA2JK 50.120 0400 001011 CW QSO 54N into BL11; also V73AT
JO6EDD TI5BX 50.140 1426 001010 SSB QSO 210 Hevy QSB
JG3LEB/3 9M/B 50 1234 001010 Beacon HRD 9M6SMC599,9M2/JI1ETU559,9
JA8NAE VK6RSX 50.304 0935 001010 Beacon HRD weak
JN3ONX VK5AYD 50.110 0935 001010 CW HRD cqcq,,,
JA8NAE P29BPL 50.029 0930 001010 Beacon HRD weak
JA8CAR V73SIX 50.014 0925 001010 Beacon HRD 160 529
JA8NAE V73SIX 50.014 0922 001010 Beacon HRD weak not dx only beacon
JH9INY YJ0DX 50.130 0922 001009 CW QSO RST 599 FB SIG UP
VR2IO VR2HAM 50.100 0600 001010 CW QSO club station CQ CQ CQ
JA1KAW 3W3SK 51.100 0717 001010 FM QSO 59++++
JF6VRT 3W3SK 50.122 0652 001010 SSB HRD 230 CQ...
JN3ONX 3W3SK 50.122 0619 001010 SSB QSO
JF6EZY 3W3SK 50.122 0630 001010 SSB QSO 59 TNX NEW ONE
KH7L YJ0DX 50.110 0620 001010 SSB QSO 59 in to BL11 Honolulu
JA1KAW 3W3SK 50.122 0509 001010 SSB HRD BIG SIGNAL
JA1KAW XU7ABD 50.120 0541 001010 SSB HRD 59+
V73AT HC8GR 50.035 0548 001010 Beacon HRD still 529 into Kwajalein
HC2FG V73AT 50.110 0445 001010 SSB QSO 280 59 in FI07bu
JE2XBY XU7ABD/B 50.0929 0410 001010 Beacon HRD 240 599 also V73AT
V73AT HC8GR 50.035 0355 001010 Beacon HRD 559 into rj38 again!
VR2IO VR2HAM 50.110 0120 001010 CW QSO club station calling CQ C
JA8RC VK4BRG 50.110 2250 001009 SSB QSO
JH3DMQ/PP T88JJ 50.130 1457 001009 SSB QSO 190 QRPP500mWQSO TNX
JH3DMQ/P T88JJ 50.130 1451 001009 SSB QSO 190 QRP5WQSORSHis59/My59Tnx
VR2HAM V73AT 50.110 1429 001009 CW QSO
JA9TLD T88JJ 50.130 1401 001009 SSB HRD RS59++ CQ
V73AT ST2SA 50.110 1344 001009 SSB QSO 53 QSO TNX new One!
VR2IO VR2HAM 50. 1349 001009 CW QSO CLUB STATION CALLSIGN
VR2IO VR2HAM 50.100 1340 001009 SSB QSO CQ CQ CQ ON CW
VR2IOR VR2HAM 50. 1338 001009 SSB QSO CLUB STATION CALLSIGN CQ
VR2ZXP XU7ABD 50.0926 1316 001009 Beacon HRD RS 59+++
VR2IL YJ0DX 50.125 1217 001009 SSB QSO 120 RS 59
JK7IKU DU1EV 50.145 1225 001009 CW HRD 240
JO1GIY P29BPL 50.029 1226 001009 Beacon HRD
JO1GIY YJ8WR 50.079 1223 001009 Beacon HRD
JN3ONX YJ0DX 50.130 1130 001009 CW HRD
VR2KW V73AT 50.105 1136 001009 CW HRD CW CQing
V73AT YJ0DX 50.130 1129 001009 CW HRD 599+ into rj38
PIRATE VR2HAM 50. 2400 001009 SSB QSO WHO CARES?
