In Burma 1945 Top
Katsusaburo's Page

Update: Jul 17 2002
Copyright 2002-2003, Setsuko Watanabe
e-mail