50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

July 1998

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date Mode QSO/HRD Beam GL Remarks
JR0QFA HL50XF 50.128 2355 980731 CW QSO 240
JR0QFA VR2YRC 50.120 2350 980731 SSB QSO
JN4CIW VR2YRC 50.120 2353 980731 SSB QSO 59
JR0QFA DS2ECV 50.145 2305 980731 SSB Heard 240
JI2EVL HL50LTC 50.130 2144244 980731 SSB QSO also HL1LTC
JA2POK HL50LTC 50.130 2155 980731 SSB QSO
JA1RJU VK4DO 50.110 0942 980731 SSB QSO RS59 QSY to 50.120
ZL3TIC 46MHZ TV 46.240 0245 980730 Video/TV Heard up to 5/8 w/QSB
N5JHV JA2EMQ 50.110 0111 980730 CW QSO 315
N5JHV JR2HCB 50.110 0111 980730 CW QSO 315
JI1UHZ N5JHV 50.110 0110 980730 CW QSO RST559 FB SIG
JA1RJU N5JHV 50.110 0049 980730 CW QSO 50 RST559
N5JHV 49750 VIDEO 50. 0043 980730 Video/TV Heard 320 cq'ing on 50.110 to JA
JF2HEV VK8AH 50.110 1234 980729 SSB QSO 180 Heard VK8VF/B RST519-559/QSB
VK8AH JF2HEV 50.110 1234 980729 SSB QSO 0
VK8AH JA2IGY/B 50.009 1230 980729 Beacon Heard 0 Other JA Beacons also in 559
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+/_ 0230 980729 Video/TV Heard up to 5/5 with lots of offsets this is most unusual for this time of year!!
ZL3TIC 55.250 AMERICAN SAMOA 55.24988 0230 980729 Video/TV Heard up to 5/9 w/QSB also 59.750 5/5
ZL3TIC 45MHZ ZL TV 45.250+/_ 0130 980729 Video/TV Heard Very strong ZL tv 45.240,250 and 260 5/9+++ also 55.240,250,260 5/9+
ZL3TIC 46.240MHZ TV 46.240 0100 980729 Video/TV Heard Up to 5/9+ also 46.170MHz 5/5 30 to 35Mhz strong traffic from JA/China
JH4JPO VK8AH 50.140 1205 980728 SSB QSO 180 55
VK8AH JH4JPO 50.140 1201 980728 SSB QSO 0 Also worked JR6QWW and JR6VSP
JH4JPO V8VF 50.056 1155 980728 Beacon Heard 180 419
JF2VNV HL2DJW 50.090 0225 980728 CW Heard 300 RST599 CQ CQ...
N5JHV 49750 VIDEO 50.000 0125 980728 SSB QSO 330 I CQ'ing JA on 50.110
JH0BQX VR2IL 50.110 1028 980727 SSB Heard
JJ1CKD DS1BJU 50.150 0917 980727 SSB QSO 59++
JH6ETS BV2PU 51.100 0700 980727 FM Heard strong in my car working HL
JH0BQX JD1BIY 50.115 0350 980727 SSB Heard
WZ8D C6IOTA 50.125 0138 980726 SSB Heard fl05 weak into em79
WZ8D C6IOTA 14.238.5 0135 980726 SSB QSO fl05 na-048
JF2VNV BV6HJ/1 50.154 0545 980725 CW Heard 230 RST599
JG4BLW BV2PU/1 50.220 0508 980725 SSB QSO 230
JH0BQX JI1FLB/JD1 50.209 0058 980725 SSB QSO CHICHI JIMA
JH6ETS VK4ABW 50.110 0920 980724 SSB QSO 7/23 59+ also one 8area stn qso
JF2VNV VK4DO 50.120 0928 980723 SSB Heard 180 weak. QSO with JA4
JF2VNV VK4ABW 50.110 0920 980723 SSB Heard 180 RS57
JA1RJU UA0CAA 50.145 0906 980722 SSB Heard 360 RS59 QSB
ZL3TIC 46MHZ TV 46.240 0130 980722 Video/TV Heard Up to 5/9 with QSB also 46.170Mhz up to 5/5
JN1BPM UA0CQ 50.110 0211 980722 SSB Heard
VR2XMT JA4DLP 50.120 2314 980721 SSB QSO 59+
N5JHV VIDEO 49750 0040 980722 Video/TV Heard 325 DM62 CQ 50.110 to JA