JO1GIY 4W6UN 50.097 1040 001009 Beacon HRD sorry miss type
4W6UN JO1GIY 50.097 1040 001009 Beacon HRD
JJ1CKD 3W3SK 50.122 0837 001009 SSB QSO TNX,FB Service.TNX NEW ON
JA1KAW 3W3SK 50.122 0805 001009 SSB HRD up
JI1UHZ 3W3SK 50.122 0758 001009 SSB QSO QSX UP
JE1RXJ T88JJ 50.115 0649 001009 CW QSO up
JI4TKJ XU7ABD 50.120 0627 001009 SSB HRD
7J7ADB V73SIX 50.013 0420 001009 SSB QSO 559
JH7MQU EH7KW 50.107 0036 001009 CW QSO TNX NEW ONE
JA7WSZ EH7GTF 50.105 0033 001009 CW QSO 140 QM07 FB SIG
JA7WSZ EH7GTF 50.105 0033 001009 CW QSO 140 QM07 FB SIG
JI1NJC EH7KW 50.100 0011 001009 CW QSO 150
9H5IP 9H1XT 50.105 1216 001009 SSB QSO long path
9H5IP JA'S 50.105 1216 001009 SSB QSO come on guys
CT1DYX CQ_JA 50.125 2350 001008 SSB QSO 220 IN51
JI1DMH/6 HP2CWB 50.140 1418 001008 SSB QSO LP
VR2XMT XU7ABD/B 50.0927 1355 001008 Beacon HRD 599 into OL72
VR2KW XU7ABD 50.093 1349 001008 Beacon HRD 559
HL1LTC KH0M 50.085 1334 001008 CW QSO RST 599
HL1LTC KH0/JA3AQM 50.135 1326 001008 CW QSO RST 599
JR3YRL 9M2TO 50.1347 1330 001008 CW HRD CQing
VR2KW YNJ8WR 50.079 1332 001008 Beacon HRD 559
VR2KW KH0M 50.085 1325 001008 CW HRD CW CQ Now
VR2KW KH0M 50.130 1320 001008 SSB QSO Sorry, Fre is 50.130 ssb
VR2KW KH0M 50.110 1320 001008 SSB HRD QRV ,QSL VIA JF1VXB
JA3UJR XU7ABD/B 50.093 1300 001008 Beacon HRD Not JY9
JN1GTG JY9NX 50.093 1250 001008 Beacon HRD 230
JE1RXJ YJ8WR 50.079 1245 001008 Beacon HRD
JA7WSZ YV4AB 50.0257 1242 001008 Beacon HRD SORRY HRD
VK5AYD VR2XMT 50.125 1210 001008 SSB QSO MNY TNX 1ST VR2
JE1RXJ DU1EV 50.150 1240 001008 SSB QSO
JE1RXJ 4W6UN 50.097 1235 001008 Beacon HRD
JA7WSZ YV4AB 500257. 1232 001008 Beacon QSO
JA1BK/6 5B4FL 50.110 1225 001008 SSB QSO
JR6GV J28NH 50.140 1135 001008 SSB QSO Jean was a vertical and 8
OFTA VR2HAM 50. 0000 001008 Other HRD illegal callsign in HK!!!
VK5AYD JF3GPS 50.150 1143 001008 SSB QSO + HEARING MANY JA'S NOW
JI1WMI 4W/K7BV 50.115 1147 001008 CW HRD 599 HI SPD CW
JG3LEB/3 4W/K7BV 50.110 1145 001008 CW HRD 599; QSY to 50.115
JA1BK/6 J28NH 50.140 1130 001008 SSB QSO
VR2XMT J28NH 50.110 1055 001008 SSB QSO rs 55
VR2KW SYSOP 50. 0000 001008 SSB HRD To SYSOP: I'm sorry.
JE1RXJ KH2/JA7AQR 50.135 1039 001008 SSB QSO SRY MISS COPY not KH0/JA3
JE1RXJ KH0/JA3AQM 50.135 1038 001008 SSB HRD CQ CQ
VR2KW VR2HAM 50. 0000 001008 SSB HRD "VR2HAM"??purloin VR2HAM?
EH7KW KH6SX 50.103 1033 001008 CW QSO 180 cq, 559
VR2KW VR2HAM 50. 0000 001008 SSB HRD Is inkiness VR2KW, murthe
UN3G EY8MM 50.110 1025 001008 CW HRD 140 MN83 scatter QTF 140 539
EH7KW WH6O 50.110 1026 001008 SSB QSO 180 bl11 +others kh6, lkg for V73
JG3LEB/3 KH0/JA3AQM 50.130 1021 001008 SSB HRD 53
JAS SYSOP 50. 0000 001008 SSB QSO Exclude VR2s?
VR2KW VR2HAM 50. 1540 001008 SSB HRD VR2KW=BD7LP?? I can`t
VR2KW VR2HAM 50. 1540 001008 SSB HRD BD7LP=VR2KW?? I do
VR2KW VR2HAM 50. 1540 001008 SSB HRD VR2HAM?? illegal callsign
VR2KW VR2HAM 50. 1540 001007 SSB HRD VR2KW EX VR2ZLP
VR2KW VR2HAM 50. 1540 001008 SSB HRD Who is VR2HAM??
WH6O IS0AGY 50.170 0933 001008 SSB QSO 54 in bl-11
VR2ZNC EY8MM 50.115 0924 001008 SSB QSO OL72 RS59 thanks for the new
VR2XMT EY8MM 50.110 0917 001008 SSB QSO rs 55
JA9SSB EY8MM 50.115 0912 001008 CW QSO 210 569
JF3MYA/4 EY8MM 50.115 0901 001008 CW HRD 280 UP2
JO6EDD XU7ABD 50.0896 0857 001008 CW QSO
JF6VRT XU7ABD 50.0895 0855 001008 CW QSO 240
JO6EDD EY8MM 50.115 0850 001008 CW HRD 210
JA5FFJ EY8MM 50.110 0821 001008 CW HRD 220 rst319-579,QSB,QRN
JN3ONX XU7ABD 50.130 0815 001008 SSB QSO 59.
