50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

August 1998

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date Mode QSO/HRD Beam GL Remarks
7J6CCU A45ZN 50.109.5 0914 980831 CW QSO 285 PL36 559 IN PL36
N6XQ VKVIDEO 46.172 2330 980831 Video/TV Heard dm12
VK4JSR JA7ZMA 50.027 08:15 980831 Beacon Heard 340 RST 519
VK4JSR JA6YBR 50.017 08:14 980831 CW Heard 340 RST 519.... no amateur stations hrd
V73AT A45ZN 50.110 1129 980831 CW Heard STILL 519 IN RJ38
V73AT YB0ARA/9 50.110 1047 980831 SSB QSO IC706 VERTICAL
JN3ONX VK6JQ 50.09981 1024 980831 CW Heard 175 599+++
V73AT A45ZN 50.110 1016 980831 CW QSO 559 into rj38ur
JR6GV A45ZN 50.110 0924 980831 CW QSO 270 He was 559 not strong but nice sig
V73AT KH6HI/B 50.065 0833 980831 Beacon Heard also 48/49 video
V73AT WH6O 50.110 0455 980831 SSB QSO NH6YK NOW 59
VK3SIX KL7SIX 50.125 0000 980913 Other Heard BP51 QRV 50.125 and 28.885 for 3 months
VK3SIX BY TV 49.750 0600 980830 Video/TV Heard 360 QF12 Bursts during afternoon 28 Mhz JA beacons 59++
V73AT NH6YK 50.110 0421 980831 SSB QSO
V73AT NH6YK 50.110 0419 980831 Beacon Heard
V73AT 45.260 TV 45.260 0037 980831 Video/TV Heard
JA3EGE VK8MS 50.144 11:29 980830 SSB QSO 180 OP:MARK
JJ2UOX VK8AH 50.135 1121 980830 SSB QSO ??? MY ANT ALLOW LINE
JH3OWO VK8AH 50.135 1112 980830 SSB QSO 175 RS59
JN3ONX VK8AH 50.135 1054 980830 SSB QSO 175 my 1st VK in this season(Hi)
JL4GTO VK8VF 50.057 1040 980830 Beacon Heard 180
JL4GTO VK8RAS 50.047 1040 980830 Beacon Heard 180
JN3ONX VK4JH 50.10975 1040 980830 SSB Heard 175
JL4GTO VK8AH 50.110 1032 980830 SSB QSO 180
JN3ONX VK6JQ 50.099 1034 980830 CW Heard 180 QSO with HL1LTC
JN3ONX VK6JQ 50.099 1034 980830 SSB Heard 180 QSO with HL1LTC
JL4GTO VK4JH 50.110 1009 980830 SSB QSO 180 RS59
JF2VNV VK4JH 50.110 1010 980830 SSB Heard 180 RS59
V73AT JR6YAG/B 50.037 0914 980830 Beacon Heard
V73AT VR98BG 50.125 0845 980830 SSB QSO 57
V73AT VR2XMQ 50.110 0829 980830 SSB QSO 59 ALSO VR2XMT
V73AT VR2SIX/B 50.075 0824 980830 Beacon Heard
V73AT 7J6CCU 50.110 0645 980830 CW QSO
JE1KFX VK6JQ 50.099 1014 980829 SSB Heard
JH0BQX VK4JH 50.130 0910 980829 SSB Heard 180
JA3EGE VK4JSR 50.149 0855 980829 SSB QSO 170 VK4JH. VK4KGP S9+ 51.670 TV SOUND S9+ 9M TV 48.240 250 260 S9++
JA3EGE VK4JSR 50.110 0835 980829 SSB Heard 170 RST 57 SSB QSB
JA3EGE VK4JH 50.110 0830 980829 CW Heard 170 RST 559 QSB
JA3EGE VK4GPS 50.110 0825 980829 CW Heard 170 RST 559
JA3EGE 46.172 50. 0740 980829 Video/TV Heard 170 VK4 TV VERY STRONG S9++ 50.110 CW
V73AT 46.172 TV 46.172 0538 980829 Video/TV Heard WEAK
V73AT KH7U 50.110 0537 980829 SSB QSO 55 ALSO KH6HI AND KH6HME/B
LU1DMA LU9EHF/B 50.015 0045 980829 Beacon Heard 270 GF05
VK4GPS TV 49.750 0900 980828 Video/TV Heard Several carriers up to S6
VK4GPS TV 49.750 0900 980828 Video/TV Heard Several carriers up to S6
V73AT 55.25/59.75 55.250 0823 980828 Video/TV Heard American Samoa Vid/Audio
V73AT VK4GPS 50.110 0532 980828 CW QSO
V73AT VK4KK 50.110 0524 980828 SSB QSO 52
V73AT 46.172 TV 46.172 0518 980826 Video/TV Heard strong and 46.240
KL7FZ AURORA 50.125 0700 900827 Other Heard 360 BP51 reported Auroral condx in Anchorage AK.
