Photo Gallery "Birds of Japan"

v.43 contents
 • Aka-tsukushi-gamo
 • Aoji (male)
 • Goi-sagi

  v.42 contents

 • Ko-ajisashi (ad. and juvs.)
 • Ko-ajisashi (hovering)
 • Ko-ajisashi (chasing)

  v.41 contents

 • Same-bitaki
 • Hoshi-mukudori
 • Sendai-mushikui

  v.40 contents

 • Tsutsudori (juvenile)
 • No-goma
 • Tsumi

  v.39 contents

 • Akagashira-sagi
 • Kiashi-shigi
 • Shima-goma

  v.38 contents

 • Ooruri (back)
 • Ooruri (front)
 • Kibashiri

  v.37 contents

 • Miyakodori (two)
 • Storm (Ao-sagi, Hashiboso-garasu)
 • Shiroeri-ohamu

  v.36 contents

 • Ko-oba-shigi
 • Medai-chidori
 • Umineko

  v.35 contents

 • Higara
 • Hoaka
 • Ooji-shigi

  v.34 contents

 • Gojukara
 • Miyama-kakesu
 • Shima-enaga

  v.33 contents

 • Hiyodori
 • Mukudori
 • Hiyodori(in the woods)

  v.32 contents

 • Suzume (in the snow)
 • Shijukara (in the snow)
 • Mejiro (in the snow)

  v.31 contents

 • Yuki-hojiro
 • Atori (flock)
 • Chushaku-shigi

  v.30 contents

 • Mejiro
 • Atori (two)
 • Magan (spreading his wings)

  v.29 contents

 • Hera-shigi
 • Shower
 • Haku-sekirei (immature)

  v.28 contents

 • Kawagarasu
 • kawagarasu (juvenile)
 • Ki-sekirei (female)

  v.27 contents

 • No-bitaki (male)
 • No-bitaki (female)
 • Aoji

  v.26 contents

 • Hama-shigi
 • Daisagi (catching fish)
 • Hama-shigi, Ao-sagi

  Supplement to v.26

 • Kometsuki-gani
 • Kaki and other shell fishes
 • After the tide is out 1
 • After the tide is out 2

  v.25 contents

 • Yamasemi (male)
 • Yamasemi (in the blossoms)
 • Yamasemi (female)

  v.24 contents

 • Mejiro-gamo (male)
 • Uso (female)
 • Hoshi-hajiro (male)

  v.23 contents

 • Hidori-gamo
 • Kaitsuburi
 • Yurikamome (immature)

  v.22 contents

 • Yoshi-gamo (male)
 • Kurosagi
 • Umineko (many)

  v.21 contents

 • Magan (in the morning)
 • Daisagi (rising sun)
 • Dawn in Wajima

  v.20 contents

 • Isuka (male)
 • Kikuitadaki
 • Isuka (female)

  v.19 contents

 • Iso-hiyodori
 • Kashiradaka
 • Ma-hiwa (back shot)

  v.18 contents

 • Ko-aoashi-shigi
 • Tsuru-shigi
 • Umineko

  v.17 contents

 • Miyama-hojiro(male)
 • Kawau
 • Jo-bitaki(male)

  v.16 contents

 • Daisagi
 • Ma-hiwa
 • Ojiro-bitaki(female)

  v.15 contents

 • Miyubi-shigi(3)
 • Kiriai (juvenile)
 • Aoashi-shigi

  v.14 contents

 • Tonen
 • Tonen (midnight)
 • Miyubi-shigi(2)

  v.13 contents

 • Miyubi-shigi
 • Miyakodori
 • Medai-chidori

  v.12 contents

 • Oo-sorihashi-shigi
 • Iso-hiyodori (female)
 • Kiashi-shigi

  v.11 contents

 • Shijukara(juvenile)
 • Shijukara(juvenile 2)
 • Shijukara(nest)

  v.10 contents

 • No-bitaki(nursing)
 • Ko-mukudori
 • Akahara

  v.9 -Children- contents

 • Ban(mother and her baby)
 • Ban(juvenile)
 • Ban(juvenile)

  v.8 contents

 • Kiji
 • Yamasemi(hovering)
 • Ban

  v.7 contents

 • Kurotsura-herasagi
  (stretching)
 • Kurotsura-herasagi
 • Tashigi
 • Kanmuri-kaitsuburi(1)
 • Kanmuri-kaitsuburi(2)
 • Kanmuri-kaitsuburi(3)

  v.6 contents

 • Karugamo
  (under the cherry blossoms)
 • Tsugumi
 • Yamasemi(juvenile)
 • Yamasemi(1)
 • Yamasemi(2)
 • Yamasemi(3)

  v.5 contents

 • Yurikamome
 • Uso(male)
 • Kirenjaku
 • Nabezuru
 • magamo
 • Yamagara

  v.4 contents

 • Onaga-gamo(female)
 • Onaga-gamo(male)
 • Magan(Landing)
 • Ruri-bitaki(female)
 • Ruri-bitaki(male)
 • Oo-hishikui

  v.3 contents

 • Akagera
 • Atori
 • Koori-gamo(male)
 • Koori-gamo(female)
 • Miyama-kakesu
 • Sabaku-hitaki
 • Atori(roosting)
 • Shijukara

  v.2 contents

 • Shime
 • Hagimashiko
 • Shinori-gamo
 • Ojiro-washi
 • Hoshi-garasu
 • Keimafuri

  v.1 contents

 • Tancho
 • Magan
 • Oowashi
 • Suzume
 • Atori
 • Dawn in Izunuma


  Bird's name index
  Our birding map
  Geographical index
  Search