UN3G 4S7EA 50.110 0804 001008 CW QSO 170 MN83 559/559
HL1LTC 3W3SK 50.127 0810 001008 SSB QSO RS 59
HL1LTC XU7ABD 50.129. 0805 001008 SSB QSO RS59
JF6VRT 3W3SK 50.127 0751 001008 SSB QSO
JH7MQU 3W3SK 50.127 0748 001008 SSB QSO
JH9INY 3W3SK 50.127 0653 001008 SSB QSO RS 59 UP
JA9SSB 3W3SK 50.126 0657 001008 SSB QSO 59
JR2HCB 3W3SK 50.127 0652 001008 SSB QSO UP 10-20
JE1RXJ WH7C/DU3 50.170 0653 001008 SSB HRD CQ
JK7IKU XU7ABD 50.130 0640 001008 SSB QSO 250
JE7RJZ WH7C/DU3 50.135 0640 001008 SSB QSO
JE1RXJ WH7C/DU3 50.135 0638 001008 CW QSO 155 QSL JG1OUT
JK7IKU 3W3SK 50.110 0632 001008 SSB QSO 250
JE7RJZ XU7ABD 50.090 0614 001008 CW QSO
JA8NAE KH0/JA3AQM 50.130 0549 001008 SSB QSO 59 cq kenian is
JE1RXJ VK9NS 50.110 0535 001008 SSB QSO
JG3LEB/3 VK9NS 50.110 0530 001008 CW HRD 579
JE1RXJ T88JJ 50.120 0525 001008 SSB QSO
JE7RJZ V73JK 50.130 0516 001008 SSB QSO
JE1HLR KH6SX 50.103 0502 001008 CW QSO 120
JF1RYU T88JJ 50.120 0451 001008 SSB QSO 200
7J7ADB T88JJ 50.115 0440 001008 CW QSO 599 calling cq
JR2HCB XU7ABD/B 50.0928 0425 001008 Beacon HRD 599!
7J7ADB V73UX 50.130 0420 001008 SSB QSO 5/9 +
ZL3TY JR2HCB 50.11 0414 001008 CW QSO
JH7MQU AH6TM 50.120 0358 001008 SSB QSO 160
JH7MQU V73UX 50.130 0330 001007 SSB QSO
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0355 001008 Beacon HRD 360 QM07 339 ALSO ja7yaf cq test 5
VR2HAM BD7LP 50. 0354 001008 Other HRD BD7LP please don't illegal oper
VK3SIX JA7YAF 50.080 0348 001008 CW HRD 360 QM TEST CQ CQ
JK7IKU V73UX 50.130 0345 001008 SSB QSO 130 QM09 59++
VK3SIX JA CW 50.065 0345 001008 CW HRD 355 Contest? numbers
JH2COZ AH6TM 50.120 0343 001008 SSB QSO 120
VK3SIX WEAK CW 50.110 0344 001008 CW HRD 355 JA? nw 110 QSX
JH2COZ KH6HME/B 50.0607 0330 001008 Beacon QSO 120 Sc
JA8NAE V73UX 50.110 0326 001008 SSB QSO 52
BD7LP VR2HAM 50. 1540 001008 Other HRD in Hong Kong
BD7LP VR2HAM 50. 1540 001008 Other HRD You can't hold 2 licence
BD7LP VR2HAM 50. 1540 001008 Other HRD are not VR2ZLP
BD7LP VR2HAM 50. 1540 001008 Other HRD If you are VR2KW then you
9M2KE JA/VR2'S 50.118 1515 001007 SSB QSO tks VR2YYW
VR2HAM BD7LP 50.118 1530 001007 SSB HRD BD7LP=VR2ZLP=VR2KW?
VR2HAM BD7LP 50.118 1530 001007 SSB HRD illegal operate at VR2
VR2YYW 9M2KE 50.118 1519 001007 SSB QSO 55 in OL72
VK4JSR R1 TV 49.75 1428 001007 Vid/TV HRD 315 RS 58
VR2ZXO FR1AN 50.120 1327 001007 SSB QSO RS 55
VR2LC ST2SA 50.110 1305 001007 SSB QSO Tnx for new one Sid!
JI1DMH/6 ST2SA 50.110 1259 001007 SSB QSO RS55
VK8AH 4F2KWT 50.120 1303 001007 SSB QSO 300 PH57
VR2XMT ST2SA 50.110 1257 001007 SSB QSO TKS FOR NEW ONE !!
JG3LEB/3 4F2KWT 50.110 1237 001007 SSB HRD 59
JJ1CKD 4W6UN 50.115 1230 001007 SSB HRD QRZ??On Fruq.PSE CALL!!
