50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

2007 Achive

Reporter  DX Call   Freq  UTC Date  Mode  Remarks         BeamQ/H GL
VK4CZ   R1 TV    50.000 0327 071231 Vid/TV 49.750 RS57-8       345 N
VK3OT   A35RK    50.105 0220 071230 SSB               060 N AH20
VK3OT   3D2AG/P   50.110 0000 071230 SSB  ROTUMA portable opn      Y RH87
JA5FFJ   VK-TV    46.240 0537 071229 Vid/TV s5            170 N PM63
A35RK   VK5GF    50.105 0345 071226 CW                  Y PF94
VK3OT   A35RK    50.105 0250 071226 CW   599            060 N AH20
VK3OT   A35RK    50.175 0145 071226 SSB  NW here            Y
VK3OT   A35RK    50.110 0045 071226 SSB                 Y AH20
VK3OT   A35RK    50.110 2315 071223 CW                060 Y AH20
JE1CUS   ZL-TV    45.250 0533 071222 Vid/TV SORY s6            N
JE1CUS   ZL3JT    45.250 0533 071222 Vid/TV s6              N
JE1CUS   ZL-TV    45.2396 0530 071222 Vid/TV weak             N
JA5FFJ   ZL-TV    48.25  0510 071222 Vid/TV s5            150 N PM63
JE1CUS   VK4/TV   46.1718 0510 071222 Vid/TV qsb              N
ZL3JT   AH8LG    50.110 0319 071221 SSB               N  Y AH25
3D2AG/R  A35RK    50.105 0245 071221 CW                  Y
3D2AG/R  ZL3NE    50.105 0245 071221 CW                  Y
3D2AG/R  VK3OT    50.110 0230 071221 CW                  N
VK3OT   A35RK    50.1107 0230 071221 CW                065 Y Ah20
VK3DOU   A35RK    50.110 2340 071220 CW                  Y qf21rw
A35RK   FK8SIX/B  50.080 2310 071215 Beacon                N
JE1CUS   V73SIX/B  50.0138 0355 071210 Beacon                N
JA1RTS   2E0BLL   51.720 0959 071203 FM   voip             Y
A35RK   VK4FNQ   50.1100 0209 071203 SSB                 Y QG39
ZL3NW   A35RK    50.110 0145 071203 CW   ZL3           070 Y AH20
VK3OT   A35RK    50.110 0150 071203 CW   Good copy         070 Y AH20
VK5BC   JA2IGY   50.010 0815 071201 Beacon VK5 hearing        360 N PF95
VK3SIX   JR0YEE   50.032 0815 071201 Beacon R1 TV stronger now    350 N QF12
JA5FFJ   VK5??    50.110 0745 071201 SSB  weak           180 N
JE7IDA   BY-TV    57.75  2355 071128 Vid/TV Es S1 / 49.75 S9+       N
JA1RTS   KX4Y    51.620 0040 071124 FM   voip             Y
A35RK   A35RK/B   50.095 0230 071120 Beacon Beaming JA, QSX 50.110    Y
VK5ZK   VK9ZLH   50.160 0730 071117 SSB                 Y QF98lh
VK4CP   VK LOGGER  50.   2250 071113 SSB  www.vklogger.com/6m.php    Y
JE1CUS   VK4-TV   46.178 0500 071111 Vid/TV weak             N
JE7IDA   VK4-TV   46.1717 0438 071108 Vid/TV starting weakly        N
JE7IDA   VK4-TV   46.1717 0525 071107 Vid/TV S1              N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0635 071104 Vid/TV qsb              Y
JE7IDA   VK4-TV   46.1717 0459 071104 Vid/TV S1 46.171668         N
JE7IDA   BY-TV    57.7517 2338 071103 Vid/TV Es strong           N
JE1CUS   ZL-TV    45.2396 0335 071029 Vid/TV s5              N
JE1CUS   ZL-TV    45.250 0330 071029 SSB  weak,             Y
JE1CUS   ZL-TV    45.250 0413 071028 Vid/TV weak             N
JE1CUS   VK4/TV   46.172 0358 071026 Vid/TV                N
JE7IDA   BY-TV    57.7500 1105 071025 Vid/TV Es again           N
JE7IDA   BY-TV    57.7500 0022 071025 Vid/TV Es strong           N
JE1CUS   ZL-TV    45.250 0358 071023 Vid/TV S1 QSB            N
JE1CUS   VK-4TV   46.172 0355 071023 Vid/TV S2              Y
JE7IDA   BY-TV    57.7500 0045 071019 Vid/TV Es              N
JE1CUS   ZL-TV    45.250 0345 071002 Vid/TV weak             N
JE1CUS   ZL-TV    45.2396 0340 071002 Vid/TV qsb              N
JA1RTS   K3MMB    51.82  0131 071002 FM   VoIP             Y
JE6LMH   DU7/PA0HIP 50.114. 0811 070930 SSB  59+           235 Y PK10
JE7IDA   VK4-TV   46.1717 0459 070930 Vid/TV returned to 46.171668 S8   N
ZB2EO   CQ     50.105 1700 070926 CW   QRV for JA stations - 230 210 Y IM76
ZB2EO   CQ     50.095. 1256 070925 CW                120 Y IM76
JE7IDA   UA0-TV   59.250 2350 070918 Vid/TV Es              N
BD4SI   JE0DKR/7  50.110 1439 070916 CW   tnx              Y
KP4EIT   JA     50.   1508 070909 SSB  Cq dx SE         132 Y FK68SI
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0952 070907 Vid/TV Manila weak          N
JE7IDA   DU-TV    55.2503 0331 070906 Vid/TV S1-2 also55.2497 55.2500   N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0830 070831 Vid/TV strong            N
JE7IDA   HS-TV    48.2396 1128 070826 Vid/TV Nakhon Ratchasima?      N
JH3DMQ   DS1ECY   50.215 0200 070826 SSB  CQ            30 Y
