50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

February 2000

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date Mode Q/H Beam GL Remarks
VK8AH 9M6SMC 50.014 1432 000229 Beacon HRD 300 599
VK8AH S21YU 50.110 1430 000229 SSB HRD 300 Sigs 5x9.
JA1RJU DU1EV 51.022 1300 000229 FM HRD 240 also 50.115 SSB/AM
JA2POK 9M TV 55.240 1110 000229 Vid/TV HRD 53.74
JA8NAE VK6RSX 50.304 1020 000229 Beacon HRD 215 weak09:34 48.240p5not9v
JR6GV FR1AN 50.120 1035 000229 SSB QSO
JR6GV FR1AN 50.120 1035 000229 SSB QSO
VR2LC JD1BKR 50.110 1034 000229 SSB QSO RS 59
JH3DMQ/P 9V1UV 50.134 0947 000229 SSB QSO 229 QRP5W His59+/My54TNX
JH3DMQ 9V1UV 50.134 0943 000229 SSB QSO 229
JH4ADV 9V1UV 50.135 0926 000229 SSB HRD FB 59+
JH4ADV FR1AN 50.110 0853 000229 SSB QSO 250 FB SIG
JE1BMJ 9V1UV 50.135 0850 000229 SSB QSO 230 Good sigs, Silva!
KH6HAK VK4BLK 50.110 0635 000229 SSB QSO QG56 RS 52 on Dipole
JA1RJU 9M2TO/B 50.005 0650 000229 Beacon HRD 240 RST 569
JG3LEB/3 VK6RSX 50.304 0652 000229 Beacon HRD RST 599
KH7R VK4BLK 50.110 0646 000229 SSB HRD vry strong
VK3OT JE7YNQ 50.027 0555 000229 Beacon HRD 360 QM07 CQ 110 now JA>>>>>>>
V73AT EU TV 48.242. 0535 000229 Vid/TV HRD
V73AT VK4RGG 50.058 0527 000229 Beacon HRD 529 into rj38
VK3OT UA0TV 49.7499 0523 000229 Vid/TV HRD 360 PN53
JH0HQP VK4ABW 50.150 0510 000229 SSB QSO gd signal!
HP2CWB VK4SX 50.110 0222 000229 SSB QSO CQ 539
JH0HQP VK4KK 50.110 0206 000229 SSB HRD VY STORONG!
HP2CWB VK4BLK 50.110 0129 000229 CW HRD CQ CW
JG3LEB/3 VK8RAS 50.047 0051 000229 Beacon HRD RST 599
JH9INY V73SIX 50.014 0035 000229 Beacon HRD RST 539
CT1DYX EU_TV 50. 0034 000229 SSB HRD 220 in51 ANY COPY OF 48.242 ??? CT
VR2LC PP1CZ 50.110 0025 000229 CW QSO RST 579
VK3OT M/S TX 43.650 0015 000229 FM HRD
JA3EGE LU3EMK 50.122 2315 000228 SSB HRD 90 CT-TV VIDEO YET NOW
9H5IP 9H1XT 50. 1109 000228 SSB QSO jm75 calling ja3ege on sked
CT1DYX EU_TV 50. 2303 000228 SSB HRD 220 in51 any ct video yet ??
9H5IP PY5CC 50.110 2250 000228 SSB HRD jm75fu
JA7QVI CX8BE 50.105 2248 000228 SSB QSO 90 also LU3EMK
JH7MSB CX8BE 50.105 2250 000228 SSB QSO RS55
JH7MSB LU3EMK 50.110 2240 000228 SSB QSO many LU
CT1DYX CT1DYX 50.110 2135 000228 SSB QSO 220 in51 QRV NOW. ct1dyx@teleweb.p
4S7YSG JR6HI 50.110 1531 000228 CW HRD
4S7YSG BV2DP 50.110 1533 000228 SSB QSO
VR2IL JR6HI 50.110 1504 000228 CW HRD 210 RST 599
JH3DMQ/P VK4APE 50.134 1347 000228 SSB QSO 170 QRP5WHis59+/My52TNX
JM1IGJ YC1MH 50.150 1337 000228 SSB HRD CQ
HL1LTC VK8MS 50.110 1334 000228 SSB HRD 190 RS 55 also VK4APE
HL1LTC JA2DDN 50.110 1325 000228 SSB HRD 200 RS 55 also JA4 s
V73AT TV 49.750 1236 000228 Vid/TV HRD 59+50 also 48.24/25/26 s9
JA8NAE VK4BLK 50.110 0925 000228 CW HRD 180 519 aftn tep into qn13er
JO6EDD 4S7YSG 50.110 0710 000228 CW HRD 240 RST 519
JG3LEB/3 VK6RSX 50.304 0826 000228 Beacon HRD RST 559
4S7YSG JR6GV 50.110 0719 000228 CW QSO 4 x JR6s
HP2CWB VK3OT 28.885 0511 000228 SSB QSO Please ur email address f
HP2CWB P29BPL 50.028 0501 000228 Beacon HRD QI30 BACK AGAIN 539 INTO FJ09
VK3OT UA0TV 49.750 0500 000228 Vid/TV HRD
JA8TSG VK4CP 50.110 0322 000228 SSB HRD 175 FB SIG!!
JA8TSG VK4CP 50.110 0322 000228 SSB QSO
ZM3TIC 49.750 49.750+ 0230 000228 Vid/TV HRD Lots of offsets very weak
CT1DYX EU_TV 50. 0249 000228 SSB QSO ANY COPY OF 48.242 ??? CT
JI1HCD EU-TV 48.250 0237 000228 Vid/TV HRD 150 RS31 - 51 w. QSB
CT1DYX EU_TV 50. 0219 000228 SSB QSO ANY COPY NOW IN JA ???
HP2CWB P29BPL/B 50.028 0209 000228 Beacon HRD FJ09 NO STATIONS ON FM PAC
CT1DYX CT1DYX 50.110 0201 000228 SSB QSO 220 in51 CQ NOW LONG PATH. PSE LIS
CT1DYX CT1DYX 50.110 0201 000228 SSB QSO 220 in51 CQ NOW LONG PATH. PSE LIS
JJ1WKX LU'S 50.110 0150 000228 SSB HRD
JR0EQQ CX2LI 50.110 0122 000228 SSB QSO 120 CX.LUs
JA6IMJ EH8BYR 50.176 0117 000228 SSB QSO 150 rs45-55
JA5FFJ EH8BYR 50.176 0049 000228 SSB QSO 140 RS59 VY FB
JA3EGE EH8BYR 50.176 0055 000228 SSB QSO 150 RS55/55 NEW ONE &TKS
PY5CC PY0FF 50.000 0056 000228 SSB QSO Sorry not on the Island!!
JA5FFJ CT3HF 50.151 0043 000228 SSB QSO 135 RS57-59
JA3EGE CT3HF 50.110 0050 000228 SSB QSO 155 lp 55
JP1LRT EH8BYR 50.176 0041 000228 SSB QSO 150 RS57
JA1RJU EH8BYR 50.176 0041 000228 SSB QSO 150 FB!
JG2AJK EH8BYR 50.1758 0045 000228 SSB QSO 150 RS 57 to 59 NOW QRV !!!
PY5CC EH8BYR 50.176 0035 000228 SSB QSO 250 Wking 7J6CCU
PY5CC CT3HF 50.152 0033 000228 SSB QSO 250 Wking JAs Okinawa area !!
JI1HCD EU-TV 48.250 0030 000228 Vid/TV HRD 145 RS54 with QSB
JG2AJK EU-TV 50. 0015 000228 Vid/TV HRD 150 Now S5 48.250
JG2AJK EU-TV 50 2350 000227 Vid/TV HRD 150 S9 STRONG
JA3EGE EA8SIX 50.073 0000 000227 Beacon HRD 150 LONGPATH ALSO 48.242/250M
JE2XBY VR2XMT 50.110 1415 000227 SSB HRD 230 RS52 CQ..
JE2XBY YF1OO 50.100 1339 000227 CW HRD 220 RST599
V73AT DU1EV 50.108 1330 000227 CW HRD 529
JN1JFC EY8MM 50.110 0935 000227 CW QSO 240 TNX NEW ONE RST519
V73AT VR2LC 50.110 1254 000227 CW HRD qso earlier
JA2POK 9V1JA 50.085 1245 000227 CW HRD Weak
JA5FFJ EY8MM 50.110 0955 000227 CW HRD 210 RST519,Sc
JA8NAE VK6RSX 50.304 1020 000227 Beacon HRD 215 weak
JE1BMJ EY8MM 50.110 9050 000227 CW QSO 215 Scatter-Path. Up 5
JA5EWQ/1 V73UX 50.130 0958 000227 SSB QSO
JR4HFT FK1TK 50.120 0520 000227 SSB QSO 150
JR4HFT YJ8UU 50.120 0351 000227 SSB QSO 150 RS 59
JM1IGJ V73SIX 50.014 0915 000227 Beacon HRD
JA1KAW 9M6SMC 50.014 0840 000227 Beacon HRD vy-fb
JM1KNQ/JR6 4S7YSG 50.115 0840 000227 CW QSO CQ CQ CQ RST599
JG2AJK 9V1JA 50.085 0746 000227 CW QSO 230 RST 559
YO4AUL JA 50.110 0745 000227 CW HRD 51 kn44 cq JA from KN44
JH6CYW 9V1JA 50.085 0742 000227 CW QSO 230
JR2HCB YB5QZ 50.110 0728 000227 CW HRD
JR2HCB 9V1JA 50.085 0707 000227 CW QSO CQ.. CQ.. CQ..