JG3LEB/3 4W6UN 50.114 1216 001007 SSB HRD 59
BV2DP YJ8WR 50.110 0920 001007 SSB QSO 53 www.bv2dp.com
JH7MQU FR1GZ 50115 0903 001007 SSB QSO TNX FB QSO
JO1GIY DU3NXE 50.089 0853 001007 CW HRD RST 599
JJ1CKD XU7ABD 50.120 0846 001007 SSB QSO VY STRONG!59++/TNX NEW ON
JH6XYJ XU7ABD 50.120 0849 001007 SSB HRD 250 Again
JO1GIY DU1EV 50.160 0827 001007 SSB HRD RS 59
UN3G 4S7EA 50.110 0801 001007 CW QSO 170 MN83 559/559
JO1GIY VR2XMT 50.133 0756 001007 SSB QSO 59 good sings
JR3HED XU7ABD 50.110 0658 001007 SSB QSO 255 59+
JH3AAZ T88JJ 50.115 0650 001007 CW QSO UP
UN3G TV1TV 50.000 0720 001007 AM HRD 140 MN83 48250 S9, 110QRV
JN1JFC I0WTD 50.122 2311 001006 CW QSO 140 TNX NICE QSO 73!
JN1JFC IK0FTA 50.140 2306 001006 SSB QSO 140 TNX NICE QSO 73!
JN1JFC I0JX 50.110 2300 001006 CW QSO 140 TNX NICE QSO 73!
JN1JFC 9H1BT 50. 2254 001006 CW QSO 140 TNX NICE QSO 73!
V73AT HC8GR 50.035 0539 001007 Beacon HRD beacon 559
V73AT TI5KD 50.110 0532 001007 SSB QSO 55 into rj38
JM1SZY/JR6 ZP5ZR 50.110 0240 001007 SSB QSO RS 59
VK3SIX UA0TV 49.75 0200 001007 AM HRD 360 PN WEAK TODAY
JM1SZY/JR6 ZP5PT 50.110 0109 001007 SSB QSO RS 55 also many PY's
CT1DYX CQ JA 50.110 0057 001007 SSB HRD 220 IN51 LISTEN FOR JA
CT1DYX VIDEO 50.000 0056 001007 SSB HRD any video CT/EA now into
JR3HED EH7KW 50.150 0030 001007 CW QSO 165 fb sigs
JN3ONX EH7KW 50.150 0027 001007 CW QSO 150 1st EA.
BV2DP PY7ZZ 50.110 0020 001006 CW QSO RST559
JM1KNQ/JR6 IT9RZR 50.120 0002 001007 CW QSO also SSB
JF6VRT 9H1BT 50.105 2335 001006 CW HRD 150
JA1BK I0JX 50.100 2302 001006 CW QSO
JA7WSZ 9H1BT 50.105 2231 001006 CW HRD 140 LP CQ
JA7WSZ SV1DH 50.109 2223 001006 CW QSO 140 419 TO 519
9M2KE 4W6UN 50.097 1500 001006 Beacon HRD also JA's
9M2KE BV2DP 50.120 1445 001006 CW QSO 559
9M2KE VK8MS 50.105 1428 001006 CW QSO heard QSO with JY9NX also
JF6VRT HL1LTC 50.130 1506 001006 SSB QSO 190
JH6EYL 4W6UN 50.115 1353 001006 SSB QSO
VR2ZNC JY9NX 50.130 1415 001006 SSB QSO OL72 57 thanks for the new one
JE1RXJ DU1EV 50.151 1255 001006 SSB QSO
JE1RXJ VK4FNQ 50.190 1352 001006 SSB HRD
JH3DMQ/P KH0/JA3AQM 50.145 1336 001006 SSB QSO 151 QRP5WQSORSHis59/My59Tnx
JE1RXJ KH0/JA3AQM 50.145 1338 001006 SSB QSO
JA6LPW VQ9QM 50.104 1330 001006 CW QSO 260 RST579
JE1RXJ KH0M 50.125 1327 001006 SSB QSO BigPile
JR2HCB VQ9QM 50.104 1320 001006 CW QSO 559
VR2ZNC YC1MH 50.160 1317 001006 SSB QSO OL72 59 thanks you...
JH3DMQ/P KH0M 50.125 1307 001006 SSB QSO 151 QRP5WQSORSHis59/My59Tnx
JN3ONX KH0M 50.1246 1303 001006 SSB QSO 59.many station calling.
JH3DMQ KH0M 50.125 1304 001006 SSB QSO 151
JE1RXJ P29BPL 50.029 1250 001006 Beacon HRD 579
JE1RXJ 4W1UN 50.096 1245 001006 Beacon HRD 599
VR2ZNC KH0M 50.125 1242 001006 SSB QSO OL72 RS59 Thanks...
VR2XMT KH0M 50.125 1236 001006 SSB HRD 59 ++++
VR2ZGC YJ8WR 50.160 1229 001006 SSB QSO 55
VR2ZGC V73AT 50.110 1215 001006 SSB QSO 59
JJ1CKD KH2/JA7AQR 50.135 1227 001006 SSB QSO 59+/TNX QSO!!
