Scene in Dusk
Scene in Dusk
Scene in Dusky01.gif:3360byte y02.gif:3908byte y03.gif:3663byte y04.gif:4623byte y05.gif:3711byte y06.gif:3500byte


Copyright (C) 1996 NAKAE, Tomoki
Photo Space

e-mail:nakae@ca2.so-net.ne.jp
1998/Jan/30(Fri) 00h00m00s JST