JE1HLR VR2YRC 50.110 2256 980721 SSB Heard 240 RS51-55
JJ1AIN HL2TP/5 50.199.8 1140 980720 SSB Heard
JA2POK UA0CAA 50.240 1008 980720 SSB QSO
JH6ETS BP0RIW 50.1166 0925 980720 SSB QSO
JN4CIW HL1LTC 50.130 1037 980720 SSB QSO
UA0FL JI0CGT 50.295 11.15 980720 SSB Heard
UA0FL JR9XOK 50.300 11.00 980720 SSB Heard
UA0FL JJ3LLT 50.237 10.55 980720 SSB Heard qn16ix
JA1RJU UA0CAA 50.240 1003 980720 SSB QSO 360 RS59
JL4GTO HL1LTC 50.130 1015 980720 SSB Heard 310 RS59
JH3OWO HL1LTC 50.130 1005 980720 SSB QSO 280 RS59+
JA2POK HL1ACW 50.195 0957 980720 SSB Heard CQ CQ
JA1RJU KH2/JA4DND 50.110 0851 980720 CW QSO 180 RST559
JJ1AIN HL5XF 50.130 0635 980720 CW QSO
ZL3TIC 46.240MHZ TV 46.240 0130 980720 Video/TV Heard Very strong 5/9++ also 46.170, and 57.240 up to 5/9.
JN4CIW N6XQ 50.095 0238 980720 CW QSO sri
JA6QGG N5JHV 50.110 01:50 980720 CW Heard 50 RST/579〜599-->QSB DWN AT 20:40Z
JA6RJK N5JHV 50.110 0155 980720 CW Heard
JA6RJK K7CA 50.098 0214 980720 CW QSO 45
JNCIW N6XQ 50.095 0238 980720 CW QSO
JA6RJK K7FF 50.108 0223 980720 CW QSO
JN4CIW K7CA 50.098 0233 980720 CW QSO
WX7R JA6JRA 50110 0225 980720 CW Heard JA beam US Pse!
JH0MHE BV2PU 50.110 1330 980719 SSB Heard 270 CQ
JF2WXS VK8AH 50.135 0744 980718 SSB QSO 210 50.110 cw cq 0740z here
JL4GTO HL1ACW 50.190 1153 980718 SSB Heard 320 RS59
VK8AH T88ND 50.109 0809 980718 SSB QSO 0 PH57
VK8AH JA2IGY - BEACON 50.009 0735 980718 Beacon Heard 0
ZL3TIC 46.240 TV 46.240 0100 980718 Video/TV Heard Very strong also 46.170, 57.240,250,260 5/9 VK7RAE/B 5/8
ZL3NW VK3BWT & VK2FLI 50.140 0108 980718 SSB QSO UP TO S9 WITH QSB
JH0BQX VK8AH 50.130 1442 980716 SSB QSO MY51 HIS-53
JA1RJU BI5Z 50.110 0124 980717 SSB Heard 240 RS59
W6BYA KH6 OPEN 50.125 2400 980717 SSB Heard 270 DL KH6 open to Sth California
JR4ABB HL1LTC 50. 0045 980717 SSB QSO 310 PM37 QRA-Kim
JH3DMQ/QRP1W BI5Z 50.110 0717 980716 SSB QSO 240 RS59+/59
VK8AH JL6RLL 50.130 1429 980716 SSB QSO 0 PH57
VK8AH JA2DDN 50. 1423 980716 SSB QSO 0 PH57
JA2POK VK8AH 50.110 1430 980716 SSB Heard Time 2330JST-> 1430UTC
JA2POK VK8AH 50.110 2330 980716 SSB Heard 230 QSY 50.130
JH6ETS VK8AH 50.130 1430 980716 SSB Heard
JH0BQX VK8AH 50.130 1427 980716 SSB Heard
JA2POK BI5Z 50.110 1234 980716 SSB QSO
JN1BBZ BI5Z 50.110 0918 980716 CW QSO
VR2IL JR6QWW 50.110 0920 980716 SSB QSO RS 55
VR2IL JR6YAG 50.037 0919 980716 Beacon Heard RS 55
JI1WMI JD1BIA 50.110 0904 980716 SSB QSO 170 RS59 OGASAWARA TITIZIMA
JH0BQX BI5Z 50.110 0805 980716 SSB QSO 59+
JN1BBZ BI5Z 50.110 0713 980716 SSB QSO AS-137 VIA W3HC
JN1BPM BI5Z 50.110 0505 980716 SSB QSO QSL Mgr W3HC
JA1RJU BI5Z 50.110 0422 980716 SSB QSO 250 RS59 first open
JA1RJU JT1BJ 50.110 1003 980715 CW QSO 320 RST599
JA1RJU JT1JA 50.110 0958 980715 CW QSO 320 RST599
WX7R KH6AFS 50.110 0555 980715 CW QSO
WX7R KH6AFS 50. 0550 980715 CW Heard 240 BK29 1st wkd 0403 Pacific look NA !