VK3OT VK7RNE 50.0565 0900 980828 Beacon Heard 135 QE37 55A Auroral scatter also 46.240 59AA++
V73AT TV 48/49 48.260 1044 980827 Video/TV Heard 48.260 49.750 and 55.249 TV
ZL3TIC AURORA 50.0000 0400 980827 Video/TV Heard 45.240,250,260 5/9, 55.240,250,260 5/9 also 46.240 5/8 Via Aurora
JA2POK VK8AH 50.110 1308 980826 SSB Heard CQ RS 54
JA2POK P29KFS 50.110 1300 980826 SSB Heard CQ CQ RS 52
JA5GJN/4 VK8AH 50.130 1122 980826 SSB QSO
JA5GJN/4 VK6JQ 50.100 1120 980826 CW QSO
JN4CIW VK6JQ 50.100 1140 980826 CW Heard
JN4CIW VK8AH 50.130 1140 980826 SSB QSO
JN4CIW VK8VF 50.057 1130 980826 Beacon Heard 180
JE9BHE VK8AH 50.130 1134 980826 SSB QSO 200 RS599
V73AT SAMOA TV 55.2498 0806 980824 Video/TV Heard
VK3SIX VE7SKA 50. 0000 980826 SSB Heard Need your email re KL7 openings steve_vk3ot@hotmail.com
JF2VNV TV 46.172 1020 980825 Video/TV Heard
JF2VNV TV 46.170 1020 980825 Video/TV Heard
JF2VNV VK6JQ 50.100 1015 980825 CW Heard 180 RST549 QSB
JF2VNV VK4TL 50.110 1010 980825 SSB Heard 180 FB SIGS RS59+
KH7R TV 55.249 1000 980825 Video/TV Heard 225 very strong
V73AT 7J6CCU 50.110 0954 980825 CW Heard
V73AT VK8VF/B 50.057 0952 980825 Beacon Heard 589
JH4JPO VK8VF 50.056 1120 980824 Beacon QSO 539
V73AT 48/49 TV 48.240 1027 980824 Video/TV Heard strong 48/49 TV I'm Calling CQ 50.105
V73AT KH6HME/B 50.061 0820 980824 Beacon Heard also kh6hi on 50.065
V73AT 46.172 TV 46.172 0101 980824 Video/TV Heard
JA5GJN/4 VK6JQ 50.098 1232 980822 CW Heard 180
V73AT VR98LC 50.110 1250 980822 CW QSO 599
JH4JPO VK8RAS 50.046 1153 980822 Beacon Heard 529
JH4JPO VK4RIK 52.445. 1148 980822 Beacon Heard 529
JH4JPO VK4JH 50.110 1145 980822 SSB Heard 579
JH0BQX VK6JQ 50.100 1206 980822 CW Heard
JN4CIW VK6JQ 50.100 1213 980822 CW Heard
JN4CIW VK8VF 50.057 1204 980822 Beacon Heard 180
V73AT VR2SIX 50.075 1205 980822 Beacon Heard
JH0BQX VK8VF 50.057 1159 980822 Beacon Heard 180
JL4GTO VK4JH 50.110 1141 980822 CW Heard 165 RST579
JL4GTO VK8VF 50.057 1135 980822 Beacon Heard 180 RST579
JA6RGD VK8VF 50.0573 0930 980822 Beacon Heard 180
V73AT VK8VF/B 50.057 1136 980822 Beacon Heard
JH4JPO VK8RH 52.200 1125 980821 Beacon Heard 539
JA6RGD VK8VF 50.0573 1000 980821 Beacon Heard
JARGD VK8VF 50.0873 1100 980821 Beacon Heard 579