JH3VJV/JR6 4S7YSG 50.120 0655 000227 CW HRD
JO6EDD 4S7YSG 50.120 0653 000227 CW QSO 250
JR2HCB 9M2/JI1ETU 50.0852 0630 000227 Beacon HRD also 9M2TO 9M6SMC
JR2HCB VK6RSX 50.304 0630 000227 Beacon HRD RST 529 QSB
HL1LTC VK4ABW 50.120 0520 000227 SSB QSO 180 RS59 also FK1TK hrd
JR2HCB FK1TK 50.120 0520 000227 SSB HRD RS 59
JO6EDD YJ8UU 50.120 0351 000227 SSB HRD 150
JR2HCB YJ8UU 50.120 0333 000227 SSB HRD 59++
VK3OT ZL-FM 50.740 0330 000227 FM HRD 100 RE?? Sound
JL4GTO YJ8UU 50.110 0329 000227 SSB HRD QSY 50.120
VK3OT UA0TV 49.75 0320 000227 Vid/TV HRD Really Weak today
VR2LC PP2PE 50.110 0316 000227 SSB QSO RS 57
JA5CMO RY5CC 50.110 0254 000227 SSB QSO 90 RS 57
PY5CC JA5SQH 50.110 0300 000227 SSB QSO 250 Any HL stations PSE ???
JO6EDD PY5CC 50.110 0245 000227 SSB QSO
KP4AHQ HC8N 50.110 0111 000226 SSB QSO 234 EI-59 Galapagos Isl. DX-exp-opr
JA8NAE LU2MHP 50.110 0057 000227 SSB QSO 90 ff57 rs55-57 also lu1maf
JA8JTH LW4DIR 50.127 0105 000227 CW QSO
EY8MM VK6TQ 50.110 0748 000226 CW QSO
UR5ZEL ZS6EZ 50.110 1139 000226 CW QSO 559
UR5ZEL ZS6EZ 50.110 1139 000226 CW QSO 559
UR5ZEL ZS6PJS 50.110 1043 000226 CW QSO 559
KH7R V73SIX 50.013 1030 000226 Beacon HRD RST 559
V73AT FM TELEPHONE 50.110 1019 000226 FM HRD 59 wiping out 110
JY9NX VK6JQ 50.110 0930 000226 CW QSO 70 I'm now on 097KHz VVV
JA8NAE VK6RSX 50.304 0905 000226 Beacon HRD 215 very weak in ja8
KH7R VK8KTC 50.130 0600 000226 SSB QSO PH86 RS 59
JH4IUO 4S7YSG 50.110 0750 000226 CW HRD
JE2XBY 9M6SMC 50.0145 0630 000226 Beacon HRD 220 RST539
JK7IKU DU1EV 50.108 0642 000226 CW HRD 230
7J7ADB DU1EV 50.108 0640 000226 CW HRD 579
VK3OT UA0TV 49.7499 0630 000226 Vid/TV HRD 360 PN53 Warbler
J7JADB V73SIX 50.013 0630 000226 Beacon HRD also VK8RAS/B, VK4, and V
JA1RJU V73JK 50.200 0612 000226 SSB HRD 140 also V73SIX/B
JA1RJU 9M2TO/B 50.005 0620 000226 Beacon HRD 240 also 9M2NK
HL1LTC VK5AYD 50.135 0610 000226 SSB HRD 190 RST 59+
JM1IGJ 9M2NK 50.107 0557 000226 CW HRD
JE2XBY FK8CA 50.087 0505 000226 RTTY HRD 160 S7-9
JA8NAE ZL2TPY 50.125 0440 000226 SSB QSO 165 rs57 now cq also vk8ras/b
JG3LEB/3 VK8RAS 50.047 0436 000226 Beacon HRD RST 539; VK4JH 59
JH0MHE ZL2AGI 50.110 0430 000226 CW HRD 160 CQ
JE2XBY ZL-AUDIO 50.740 0423 000226 FM HRD 150 S5-7
7J7ADB VK4'S 50. 0300 000226 SSB HRD QM00 VK4 area stns 5/9 into Mi
JA1VOK P29BPL 50.029 2346 000225 Beacon HRD Also V73SIX/b
BV2DP VQ9NL 50.110 1538 000225 CW QSO www.bv2dp.com
9M2NK VQ9NL 50.107 1544 000225 CW QSO
JH3VJV/JR6 VQ9NL 50.112 0030 000225 CW HRD CQ CQ
VR2LC VQ9NL 50.110 1523 000225 CW QSO 240 RST 559
JG3LEB/3 VK6RSX 50.304 0833 000225 Beacon HRD RST 599
VK5AYD JH4UCD 50.100 0815 000225 CW QSO HEARD OTHER JA STATIONS
JF6EZY 4S7EA 50.110 0724 000225 SSB QSO 260 RS 57
JG3LEB/3 VK8ZAA 50.110 0733 000225 SSB HRD RS 57
VR2IL JD1BKR 50.110 0741 000225 SSB QSO 35 RS 59+
JA1RJU V73JK 50.136 0700 000225 SSB HRD 120 RS 59!
JA1KAW V73SIX 50.014 0650 000225 Beacon HRD also 9m6smc
JY9NX JY9NX/B 50.097 1000 000225 Beacon HRD 70 VVV beacon around 10Z-11Z
JG3LEB/3 VK/B 50 0456 000225 Beacon HRD 4BRG 539,8RAS 539,4ABP 59
HL1LTC VK4VV 50.120 0445 000225 SSB HRD 170 strong many vk4 s
JR2HCB VK2RHV 52.325 0415 000225 Beacon HRD also VK2RSY 52.4206
JA8NAE VK4BKM 50.145 0352 000225 SSB QSO 180 59++vk4rgg/b599
JA8NAE VK7RAE 50.057 0232 000225 Beacon HRD 180 p519qsb down vk4rgg/b539
JH4JPO LU2NI 50.120 0200 000225 SSB QSO
JA8NAE ZL2TPY 50.108 0147 000225 SSB HRD 165 p52 wkd ja8jrc
JA1RJU KH6SX 50.105 0059 000225 CW HRD 100 also KH6HME/B
JA8NAE VK4RGG 50.058 0128 000225 Beacon HRD 180 weak vk4kk57.vk2yhn51
JA1RJU LU3EMK 50.110 0142 000225 SSB QSO 100 Hrd lu8mb.lu2dek.py5cc.et
JG2AJK CX4AAJ 50.140 0128 000225 SSB QSO 95
JM1IGJ LU8MB 50.117 0015 000225 SSB QSO
KH6SX JR6QWW 50.110 0038 000225 CW QSO 559
JA8NAE KH6HME 50.0615 0020 000225 Beacon HRD 145 weak s/c
PY5CC JA4DLP 50.120. 0029 000225 SSB QSO 270
JA8NAE V73SIX 50.014 2350 000224 Beacon HRD 145 rst559qsb
4S7YSG UN3G 50.110 1458 000224 CW QSO
JG3LEB/3 P29BPL 50.029 1210 000224 Beacon HRD 539; VK6RSX 539
JA5FFJ FR1AN 50.110 1053 000224 SSB QSO 250 RS51-57,QSB
JA5CMO FR1AN 50.110 1052 000224 SSB QSO 270 RS 55
JO6EDD FR1AN 50.110 1045 000224 SSB QSO 240 RS 55-57
J7JADB VK4ABW 50.110 1048 000224 CW HRD CALLING CQ EUROPE
JR2HCB VK8MS 50.110 0828 000224 SSB HRD RS 57 also VK8RAS 559
VK3OT UA0TV 49.7499 0545 000224 Vid/TV HRD 350 Still good copy UA TV
JA8NAE VK4AJS 50.160 0512 000224 SSB QSO 59++ vk4rgg/b 599
JM1IGJ VK4DV 50.140 0455 000224 SSB QSO 180 also@VK4ABW
JA8NAE VK3SIX 50.053 0410 000224 Beacon HRD s/c some time weak
VK3OT WARBLER R1 49.7499 0350 000224 Vid/TV HRD 355 PN53 559
JA8NAE VK4LR 50.110 0313 000224 SSB QSO rs52
VK3OT JR2HCB 50.110 0257 000224 CW QSO 355 PM Scatter 529539 QSB Tnx Hi
VK3OT M/SCATTER TX 43.650 0255 000224 FM HRD Meteor Burst TX 559
JR2HCB VK3OT 50.110 0249 000224 CW HRD Weak
VK3OT/SIX RUSSIA TV 1 49.75+/ 0245 000224 Vid/TV HRD 360 PN I am QRV 50.110 CW >>>JA
JA8NAE VK4RGG 50.058 0220 000224 Beacon HRD 180 p519 qsb now weak
JA8NAE ZL-TV 50.760 0214 000224 FM HRD 165 59+
JA8NAE CE-MUSIC 47.900 0050 000224 FM HRD 90 s9qsb again 0137 s3
JE2XBY YC1MH 50.110 1529 000223 SSB HRD 220 RS53 CQ
JE2XBY 9M6SMC 50.0145 1512 000223 Beacon HRD 220 RST529QSB
JO6EDD 9M2KE 50.115 1445 000223 CW HRD 230
JO6EDD 9M2NK 50.107 1438 000223 CW HRD 220
JA5FFJ VQ9PO 50.110 1355 000223 CW HRD 250 CQ
JL4GTO DU1EV 50.101 1359 000223 CW QSO 210 RST 539
JA6QGG VK9XT 50.120 1313 000223 SSB QSO 230 RS/55`59QSB
HL1LTC VK6JQ 50.115 1317 000223 CW HRD 190 RST 599 also vk6rsx HRD
JA5CMO YB5QZ 50.115 1313 000223 SSB QSO 270 RS 56
JE1BMJ VK9XT 50.1198 1250 000223 SSB QSO 210 Still good. +5 to +15kHz
JE1BMJ VK9XT 50.1198 1220 000223 SSB QSO 210 Good sigs tonight.