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0121 070826 Vid/TV S6              N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 1206 070825 Vid/TV 55.249989 Manila S1      N
JA6TEW   DU7/PA0HIP 50.110 0748 070825 CW   599              N
JA6TEW   VR2SIX   50.075 0730 070825 Beacon 539              N
JA6TEW   VR2SIX   50.075 0153 070825 Beacon beacon 599          N
JA6TEW   BV2NT    50.0009 0106 070825 Beacon beacon            N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0021 070825 Vid/TV also HS 55.26         N
JE7IDA   HS-TV    55.2604 1005 070824 Vid/TV weak             N
JE7IDA   HS-TV    48.2396 0018 070824 Vid/TV S1-2             N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 2355 070823 Vid/TV 2 or 3 carriers weak     N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0734 070823 Vid/TV 55.249989 Manila S1-2     N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0910 070821 Vid/TV 55.249989 Manila strong    N
JE8CIC   BV2NT    50.001 0753 070820 Beacon RS559             N
JE7IDA   ??-TV    62.2396 0614 070820 Vid/TV 55MHz is quiet, VU????    N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0519 070820 Vid/TV mod by 60Hz          N
JE7IDA   HS-TV    48.2604 0516 070820 Vid/TV maybe northern Thailand    N
JE7IDA   ??-TV    55.2500 0506 070820 Vid/TV maybe DU, or HS S1      N
JE6LMH/6  VR2VDH   50.145 0816 070819 SSB  TNX FB QSO        230 Y
JE6LMH/6  VR2ZXP   50.145 0755 070819 SSB  TNX FB QSO        230 Y
JE6LMH/6  BD7OH    50.145 0727 070819 SSB  TNX FB QSO        230 Y
JE6LMH/6  BG7NWF   50.145 0704 070819 SSB  TNX FB QSO        230 Y
JE6LMH/6  VR10XMT   50.180 0659 070819 SSB  TNX FB QSO        230 Y
JE6LMH/6  VR10VTN   50.145 0557 070819 SSB  TNX FB QSO        230 Y
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0918 070818 Vid/TV 55.249989 Manila S6      N
JA6LPW   BV2NT    50.001 0109 070815 Beacon 10W GP RST599      240 N PL05
UA0CQ   CQ JAPAN  144.110 1150 070807 CW   cw /ssb          160 N pn78ml
JE1CUS   WH0Z    50.189 0053 070805 SSB  QSB              Y
JE7IDA   HS-TV    55.2499 0413 070803 Vid/TV also 55.2500 55.2511 DU    N
JE7IDA   HS-TV?   62.2600 0703 070731 Vid/TV also 48/55MHz HS-TV      N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0950 070730 Vid/TV strong            N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 1013 070728 Vid/TV 55.249989 Manila S1-2     N
JH6QFJ   BO0K    50.109 0800 070728 SSB                 Y
UA0CQ   CQ JAPAN  144.300 1100 070727 CW                200 Y pn78ml
SV1OE   SV1OE    50.   0650 070724 SSB  test             Y
JA6TEW   VR10XMT   50.125 0308 070722 SSB  CQ CQ             N
JA6TEW   BM2/JF3EFL 50.120 0202 070722 SSB                 Y
JE7IDA   T88PT    50.1150 0511 070714 SSB                 N
JE7IDA   JE7IZM/JD1 50.1480 0212 070714 SSB  Iwo I., JD1/O         N
JR6EXN   JT1CO    50.110 0910 070709 CW                  Y
JE7IDA   DU-TV    59.750 0155 070709 FM   55              N
JE7IDA   DU-TV    59.750 0927 070708 FM   59+              N
JA1RTS   DS1MFC   51.060 0751 070708 FM   59 QSB            Y
JA5GJN/9  VR2SIX/B  50.075 0125 070708 CW   559 @Toyama          N
JA5GJN/9  VR2SIX/B  50.075 0125 070708 CW   559 @Toyama          N
JE6LMH   VR10XMT   50.120 0025 070708 SSB                 Y
JE6LMH   VR10XMT   50.   0025 070708 SSB                 Y
JE7IDA   HS-TV?   62.2396 1001 070706 Vid/TV S1-2 also 62.26        N
UA0CQ   CQ JAPAN  144.110 1140 070705 CW   cw /ssb wkd now      160 N pn78ml
JE7IDA   DU-TV    67.2498 0654 070704 Vid/TV S1 / 55.25 S7, 61.25 S1    N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0420 070702 Vid/TV S9 / 55.2499 HS? weak     N
JA2OGB   BG7NWF   50.120 0312 070702 SSB  NW CQCQ            Y
VR10XMQ  VR10PM   50.130 0309 070702 SSB  KOO Calling CQ        Y
JA2OGB   VR10LW   50.160 0300 070702 SSB  NW CQ CQ           N
JA2OG   VR10LW   50.160 0259 070702 SSB  RS57 into PM85        Y
JA2OGB   VR10BG   50.099 0946 070701 CW   RST 599 into PM85       Y
JA2OGB   VR10UW   50.103 0944 070701 CW   RST 599 into PM85       Y
JA2OGB   VR10XMQ   50.110 0925 070701 SSB  TNX FB QSO Steve!       Y
VR10XMQ  BG7NWF   50.172 0340 070701 SSB  Callsign correction!     Y
VR10XMQ  BG7NWP   50.172 0340 070701 SSB  59x2             Y OL72CM
VR10XMQ  7J6CCU/B  50.035 1128 070701 SSB  55-59 QSB           N OL72CM
VR10XMQ  VR10XMT   50.115 0129 070701 SSB  Special Call         Y OL72CM
VR10XMQ  VR10ZYW   50.160 0051 070701 SSB  Special Call         Y OL72CM
JR6EXN   UN8GC    50.105 0431 070630 CW                  Y
VR2XMQ   JH9AUB   50.110 0408 070630 SSB  59 X 2 / strg. QSB      Y OL72CM