V73AT 49.750 TV 49.750 0511 980821 Video/TV Heard
VE7SKA KL7FZ 50.130 0337 980821 SSB QSO 335 BP51 >CN88 1-hop Es
VE7SKA KL7NO 50.125 0331 980821 SSB QSO 335 BP54 >CN88 via Es
JH6ETS W4CLM/MM 50.109 0109 980821 SSB QSO qn11/south of hokkaido/qsl:direct
JA6RGD VR2SIX 50.0747 1200 980820 Beacon Heard 240 599
V73AT JR6VSP 50.110 13277 980820 CW Heard
JG2JCN VK8AH 50.130 1140 980820 SSB Heard mobile Toyohashi-city
V73AT VK8VF/B 50.057 1249 980820 Beacon Heard
V73AT VR98LC 50.110 1243 980820 CW QSO
JH0BQX VK8AH 50.130 1230 980820 SSB Heard
JA5GJN/4 VK8AH 50.110 1242 980820 SSB QSO 180
JL4GTO VK8AH 50.057 1135 980820 Beacon Heard 180 RST559
JL4GTO VK8AH 50.130 1135 980820 SSB Heard 180 RS59
ZL3TIC 35MHZ PAGERS 35.200+/_ 0130 980820 Other Heard 10m wide open 35mhz pagers up to 5/8 with QSB nothing on 43mhz
KH7L 5W1SA 50.110 0720 9808199 CW QSO 529 Amer. Samoa
JH4JPO VK8AH 50.110 1255 980818 SSB Heard 57
JH4JPO VK8VF 50.056 1220 980818 Beacon Heard 559
JH4JPO VK6JQ 50.110 1247 980818 SSB Heard 559
V73AT X3 FLARE 50.00 0851 980818 Other Heard X3 solar Flare in progress
V73AT KH6HI/B 50.065 0850 980818 Beacon Heard also KH6HME/b
V73AT KH6HME/B 50.061 0822 980818 Beacon Heard
JA1RJU P29KFS 50.110 1300 980817 SSB QSO 160 RS59
JA2POK P29KFS 50.110 1255 980817 SSB Heard SORY not QSO RS 59!
JA2POK P29KFS 50.110 1255 980817 SSB QSO
V73AT VK4JH 50.150 1013 980817 SSB QSO
JG4BLW VK4JH 50.110 0855 980817 SSB Heard 59
JA1RJU VK6AO/P 50.110 0825 980817 SSB Heard 210 RS57 QSB
KH7R VK8VF/B 50.057 0825 980817 Beacon Heard 240 weak
KH7R V73AT 50.110 0815 980817 SSB QSO RJ 38 V73AT w/strong 49.75 video
KH7R TV 55.249 0745 980817 Video/TV Heard 220 Samoa TV
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+/_ 0235 980817 Video/TV Heard lots of offsets up to 5/8 nothing on 50mhz
ZL3TIC 46.240 TV 46.240 0230 980817 Video/TV Heard Up to 5/9 also 46.170 5/5
JA1RJU HL5/JA6HW 50.110 0921 980816 SSB QSO 270 RS59
V73AT TV 55.2498 0905 980816 Video/TV Heard American Samoa Video agn
JA2POK DS5CZE 50.265 0003 980816 SSB QSO
JI1WMI VK4FNQ 50.180 1125 980815 SSB Heard 180 RS53-55
JJ2MWV P29KFS 50.110 0115 980815 SSB Heard
JL4GTO VK4JH 50.110 1110 980815 SSB Heard 170 RS59
JL4GTO P29KFS 50.110 1108 980815 SSB QSO 180 RS59!