JM1KNQ/JR6 J28NH 50.110 1148 001006 SSB QSO 290 TNX NEW ONE!
JY9NX JR6BZK 50.110 1210 001006 CW HRD 110 Calling CQ abt 519
V73AT 4W6UN 50.097 1139 001006 Beacon HRD 559
JA8TSG P29BPL 50.025 1138 001006 Beacon HRD FB SIG 559 VK 59++
JA8NAE 4W6UN 50.097 1108 001006 Beacon HRD 215
V73AT YJ8WR 50.110 1108 001006 SSB HRD 59 into rj38
JA8NAE VK4LR 50.110 1034 001006 SSB QSO inqn13 53thanks call rexI
V73AT S21YJ 50.110 1039 001006 SSB HRD 57 into rj38
JA8NAE P29KFS 50.125 0915 001006 SSB QSO 53thanks call rickI
VK8AH 4S7EA 50.11 0833 001005 SSB QSO 280
JR6GV J28NH 50.110 1820 001006 SSB QSO 280
JA8NAE P29BPL 50.029 0929 001006 Beacon HRD evening tep into qn13er
JA8NAE YJ8WR 50.078 0841 001006 Beacon HRD also many vk4fs cq eu
JR2HCB S21YJ 50.130 0904 001006 SSB HRD RS 41
VR2LC J28NH 50.110 0807 001006 SSB QSO Tnx for new one!
JI1DMH/6 J28NH 50.110 0809 001006 SSB QSO RS53
JI1DMH/6 J28HN 50.110 0809 001006 SSB QSO
VR2XMT J28NH 50.110 0804 001006 SSB QSO RS 55
JO1LVZ VK4KJL 50.160 0747 001006 SSB QSO 170 CALLED TO MY CQ
JY9NX JY9NX/B 50.093 0900 001006 Beacon HRD 120 km71 till 10:30z. QSX 50.150
JA7LDA 9M6CT 50.115 0638 001006 SSB QSO RS 59
JA8RC KH0/JA3AQ0 50.130 0639 001006 CW QSO
JL4GTO EY8MM 50.110 0641 001006 CW QSO 200 RST 529
IK5QLO JF2PYZ 50.000 0640 001006 SSB HRD Envelope received need UR
JE1RXJ 9M6CT 50.115 0623 001006 SSB QSO 59+
JL4GTO KH2/JA7AQR 50.135 0612 001006 SSB QSO 150 RS 57
VK3SIX 7J6CCU 50.110 0610 001006 SSB HRD 345 PL36 sri call!
VK3SIX 7J6CUU 50.110 0610 001006 SSB HRD 345 PL36 wking KH6 3x3
VK3SIX JR6YAG 50.0364 0610 001006 Beacon HRD 340 PL36 Nahan Beacon Okinawa 599
7J7ADB KH2/JA7AQR 50.135 0610 001006 SSB QSO 5-9++
VK3SIX 9M6CT 50.115 0605 001006 SSB QSO 320 OJ85 Phil QSL VR2CT/VS6CT
JJ1CKD 9M6CT 50.115 0601 001006 SSB QSO RS 59/QRZ??
JE1TGN VR2XMT 50.110 0551 001006 SSB QSO
7J7ADB 9M6CT 50.115 0600 001006 SSB HRD 5-9
VK3SIX HL1LTC 50.110- 0536 001006 SSB HRD Kim look south!! 115
VK3SIX VR2XMT 50.110 0547 001006 SSB HRD 320 OL72 Working VK9NS Look to VK3
JI1HCD KH6SX 50.104 0546 001006 CW QSO 150 scatter
7J7ADB VK9NS 50.110 0535 001006 SSB QSO 5-9
HL1LTC VK9NS 50.110 0535 001006 SSB HRD RS55
JJ1CKD VK9NS 50.110 0525 001006 SSB QSO Mr,JIM,TNX QSO/NEW ONE.
HL1LTC YJ8WR 50.079 0510 001006 Beacon HRD RST 599 PSE QRV!
KH6SX KH6HME/B 50.061 0451 001006 Beacon HRD 240 back scatter @240
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0420 001006 Beacon HRD 355 QM07 QSB up
VK3SIX 9M6SMC 50.0139 0416 001006 Beacon HRD 320 OJ85 319 qsb up
VK3SIX JA2IGY 50.010 0415 001006 Beacon QSO 355 PM85 Open Asia
JA8NAE 9M6SMC 50.014 0316 001006 Beacon HRD weak qsb
JA8NAE VK3JSM 50.110 0250 001006 SSB QSO 52/55 qsb into qn13er
JJ1CKD VK4ABW 50.120 0254 001006 SSB HRD RS 59/QRZ??