VR2XMQ   JA1BOP   50.172 0346 070630 SSB  59+10 x 2           Y OL72CM
VR2XMQ   JE1BJT   50.172 0344 070630 SSB  59 x 2 / QSB         Y OL72CM
VR2XMQ   JA1KAJ   50.172 0338 070630 SSB  55 x2 / QSB          Y OL72CM
JE7IDA   DU-TV    59.750 0143 070630 FM   55.249989 Manila S9      N
JE1CUS   V73SIX/B  50.0138 0345 070629 Beacon                N
JA1RTS   DS1PDF   51.020 0115 070629 FM   59              Y
JE7IDA   DU-TV    55.2500 2237 070628 Vid/TV 55.249989 Manila S6      N
JE7IDA   ??-TV    49.7396 1117 070628 Vid/TV EX, UK, or UN         N
JA6TEW   VR2SIX   50.075 0034 070628 Beacon 599              N
JE7IDA   KL7-TV   55.2400 0732 070627 Vid/TV 55.23999 Anchorage? S1-2   N
JE7IDA   KL7-DAT   40.690 0727 070627 Other S1              N
JE1CUS   WA7NB    50.099 0340 070626 CW   cq              Y
JE1CUS   KY5R    50.0906 0828 070626 CW                  N
JE1CUS   K0GU    50.077 2315 070626 CW   cq              Y
JE1CUS   W7CNK    50.102 2245 070626 CW   CQ              N
JE6LMH   BV2FC    50.001 0301 070626 Beacon                N
JE6LMH   BV2FC    50.   0301 070626 Beacon                N
JA6TEW   UN1SIX   50.0231 1350 070625 Beacon sry miss time         N
JA6TEW   UN1SIX   50.0231 1450 070625 Beacon                N
JE1CUS   V73SIX/B  50.0138 0330 070625 Beacon                N
JE1CUS   V73SIX/B  50.0139 2150 070624 Beacon                N
JR6EXN   SV1DH    50.086 0907 070624 CW   CW CQ             Y
JR6EXN   UN8GC    50.103 0830 070624 SSB  Not C31BO...hi        Y
G1CWP   EA1BEE   50.195 0830 070624 SSB  IN62BHIO90WX         Y
JR6EXN   C31BO    50.103. 0826 070624 SSB                 Y
JA2OGB   VR2XMQ   50.115 1110 070623 SSB  RS57 into PM85 Steve!     Y
JA2OGB   JT1CO    50.1044 1033 070623 SSB  RS59 into PM85        Y
8J100S/7  XX9TTR   51.020 1015 070623 FM   FM op VR2RR / 7M1STT     Y
JE7IDA   A6-TV?   48.2502 0824 070623 Vid/TV 48.250217 S1         N
JA2OGB   BV2NT    50.001 0425 070623 Beacon RST569 into PM85       N
JE6LMH   VR2SIX/B  50.   0252 070623 Beacon                N
JE7IDA   DU-TV    59.750 2330 070622 Vid/TV S1 / 55.249989Manila S8    N
JE1CUS   V73SIX/B  50.014 0345 070622 Beacon                N
JE7IDA   DU-TV    61.2497 2321 070621 Vid/TV S1 /55.249989Manila S6    N
JA1RTS   WB6Z    51.740 2305 070621 FM   Voip             Y
JE6LMH   BD4SI    50.220 1430 070621 SSB                 N
JE7IDA   DU-TV    59.750 2233 070620 FM   55.250012 not Manila S6    N
JE1CUS   V73SIX/B  50.0140 2135 070620 Beacon RST599            N
JF2CRP   JE7IZM/JD1 50.165 1420 070620 SSB  Iou-toh          150 Y
JR6EXN   NH6P    50.105 2301 070619 CW                  Y
JR6EXN   NMH6P    50.105 2301 070619 CW   CW CQ           599 Y
JE7IDA   DU-TV    59.750 2235 070619 Vid/TV 55.249989 Manila S9      N
JR6EXN   A61Q    50.103 1505 070618 CW                  Y
JE1CUS   DL2JRM/BY4RR50.1019 0635 070617 SSB  CALL DL2JRM/BY4RRR      Y
JE1CUS   DL2JMR/BY4RR50.1019 0635 070617 CW                  Y
JE1CUS   V73SIX/B  50.014 0300 070617 Beacon                N
JR6EXN   DK1MAX   50.0875 0649 070616 CW                328 Y
JH3DMQ   8J1PJD1   50.200 0433 070616 SSB  2Way QRP Tnx       150 Y
JE1CUS   VR2SIX   50.075 0400 070615 Beacon                N
JA1RTS   HL5YI    51.060 0055 070615 FM   59 QSB            Y
JA1RTS   DS1PDF   51.160 0020 070615 FM   59              Y
JA1RTS   HL2AVK   51.16  2357 070614 FM   59 QSB            Y
JE8CIC   AH2G/B   50.004 1042 070614 Beacon RST 599            N
JE7IDA   AH2G/B   50.0045 0700 070614 Beacon 529              N
JE7IDA   DU-TV    71.750 0606 070614 FM   also 59.75 DU audio S9+    N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0012 070614 Vid/TV 55.249989 Manila S4      N
JE7IDA   HS-TV?   62.2396 0040 070612 Vid/TV or VU????           N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0003 070612 Vid/TV 55.249989 Manila S9      N
JA6TEW   BG3NHK   50.110 1220 070611 SSB                 N
JR3PEO/1  HL2BGS   50.190 0130 070612 SSB                 N
JE7IDA   AH2G/B   50.0045 0954 070611 Beacon 559 abt 50.004505MHz     N
VR2XMQ   JR2HCB   50.120 0247 070611 SSB  SOME QSB, BUT 59       Y OL72CM
VR2XMQ   BD5CAP   50.110 0243 070611 SSB  NINGBAO            Y OL72CM
JR6EXN   NL7Z    50.110 0142 070611 CW   FB sig.          035 Y
NL7Z    NL7Z    50.110 0105 070611 CW   KL7 open to JA        Y
JE7IDA   DU-TV    59.750 0005 070611 FM   59+ /55.249989Manila S8    N
JE1CUS   AH2G/B   50.045 0920 070610 Beacon                N
JE7IDA   DU-TV    59.750 0026 070610 FM   55.25 S7           N