JH4ADV VK9XT 50.120 1220 000223 SSB QSO 55
JL4GTO VK9XT 50.110 1217 000223 SSB HRD 225 NW 50.120 up
JA6RJK FR1AN 50.110 1005 000223 SSB QSO 260 53
JA8NAE V73SIX 50.014 0324 000223 Beacon HRD -04:40end vk4rgg/b03:46
JA8NAE ZL-TV 50.760 0228 000223 FM HRD sorry after reports9+ 1h
JR2HCB VK6RSX/B 50.304 0845 000223 Beacon HRD RST 539
KH6SX VK4BLK 50.110 0745 000223 CW QSO 559
KH7R VK4BRG 50.077 0740 000223 Beacon HRD RST 539
KH6SX VK4BRG/B 50.077 0738 000223 CW HRD 559
JR2HCB VK8RAS 50.047 0640 000223 Beacon HRD RST 539
JH1WHS VK4BG 50.165 0505 000223 SSB QSO 180 QG64 op Eddy ex vk4kaa
VK3OT BYTV 49.750 0545 000223 Vid/TV HRD 345
JA1RJU VK4GWC 50.170 0432 000223 SSB QSO 170 strong many VK4's
HL1LTC VK4KK 50.125 0430 000223 SSB HRD 180 RS59 wkd HL5
JH0HQP VK4KR 50.130 0357 000223 SSB QSO vy strong!!
VK3OT UA0TV 49.7499 0330 000223 Vid/TV HRD 360 Weak
JG3LEB/3 VK4KR 50.130 0357 000223 SSB HRD RS 55
ZL3TY ASIAN TV 49.75 242 000223 Vid/TV HRD Warbler, weak
JA8NAE CE-MUSIC 47.900 0120 000223 FM HRD 90 s9+also 48.300
JA8NAE KH6HME 50.0615 0107 000223 Beacon HRD 90 rst539
JN1JFC VK9XT 50.120 1219 000222 SSB QSO FB-SIG 59
JA2POK 9M6SU 50.120 1505 000222 SSB QSO
JG3HBO 9M6GY 50.120 1329 000222 SSB QSO 225 RS59 QSL via JA1RJU
VR2XMT VK9XT 50.117 1359 000222 SSB QSO RS 55
JA1RJU 9M6GY 50.110 1241 000222 SSB QSO 240 Hrd VK9XT.9M6SMC/B
JA5CMO VK9XT 50.120 1223 000222 SSB QSO 240 RS 59 +10UP
JE1BMJ YC1MH 50.140 1210 000222 SSB HRD evening type TEP
JA8NAE/M VK4DUG 50.110 0602 000222 SSB QSO p56
JG3LEB/3 VK4BRG 50.077 0552 000222 Beacon HRD RST 539; VK8RAS RST 579
JA1RJU ZL4WA 50.110 0459 000222 CW HRD 170 CQ also VK4's
JR2HCB ZL3TY 50.110 0427 000222 CW QSO RST 599
JA8NAE VK8RAS 50.046 0424 000222 Beacon HRD
JA8NAE V73JK 50.150 0420 000222 SSB HRD also v73at wkd vk4 52
JA8NAE ZL3TY 50.130 0356 000222 SSB HRD wrkd ja8jrc rs52
VK3OT UA0TV 49.7499 0407 000222 Vid/TV HRD 360 PN53
JA8NAE V73AT 50.110 0342 000222 SSB HRD also v73six/b kh6hme/b
JA8NAE VK2FHN 50.110 0329 000222 SSB HRD also many vk4
KH6SX JA8JRC 50.100 0341 000222 CW QSO now 579 cq cq
JI2EVL KH7L 50.105 0320 000222 CW QSO 519
JA8NAE VK4KJL 50.145 0315 000222 SSB QSO 180 rs55-57
JA8NAE VK4RGG 50.058 0308 000222 Beacon HRD 180 rst579qsb
VK3OT UA0/BY-TV 49.75-- 0250 000221 Vid/TV HRD 360 Copy now I am 110 CW
JA8NAE V73SIX 50.014 0158 000222 Beacon HRD 145 529qsb kh6hme/b veryweak
JI2EVL KH6SX 50.103 0414 000222 CW QSO 519
JH6CYW KH6HME/B 50. 0200 000222 Beacon HRD 100
JR2HCB KH7R 50.110 0122 000221 SSB QSO RS 53
JE2DWZ KH7R 50.110 0121 000222 SSB HRD
VK3OT VK7MO 50.165 2002 000221 SSB HRD 165 QE37 M/bursts
VR2XMT Z22JE 50.110 1306 000221 SSB QSO RS 54
VK3OT 9M2TV 48.2498 0605 000221 Vid/TV HRD 345
VK3OT UA0TV 49.7499 0600 000221 Vid/TV HRD 355 PN53
JA8NAE P29BPL 50.029 0531 000221 Beacon HRD weak also vk8ras/b
JR2HCB VK4ABP 52.3468 0525 000221 Beacon HRD also VK4BRG/VK4ABP/VK8RAS
JR2HCB VK8RAS 50.047 0500 000221 Beacon HRD QRN Today Hi also VK3SIX
VK3OT JR2HCB 50.110 0454 000221 SSB HRD 355 PM JR2HCB Standing by.......
JA8NAE VK8RAS 50.046 0448 000221 Beacon HRD rst519qsb
JA8NAE VK3SIX 50.053 0428 000221 Beacon HRD very weak some time
VK3OT UA0TV 49.7458 0445 000221 Vid/TV HRD 360 PN
VK3OT JA8NAE 50.110 0445 000221 SSB HRD 360 QN13
JA8NAE ZL-TV 50.760 0333 000221 FM HRD 165 50.740.750 voice s9
VK3OT R1-TV 49.75+ 0420 000221 Vid/TV HRD 360 Weak Video
JA8NAE VK2FHN 50.130 0334 000221 SSB QSO 180 also hrd vk2qf.vk4pu 59++
JA8NAE VK4GWC 50.110 0333 000221 SSB QSO 180 also vk4bg.vk4kr qso
KH6SX PY5CC 50.110 0222 000221 SSB QSO 55 into BL11
PY5CC 7J6CCU 50.110 0143 000221 SSB QSO 250 PL36 S9+ now CQ !
VK3OT 6K5REL 50.110 0538 000220 SSB QSO New HL9 Prefix
4S7YSG VR2XMT 50.110 1340 000220 SSB QSO RS59 VY GD
VR2IL VK9XT 50.110 1419 000220 SSB QSO 200 RS 51
HL1LTC VK6JQ 50.111 1215 000220 CW HRD 190 RST 529
JJ1FDS VK6RSX 50.304 1125 000220 Beacon HRD 200 519-599 QSB
JR6GV Z22JE 50.110 0954 000220 SSB QSO
JO6EDD 9M2JKL 50.107 0955 000220 CW QSO 230 CQ CQ CQ.....
VK4FNQ 9M6SMC 50.014 1334 000219 Beacon HRD BCN 519 ***FIRST EVER C
HL1LTC VK6RSX 50.304 0830 000220 Beacon HRD 190 RST 559
VK3OT IRAN 48.2397 0827 000220 Vid/TV HRD South Asian TV
VK3OT UA=TV 49.75+- 0825 000220 Vid/TV HRD 300 S/W ASIA
JH9INY YB5QZ 50.110 0707 000220 CW QSO RST 559
JJ3AZA/1 YB5QZ 50.110 0652 000220 CW QSO ALSO 50.107 9M2JKL
VK3OT TONES 47.300 0700 000220 FM HRD 340 47,850/750/950/300 FM TON
JH0MHE 9M2JKL 50.107 0633 000220 CW QSO 240 599 Today
VK3OT AS TONES 47.955 0645 000220 FM HRD 340 FM Tone+Carrier
VK3OT HS-9M-TV 48.2396 0640 000220 Vid/TV HRD 340 Thailand & Malaysia Video
VK7MO JF1AIA 50.160 0550 000220 SSB QSO 0 QE37 also JI9DGU, JH6CYW, QSB
VK3OT VK8RAS 50.047 0552 000220 Beacon HRD 345 PG66 Elink to F2 to HL
VK3OT HL1LTC 50.110 0548 000220 CW QSO 350 PM Under JA/VK2 pileup 559
VK3OT QSOS 50.110 0540 000220 SSB HRD 360 My QTH Fukuoka u are 5x3?
VK3OT JA?? 50.110 0538 000220 SSB HRD 360 Good Luck Good Bye???