KH6SX 7J6CCU 50.110 0254 001006 CW QSO 539
7J7ADB VK3DUT 50.120 0235 001006 SSB HRD 5-2 wking JA1 area
7J7ADB 9M6SMC 50.014 0231 001006 Beacon HRD 529
7J7ADB V73SIX 50.013 0230 001006 Beacon HRD 579
VK3SIX JA2IGY 50.010 0230 001006 Beacon HRD 355 PM VVV de JA2IGY 559 Qf12
VK3SIX JR2HCB 50.110 0214 001006 CW QSO 355 599
VK3SIX JR0YEE 50.033 0215 001006 Beacon HRD 355 weak
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0210 001006 Beacon HRD 355 QM07 FUKUOKA 559
VK3SIX JG1ZGW 50.490 0200 001006 Beacon HRD 355 PM95 VVV JG1ZGW TOKYO 599
KH7L V73SIX/B 50.014 0100 001006 Beacon HRD 59 into Hawaii, looking W
VK3SIX 7J7ADB 50.115 0030 001006 SSB QSO 360 QN00 Misawa 59++
7J7ADB VK3SIX 50.115 2230 001006 SSB QSO 5-9+30 !
JA8TSG VK2FHN 50.110 0033 001006 CW HRD MANY VK
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 0004 001005 Vid/TV HRD heads up guys, building f
JE1RXJ VK4KK 50.110 2333 001005 CW HRD RST 559
JA8NAE VK9NS 50.110 2316 001005 CW HRD rst519-539
7J7ADB VK9NS 50.110 2320 001005 CW HRD cq
JA8NAE VK3SIX 50.053 2247 001005 Beacon HRD 180 weak some time hrd
ZL3ADT ZL3TY 50.110 0620 001005 SSB QSO AU E's. Heads were up Ste
9M2KE VR2XMT 50.110 1444 001005 SSB QSO good signal 59+
9M2KE VQ9QM 50.104 1446 001005 CW QSO 559
VK3SIX ZL3SIX 50.040 1428 001005 Beacon HRD 135 RE66 AU E's
VK3SIX VK7RAE 50.057 1400 001005 Beacon HRD 150 QE38 AU E'skip 55Au
VK3SIX VK7RST 50.297 1400 001005 Beacon HRD 150 QE37 AU 55A
VK3SIX ZL-TV 45.25+- 1400 001005 Vid/TV HRD 150 RE66 AURORAL E'Skip
JR2HCB P29BPL 50.029 0929 001005 Beacon QSO RST 419
JR2HCB 4W6UN 50.097 0900 001005 Beacon HRD 599
JR2HCB 9M6SMC 50.0145 0720 001005 Beacon HRD RST 599! also 9M2TO/B
JR2HCB 9M2TO/B 50.005 0320 001005 Beacon HRD 0320->529 0500Z-> 519
JR2HCB P29BPL 50.029 0330 001005 Beacon HRD RST 599
VK3SIX R1-VID 49.7499 0215 001005 Vid/TV HRD 360 PN Scatter
JR2HCB P29BPL 50.029 2305 001004 Beacon HRD also 4W6UN/B 599
JR2HCB VIDEO 48.250 2230 001004 Vid/TV HRD 150 QSB LP
CT1DYX VIDEO 50. 2148 001004 SSB HRD 220 in51 any video CT/EA now into
9M2KE VK6JQ 50.118 1455 001004 CW QSO 559
9M2KE JA6VQA 50.118 1448 001004 CW QSO 599
9M2KE JH4JPO 50.118 1445 001004 CW QSO 599
JG3LEB/3 9M2/JI1ETU 50.115 1416 001004 SSB HRD 59QSB
JG3LEB/3 9M2/JI1ETU 50.085 1413 001004 CW HRD 599; 9M2TO/B 539, 9M6SMC
JA3EGE FR1AN 50.110 1048 001004 SSB QSO 250 57 QSB
4W6UN CHECK-LOG 50. 0000 000319 Other QSO WEB http://www.datafast.net.a
JA1KAW 9M6SMC 50.014 0905 001004 Beacon HRD
JA1KAW XU7ABF 50.120 0724 001004 SSB QSO up-5k
JA1KAW V73SIX 50.014 0550 001004 Beacon HRD 599
WH60 XU7ABF 50.110 0530 001004 SSB HRD hrd but weak sig
KH7R XU7ABF 50.110 0527 001004 SSB QSO RS 55
JH0HQP XU7ABF 50.110 0358 001004 CW QSO 240
JA8NAE 4W6UN 50.097 0338 001004 Beacon HRD 215 weak also p29bpl/b
JA8NAE 9M6CT 50.125 0306 001004 SSB QSO 240 55
JH6ETS EH7AH 50.115 2330 001004 SSB QSO 140 TNX QSO fine copy
JA6QGG SP2HNF/MM 50.110 0041 001004 CW QSO 150 RST/529 QSB SLOW
VK3SIX ASIAN 49.7970 0055 001004 Vid/TV HRD 360 Strong carrier
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0055 001004 Beacon HRD 360 QM>QF BCN 339 qsb
VK3SIX SIBERIAN 49.7698 0045 001004 Vid/TV HRD MNI R1 VID JAs 50.105 to
VR2LC PP1CZ 50.110 0032 001004 CW QSO RST 559 FB Leo!