JA6TEW   VR2SIX   50.075 0018 070610 Beacon                N
JE1CUS   V73SIX/B  50.014 2410 070610 Beacon                N
JA6TEW   VR2XMT   50.110 0945 070609 SSB  CQCQ             N
JE1CUS   KH6HME/B  50.061 0310 070609 Beacon RST529            N
JA6LPW   BX3/DJ3KR  50.110 0213 070609 CW   CQ              N
JA6TEW   VR2SIX   50.075 0200 070609 Beacon                N
JA6TEW   BG3NHK   50.110 1224 070607 SSB                 N
JA1RTS   DS1QXW   51.120 0040 070607 FM                  Y
JA1RTS   VR2BG    50.101 0025 070607 CW                  Y
JE7IDA   HS-TV    62.2500 0010 070607 Vid/TV 48.24 9M2 55.25DU       N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 1030 070606 Vid/TV S9              N
JE7IDA   DU-TV    59.750 2333 070605 FM   54 /55.249989Manila S8    N
JE7IDA   KL7-TV?   55.2600 0455 070604 Vid/TV 55.260000 55.239972 S1    N
JE1CUS   VR2SIX   50.075 0155 070604 Beacon                N
JE7IDA   DU-TV    59.750 2353 070603 FM   S3 55.249989 Manila S8    N
JE7IDA   HS-TV    55.2499 1048 070603 Vid/TV S1-2             Y
JE7IDA   JE7IZM/JD1 50.2560 0924 070603 SSB  Iwo I., JD1/O         N
UN7QX   UN7QX    50.107 0249 070603 CW   cq              N MN83
JA6TEW   BV2B    50.115 0042 070603 SSB                 Y
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0042 070603 Vid/TV strong            N
JA6TEW   VR2SIX   50.075 0020 070603 Beacon                N
JM1IGJ   AH2G/B   50.0045 1211 070602 Beacon                N
JE7IDA   A6-TV?   48.2502 0301 070601 Vid/TV 48.250216 S1         N
JE1CUS   VR2SIX   50.0750 1315 070531 Beacon                N
JH3DMQ   DS2KGJ   50.110 1009 070531 SSB  Rs His59         300 Y
JE7IDA   A6-TV?   48.2502 0644 070531 Vid/TV 48.250216 S1 mod by 50Hz   N
JA1RTS   HL1AEY   51.04  0312 070531 FM                  Y
JA1RTS   DS2XBJ   51.04  0240 070531 FM   59 QSB            Y
JE7IDA   JE7IZM/JD1 50.2560 1048 070530 SSB  Iwo I, JD1/O         N
JH3DMQ   HL4GKR   50.120 1003 070530 SSB  CQ            300 Y
JH3DMQ   BG4QGO   50.115 0954 070530 SSB               240 Y
JE7IDA   A6-TV?   48.2502 0709 070530 Vid/TV 48.250216 S1 mod by 50Hz   N
JE7IDA   HS-TV    62.2499 0702 070530 Vid/TV MUF getting high       N
JE7IDA   HS-TV    48.2604 0635 070530 Vid/TV S1-2             N
VR2XMQ   BD4SI    50.113 1029 070529 SSB  QSB two way          Y OL72CM
JE1CUS   VR2SIX   50.075 0305 070528 Beacon                N
JE1CUS   DS1PDF   50.097 1225 070527 CW   CQ              N
JE1CUS   VR2RR    50.098 0845 070527 CW   SRY VR2            N
JE1CUS   HL2RR    50.098 0840 070527 CW   CQ              N
JE1CUS   VR2XMT   50.110 0836 070527 SSB  QRZ              N
JE1CUS   VR2SIX   50.075 0830 070527 Beacon                N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0926 070526 Vid/TV 55.249989 Manila S9      N
JE7IDA   VK2?-TV   46.2400 0433 070526 Vid/TV S1 46.239990 rare freq    N
JE7IDA   KL7-DAT?  40.690 0401 070526 Other S1-2             N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 2355 070525 Vid/TV 55.249989 Manila S9      N
BD4SI   JA2IGY   50.010 2247 070525 Beacon RST599            N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0940 070525 Vid/TV 55.250013 not Manila S8    N
N7DB    KL7NO    50.104 0420 070525 CW   559 CN85         340 N BP54
JE7IDA   DU-TV    55.2500 2230 070523 Vid/TV 55.249989 Manila S8      N
BD4SI   JA2IGY   50.   2349 070522 Beacon 579              Y
JE7IDA   DU-TV    55.2500 2230 070522 Vid/TV Manila /48.24,48.26HS     N
JF3VAX   BD4SI    50.170 1023 070522 CW                280 Y
BD4SI   VR2SIX   50.075 0045 070522 Beacon rst 599            N
JA6TEW   VR2SIX/B  50.075 1048 070521 Beacon                N
JE1CUS   VR2SIX   50.075 1235 070520 Beacon                N
JM1ISX   6K5APY   50.   0413 070520 SSB                 Y
JE1CUS   6K5AYC   50.150 0410 070520 CW   CW CQ             N
JR3TVH/3  VR2BG    50.100 0240 070520 CW   FB              Y
JA5GJN/9  VR2VTN   50.135 0235 070520 SSB  55 @toyama city      300 Y pm85
JA5GJN/9  BX2AB    50.115 0225 070520 SSB  55 @toyama city      300 Y pm85
JO3QQV   VR2XMT   50.089 0200 070520 RTTY                 Y PM74
JA5GJN/9  VR2BG    50.100 0145 070520 CW   559 @toyama city     300 Y pm85
JE7IDA   DU-TV    55.2500 2317 070519 Vid/TV S5              N
BD4SI   VR2SIX   50.075 1321 070519 Beacon 597              N
JA6TEW   BD7IFT   50.110 1059 070519 SSB                 N
JE6LMH   VR2SIX/B  50.075 0903 070519 Beacon                N
JA2OGB   VR2SIX   50.075 0050 070519 Beacon RST579            N