VK3OT JE7YNQ 50.027 0437 000220 Beacon HRD 360 qm07di
JH3DMQ/P VK4BLK 50.130 0534 000220 SSB QSO 170 QRP5WRS59/59Tnx
JH3DMQ VK4BLK 50.130 0533 000220 SSB HRD 170 RSHis59
VK3OT UA0-TV 49.7499 0527 000220 AM HRD 360 QF12ag lookinng for HL1LTC Kim
HL1LTC VK-TV 51.670 0512 000220 FM HRD 180 also 9M-TV Many VK2 VK
HL1LTC VK8RAS 50.047 0510 000220 Beacon QSO 180 r559
JJ1FDS VK2QF 50.107 0357 000220 CW QSO 180 RST599+
JA1RJU VK4CLM 50.130 0344 000220 SSB QSO 180 also VK2.VK4's
HL1LTC VK4PU 50.180 0340 000220 SSB HRD 170 RS59 Many VK4 STN hrd a
JG3LEB/3 VK2QF 50.107 0338 000220 CW HRD RST 579
VK2FHN 7J7ADB 50.125 0251 000220 SSB QSO 350
JA8NAE V73SIX 50.014 0146 000220 Beacon HRD 145 weak
VR2XMT 5H3US 50.110 1622 000219 SSB QSO RS 55
VR2LC 5H3US 50.110 1615 000219 SSB QSO 260 RS 55
JY9NX 8Q7QQ 50.110 1145 000219 CW QSO CQing
JE4JFP VK8RAS/B 50.047 1000 000219 Beacon HRD also VK6RSX/B FB 599
7J7ADB VK8RAS 50.046 1000 000219 Beacon HRD
7J7ADB VK8ZAA 50.130 0950 000219 SSB QSO QN00 ALICE SPRINGS PG66
JA1RJU VK8ZAA 50.130 0944 000219 SSB HRD 200 RS 59
JH9INY VK6RSX 50.304 0905 000219 Beacon HRD RST 579
JR3HED VK6IP 50.1111 0849 000219 CW QSO 190
JA1RJU YB5QZ 50.110 0822 000219 CW HRD 220 also VK6IP
JE2XBY YB5QZ 50.110 0815 000219 CW HRD 210 RST529
JA1RJU 9M2JKL 50.107 0812 000219 CW QSO 240 buzz QRM
JE2XBY 9M6SMC 50.0145 0658 000219 Beacon HRD 220 RST529-559
JA1RJU BG7OH 50.110 0657 000219 SSB HRD 240 CQ also 9M2JKL
JA9LSZ 9M2JKL 50.107 0607 000219 CW HRD cqcq...549 qsb
JSLYC 9M6GY 50.120 0533 000219 SSB QSO RS55QSB
JA8NAE DU1EV 50.130 0513 000219 SSB QSO 59+
JA8NAE 9M6GY 50.110 0500 000219 SSB HRD rs53
JA9LSZ 9M6GY 50.120 0504 000219 SSB QSO 220 59
9V1UV JA2DDN 50.110 0445 000219 SSB HRD 45 Calling CQ,
VK3OT BYTV 49.7462 0400 000219 Vid/TV HRD 355 49.7504/7538/7476/7496
JA8NAE VK4BRG 50.077 0400 000219 Beacon HRD 180 weak
JA8NAE VK4LE 50.140 0350 000219 SSB QSO 180 also wkd ja8qx
JA8NAE VK7RAE 50.057 0334 000219 Beacon HRD 180 short time also vk4arn.bl
JA8NAE VK2YHN 50.130 0331 000219 SSB HRD 180 wkd 7j7acv also vk4zek.ar
VK3OT UA0TV 49.7499 0320 000219 Vid/TV HRD 360 PN53 Weak Video into QF12 now
JA8NAE V73SIX 50.014 0315 000219 Beacon HRD 145 rst529 also vk4kjl 53
JA8NAE VK4KK 50.110 0309 000219 CW HRD 180 rst59+
JA8NAE VK4RGG 50.058 0305 000219 Beacon HRD 180 rst539 qsb
9M2NK 8Q7QQ 50.107 1612 000218 CW QSO
4S7YSG A45ZN 50.110 1529 000218 CW QSO RST 579
4S7YSG VR2XMT 50.110 1443 000218 SSB QSO RS59
JA5CMO 9M6GY 50.110 1345 000218 SSB QSO 240 RS 55
JA5CMO 9M6KL 50.110 1327 000218 SSB QSO 240 RS 59
JO6EDD 9M2NK 50.107 1335 000218 CW QSO 220 CQ CQ CQ ...
VR2LC 9M2NK 50.107 1320 000218 CW QSO RST 599!
JE1BMJ VK6JQ 50.110 1215 000218 CW HRD calling CQ
JA1RJU VK6RSX 50.304 1130 000218 Beacon HRD 180
JR6GV 8Q7QQ 50.110 0850 000218 CW QSO 250
JA8NAE VK8RAS 50.046 0408 000218 Beacon HRD 180 mistake hrd
JH0HQP VK2QF 50.165 0410 000218 SSB QSO VY STRONG!!
JA8NAE VK8RAS 50.046 0408 000218 SSB QSO 180 also vk4rgg/b p29bpl/b
VK3OT UA0TV 49.7485 0240 000218 Vid/TV HRD 360 PN weak
JA8NAE VK2FHN 50.110 0222 000218 SSB HRD 180 cq also many vk4 hrd
JA1RJU FO5DR/B 50.050 0210 000218 Beacon HRD 120 RST 599 !!
JA5FDJ FO5DR/B 50.050 0145 000218 Beacon HRD 120 BH52 peaking S9
JA8NAE P29BPL 50.029 0120 000218 Beacon HRD 180 rst519 qsb
JA8NAE KH6HME 50.061 0056 000218 Beacon HRD 145 weak also kh6sx s/c
JA1RJU V73SIX 50.014 0115 000218 Beacon HRD 120
KH6SX JA9OGE 50.110 0058 000218 CW QSO call correction
KH6SX JA1OGE 50.110 0058 000218 CW QSO ja8jrc also
JA8NAE V73SIX 50.014 2338 000217 Beacon HRD 145 rst519
JA8NAE CE-MUSIC 47.900 2241 000217 FM HRD 90 from23:38end also48.300
BV2DP VQ9QM 50.110 1502 000217 CW QSO CW559
JA5FFJ VQ9NL 50.110 1457 000217 CW QSO 250 RST559
JH1WHS VK4FNQ 50.135 1147 000217 SSB QSO 180 QG39 RST 59 op JOHN charters
JS1LYC P29BPL 50.029 1132 000217 Beacon HRD 599FB
JR2HCB 9M6SMC 50.0144 1121 000217 Beacon HRD also VK8RAS/B
JR2HCB P29PL 50.111 1110 000217 CW HRD also P29BPL VK4RIK
JG3LEB/3 VK6RSX 50.304 0912 000217 Beacon HRD RST 539; 9M-TV strong
JG3LEB/3 VK8RAS 50.047 0508 000217 Beacon HRD RS 559
JG3LEB/3 VK6RPH 50.066 0448 000217 Beacon HRD RS 55
JA1KAW V73SIX 50.014 0250 000217 Beacon HRD
JA1KAW VK4NW 50.130 0328 000217 SSB HRD vy-fb
JA1RJU VK4RGG 50.058 0310 000217 Beacon HRD 180 also vk4lr.vk4blk etc..
VK3OT BY UA0/9 TV 49.75** 0220 000217 AM HRD 360 Many TV video
VK3OT RUSSIAN TV 49.7499 0210 000217 Vid/TV HRD 360 QF12ag PN>>QF 10000 kM F2
JR2HCB VQ9QM 50.110 1445 000216 CW QSO 260 RST 559
JL4GTO VQ9QM 50.110 1455 000216 CW HRD 245 RST 519
JO6EDD VQ9QM 50.110 1455 000216 CW QSO 240 FB SIG 599
JL4GTO 9M2/JI1ETU 50.085 1446 000216 Beacon HRD 240 also 9M6SMC/beacon
VR2LC VQ9QM 50.110 1442 000216 CW QSO 260 599!
HL1LTC VK6RSX 50.304 1343 000216 Beacon HRD 190 RST 599 good sig.
HL1LTC P29BPL 50.029 1338 000216 Beacon HRD 180 RST 529
JH3DMQ KH2KU 50.140 1328 000216 SSB QSO 156 KH2JU Miss Sorry
JH3DMQ KH2JU 50.140 1328 000216 SSB QSO 156
7J7ADB P20BPL 50.029 1159 000216 Beacon HRD TEP 529
7J7ADB VK8RAS 50.046 1157 000216 Beacon HRD TEP
JH9INY P29BPL 50.0290 1153 000216 Beacon HRD RST 579
JA8NAE KH2JU 50.110 1128 000216 SSB HRD 195 evening tep rs54
JA8NAE VK4APE 50.110 1048 000216 SSB HRD weak evening tep
JG3LEB/3 KH2JU 50.110 1125 000216 SSB HRD RS 59; and KH2KU on 50.14
JL1OXY VK6RSX 50.303 1120 000216 Beacon HRD 190 e-tep
JA5FDJ P29KFS 50.110 1115 000216 SSB HRD
JL1OXY V73SIX 50.014 1055 000216 Beacon HRD 150 0 goodsig
JG3LEB/3 VK4APE 50.140 1035 000216 SSB HRD RS 59
JA8NAE VK6RSX 50.304 1014 000216 Beacon HRD 215 rst529qsb in qn13er
JE1BMJ V73JK 50.140 0728 000216 SSB HRD Ray, strong sigs.
