50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

April 1997

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date(YYMMDD) Beam GL Remarks
JH0MHE HL1LTC 50110 0630 970430 270
JR2HCB BV2FG/B 50.0006 0800 970430 240 579
JR2HCB BV2SR 50.110 0623 970430 240 539 CW
JH4JPO BV2FG/B 50.0003 1136 970429 235 599
JL4GTO JI1ETU/JR6BEACON 50.205 1000 970429 235 599
JL4GTO JR6YAG/B 50.037 1000 970429 235
JA3EGE BV2SR 50.120 1900 970429 240 home page/www.dtinet.or.jp/~ja3ege
VS97LC BS7H/MM 50.110 1109 970428 OL72CH CW calling CQ CQ
VS97LC BS7H/MM 50.110 1109 970428 OL72CH CW calling CQ CQ
VS97LC BS7H/MM 50.110 0926 960428 OL72CH
VR97IL BS7H/MM 50.110 09:24 97/04/28 210 OL72CG RS 55 GOOD SIGNAL
JA6QGG BG7IA 50.110 07:35 970427 240 CW RST559--599 slow QSB
JA6QGG VR2XSF 50.110 07:24 970427 240 OL72
JA6QGG VS97XMT 50.110 07:23 970427 240 OL72
JA6QGG VR97XMQ 50.110 07:22 970427 240 OL72
JA6QGG VS6XSC 50.110 0721 970427 210 OL72
VR97IL JA6RJK 50.110 09:23 97/04/27 OL72CG
VR97IL JA6TEW 50.110 09:03 97/04/27 55 OL72CG
VR97IL JR6YAG/B 50.036 01:45 970427 OL72CG JR6YAG/B RS 51,QSY 50.110 CALLING CQ
VE7SKA K6FV/B 50.069 2348 97/04/24 170 CN88 CM87>CN88 via Es. Calling CQ .125
JR2HCB N7ET/DU7 50.110 0908 970421 210 CW CQing
JR2HCB BV2RR 50.095 0952 970419 240 Peak 559 CW
VE7SKA W7HAH/B 50.062 2354 97/04/21 55 CN88 DN28 bcn in via aurora
ZL3TIC 49 R1 TV 49.750 0400z 970420 340 PN Open also on 10M Where are JA Boys???
VK3SIX R1 TV 49.749 0520 970420 355 PN 28 Mhz Beacon VK4RTL & VK8VF
JE9BHE BV2SR 50.128 9:40 970419 230 559(QSB)CW
JA3EGE BV2FG 50.109 0842 970419 240 ALSO 49.750MHz STRONG !
VK3SIX 49 R1 TV 49.750 0800 970418 350 PN QSX 28.885
VK3SIX ASIAN CB RADIO 35.400 0400 970418 360 Lots of CB and V73AT calling JA's on 28.885
VK3SIX K6FV 28.253 0230 970417 240 DN 10M beacon into W6 0230 to 0400z
VK3SIX V73AT 48.250 0830 970417 Tim had Malaysian TV this afternoon.
VK3SIX R1 TV 49.750 0730 970413 345 PN Loud Asian CB radio to 35 Mhz.
JA1RJU VK4TL 50.110 0913 970413 180 QH23 RS59 QSY to 50.115
JH4JPO VK8ZMA 50.110 0810 970413 180 59+
JH4JPO VK8VF 50.057 0801 970413 180 559
VK3SIX R1 TV TEP 49.7500 0700 970411 330 PN TV from 0400z to 0700z No 28.885 JA's!!!!
VE7SKA K7CAI 50.125 0152 97/04/12 60 CN87 into CN88 via aurora
VE7SKA VE6EMU/B 50.041 0144 97/04/11 50 DO33 into CN88 via aurora
VK4JSR VIDEO R1 49.750 0537 970407 350 QG56 No Hams QSX 28.885
VK3SIX VIDEO 49.750 0730 970407 345 QF12 Video until 0800z QSX 28.885
JH0MHE VK8RAS 50.047 0530 970407 2200 PG66
JA1RJU VK4FNQ 50.180 0537 970407 180 RS59 Good !
JA1RJU VK4GPS 50.120 0459 970407 180 QG62 QSY to 50.110MHz
JA1RJU VK4BRG 50.077 0450 970407 180 Beacon
SM5TNL SM5TNL 50.110 1428 970405 JO89WU QRV FROM LOC JO89WU CQ 6 M
VK3SIX VK8VF/B 28.268 0600 970402 345 PF95 QSX 28.885. VK2RSY B/s 28.262
VK3SIX VK8VF/B 28.268 0800 970401 345 PF95 Lots of Asian CB on 29 Mhz No 49 Mhz TV

Presented by Waiwai Ham Life!!