BD4SI   JA2IGY   50.010 0020 070519 Beacon 599              N
BD4SI   JA2IGY   50.023 0020 070519 SSB  599              Y
BD4SI   JA1ZYK   50.023 0019 070519 Beacon 599              N
BD4SI   VR2SIX   50.075 0018 070519 Beacon 599              N
JA6TEW   VR2SIX/B  50.075 2323 070518 Beacon                N
BD4SI   JA2IGY   50.010 1447 070518 Beacon rst53             N
JE1CUS   VR2SIX   50.075 1240 070518 Beacon                N
JE8CIC   VR2SIX/B  50.075 1123 070518 Beacon                N
JA6LPW   BD4SI    50.1998 1040 070518 SSB  FB SIG CQ         240 N
JE7IDA   9M2-TV   48.2499 1040 070518 Vid/TV not HS strong         N
JA1RTS   HL1JV    51.04  1000 070518 FM                  Y
BD4SI   JI8BUO   50.190 0927 070518 SSB  RST59             Y
BD4SI   JE7YNQ   50.027 0920 070518 Beacon RST599            N
JE1CUS   VR2SIX   50.0750 0340 070518 Beacon                N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 2316 070517 Vid/TV 55.249989 Manila S9++     N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0802 070517 Vid/TV S5 again           N
JE1CUS   VR2SIX   50.075 0250 070517 Beacon                N
JE7IDA   DU-TV    67.2518 2347 070516 Vid/TV vy good prop to DU      N
BD4SI   VR2SIX   50.075 1430 070516 Beacon RST599 QSB          N
BD4SI   VR2SIX   50.   1428 070516 Beacon RST QSB            N
BD4SI   JN6ISI/1  50.235 0935 070516 SSB  59              Y
BD4SI   JE7YNQ   50.027 0924 070516 Beacon rst 52 QSB          N
JR3TVH   DU1EV/B   50.0077 0840 070516 CW                  N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0742 070516 Vid/TV 55.249989 Manila S9      N
JE7IDA   DU-TV    55.2497 0910 070515 Vid/TV S5              N
JE8CIC   VR2SIX/B  50.075 0933 070514 Beacon RS 559            N
JA6TEW   BG3NHK   50.110 1228 070513 SSB                 Y
JA6TEW   VR2SIX/B  50.075 1140 070513 Beacon                N
VR2XMQ   VIDEO SNYC. 50.110 0824 070513 SSB  Vy Strong in OL72CM!     Y
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0132 070513 Vid/TV strong            N
JA6TEW   JE7IZM/JD1 50.256 0854 070512 SSB  硫黄島            N
JA5GJN/9  BD5HAM   50.110 0430 070512 SSB  fb @toyama city        Y
JR2HCB   KH0WW    50.115 0400 070512 SSB  CQing             N
JR2HCB   BD5HAM   50.110 0359 070512 SSB                 N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0132 070510 Vid/TV S1-2 /83.5 Minamidaito I   N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0035 070509 SSB  55.249989 Manila S8      Y
JE1CUS   BD4SI    50.1148 1215 070508 CW   cqcq             N
BD4SI   JG1ZGW   50.490 0929 070508 Beacon rst 559 qsb          N pm95
JE7IDA   DU7/PA0HIP 50.1106 0721 070508 CW   CW CQ             N
BD4SI   JH1LFU   50.222 0552 070508 SSB  MY CALL ex:bd4sdb       Y
BD4SI   JE2YNQ/B  50.027 0545 070508 Beacon RST25QSB MY is 5-ele YAGI   N
JL7GBP   DS1MFC   50.120 0405 070508 SSB               N  Y
JE1CUS   BD4SI    50.190 0300 070508 SSB  GOOG SIG           Y
BD4SI   JG1ZGW   50.049 0237 070508 Beacon rst 55            N pm65
JE1CUS   HL3IB    50.107 0237 070508 CW   CQ              N
BD4SI   JE7YNQ   50.027 0233 070508 Beacon rst53             N
BD4SI   JR6YAG   50.037 0231 070508 Beacon rst 55            N pl36
JE1CUS   TV-AUDIO  50.6.25 0210 070508 FM   BY/TV             N
JE1CUS   VR2SIX/B  50.0750 0208 070508 Beacon                N
JE1CUS   DU1EV/B   50.008 0205 070508 Beacon                N
JE1CUS   BD2LH    50.115 0143 070508 SSB  CQ              N
JE1CUS   HL4CEL   50.105 0140 070508 CW   CQ              N
JE7IDA   HS-TV    62.2600 0133 070508 Vid/TV S1-2             Y
JE7IDA   DU-TV    59.750 0115 070508 FM   59+ / 48.24 HS+9M2      N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0031 070508 Vid/TV 67.25 HL-TV          N
JE7IDA   HS-TV    55.2500 0024 070508 Vid/TV also 48.24          N
JE7IDA   P5-AM    48.2501 2259 070507 AM   48.250079=9.650016x5     N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 1202 070507 Vid/TV S1 again           N
JE8CIC   BD9BA    50.110 1056 070507 CW   599 Good Sig TNX from JA8   Y
JA6LPW   VR2PX    50.1147 1015 070507 CW   f sri cq cq       270 Y
JA6LPW   VR2PX    50.147 1015 070507 CW   CQ            270 Y
JA6LPW   BD4SI    50.105 0959 070507 CW   vy FB sig         270 Y
JE7IDA   UA0-FM   68.36  0420 070507 FM   Es 77.25 BY-TV        N
JE1CUS   TV-AUDIO  56.250 0300 070507 FM                  N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0147 070507 Vid/TV also 55.2497         N
VR2XMQ   9M6XRO   50.110 1323 070506 SSB  Hrd 52, strg. QSB. Callin N  Y