JS6CDB 8Q7QQ 50.110 0639 000216 CW QSO 270
7J7ADB V73SIX 50.013 0300 000216 Beacon HRD 559
KH6SX JS6DBJ 50.110 0253 000216 CW QSO 599
KH6SX JR6GV 50.110 0245 000216 CW QSO 599 into BL11
KH6SX KH6HME/B 50.061 0239 000216 Beacon HRD B/S towards VK land
KP4AHQ EH7KW 50.115 2030 000215 SSB QSO 090 IM-67
VK3OT ZL1TV 45.2604 2130 000215 Vid/TV HRD 045 F2 B/scatter
BV3FR BV3FR 50. 2359 000215 SSB HRD
HL1LTC VK6RSX 50.304 1400 000215 Beacon HRD 190 RST 599
HL1LTC VK6RSX 50.304 1400 000215 Beacon QSO 190 RST 599
JA1RJU VK6RSX 50.304 1300 000215 Beacon HRD 180
JE2XBY VK6JQ 50.130 1227 000215 CW HRD 195 RST579-599QSB
VR2XMT V73AT 50.110 1051 000215 SSB QSO RS 59
JR2HCB V73SIX 50.014 1030 000215 Beacon HRD also VK3SIX VK8RAS
ZL3TY VK4RGG 50.058 0925 000215 Beacon HRD 599, 46.17/51.67 s9++
ZL3TY KH7U 50.120 0725 000215 SSB HRD wkg VR6BR, both KH6 beaco
ZL3TY DS5MHF 50.115 0620 000215 SSB HRD calling CQ, must be deaf
VK3OT KH6HI/B 50.061 0800 000215 Beacon HRD 050 Now
KH7R VK3DU 50.110 0742 000215 SSB QSO RS 59
KH7U VP6BR 50.120 0726 000215 SSB QSO looking for Pacific Asia
KH7R VP6BR 50.120 0720 000213 SSB QSO Pitcairn Is. Jukka OH2BR
JA1RJU ZL3TY 50.110 0613 000215 SSB HRD 150
JA1RJU VK4FNQ 50.110 0530 000215 SSB HRD 170 qsy to 50.140
JA1RJU ZL3GS 50.110 0502 000215 CW HRD 160 CQing RST 559
ZM3TIC 49.750 TV 49.750+ 0501 000215 Vid/TV HRD 5/9+++ also 46.240 B/S 5/
VK3OT JA1ZYK 50.023 0430 000215 Beacon HRD 360 QM05 good copy
VK3SIX JE3EYO 50.110 0430 000215 CW QSO Hiro 559
VK3OT JA2IGY 50.010 0424 000215 Beacon HRD weak in now again
VK3OT JE7YNQ 50.027 0423 000215 Beacon HRD QM07 Back into QF12
JR2HCB VK6RSX 50.304 0400 000215 Beacon HRD Also VK8RAS
JA8NAE JA6YBR 50.017 0328 000215 Beacon HRD 240 also jh9yhp/b weak es
JH1WHS VK7ZPB 50.130 0300 000215 SSB QSO 180 QE45 op PETER
JH1WHS VK3XQ 50.145 0230 000215 SSB QSO 180 QF22 ROB
JH1WHS VK3AMK 50.125 0214 000215 SSB QSO 180 QF22 geoff
JH1WHS VK3OT 50.125 0156 000215 SSB QSO 180 VY FB STEVE
JA1RJU VK3JWZ 50.140 0241 000215 SSB QSO 180 also QSO with vk3ot.3bdl
JA8NAE JR2HCB 50.110 0241 000215 SSB HRD 220 59+ short es also ja2igy/
JA8NAE VK3XQ 50.145 0239 000215 SSB QSO rs51rob
JA8NAE VK3BDL 50.180 0220 000215 SSB QSO qf32 rs51
VK7ZPB JE2DWZ 50.130 0251 000215 SSB QSO
JA8NAE VK3OT 50.110 0217 000215 SSB QSO rs53
VK3JWZ JR2HCB 50.110 0249 000215 SSB QSO
VK3OT JG1ZGW 50.490 0250 000215 Beacon HRD
JA8NAE VK5DK 50.110 0215 000215 SSB HRD rs51-53also vk3amk 51
VK7ZPB JH0MHE 50.170 0235 000215 SSB QSO QE
VK3OT JH7MSB 50.110 0233 000215 CW HRD
VK3AMK JA7AMK 50.120 0229 000215 SSB QSO qf22 7 Norman Ave Franskston 3
VK5DK JR2HCB 50.130 0227 000215 SSB QSO QF02
VK3OT JA1RJU 50.160 0223 000215 SSB QSO 59+++++++++++++++++30db
VK3OT VK5DK 50.120 0215 000215 SSB HRD QF02 JH0MHE JA8NAE QSY UP
VK3OT JE2DWZ 50.125 0205 000215 SSB QSO looking for VK7
JA8NAE VK7RAE 50.057 0201 000215 Beacon HRD 180 weak
VK3OT JE7YNQ 50.027 0200 000215 Beacon HRD 360 qm07di Beacon
VK3OT JA6YBR 50.017 0200 000215 Beacon HRD 360 PM51rt all levels 559
JI1UHZ VK7RST 50.298 0151 000215 Beacon HRD
JI1UHZ VK7RAE 50.057 0151 000215 Beacon HRD
VK3OT JH1WHS 50.125 0150 000215 SSB QSO 360 FB
VK3OT JA2IGY 50.010 0148 000215 Beacon HRD
VK3OT UA0TV 49.7499 0145 000215 Vid/TV HRD 360 PN78
VK3OT VK4ABP 52.345 0130 000215 Beacon HRD 360 QG26 Longreach
VK3OT DUM/S 43.650 0122 000215 FM HRD
VK3OT VK8RAS 50.047 0100 000215 Beacon HRD 345 PG66 weak 519
VK3OT VK4RGG 50.058 2355 000215 Beacon HRD Heard
ZL3TY VK4BLK 50.11 2349 000214 CW QSO
ZL3TY K6TQ 50.11 2315 000214 CW QSO XE2UZL/b 55n
ZM3TIC N6XQ 50.110 2130 000214 SSB QSO up to 5/7 with QSB
ZM3TIC XE2UZL/B 50.028 2125 000214 Beacon HRD 5/2
ZL3TY N6KK 50.11 2037 000214 CW QSO
ZL3TY N6XQ 50.11 2027 000214 CW QSO
VR2LC 4S7YSG 50.110 1412 000214 CW HRD AT THE SAME TIME
VR2LC 8Q7QQ 50.110 1412 000214 CW QSO 260 RST 559
JE4JFP VK6RSX/B 50.303 1300 000214 Beacon HRD RST559
JE1BMJ DU1EV 50.119. 1313 000214 SSB QSO 235 VY good sigs
JH6NKZ 8Q7QQ 50.110 0805 000214 CW QSO 255
JA8NAE VK4KR 50.150 0645 000214 SSB QSO 52 many vk4 hrd
JA8NAE VK4GPP/M 50.130 0642 000214 SSB QSO 53 peter
JA8NAE VK2RB 50.110 0630 000214 SSB HRD rs52 cq
JA8NAE VK4FW 50.150 0621 000214 SSB QSO rs53 bill ft920 ant/gp
KH7L VK4DV 50.110 0605 000214 SSB QSO QSB 5-7 in Hawaii
JA8NAE VK4LR 50.110 0608 000214 SSB QSO 180 rs55
VR2LC ZP5AA/B 50.024 0550 000214 Beacon HRD 559! ANY ZP QRV?
VR2LC KH6SX 50.110 0530 000214 CW HRD 90 CLG CQ weak!
JA8NAE V73SIX 50.014 0519 000214 Beacon HRD 145 weak
W6/JE6JYT VK4BLK 50.102 509 000214 CW QSO VK open from 1Z still now
VK4KJL N6XQ 50.160 0513 000214 SSB QSO 90 QG62 STILL OPEN Ws' 59/59
VK4KJL WS'& XE 50./50. 0150 000214 SSB QSO 90 variou great w/xe brisbane openn
VK3OT R1-TV 49.7519 0430 000214 Vid/TV HRD
JA8NAE VK4RGG 50.058 0358 000214 Beacon HRD 180 weak also zl-tv50.760 59+
JA1VOK KH6HME/B 50.0615 0233 000214 Beacon HRD Now up to S9++
JA1VOK WH6O 50.120 0207 000214 SSB QSO 80 NH6YK/KH7R all RS59 to 59
ZM3TIC XE1KK/B 50.0225 0150 000214 Beacon HRD in for 2nd time today als
JA1VOK KH6HME/B 50.0615 0045 000214 Beacon HRD RST579
JH7MSB KH7L 50.120 0945 000214 SSB QSO CQ CQ
JA1VOK KH7L 50.120 0028 000214 CW QSO 80 RST599, also WH6O RS59, K
JR2HCB KH6SX 50.1106 0020 000214 SSB QSO RST 559
KH7L JR2HCB 50.110 0022 000214 CW HRD working KH6SX
W5UWB ZL2AAA 50.180 2346 000213 SSB QSO 240 EL17 5X6 Nice sig!
W5/JH2GZY XE1FLY 50.111 2318 000213 CW QSO Nice signal into here!
W5/JH2GZY XE2UZL/B 50.027 2310 000213 Beacon HRD 599 into EM12
W5UWB ZL2KT 50.105 2300 000213 SSB QSO 240 EL17
W5UWB ZL2KT 50.135 2140 000213 SSB QSO 240 EL17 Only sig being hrd now
W5UWB ZL2TPY 50.147. 2159 000213 SSB QSO 240 EL17 5X9!!
W5UWB ZL2KT 50.120 2141 000213 SSB QSO 240 EL17 5X8
W5UWB ZL2AGI 50.105 2132 000213 CW QSO 240 now 5x9 on ssb!
ZM3TIC 55.250TV 55.250+ 2115 000213 Vid/TV HRD 55.24010, 55.25060, 55.26
ZM3TIC STATESIDE OP 50.170 2100 000213 SSB QSO massive opening W6's W7's
ZM3TIC N6XQ 50.170 2105 000213 SSB QSO 5/9++
ZM3TIC XE1KK/B 50.0225 2100 000213 Beacon HRD 5/9+
9M2NK VQ9QM 50.107 1530 000213 CW QSO RST599
VR2LC A45ZN 50.110 1127 000213 CW QSO 599 FB TONY!
VR2LC A45ZN 50.110 1127 000213 Beacon QSO 599 FB TONY!
JH4ADV 9M2NK 50.107 1054 000213 CW HRD 559
VR2XMT KH0/JJ2NYT 50.110 1040 000213 SSB QSO 59+60
JA8NAE JA.23456 51.060 0907 000213 FM QSO 59+ storong es bat not 9m2 hr
V73AT KH6HI 50.065 0940 000213 Beacon HRD 599 into rj38
JA6QGG 8Q7QQ 50.110 0808 000213 CW QSO 260 RST/559 FB
JE2XBY 9M2XA 50.115 0748 000213 SSB HRD 240 RS59
JH9INY 9M2NK 50.107 0744 000213 CW HRD RST 579 CQCQ.....
JE2XBY 9M2/JI1ETU 50.130 0736 000213 SSB HRD 240 RS55
JH9INY 9M2/JI1ETU 50.085 0724 000213 Beacon HRD RST 559 QSB
K6ERG/KH6 VK4APE 50.110 0708 000213 SSB HRD
JF3QJR ZL2TPY 50.120 0653 000213 SSB QSO QSB peak S9
JE2XBY FK1TK 50.140 0627 000213 SSB HRD 150 RS59
JR2HCB 9M6SMC 50.0144 0615 000213 Beacon HRD RST 419
JR2HCB VK3SIX 50.053 0550 000213 Beacon HRD Weak
JE2XBY 9M2KE 50.117 0613 000213 SSB QSO 240 RS59!
JL4GTO 9M2KE 50.117 0615 000213 SSB QSO 240 RS 59
VK3OT UA0TV 49.750+ 0600 000213 Vid/TV HRD
JE2XBY 9M2KE 50.117 0606 000213 CW HRD 240 RST579
HL1LTC VK4APE 50.150 0559 000213 SSB HRD 180 RS 59+40dB
JG4BLW 9M2NK 50.107 0555 000213 CW HRD RST 559
HL1LTC VK4FNQ 50.130 0555 000213 SSB HRD 180 RS 59+ 40dB
JL4GTO 9M2/JI1ETU 50.085 0545 000213 CW QSO 240 RST 559 NW CQ CQ...