KH7R TV 55.249 0950 980815 Video/TV Heard
KH7R V73AT 50.110 0951 980815 SSB QSO 258
JA1RJU VK4FNQ 50.190 0911 980815 SSB QSO 180 RS59
JL4GTO VK4ABW 50.150 0835 980815 SSB QSO 170 RS59+
JL4GTO VL4FNQ 50.150 0835 980815 SSB QSO 170 RS59+
JA7QVI VK6JQ 50.090 0849 980815 CW QSO 200
JA1RJU VK6AO/M 50.110 0845 980815 SSB QSO 200 RS59 Mobile/IC706 and GP!
JH4ADV VK4DO 50.1107 0831 980815 CW Heard RST559
JA3EGE VK & ZLTV 50. 0400 980815 Video/TV Heard 46.170 S9++ 45.240/250/260 S5 BUT NO ARS!!!
JA2POK VR2IL 50.110 0240 980815 SSB Heard RS 53
JA1RJU VR2SIX 50.075 0210 980815 Beacon Heard 240 RST559
JR2HCB VR2SIX 50.075 1114 980814 Beacon Heard 255 RST 579
JE4JFP/4 MO BV3FQ 50.120 0933 980814 SSB QSO RS 59 in my mobile
JE4JFP BV2PU 50.225 0840 980814 SSB QSO 235 RS 59
VR2XRW 7J6CCU 50.110 1006 980814 SSB Heard CQ CQ RS 59
KH7R TV 48.260 0920 980814 Video/TV Heard 270
V73AT TV 55.2498 0821 980814 Video/TV Heard also 49.750
KH7R TV 55.249 0813 980814 Video/TV Heard 180 Samoa TV also 49.75 video
JG4BLW BV/JH3GCN 50.110 0638 980814 CW QSO 230 RST 599
JA5FFJ V73AT 50.110 0938 980813 CW Heard 120 RST559
JA1RJU V73AT 50.110 0937 980813 CW QSO 120 RST559
KH7R TV VIDEO 55.250 0936 980813 Video/TV Heard 180 Samoa
V73AT TV 49.750 0924 980813 Video/TV Heard 59+
V73AT TV 55.2498 0901 980813 Video/TV Heard
VK8AH JR6VSP 50.110 1304 980812 SSB QSO 300 48 and 49 Mhz TV in. Interesting beaming 300 to Okinawa
V73AT A35YH 50.110 1117 980812 CW QSO 559
V73AT A35NQ 50.110 1115 980812 CW Heard 559
V73AT VK8VF 50.057 1110 980812 Beacon Heard 559
V73AT 7M2VPR/1 50.165 1004 980812 SSB QSO ALSO VERY STRONG 49.750
KH7R TV VIDEO 55.250 0900 980812 Video/TV Heard 180 AM SAMOA TV
V73AT A35NQ 50.110 0840 980812 SSB QSO Nukualofa Grid AG28 QSL JL2ONQ
KH7R V73AT 50.125 0835 980812 SSB QSO 258 RJ38
V73AT A35NQ 50.110 0830 980812 SSB QSO 59+
JE1HLR A35NQ 50.110 0753 980812 CW QSO 130 RST 599
JH2COZ A35NQ 50.110 0746 980812 CW QSO
JH3OWO DS1QGS 50.160 0440 980812 SSB QSO 280 RS59
JJ2MWV HL50LTC 50.130 0237 980812 SSB QSO
JN1BPM 6K50ZW 50.190 0214 980812 SSB QSO POHANG QSL via BURO
N5JHV VIDEO 49750 0135 980812 Video/TV Heard 320 CQ JA on 50.110
JE7CAI A35NQ 50.110 0907 980811 SSB QSO 130 QN00 RS55
KH7R A35NQ 50.110 0911 980811 SSB QSO RS 55
JA8JTH A35NQ 50.110 0805 980811 CW QSO