JG2AJK 9H1BT 50.105 0001 001004 SSB QSO 140 RS 59 !!! CQ CQ
JA5FFJ 9H1BT 50.105 2330 001003 SSB HRD 140 rs59 fb
JA9SSB 9H1BT 50.105 2338 001003 SSB QSO 140 59
EH7GTF EH7KW 50.100 2343 001003 CW HRD cq JA LP
VK3SIX JA9SSB 50.105 2325 001003 SSB HRD 355 QF12 Huge JA pileup
PY5CC PY0FF 50.125 2335 001003 CW HRD 45 HI36 CQ JAPAN CQ JAPAN !!
JA1KAW 9H1BT 50.105 2332 001003 SSB HRD 59+++ waoooo
JA9LSZ 9H1BT 50.105 2333 001003 SSB QSO 59!!!!
JA1KAW 9H1BT 50.105 2325 001003 CW HRD 150 nice signal
JA9LSZ 9H1BT 50.105 2324 001003 CW QSO 140 NW 599!!!STRONG!!!
EH7GTF EH7CD 50.190 2324 001003 SSB QSO 210 cq ja LP
EH7GTF EH7JX 50.120 2323 001003 CW HRD LP CQ JA
JA5FDJ 9H1BT 50.105 2310 001003 CW HRD QSY here
CT1DYX CQ JA 50.110 2308 001003 SSB QSO 220 IN51
EH7CD CQ JA 50.180 2242 001003 SSB HRD LP QSX .190
9H1BT JA1VOK 50.110 2231 001003 CW QSO Sorry time
9H1BT JA1VOK 50.110 2331 001003 CW QSO RST559
JA8NAE P29BPL 50.029 2214 001003 Beacon HRD 185 559qsb zl-tv45mhz s9
JK7IKU XU7ABF 50.122 0958 001003 SSB QSO 250 QM09
VR2LC XU7ABF 50.122 0956 001003 SSB QSO RS 55
VR2XMT XU7ABF 50.122 0948 001003 SSB QSO TKS FOR NEW ONE !!
JO6EDD XU7ABF 50.122 0943 001003 SSB QSO 230 QSX 127
JL1XYU XU7ABF 50.12 0926 001003 SSB QSO 240
JJ3AZA/1 XU7ABF 50.12 0925 001003 SSB QSO
JE1RXJ VK6XT 50.130 0623 001003 SSB QSO SRY XT not AT
JE1RXJ VK6AT 50.130 0623 001003 SSB QSO
JA9LSZ XU7ABF 50.122 0601 001003 SSB QSO Yonezuka-san
JA9SSB EH7KW 50.100 2320 0010023 CW QSO 150 599
VK3SIX JA4MBM 50.110 0012 001003 CW HRD 360 PM calling EU 539
VK3SIX JG2BRI 50.1097 0010 001003 CW HRD 360 PM9x Beaming over VK to EA7
JS1LYC EH7CD 50.125 0001 001003 SSB QSO goog sig
JG2AJK EH7CD 50.125 2355 001002 SSB HRD 150 GOOD SIG !QSX 135
JI1HCD EH7CD 50.125 2352 001002 SSB QSO 140
JA9LSZ EH7CD 50.125 2343 001002 SSB QSO UP135 55
EH7CD CQ JA 50.125 2333 001002 SSB HRD LP RX 10 up
JI1HCD EH7KW 50.100 2327 001002 CW QSO 150
JH7MSB EH7KW 50.120 2300 001002 SSB QSO 150
JE1BMJ EH7KW 50.1198 2300 001002 SSB HRD Cong LP Jose!
JG2AJK EH7KW 50.100 2308 001002 CW QSO 150 NOW ON FREQ RS559 !
EH7CD CQJA 50.145 2308 001002 SSB QSO LP RX .155
JG2AJK EH7KW 50.120 2303 001002 SSB HRD 150 Weak rs31 to 41 here
JO6EDD EH7KW 50.120 2253 001002 SSB QSO 150 LP
EH7KW JO6EDD 50.120 2251 001002 CW QSO LP
JG2AJK EU-TV 48.242 2235 001002 Vid/TV HRD 150 CT-TV also s3
JG2AJK EU-TV 48.250 2235 001002 Vid/TV HRD 150 Now Start ! s3 here
VR2ZST 4W6UN 50.120 1306 001002 SSB QSO RS59 Tnx for new one!