WX7R KH7FV 50.125 0526 980715 SSB QSO 240 BK29 Pacific look to NW North America!
ZL3TIC 49.750 TV 79.750+/_ 0333 980715 Video/TV Heard most unusual for this time of year, lots of offsets up to 5/8. no JA becons heard.
ZL3TIC 46.240 TV 46.240 0300 980715 Video/TV Heard 5/9+++ also 46.170 5/9 and 57.240,250,260 5/9
JJ1CKD BI4C 50.110 0110 980715 CW Heard Sri,TOMORROW START OF BI5Z!!
JJ1CKD BI4C 50.110 0110 980715 CW Heard RS599!! TODAY START OF BI5Z.
JJ1CKD BI4C 50.110 0057 980715 SSB QSO TODAY END OF BI4C/DX-PEDI!!
JN1BPM BI4C 50.110 0028 980715 CW QSO
JH8HWL BI4C 50.110 1224 980714 SSB QSO 230 RS53
JH6ETS BI4C 50.110 1452 980714 SSB QSO
JA2POK BI4C 50.110 1448 980714 SSB QSO
JN1BBZ BI4C 50.110 1146 980714 CW QSO RST 599
JN4CIW BI4C 50.110 1119 980714 CW QSO
JH0BQX BI4C 50.110 0735 980714 CW QSO CW NOW
JN1BBZ BI4C 50.110 1317 980714 SSB QSO
ZL3TIC VK2BHO 50.130 0215 980714 SSB Heard he was working ZL3TLG and ZL3AAU
ZL3TIC 46.240MHZ TV 46.2400 0130 980714 Video/TV Heard very strong up to 5/9++
JH4ADV JT1KAA 50.110 0313 980714 SSB QSO 305 RS-59
JH0BQX BI4C 50.110 0305 980714 SSB QSO IOTA PEDI
JA1RJU BI4C 50.110 0303 980714 SSB QSO 260 RS59
ZL3TIC VK2SLI 50.130 0216 980713 SSB QSO Also very strong 5/9+
ZL3TIC VK2AIS 50.130 0215 980713 SSB QSO 5/9 very strong
ZL3TIC 46.240TV 46.240 0145 980713 Video/TV Heard up to 5/9++ also 57.250 5/9
JA1RJU RZ0CQ 50.200 0511 980712 SSB QSO 350 RS59
JJ1CKD RW0CD 50.110 0725 980712 CW QSO CW/SSB QRZ??
JK7IKU RW0CD 50.109 0712 980712 CW QSO 330 QM09 599-599
JA2POK RW0CD 50.120 0643 980710 SSB QSO
JN4CIW JT1CO 50.115 0609 980712 CW QSO
JE2XBY JT1CO 50.110 0554 980712 SSB Heard 310 RS54 QSY 50.115 CW
JN4CIW JT1CO 50.110 0536 980712 SSB QSO
JL4GTO HL1MLO 50.110 0217 980712 SSB Heard 300 CQ CQ...
JL4GTO DS2ECV 50.145 0151 980712 SSB QSO 300 RS59
JL4GTO HL3EPH 50.112 0140 980712 SSB QSO 300 RS59 PiL
JL4GTO DS1GQS 50.171 0125 980712 SSB QSO 300 RS59
JE2XBY HL1ACW 50.220 0044 980712 SSB Heard 280 RS59
JL4GTO UA0CA 50.112 0235 980711 CW QSO 05 CW/SSB CQ CQ...