JE7IDA   HS-TV    55.2500 1150 070506 Vid/TV S1 also 48.24         N
VR2XMQ   BD9BA    50.110 1125 070506 SSB  Vy Strong         N  Y
VR2XMQ   JA8NAE   50.110 1056 070506 SSB  strg. QSB, 52 x 2 way   n  Y QN13
VR2XMQ   BD4SI    50.120 1038 070506 SSB  Freq correction, sry!   N  Y
VR2XMQ   BD4SI    50.20  1038 070506 SSB  Video Syn. Buzz, QSB 55  n  Y
JA6TEW   BD4TH/3   50.110 1021 070506 SSB               330 Y
JA6LPW   VR2SIX/B  50.075 0952 070506 Beacon QSB          240 N
BD4SI   VR2XMT   50.115 0947 070506 SSB  rst59-55 qsb         N
BD4SI   VR2SIX/B  50.750 0936 070506 Beacon                N
UN7QX   UN7QX    50.110 0337 070506 CW   cq              N MN83ne
JA1RTS   WD7F    51.82  0057 070506 SSB  Voip             Y
JE1CUS   DU7/PA0HIP 50.110 1020 070505 CW   CQ              N
BD4SI   VR2SIX/B  50.0753 1016 070505 SSB  RST599            N
JA7WSZ   KG6DX    50.110 0959 070505 CW   CW CQ             N
JA7WSZ   BG7KXH   50.110 0943 070505 SSB  RS55           240 Y QM07
JA7WSZ   VR2SIX/B  50.075 0909 070505 Beacon call corr           N
JA7WSZ   VR2SIB/B  50.075 0909 070505 Beacon                N QM07
JA6LPW   VR2VTN   50.130 0845 070505 SSB  CQ            240 Y
JA6LPW   VR2UW    50.110 0817 070505 CW   CQ            240 N
JA6LPW   VR2UW    50.110 0817 070505 CW   CQ            240 N
JA6LPW   BD4SI    50.1148 1002 070504 CW   RST519 QSB        240 N
BD4SI   VR2SIX/B  50.075. 0931 070504 CW   rst599+            Y
JA6TEW   JE7IZM/JD1 50.188 0849 070504 SSB  ogasawara-iwojima       N
JA6LPW   VR2SIX/B  50.075 0846 070504 Beacon RST539          240 N
JA6TEW   JD1BLY   50.140 0803 070504 SSB  ogasawara-titijima      Y
JA6TEW   JD1BLK   50.140 0750 070504 SSB                 Y
JA7WSZ   JD1BLY   50.140 0703 070504 SSB                 Y
JA6LPW   VR2SIX/B  50.075 1002 070503 Beacon 559 FB         240 N
JA6LPW   9M6XRO   50.1106 0952 070503 CW   SRI RST579 CQ      240 Y
JA6LPW   9M6XRO   50.1106 0952 070503 SSB  RST579 CQ         240 Y
JA6RJK   BG7NWF   50.130 0948 070503 SSB                 Y
JA6LW   JE7IZM/JD1 50.190 0943 070503 SSB  RS59           135 N
JA6LPW   JE7IZM/JD1 50.195 1841 070503 SSB  IOUJIMA 59        135 N
JA6TEW   VR2XMT   50.115 0930 070503 SSB  CQ CQ            N
JA6LPW   KG6DX    50.105 0933 070503 CW   CQ RST599         135 N
JA6TEW   VR2VAC   50.125 0805 070503 SSB                 Y
JA6TEW   T80K    50.135 0900 070503 SSB                 Y
JH3DMQ   JD1BLY   50.140 0906 070503 SSB  QRPp0.5W         141 Y
JH3DMQ   DU7/PA0HIP 50.115 0902 070503 SSB  Rs59           218 Y
JA6TEW   JD1BLY   50.140 0855 070503 SSB  父島             Y
JA6TEW   BG7NWF   50.130 0847 070503 SSB                 N
JA6TEW   JE7IZM/JD1 50.195 0840 070503 SSB                 Y
JE1CUS   VR2UW    50.105 0535 070503 CW   CQ              N
JA6TEW   BD4SI    50.125 0951 070502 SSB                 N
JA6TEW   VK6RSX/B  50.304 0947 070502 Beacon 599              N
JA6TEW   BD7JLR   50.115 0939 070502 SSB                 Y
JA6TEW   HL5BMX   50.120 0917 070502 SSB                 Y
JH3DMQ   DU7/PA0HIP 50.115 0915 070502 SSB               218 Y
JH3DMQ   BD7OH    50.130 0912 070502 SSB  RS His59         238 Y
JA6TEW   BG7NWF   50.140 0900 070502 SSB                 N
JA6TEW   9M6XRO   50.110 0856 070502 SSB                 N
JA6LPW   VR2UW    50.104. 1020 070501 CW   CQ RST559 QSB       260 Y
JA6LPW   VR2SIX/B  50.075 1012 070501 Beacon RST549          240 N
JA6TEW   BG7NWF   50.140 1008 070501 SSB               240 Y
JA6TEW   VR2VTN   50.130 1004 070501 SSB               240 Y
JG3LPJ   DU1GM    50.105 0926 070501 CW   VR FB             Y
VK4BOF   JA2FTL   50.110 0930 070501 SSB  Very Weak, but audible  0  N QH22RR
JA6TEW   T88KL    50.110 0926 070501 SSB               180 Y
JH3DMQ   DU7/PA0HIP 50.115 0849 070501 SSB  QRPp0.5WHis59+20 My57-58 218 Y PK10XH
JH3DMQ   DU7/PA0HIP 50.115 0842 070501 SSB               240 Y PK10XH
JA6TEW   DU7/PA0HIP 50.115 0841 070501 SSB                 N
JA6TEW   DU7/PA0HIP 50.110 0838 070501 CW                  N
JH3DMQ   VK4BEG   50.130 0923 070429 SSB  His 59 My57        180 Y
JE1CUS   T88KL    50.110 0915 070429 SSB  CQ 9+             N
JA7WSZ   KG6DX    50.110 0833 070429 CW   CW CQ           180 Y
JE1CUS   KG6DX    50.110 0832 070429 CW   QRZ              N
JE1CUS   VK4BEG   50.110 0830 070429 SSB  CQ              N
JA7WSZ   9M2IDJ   50.110 0827 070429 CW   weak into QM07      230 Y QM07
JE1CUS   VK4TL    50.110 0825 070429 SSB  CQ CQ             N
JE1CUS   VK4-TV   46.1718 0810 070429 Vid/TV 9+              N