JE2XBY 9M2NK 50.107 0512 000213 CW HRD 230 RST599 also 9M2/JI1ETU bc
JG2BRI 9M2NK 50.107 0514 000213 CW QSO also vk6rsx 599
JE4JFP VK4APE 50.150 0440 000213 SSB HRD
JA8NAE VK6RSX 50.304 0355 000213 Beacon HRD 215 rst519
JA8NAE VK4BG 50.135 0328 000213 SSB HRD 180 p59also vk4fnq wkd 7j7acv
HL1LTC VK-TV 51.670 0338 000213 FM HRD 180 S9+
HL1LTC VK8RAS 50.047 0337 000213 Beacon HRD 180 RST 599
HL1LTC VK6RSX 50.304 0335 000213 Beacon HRD 190 RST 599
JA8NAE VK8RAS 50.046 0300 000213 Beacon HRD rst519
VK3OT R1 VIDEO 49.750 0300 000212 Vid/TV HRD 360 qf12 qrv from VK3SIX QF02 next
W4UDH YJ8UU 50.120 0156 000213 SSB QSO 260 EM52
JH7MSB VK4DUG 50.110 0245 000213 SSB QSO
JH7MSB YJ8UU 50.120 0230 000213 SSB HRD RS59
JA1RJU YJ8UU 50.120 0212 000213 SSB HRD 140 QSO with W5's
JH7MSB FK1TK 50.130 0214 000213 SSB QSO
JA8NAE VK4RGG 50.058 0210 000213 Beacon HRD 180 weak
JH7MSB KH6HME 50.060 0042 000213 Beacon HRD
JA1VOK ZL3TY 50.1107 2342 000212 CW QSO 150 RST579
ZL3TY K6QXY 50.11 2250 000212 CW QSO ALSO WA6KLK, cq 50.103
JA4XPT KH0/JJ2NYT 50.114 1322 000212 CW QSO 170 NOW CW CQ CQ
JH3DMQ KH0/JJ2NYT 50.114 1305 000212 SSB QSO 151
V73AT KH2KU 50.110 1300 000212 SSB HRD on 110 for last 30min!
JA1RJU DU1EV 50.130 1235 000212 SSB HRD 240 RS 59 also WH7C/DU1
V73AT KH0/JJ2NYT 50.111. 1220 000212 SSB HRD bad freq, no hr 50.110 ps
JA8NAE VK6RSX 50.304 1210 000212 Beacon HRD 215 weak
JA8NAE KH0/JJ2NYT 50.115 1146 000212 SSB HRD 205 p53 s/c also ja s/c
JA1RJU V63AO 50.120 1135 000212 SSB HRD 140 RS 59
JH9INY KH0/JJ2NYT 50.115 1154 000212 SSB QSO 160 RS 59+
JA8NAE VK4ZJR 50.110 1115 000212 SSB HRD weak 50.125qsy wkd ja1
VK4CP JE2TRG 50.110 1114 000212 SSB HRD
JA8NAE VK4FNQ 50.130 1055 000212 SSB HRD 190 52 wkd ja2
HL1LTC KH0/JJ2NYT 50.110 1100 000212 SSB QSO 160 RS59
V73AT P29BPL 50.029 1056 000212 Beacon HRD hring for 2 hrs now
JA3EGE KH8-TV 55.250 1020 000212 Vid/TV HRD 130 S6 PAGOPAGO
JA1RJU V73AT 50.110 1011 000212 SSB HRD 120 also CW & V73SIX
JA8NAE P29BPL 50.029 1009 000212 Beacon HRD 180 weakalso46.170evening tep
VK3OT VK2-TV 51.740 0930 000212 FM HRD 165 QF AURORAL b/SKIP
VK3OT VK7RST 50.297 0925 000212 Beacon HRD 165 QE37 AURORAL Eskip
JA8NAE A RADIO? 35.910 0240 000212 FM HRD 290 chinese 59++
JA8NAE A RADIO? 35.520 0425 000212 AM HRD 290 ckinese also 35.320 59++
JA8NAE ZL-TV 45.250 0754 000212 Vid/TV HRD s2also 46.240vk2-tv s2
VK3OT UA0TV 49.754. 0600 000212 Vid/TV HRD
JA7LDA VK4BLK 50.140 0634 000212 SSB QSO 180 QG46 RS 59
JA3EGE YJ8UU 50.110 0717 000212 SSB HRD 59+++
JH7MQU FK1TK 50.120 0707 000212 SSB HRD 160 RS55
JA8NAE VK4CLM 50.120 0642 000212 SSB QSO 180 qn13er rs53 qg46
JA8NAE VK4BRG 50.077 0634 000212 Beacon HRD 180 539 many vk4 hrd59+
JE2XBY CE-MUSIC 47.900 0404 000212 FM HRD 120 alos 48.3MHz FM
JA1RJU VK4KK 50.110 0340 000212 CW HRD 170 RST 559
JK3HLP CX4AAJ 50.110 0348 000212 SSB QSO 100 QSY UP 150
JA3EGE CX4AAJ 50.110 0345 000212 SSB QSO 100 RS 55
JR2HCB V73SIX 50.014 0345 000212 Beacon HRD RST 559
VK3OT RUSSIA TV 1 49.7500 0125 000212 Vid/TV HRD 360 PN Just starting 9000K f2
JA1RJU P29BPL 50.029 1254 000211 Beacon HRD 190 RST 559
JR2HCB P29NB 50.120 1250 000211 SSB QSO RS 53
V73AT KH6HI 50.065 1022 000211 Beacon HRD 529
JL7XRT VK4JSR 50.140 0808 000211 SSB QSO 180 RS 55
JA1KAW V73AT 50.100 0730 000211 CW HRD FB 599**
JA1KAW V73SIX 50.014 0710 000211 Beacon HRD FB HR
JR2HCB V73SIX 50.014 0700 000211 Beacon HRD RST 559
VK3OT R1-TV 49.7518 0600 000211 Vid/TV HRD
VK3OT 9M-TV 48.260+ 0600 000211 Vid/TV HRD 340
JA8NAE UTILITY.ST? 39.400 0052 000211 FM HRD 60 qn13er what?mobile qsb
HL1LTC VK-TV 46.240 0505 000211 Vid/TV HRD S9+
JA8NAE VK2EMA 50.110 0343 000211 SSB QSO call mistake
VK3SIX JA8NAE 50.110 0432 000211 SSB HRD 360 QN13 3x3 9025 KM scatter
VK3SIX JA8OW 50.104 0425 000211 CW QSO 360 QN?? Hakodate Hokkaido 9163 K
HL1LTC JA6YBR 50.017 0426 000211 Beacon HRD 160 rst519 qsb
JA8NAE VK2DN 50.140 0404 000211 SSB QSO rs58qsb
JA8NAE VK3OT 50.110 0348 000211 SSB HRD rs51
JA8NAE VK2EMI 50.110 0343 000211 SSB QSO 180 59+ many vk2 hrd
VK3SIX JH8LCV 50.100 0342 000211 CW QSO 360 QN03 Man
VK3OT R1 TV 49.750 0330 000211 Vid/TV HRD
JA1KAW ZL-TV 46.240 0300 000211 Vid/TV HRD
H44PT DXPED 50.110 2400 000331 Other HRD QSP g8bcg@qsl.net
8Q7CC VK9CO 50. 1700 000210 Beacon HRD 120 Voice Beacon QSP PLEASE
JO6EDD 9M2/JI1ETU 50.085 1339 000210 Beacon HRD 220 RST539
JA8NAE JA6YBR 50.017 1030 000210 Beacon HRD 240 qn13er rst599 internal es
JA8NAE V73SIX 50.014 0538 000210 Beacon HRD 145 519
JA8NAE VK3SIX 50.053 0506 000210 Beacon HRD 170 -05:21 519
HL1LTC VK2QF 50.110 0450 000210 CW QSO 180 599
JH0HQP VK3XQ 50.110 0415 000210 SSB QSO
JH0HQP VK1VP 50.110 0412 000210 SSB QSO
JA1RJU VK2ZLL/M 50.160 0357 000210 SSB QSO 180 also vk1vp.vk2fhn etc.
JA8NAE VK2BA 50.110 0323 000210 SSB HRD cq also vk2yhn weak
JA8NAE VK5HS 50.130 0318 000210 SSB QSO 170 rs52 ivan qf05iu
JH7BIT VK4RGG/B 50.058 0314 000210 CW HRD 180 in QM08 RST 569
JA8NAE VK2APG 50.130 0304 000210 SSB QSO 180 qn13er rs57 gerr
JA8NAE VK2FHN 50.110 0302 000210 SSB QSO 180 rs58
JA8NAE VK4RGG 50.058 0257 000210 Beacon HRD
VR2LC VK9CO 50.110 1459 000209 SSB QSO
4S7YSG VR2LC 50.110 1440 000209 SSB QSO 57/57, 1st DX this year
JO6EDD VK9CO 50.110 1421 000209 SSB QSO 220 CQ CQ CQ
JO6EDD VK9CO 50.110 1404 000209 SSB HRD 220 RS 53
JO6EDD VK6JQ 50.110 1359 000209 CW HRD RST 539
JR2HCB YC1MH 50.110 1331 000209 SSB QSO OI34 RS 53
JR2HCB VK9CO 50.110 1320 000209 SSB HRD RS 55
JA6QGG 9V1VU 50.110 1229 000209 SSB HRD 220 RS/55 QSY 50.135
JR2HCB 9M6SMC 50.0144 1305 000209 Beacon HRD RST 539
JR2HCB VK4RGG 50.058 0633 000209 Beacon HRD
VK3OT UA0TV 49.750+ 0600 000209 Vid/TV HRD 360 PN
JR2HCB VK9NS 50.110 0508 000209 CW QSO
JG3LEB/3 VK4KK 50.110 0559 000209 CW HRD RST 559
VK3OT M/S TX 43.650 0341 000209 FM HRD 360 PK Moderate 559
JA8NAE VK9LY 50.110 0239 000209 CW HRD 165 weak short time wkd ja8?