KH7R KD6WW 50.140 0520 980811 SSB QSO CM87 also W7LVO,K6FV,KO6RD,W6NHY
KH7R K0GU 50.140 0520 980811 SSB QSO DN70 RS 52
KH7R K6MYC 50.140 0518 980811 SSB QSO DM06
KH7R K6QXY 50.140 0517 980811 SSB QSO 60 STRONG
V73AT K6QXY 50.125 0511 980811 SSB Heard weak
KH7R V73AT 50.110 0505 980811 SSB QSO 258
N7DB W4CLM/MM 50.125 0411 980811 CW QSO 270 BM98 Gud SSB 5/5 at 0415 in CN85
JH3OWO HL50XF 50.130 0318 980811 CW QSO 280 RST599
WX7R KH6HME/B 50.061 0003 980811 Beacon Heard vy weak es also heard 2324
JA1RJU V73AT 50.105 0911 980810 CW QSO 120 RST559
V73AT JA PILUP 50.150 0902 980810 SSB QSO Not sure who they are calling?
KH7R V73AT 50.110 0800 980810 SSB QSO RJ38
V73AT TV 55.2498 0755 980809 Video/TV Heard American Samoa
V73AT JA2IGY/B 50.010 0632 980810 Beacon Heard also 49.750 video
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+/_ 0330 980810 Video/TV Heard lots of offsets up to 5/8 this is most unusual for this time of year !!
ZL3TIC 46.240 MHZ TV 46.240 0200 980810 Video/TV Heard very strong 5/9++ also 46.170 5/8
V73AT TV 46.172 2203 980809 Video/TV Heard
JG2JCN JD1BIY 50.115 0541 980809 SSB QSO
KH7R TV VIDEO 49.750 0419 980809 Video/TV QSO 300 MANY CARRIERS
JA2POK JD1BIA 50.120 0406 980809 SSB QSO
JG2JCN DS5FYZ 50.200 2341 980808 SSB Heard Lee
V73AT TV AUDIO 51.670 2327 980808 Video/TV Heard sri my last two spots were 12hr off
V73AT TV 45.260 1103 980808 Video/TV Heard
V73AT TV 46.172 1054 980808 Video/TV Heard 59+
V73AT KH7U 50.110 0925 980807 SSB QSO
KH7R V73AT 50.110 0743 980808 SSB QSO 260 5-9 strong
V73AT TV 55.2498 0735 980808 Video/TV Heard American Samoa TV
JR0QFA HL50XF 50.138 0156 980808 SSB Heard
JH0BQX JU60MTZ 50.110 0937 980807 CW QSO
JA1RJU JU60MTZ 50.110 0935 980807 CW QSO 320 RST599
V73AT TV 48.260 0849 980807 Video/TV Heard getting stronger
JG2JCN HL50ACW 50.2098 0643 980807 SSB QSO 310
VK8AH JH0HZO 50.130 1210 980806 SSB QSO 0 Strong 48 and 49 TV for several Hours
VK8AH JA1VOK 50.110 1048 980806 SSB QSO 0 Also Wkd JI7NQW/7
V73AT VK8VF 50.057 1006 980806 Beacon Heard 579 now (sri not VK8RF)
JA1RJU VK4DO 50.110 0936 980806 CW QSO 150 RST599
V73AT VK8RF/B 50.057 0932 980806 Beacon Heard 559
V73AT JA2IGY/B 50.010 0909 980806 Beacon Heard weak
V73AT AMERICAN SOMOA 55.2498 0903 980806 Video/TV Heard also weak 55.260 Hono TV
JE2XBY SP1LJP/MM 50.130 0352 980806 SSB Heard PL72KV