JA6TEW   VK5BC    50.110 0806 070429 SSB                 Y
JE1CUS   VK4RTL   50.0875 0756 070429 Beacon S5              N
JE1CUS   VK4BLK   50.130 0753 070429 SSB  CQ CQ             N
JE1CUS   VK4KAY   50.110 0740 070429 SSB  CQ              N
JA6TEW   VK4BKP   50.130 0731 070429 SSB                 Y
JE1CUS   DU1GM    50.1047 0650 070429 CW                  Y
JE1CUS   VR2XZK   50.140 0645 070429 SSB  CQ              N
JE1CUS   VR2XMQ   50.126 0635 070429 SSB  QRZ              N
JE1CUS   ZL-TV    45.2396 0635 070429 Vid/TV s2              N
JE1CUS   ZL-TV    45.2396 0635 070429 Vid/TV s2              N
JE1CUS   VK4-TV   46.1718 0630 070429 Vid/TV s6              N
JE1CUS   VK2-TV   46.2400 0400 070429 Vid/TV s3              N
JA6TEW   DU7/PA0HIP 50.145 0914 070428 SSB                 Y
JE7IDA   DU-TV    61.2507 1020 070425 Vid/TV condx up           N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0753 070425 Vid/TV Es weak            N
JE1CUS   VK2-TV   46.240 0600 070422 Vid/TV time is not 0500 sory     N
JE1CUS   VK2-TV   46.240 0500 070422 Vid/TV s3              N
JE1CUS   ZL-TV    45.250 0405 070421 Vid/TV weak             N
JE1CUS   VK4-TV   46.1718 0330 070421 Beacon s2              N
DU7/PA0HIP JR6YAG   50.037 1115 070419 CW   Beacon          010 N pk10xh
JE7IDA   UA0-TV   59.250 0950 070419 Vid/TV 56.25 audio S9+++       N
VK4DMC   R1 - TV   49.750 0431 070419 Vid/TV                N
JE1CUS   VK8RAS   50.0468 0348 070418 Beacon S5              N
JE1CUS   VK4RTL   50.0875 0328 070418 Beacon S9              N
JE1CUS   ZL-TV    45.2604 0325 070418 Vid/TV s2              N
JE1CUS   VK2-TV   46.240. 0322 070418 Vid/TV s2              N
JE1CUS   VK4-TV   46.1718 0205 070418 Vid/TV weak             N
VK4SIX   JA1RJU   50.110 0343 070416 SSB  5/5 -5/9           Y PM95
VK4SIX   JE1CUS   50.110 0339 070416 SSB                 Y PM95
JE1CUS   VK4SIX   50.110 0340 070416 SSB                 Y
JE1CUS   VK4RTL   50.087 0335 070416 Beacon S5              N
JE1CUS   VK4-TV   46.1718 0033 070416 Vid/TV s3              N
JE7IDA   UA0-TV   59.250 0701 070413 Vid/TV S1 / 56.25 audio S9+     N
JE1CUS   VK2YVG   50.125 0450 070413 SSB  HED              N
JE1CUS   VK4BEG   50.110 0415 070413 SSB  CQ              N
JE1CUS   VK4SIX   50.110 0405 070413 SSB  CQ              N
JE1CUS   VK3VG    50.110 0350 070413 SSB                 Y
JE1CUS   VK2-TV   50.   0345 070413 Vid/TV S5              N
JE1CUS   VK4RTL   50.0875 0340 070413 Beacon S9              N
JE1CUS   VK4-TV   50.   0340 070413 Vid/TV S9              N
DU7/PA0HIP INBAND BY VI50.   0830 070412 Vid/TV no Hams          335 N pk10xh
JE7IDA   DU?-TV   55.2500 0748 070412 Vid/TV strong            N
JE1CUS   VK4-TV   46.178 0325 070403 Vid/TV s2              N
JE1CUS   VK2-TV   46.240 0637 070401 Vid/TV s1 sory 46.172mhz vid    N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0620 070401 AM   s3              N
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0340 070331 Vid/TV weak             N
VK4BOF   RU-TV    50.   0550 070330 Vid/TV S9+60db!         350 N
JE1CUS   VK2-TV   46.240 0322 070330 Vid/TV s9+              N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0300 070330 Vid/TV s9*              N
JE7IDA   VK4-TV   51.67  0451 070329 FM   weak audio          N
JE7IDA   VK2-TV   46.2401 0410 070329 Vid/TV S5 / 46.17 S9+        N
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0401 070329 Vid/TV S8              N
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0452 070328 Vid/TV S9+ now            N
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0432 070328 Vid/TV S1-2             N
VK3OT   BYTV    49.750+ 0515 070326 Vid/TV By scatter oer VK5    345 N OM/OK
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0635 070325 Vid/TV s1 again           N
JE1CUS   VK2-TV   46.240 0630 070325 Vid/TV s2 again           N
VK4CZ   R1 TV    49.7501 0615 070325 Vid/TV RS52-RS55         330 N
JE1CUS   VK2-TV   46.240 0535 070325 Vid/TV qsb s9            N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0430 070325 Vid/TV s5              N
VK4CZ   BY TV    49.7507 0630 070324 Vid/TV RS57           335 N
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0419 070322 Vid/TV S1-2 from 0357        N
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0335 070321 Vid/TV S6              N
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0348 070319 Vid/TV S8              N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0345 070319 Vid/TV s3              N