ZL3TIC 46.240 46.240 0200 980711 Video/TV Heard up to 5/9+ also 46.170 5/9
JH4ADV UA0CA 50.112 0227 980711 SSB QSO 0 RS 59
JR2HCB UA0CA 50.1106 1218 980710 CW QSO RST 599 KHABAROVSK
KH7R TV VIDEO 49.750 0905 980709 Video/TV Heard 305 many stations
JL4GTO HL1ACW 50.210 0146 980707 SSB Heard RS59
VK3SIX VIDEO 49.7492 0630 980707 Video/TV Heard 355 PN Weak by scatter
VK3SIX DATA BURST 43.650 0600 980707 FM QSO 355 Asian data burst tx with handshake
KH7R TV VIDEO 49.750 0635 980707 Video/TV Heard 305 listening for JA
VR2IL JA8HI 50.175 0100 980707 SSB Heard 270 RS 55
VR2IL JA7ZMA 50.027 0050 980707 Beacon Heard 270 QM07 RS 55
ZL3TIC 46.170MHZ TV 46.170 0400 980706 Video/TV Heard up to 5/9 with QSB
JR2HCB JT1CO 50.110 0330 980706 Beacon QSO 315 CQ.. 559
UA0FL MANY JA1,2,3,4,7 50.050-100 3.45-6.30 980705 SSB Heard n/a QN16ix sigs up to 599
KH7R TV VIDEO 49.750 0731 980705 Video/TV Heard Listening towards JA
JH0BQX BP0RIW 50.117 0515 980705 SSB Heard AS BV
JH3OWO BV7GK 50.110 0313 980705 SSB QSO 250 RS59
JH3OWO BV4QI 50.106 0255 980705 CW QSO 250 RST599
JA2POK BV4SF 50.170 0227 980705 SSB QSO
JH0BQX BV2PU 50.100 0212 980705 CW Heard
JN3ONX VR98BG 50.100 0137 980705 CW QSO 230 WKD
JE2XBY HL1ACW 50.165 0128 980705 SSB Heard 280 RS59
JE2XBY VR98BG 50.100 0125 980705 CW Heard 240 RST599
JA5GJN/4 VR2XRC 50.120 2355 980704 SSB Heard 225
JA5GJN/4 UA0ZBK/0 50.110 2350 980704 CW QSO 40
JH0BQX UA0ZBK/0 50.205 1345 980704 SSB QSO OP IGOR
JH0BQX JT1CO 50.110 0611 980704 Beacon Heard JT1JA's BEACON
JR2HCB JT1JA 50.110 0407 980704 SSB QSO 59
JR2HCB JT1CO 50.110 0404 980704 Beacon Heard 599 FB
ZL3TIC 46.240 TV 46.2400 0230 980704 Video/TV Heard up to 5/9 with qsb also VK7RAE/B 5/1
ZL3TIC 35MHZ PAGERS 35.19300 0015 980704 SSB Heard up to 5/8 with QSB
JH0BQX UA0ZBK/0 50.111 0208 980704 CW Heard
JJ1CKD UA0ZBK/0 50.110 0157 980704 CW QSO QRZ??
JA7DFR JT1JA 50.110 0304 980703 CW QSO 300
JN1BPM JT1JA 50.110 0310 980703 CW QSO
JA1RJU JT1JA 50.110 0308 980703 CW Heard 310 OP MEND
JA1RJU JT1CO 50.110 0200 980703 CW Heard 310 JT1JA CQ Machine
ZL3TIC 46MHZ TV 46.240 2330 980703 Video/TV Heard Up to 5/9 with qsb
JH7LLE JT1JA 50.110 0913 980702 SSB QSO 300 RS59
JE9BHE/9MOBILE JT1JA 50.120 0940 980702 SSB QSO RS59(I'M Car Mobile)
JH0BQX JT1CO 50.1098. 0809 980702 CW Heard JT1CO BEACON QSO JT1JA
JH0BQX JT1JA 50.110 0803 980702 CW QSO NOW SSB CQ JA
JH0BQX JT1JA 50.110 0752 980702 SSB Heard QRMM
N7DB VY1JA 50.130 0355 980702 SSB QSO CP20 Looking for QSOs tonite!
JH7LLE JT1CO 50.110 0540 980701 CW QSO 300
JH7BMZ JT1JA 50.110 0520 980701 CW QSO 310 JT1CO is his beacon

Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]