VK3OT VK8RAS 50.047 0111 000209 Beacon HRD pg66
VK3OT CH 2 TV 55.25xx 0040 000209 Vid/TV HRD 065 AH/BL KH6 KH8 TV
VK3OT VK9LY 50.110 0040 000208 CW HRD 065 QF98 CQ call
JR2HCB ZL-TV 45.240 2300 000208 Vid/TV HRD also 45.250/260
VK3OT VK9LY 50.110 2320 000208 CW QSO 070 QF98 Yuu Lord Howe QSL JA3IG
JA8NAE UTILITY.ST? 39.260 2242 000208 Other HRD 60 qn13er s9+beam90 35.540.760s9+
JA1RJU VK4APE 50.110 1345 000208 SSB HRD 180 CQ
HL1LTC 9M-TV 48.250 1405 000208 Vid/TV HRD 190 s9+
JA9IPF VK6AID 50.109 1330 000208 SSB QSO
JA1RJU VK6RSX 50.304 1200 000208 Beacon HRD 180
VK3OT VKTV 46.24 1030 000208 Vid/TV HRD 165 AURORAL
VK3OT ZLTV 50.750 1000 000208 FM HRD
KH6SX VK4BLK 50.110 0637 000208 CW QSO
ZL3TGC JR2HCB 50.110 0619 000208 SSB HRD 334 55
ZL3NE/1 JR2HCB 50.110 0555 000208 CW QSO Plus VK2
ZL3NE/1 JR2HCB 50.110 0555 000208 CW QSO Plus VK2
JR2HCB ZL3SIX 50.040 0614 000208 Beacon HRD RST 539 QSB
V73AT VK4BRG 50.077 0530 000208 Beacon HRD
JR2HCB ZL3TY 50.110 0508 000208 CW QSO RST 579-599
VK3OT LU-TV 55.2500 0400 000208 Vid/TV HRD 155 GF05 Spread F mode Scintillati
VK3OT ZL4-TV 45.2498 0400 000207 Vid/TV HRD 125 AU
JA1RJU 9M2TO/B 50.005 0400 000208 Beacon HRD 240 FB !
ZM3TIC XE1KK/B 50.0225 0100 000208 Beacon HRD 5/9 Just started coming i
ZM3TIC VK7GK 50.130 2330 000207 SSB QSO 5/9++
VK3OT VK2-TV 46.2497 2330 000207 Vid/TV HRD 045 QF?? Unknown QTH and Listing??
VK3OT ZL2KT/TPY 50.110 2230 000207 SSB HRD Calling W5
ZM3TIC K5AM 50.110 2255 000207 SSB QSO 5/2
ZM3TIC WA6KY 50.160 2151 000207 SSB QSO 5/2
ZM3TIC WA6JRA 50.160 2150 000207 SSB QSO 5/9
ZM3TIC W6CPL 50.160 2137 000207 SSB QSO 5/9
ZM3TIC N6KK 50.130 2130 000207 SSB QSO 5/7
ZM3TIC W7RV 50.130 2130 000207 SSB QSO 5/7
ZM3TIC W3XO/5 50.130 2126 000207 SSB QSO 5/5
ZL3 USA 50.110 2130 000207 SSB QSO Gud CONDX to USA
ZM3TIC W5FF 50.130 2120 000207 SSB QSO 5/5
ZM3TIC W5UWB 50.130 2215 000207 SSB QSO 5/9+
ZM3TIC VK3BWT 50.130 2200 000207 SSB QSO 5/9+++ also 46.240 5/9+ 3
VK3OT ZL-TV 45.2396 2100 000207 Vid/TV HRD 100 RE meteor burst
JA6QGG VK9CO 50.110 1520 000207 SSB QSO 230 RS/55 QSB
JA5FDJ VK9CO 50.110 1427 000207 SSB QSO Calling CQ
HL1LTC 9MTV 48.240 1411 000207 Vid/TV HRD 190 s9+
HL1LTC 9MTV 48.240 1411 000207 Vid/TV HRD 190 s9+
HL1LTC VK6RSX 50. 1408 000207 Beacon HRD 539
JE2XBY VK4DHF 50.100 1305 000207 CW HRD 180 also DU1EV 110 CW
JH7MSB VK4APE 50.150 1305 000207 SSB QSO QG39 RS 59+
JE2XBY 9M6SMC 50.0145 1217 000207 Beacon HRD 220 RST529
7J7ADB VK8RAS 50.046 1145 000207 Beacon HRD 539
JA1RJU V73SIX 50.014 1130 000207 Beacon HRD 130 also vk8ras/b.vk4jsr
V73AT JR6YAG 50.037 1036 000207 Beacon HRD
V73AT KH6HI/B 50.065 1035 000207 Beacon HRD 599 also kh6hme/b
JA8NAE VK4-TV 46.170 0934 000207 Vid/TV HRD 180 qn13er s1 evening tep -10:26now
JA1KAW 9M-TV 48,26. 1005 000207 Vid/TV HRD
JA8NAE VK4-TV 46.170 0810 000207 Vid/TV HRD 180 qn13er s907:17-08:52.46.240s1
JA8NAE ZL-TV 45.250 0701 000207 Vid/TV HRD 160 qn13er s5 06:55-08:20 again
9M2TO 9M2TO 50.117 0810 000207 CW HRD
9M2TO JA6LZG 50.117 0812 000207 CW QSO
VK3OT ASIAN VIDEO 49.7508 0805 000207 Vid/TV HRD 300 NO Asia Minor 49.7504 also
JH3DPB VK9CP 24.940 0409 000207 SSB QSO 185 NH87 VK9CP QRZ
WANTED VK9CO 50. 0330 000207 SSB QSO QSP FREQ?BCN? ETC?
VK3OT UA6L-TV 49.7604 0513 000207 Vid/TV HRD 285 KN97 F2 14000 KM EU condx QRV
VK3OT VK3DUT 50.110 0411 000207 SSB HRD 360 QF42 F2 Backscatter P29BPL/B
JA8NAE VK6RSX 50.304 0414 000207 Beacon HRD
JA8NAE VK3DUT 50.110 0411 000207 SSB HRD 52 cq also vk8ras/b
VK3OT VK4ABP 52.345 0425 000207 Beacon HRD VK3DUT f2 Backscatter >>
VK3OT P29BPL 50.029 0425 000207 Beacon HRD 005 QI30 >>QF12 3700 KM f2
JA1RJU VK8RAS 50.047 0352 000207 Beacon HRD 180 vy loud vk2.3.4's 0300-03
JA8NAE VK3SIX 50.053 0340 000207 Beacon HRD 185 QF12 QF12>>QN13 9000 kM
VK3OT UA/BY TV 49.75++ 0400 000207 Vid/TV HRD 360 PN Many 59+ offsets
JI1UHZ VK7RST 50.298 0346 000207 Beacon HRD
VK3OT JA8NAE 50.110 0345 000207 SSB HRD QN13 sato 5x9
V73AT VK4FNQ 50.150 0308 000207 SSB QSO 59
JA1RJU ZL3SIX 50.040 0302 000207 Beacon HRD 160 RST 559
V73AT ZL3TY 50.110 0301 000207 CW HRD 559-579
V73AT ZL3SIX 50.040 0254 000207 Beacon HRD also several zl3 stations
V73AT VK4BRG/B 50.077 0248 000207 Beacon HRD 529 into rj38
VK3OT VK7RAE 50.057 0105 000207 Beacon HRD Back scatter QE38
VK3OT VK4RGG 50.058 0030 000207 Beacon HRD
VK3OT VK4KK/B 50.037 0030 000207 CW HRD ?????????????????????????
VK3OT VK2-FMS 52.005 0020 000207 FM HRD 045 Tamworth Sound carrier 25
N6XQ VK2QF 50.110 2335 000206 CW HRD
VK2FHN N6XQ 50.105 2315 000206 CW HRD
VK3OT N6XQ 50.105 2315 000206 CW HRD 085 DM10 Good copy ten minutes
VK3OT ZL2TV 45.2500 2310 000206 Vid/TV HRD Strong E skip ZL
VK3OT VK2TV 46.2610 2310 000206 Vid/TV HRD Short E skip 599
VK3OT VK2FC 50.110 2305 000206 SSB HRD 065 ??? E short Skip 5x9
VE7AGG ZLTV 50. 2306 000206 SSB QSO listening pacific
VK3OT VK1VP 50.110 2304 000206 CW HRD 085 ???Tropo or b/scatter
W1VDE/7 VK3OT 45.250 2300 000206 Vid/TV HRD CN97 45.24/25/26 Oregon
VK3OT ZLTV 45.2396 2234 000206 Vid/TV HRD 085 Backscatter weak
K7ICW ZL1TV 45.240 2230 000206 Vid/TV HRD 250 Listening Pacific
VK3DUT XE1KK/B 50. 2130 000206 Beacon HRD
VK3OT VK3DQJ 50.190 2200 000206 SSB QSO 075 QF22 Tropo good
ZL3TY SNOTEL 40.53 2100 000206 Other HRD In since 1900z
N5JHV ZL VIDEO 45250 2045 000206 Vid/TV QSO 220 all 3. early
P29KFS VR2XMT 50.110 1216 000206 SSB QSO 300 GD to HR some DX agn !