JE1CUS   VK-2VT   46.240. 0415 070317 Vid/TV S2 QSB            N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0330 070317 Vid/TV s9 qsb            N
JE7IDA   ZL-TV    45.2396 0325 070314 Vid/TV 45.25 26 27 46.17 strong   N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0320 070314 Vid/TV s2              N
JE1CUS   ZL-TV    45.250 0305 070314 Vid/TV S9              N
JE1CKA   9M4SIX   50.115 0230 070314 CW   CLG CQ EVERY 0.5min      Y
JE1CUS   VK2-TV   46.240 0415 070311 Vid/TV sory vk2-tv freq 46.240mh   N
JE1CUS   VK2-TV   46.250 0315 070311 Vid/TV s1              N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0400 070311 Vid/TV s2              N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0355 070310 Vid/TV WEAK             N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0345 070309 Vid/TV s9+              N
JE1CUS   ZL-TV    45.250 0340 070309 Vid/TV s6 46.172mhz-s5       N
JE7IDA   ZL-TV    45.2500 0328 070309 Vid/TV S1-2             N
JA1RTS   W5USN    51.90  0431 070308 FM   VOIP             Y
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0408 070307 Vid/TV S9 strong           N
VK4TL   STRONG TV CR50.   0550 070306 Vid/TV could be start of TEP tod 315 Y QH22
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0447 070305 Vid/TV S6              N
JE1CUS   VK-4TV   46.172 0340 070304 Vid/TV s2              Y
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0333 070304 Vid/TV starting weakly        N
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0413 070303 Vid/TV S1-2             N
JA1RTS   KA5HIM   51.82  0332 070228 FM   VOIP             Y
JA1RTS   W6ANA    51.90  0140 070227 FM   VOIP             Y
JE1CUS   VK-4TV   46.172 0510 070225 Vid/TV S9+              Y
VK4CZ   BY TV    49.7508 0304 070218 Vid/TV RS59 - now beaming JA   340 N
JE1CUS   VK-4TV   46.172 0150 070218 Vid/TV S7 QSB            N
JE7IDA   UA0-TV   59.250 2340 070209 Vid/TV S8 also 57.75BY S8      Y
JE1CUS   UA0-TV   49.750. 0340 070209 Vid/TV s9              N
KH7R    KH6HI/B   50.066 0000 070207 Beacon new frequency, new beacon   N
JE1CUS   ZL-TV    45.250 0340 070206 Vid/TV s5 45.2396mhz s2       N
JE1CUS   ZL-TV    45.250 0610 070128 Vid/TV s9              N
VK5EME   JA     50.110 0520 070120 SSB  s heard            N
VK3SIX   JE7YNQ/B  50.0269 0525 070120 CW   Es to TE extending 110 VK 355 N qm07
VK3SIX   UA0TV    49.7499 0400 070120 Vid/TV Looking JA 110 mni VK sts 345 N PN72
JE7IDA   ZL-TV    45.2500 0218 070120 Vid/TV weak             N
JE7IDA   VK4-TV   46.1718 0437 070118 Vid/TV S6              N
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0410 070118 Vid/TV S2 also 55.24 HS?       N
JE7IDA   ZL-TV    45.2500 0406 070118 Vid/TV 5 or more ZL-TV's S1-2    N
VK3SIX   9M8TV    48.2555 0330 070117 Vid/TV Beacon F skip       315 N OG89
VK3SIX   VK6RSX   50.304 0330 070117 Vid/TV Beacon F skip       315 N OG89
VK3SIX   VK8VF    50.310 0030 070117 Vid/TV Beacon F skip 3 hours   345 N PH57
DU7/PA0HIP UA TV'S  49.750 0620 070117 Vid/TV strong            N pk10xh
VK3SIX   JH8ZND   50.480 0300 070116 Beacon              345 N
VK3SIX   JR0YEE   50.033 0300 070116 Beacon 559 Nigata beacon in qf12 345 N PM97
JE7IDA   DU-TV    55.2500 0303 070116 Vid/TV 4DU-TV's S1-2 strongF     N
ZL3NW   UA0TV    49.7500 0230 070116 Vid/TV              330 N
VK3SIX   UA0TV    49.7499 0230 070116 Vid/TV Video           345 N PN72
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0655 070114 Vid/TV s2 again           N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0310 070114 Vid/TV S3 QSB            N
JE7IDA   ZL-TV    45.2500 0448 070110 Vid/TV 45.250001 Mt Hedgehope    N
JE1CUS   UA0-TV   49.750 2245 070108 Vid/TV S+              N
VK3SIX   VK6RPH   50.066 0000 070107 Beacon              275 N OF88
VK3SIX   VK6RBU   50.306 0000 070107 Beacon              275 N OF77
VK3SIX   VK6RSX   50.304 0000 070107 Beacon              305 N OG89
VK3SIX   VK8VF    50.310 0000 070107 Beacon              345 N PH57
ZL3NW   VK6RSX   50.304 0000 070105 Beacon              300 N OG89
VK3SIX   VK8VF    50.310 0020 070105 Beacon Also VK8AH        310 N PH57
VK8AH   ZL3SIX   50.040 2241 070104 Beacon Back of Beam         N PH57NL
JE7IDA   UA0-TV   56.25  0701 070103 Vid/TV 59++ / 59.75 65.75 S1     N
JE1CUS   VK4-TV   46.172 0310 070103 Vid/TV WEAK+QSB           N
VK7AC   UATV    49.7500 0300 070103 Vid/TV CQ JA           QE3 N

Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]