JO1GIY 4W6UN 50.120 1309 001002 SSB HRD rs59
HL1LTC 9M6SU 50.115 1350 001002 SSB HRD RS59
JG3LEB 9M6SU 50.114 1233 001002 SSB HRD 59
JA8NAE VR2XMT 50.110 1154 001002 SSB HRD 200 weak cq s/c49.750s4
JA8NAE YJ8WR 50.079 1140 001002 Beacon HRD 200 weak vk4rgg/vk8/p29/4w/bb
JA8NAE VK5AYD 50.110 1051 001002 SSB QSO 200 pg71ig p55this seantime fast con
JA8NAE 4W6UN 50.097 1047 001002 Beacon HRD 210 vk8ras/b p29bpl/b519
JA8NAE P29PL 50.125 1005 001002 SSB QSO 55 ev-tep ikto qn13er
JA8NAE VK4JH 50.125 0941 001002 SSB QSO p59
VR2ZGC FO3BM 50.110 0916 001002 SSB QSO 53
JL7XRT VR2ZNC 50.115 0906 001002 SSB QSO
JL7XRT HR2ZNC 50.115 0906 001002 SSB QSO
JN3ONX VK8RAS 50.047 0902 001002 Beacon HRD 180 PG66
JO1LVZ VK6RPH 50.066 0848 001002 Beacon HRD
JO1LVZ VR2LC 50.115 0815 001002 SSB QSO SOME OTHER VR2 STNS.
JO1LVZ VR2IL 50.130 0812 001002 SSB QSO VY FB SIG
VR"IL JE!TGN 50.!! 0740 000930 SSB QSO 220
JA8CAR VK6AOM 50.125 0719 001002 SSB HRD 240 41
HL1LTC JH1WHS 50.125 0720 001002 SSB HRD 230 RS52 Working VK6AOM
JA8CAR VK6RSX 50.304 0630 001002 Beacon HRD 240 539 48.250 59++ 49.750
JA1KAW V73SIX 50.014 0436 001002 Beacon HRD 599
JA8CAR VK2YVG 50.120 0403 001002 SSB QSO 180 59
JA8CAR VK2SRN 50.110 0346 001002 SSB QSO 180 55
ZL3TIC UA-TV 49.750+ 0230 001002 Vid/TV HRD Been in and out all after
VK3SIX UA-TV 49.7499 0230 001002 Vid/TV HRD 355 PN Vladivostok Warbler Vid
KL7IKV UA-TV 49.75 2356 001001 Vid/TV HRD 270 BP51
W5UWB VP8CSA 50.170 2136 001001 SSB QSO 150
JA6LPW 4W6UN/B 50.0969 1407 001001 Beacon HRD 180 RST569
JE1BMJ 9V1JA 50.1199 1245 001001 CW HRD Local QRM? Receiving is d
JA5FFJ FR1AN 50.110 0825 001001 SSB HRD 250 rs59
JF3MYA/4 4S7EA 50.110 0852 001001 SSB QSO
JA6LPW 4S7YSG 50.130 0856 001001 CW HRD 270 RST599
JA6LPW 4S7EA 50.110 0846 001001 SSB HRD 270 RS59
JF2TAR 9M2NK 50.107 0815 001001 CW HRD
7J7ADB 9M6CT 50.115 0805 001001 SSB QSO
N9WKW FLARE 50.0000 0700 001001 Other HRD M1.1
JE9BHE 4S7YSG 50.130 0611 001001 CW QSO 250 599QSB,UP1
UN3G 4S7YSG 50.130 0601 001001 CW HRD 170 599 in MN83
JE2XBY 4S7YSG 50.130 0559 001001 CW QSO 270 QSX 50.131
HL1LTC 4S7YSG 50.130 0550 001001 CW HRD RST 439 QRM PSE CALL H
JH9INY 4S7YSG 50.130 0446 001001 SSB QSO 270 RS 59 FB
JA1VOK 4S7YSG 50.130 0442 001001 SSB QSO RS59 FB!
JN1WXW 4S7YSG 50.1297 0424 001001 SSB QSO 260 GUD SIG!!VY TNX NEW ONE!!
JL4GTO 4S7YSG 50.130 0428 001001 SSB QSO 255 RS 59 QSX:50.135
JA6LPW 4S7YSG 50.130 0423 001001 SSB HRD 270 RS59+
4S7YSG JN3NFQ 50.110 0407 001001 CW QSO rst599
JE2XBY 9M2NK 50.107 0326 001001 CW HRD 230 RST579 CQ also 9M2TO/B
7J7ADB V73SIX 50.013 0320 001001 CW HRD 559
P29PL JA8YA 50.110 0020 001001 CW HRD 000 429 wkg WL7 X2 flare 232
JA1VOK ZL2TPY 50.140 0133 001001 SSB QSO RS59, Kerry
JE1BMJ ZL2TPY 50.110 0130 001001 SSB HRD 150 now 140
PP1CZ JR6HI 50.105 0050 001001 CW QSO 227 gg99 Good prop. to JA/AS., pse
JE1BMJ K6MIO/KH6 50.118 0035 001001 SSB HRD now 50.130

Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]