P29KFS VK9CB 50.110 1142 000206 SSB QSO 290 FB new one for me !! tnx
JH6CYW XZ0A 50.110 1310 000206 SSB HRD 230
JE2XBY DU1EV 50.119 1250 000206 SSB HRD 230 RS57 nw 110 cw
JE2XBY 9M6SMC 50.0145 1245 000206 Beacon HRD 220 RST529
JH3DMQ/P VK4FNQ 50.150 1157 000206 SSB QSO 170 QRP5WRS59/55
JH3DMQ VK4APE 50.170 1117 000206 SSB HRD 170 RS59+10db
JE2XBY VK8GF 50.140 1052 000206 SSB HRD 180 also VK8MS
JH3DMQ/P VK4APE 50.170 1058 000206 SSB QSO 170 QG39DW QRP5W RS59/51TNX
JG2JCN VK4APE 50.170 1100 000206 SSB HRD 180
JN3ONX VK4APE 50.170 1101 000206 SSB HRD
JE2XBY VK4APE 50.170 1042 000206 SSB HRD 180 RS57
JA8NAE JA6YBR 50.017 1010 000206 Beacon HRD 240 p539 qn13er-pm51 es
JE2XBY P29BPL 50.029 1031 000206 Beacon HRD 180 RST559
ZL3TY VK7RAE 50.056 0950 000206 Beacon HRD
VK3OT ZL2-TV 50.750 0915 000206 FM HRD 100 RF 5x9
VK3OT DU1/GM4COK 50.110 0400 000206 Other QSO QRT until APRIL (6 weeks)
VK3DUT JK7OSL 50.125 0725 000206 SSB QSO 350 QF42
VK3OT ZL VIDEO 45.2600 0800 000206 AM HRD 100 RE/RF 45.2500 also building up
JE2XBY VK6RSX 50.304 0744 000206 Beacon HRD 200 RST539
JA8NAE UTILITY.ST? 35.680 0000 000206 Other HRD 90 s9+ also35.540.580
JA8NAE A RADIO? 35.520 2319 000205 AM HRD 280 59+chinese
VK3OT BY/UA-TV 49.75+- 0200 000206 Vid/TV HRD 360 qf12ag Now into VK3
UA0ZBK/0 UA0TV 50.000 1400 000205 SSB QSO Output power TV 1kW
JA6QGG VK9CO 50.150 1335 000205 SSB QSO 230 NH87JT SRI QSL->DJ3OS
JA1RJU VK8MS 50.110 1343 000205 SSB HRD 220
VK5ZBK JA5SQH 50.110 1335 000205 SSB HRD lost qsy to 50.140
JA6QGG VK9CO 50.150 1335 000205 SSB QSO 230 NH87JT RS/59 FB QSL->D2XOS
JA1VOK VK9CO 50.150 1329 000205 SSB QSO 220 RS55
JA5CMO VK9CO 50.110 1315 000205 SSB QSO 240 RS 59
VR2XRW 9V1JA 50.115 1317 000205 SSB HRD CQ CQ
VR2XRW KH0/JN1WTK 50.120 1302 000205 SSB QSO 59 vy strong
JE2XBY VK4ALS 50.1455 1245 000205 SSB HRD 180 RS56
JE2XBY DU1EGA 50.140 1241 000205 SSB HRD 220 RS53
JE4JFP DU1EV 50.115 1231 000205 SSB QSO RS 59
JE4JFP DU1/GM4COK 50.108 1217 000205 CW QSO RST 599
JA9IPF DU1EV 50. 1215 000205 SSB QSO CQ,CQ
JA1VOK VK4FNQ 50.120 1148 000205 SSB QSO 180 RS59, with VK6RSX/b & 9M6
JE2XBY YB5QZ 50.110 0927 000205 CW HRD 220 RST559
JO6EDD YB5QZ 50.110 0927 000205 CW QSO
JO6EDD 9M2TO 50.110 0927 000205 CW HRD
9M2TO 9M2TO 50.128 00530 000205 CW HRD cq cq
VK3OT HS-1TV 48.2604 0515 000205 Vid/TV HRD 315 Udothani Thailand
VK3OT VK8RAS 50.0466 0505 000205 Beacon HRD 330 PG66 Low frequency
VK3OT HS1-TV 48.2395 0500 000205 Vid/TV HRD 340 Nalchon Thailand.
JA1RJU VK2EFT 50.145 0411 000205 SSB QSO 180 also vk4cp
VK3OT JA4/JA2 50.125 0405 000205 SSB HRD JA4FM,JR4JTO,JA5SQH,JF2HE
VK3OT JE1CCD 50.150 0400 000205 SSB HRD Yamanashi
JA1RJU VK4RGG 50.058 0350 000205 Beacon HRD 180 also vk4kk.vk4jsr.vk4afl
ZL3NE/1 JA'S 50.110 0320 000205 CW QSO most weak several worked
VK3OT UA0TV 49.7499 0337 000205 Vid/TV HRD 355 PN78 Khabarovsk Russia
VK3OT CE3-TV 55.2499 0300 000205 Vid/TV HRD 180 Trans=Polar Path
VK3OT VK8RAS 50.0475 0230 000205 Beacon HRD 340 PG66 E skip 559
VK3OT BY-TV 49.75+- 0230 000205 Vid/TV HRD 340 OM VK8 E's>>F2
PY5CC HC8N 50.110. 0200 000205 SSB QSO 280 EI59 S9++ now
VK3OT UA0TV 49.7500 0055 000205 Vid/TV HRD 360 PN weak and qsb
VK3OT UA0TV 49.7510 2350 000205 Vid/TV HRD 360 PN?? 519 also 49.7500 529
JA1RJU ZL3AAU 50.160 0006 000205 SSB HRD 150 also zl3gs.zl3nw
JR2HCB VK2QF/QRP 50.110 0011 000205 CW QSO Wkd ZM3TIC/ZL3NW SSB
ZM3TIC JR2HCB 50.110 0011 000205 SSB QSO 5/2
ZL3TY VK7MO 50.14 2347 000204 SSB QSO VK7RST 599
ZL3NE/1 3D2AG 50.110 2240 000204 CW QSO 30
ZL3NE/1 3D2AG 50. 2240 000204 RTTY QSO 30
VK3OT VK8RAS 50.0475 2200 000204 Beacon HRD 330 PG66 E skip early.
JO6EDD XZ0A 50.115 1434 000204 SSB QSO 260 FBSIG59 UP3
JH6ETS XZ0A 50.115 1406 000204 SSB QSO
JA5CMO XZ0A 50.115 1404 000204 SSB QSO 270 RS 56
JS1LYC DU1EV 50.130 1339 000204 SSB QSO
JS1LYC DU1/GM4COK 50. 1334 000204 CW QSO
JA1RJU VK6RSX 50.304 1250 000204 Beacon HRD 200 also VK8RAS.VK4FNQ
JG3LEB/3 DU1EV 50.130 1235 000204 SSB HRD RS 57
JG3LEB/3 VK8MS 50.120 1230 000204 SSB HRD RS 53
JR3HED DU1/GM4COK 50.110 1210 000204 CW HRD 240 599+
JA5CMO VK8ZAA 50.110 1145 000204 SSB QSO 210 RS 56
JA1RJU V73AT 50.115 1006 000204 CW HRD 120 also V73SIX 9M2TO
JH9INY 9M2TO 50.124 1044 000204 CW HRD RST 539 CQCQ......
JA8NAE VK4FNQ 50.110 0747 000204 SSB HRD 180 weak 06:50-vk4gps.cro.pu
ZL3NW JE2DWZ 50.140 0725 000204 SSB QSO R5 S2/3 WITH QSB
JA1RJU 9M2TO/B 50.005 0750 000204 Beacon HRD 240 FB !
JA1KAW ZL3TY 50.107 0730 000204 CW HRD nw hr
ZL3TY JA3ADW 50.095 0658 000204 CW QSO
JI1UHZ VK4GPS 50.130 0646 000204 SSB HRD
JA1KAW VK4ZPS 50.105 0655 000204 CW QSO
JG3LEB/3 ZL3TY 50.095 0644 000204 CW HRD RS 599
JA8NAE ZL3TGC 50.120 0441 000204 SSB QSO 160 qn13e rs55
ZM3TIC JA8NAE 50.110 0440 000204 SSB QSO 5/8 TO 5/9
ZL3GS JA8EKC 50.110 0453 000204 SSB QSO
ZL3JT JA8JRC 50.110 0435 000204 CW QSO
JA8NAE ZL3GS 50.110 0338 000204 SSB HRD 160 rs57 also many zl
ZM3TIC JA8EKC 50.110 0451 000204 SSB QSO 5/8
ZM3TIC JA8JRC 50.110 0437 000204 SSB QSO 5/2
JA1KAW ZL1Z?? 50.110 0200 000204 CW HRD cq cq
DU1/GM4COK VK8MS 50.120 1341 000203 SSB QSO 170 55/55 rapid qsb
VK7MO VK2YO 50.140 0415 000203 SSB QSO 0 QE37 5-5 QSB
ZL3NE/1 JR2HCB 50.110 0110 000203 CW QSO Good signal 599
JR2HCB ZL3TY 50.110 0045 000203 CW HRD 155 RST 539 CQ..
JR2HCB ZM3TIC 50.110 0011 000203 SSB QSO 0007 ZL4WA Wkd
ZM3TIC JR2HCB 50.110 0010 000203 SSB QSO 5/2
JR2HCB ZL3SIX 50.040 0000 000203 Beacon HRD RST 529 QSB
N4QFO BY2FNG 50.065 2305 000202 CW QSO will qsl
JA5CMO VK8MS 50.140 1339 000202 SSB QSO 210 RS 59
JA5CMO 9M6SMC 50.014 1327 000202 Beacon HRD RST 529
JA5CMO VK6RSX 50.304 1010 000201 Beacon HRD 240 RST 599
JA6QGG XZ0A 50.115 0558 000202 CW QSO 260 RST/559 DEEP QSB
JR2HCB ZL3TY 50.110 0401 000202 CW QSO
JR2HCB ZL2TPY 50.130 0442 000202 SSB QSO RS 59+
VK3OT ZL TV 55.2395 1130 000201 Vid/TV HRD 100 Also 45.25 V 50.75 FM
VK3OT ZL2TPY 50.110 1100 000201 SSB HRD 090 RF80 QSYd to ??5
VK3OT ZL3SIX 50.040 1030 000201 Beacon HRD 100 RE66
JA5CMO VK6JR 50.110 1029 000201 SSB QSO 240 RS 55

Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]