JH0BQX SP1LJP/MM 50.110 0235 980806 CW QSO PL72JQ
JA1RJU SP1LJP/MM 50.110 0225 980806 CW QSO 180 op Mark QTH=PL72JQ
JA6RGD VR2SIX 500747. 0050 980806 Beacon Heard
JA6RJK BV3FQ 50.120 0922 980805 SSB QSO
JA1RJU HL4RCE 50.230 0512 980805 SSB QSO 270 RS59
JA9BHZ JU60MTZ 50.110 0134 980805 SSB QSO 330 RS59 QRA MAI
JN1BPM JU60MTZ 50.110 0144 980805 SSB QSO
JH6ETS JU60MTZ 50.110 0136 980805 SSB QSO 330 QSL:JT1CJ
JA1RJU VK4DO 50.110 0827 980804 SSB Heard 180 RS59
JN1BPM HL50LTC 50.300 0532 980803 Other QSO SSTV Robot 72
ZL3TIC VK3BWT 50.140 0340 980803 SSB QSO up to 5/9 with QSB also 46.170 and 240 5/9
ZL3TIC VK3BWT 50.140 0340 980803 SSB QSO
JA6RGD BV3FQ 50.012 0047 980803 SSB QSO
JA5FFJ HL50LTC 50.520 0105 980803 AM QSO 300 AM MODE
ZL3TIC 55.250 AMERICAN SAMOA 55.24993 0030 980803 Video/TV Heard up to 5/9 with QSB also 59.750 audio 5/8
ZL3TIC 46.240 TV 46.240 0030 980803 Video/TV Heard up to 5/9 could be an interesting afternoon!!
JE4JFP BV4QC 50.180 0651 980802 SSB QSO 235
JE4JFP BV/JH3GCN 50.112 0607 980802 CW QSO 235
JA2POK VR2YRC 50.120 0657 980802 SSB QSO
JG2JCN DS1BJU 50.150 0518 980802 SSB QSO
JJ1CKD DS1INT 50.160 0510 980802 SSB Heard RS59
JJ1CKD DS1BJU 50.150 0510 980802 SSB Heard RS59
ZL3TIC VK2DN 50.140 0130 980802 SSB QSO 5/9 W/QSB also 46.170 TV 5/9
ZL3TIC 46.240 TV 46.240 0030 980802 Video/TV Heard 5/9 very strong
JF3QJR T88LJ 50.125 0825 980801 CW QSO 185
JN4CIW JU60MTZ 50.110 0826 980801 SSB QSO NW 599 HR
KH7R TV VIDEO 49.750 0821 980801 Video/TV Heard 270 strong many sigs
JA2POK T88LJ 50.125 0810 980801 SSB QSO
JN4CIW T88LJ 50.125 0806 980801 SSB QSO
JA8JEP T88LJ 50.125 0644 980801 SSB QSO 180 QSL.MG JM1LJS
JA9BHZ JU60MTZ 50.110 0733 980801 SSB QSO 330 NW QRV CQ JA RS59
JA9BHZ JU60MTZ 50.110 0726 980801 CW QSO 330 QSL JT1CJ
JE2XBY T88LJ 50.125 0723 980801 SSB Heard 180 SRI!!
JE2XBY T88JL 50.125 0723 980801 SSB Heard 180
JE2XBY JD1BIA 50.110 0715 980801 SSB Heard 150 JD1/O RS53 QSB
JA8TSG T88LJ 50. 0652 980801 SSB QSO 170 59++VY FB
JE4JFP/4 DS2ECV 50.130 0108 980801 SSB QSO 240
JE4JFP/4 HL50XF 50.1209 0053 980801 CW QSO qsl via:HL5XF nw qrv on ssb
N5JHV VIDEO 49750 0050 980801 Video/TV Heard 320 CQ JA on 50.110 nw
JG4BLW VR2YRC 50.120 0000 980801 SSB QSO RS55 QSB

Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]