50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

November 2000

Reporter  DX Call   Freq  UTC Date  Mode  Remarks         BeamQ/H GL
ZL3TIC   N6XQ    50.160 2228 001130 SSB  5/9 also very strong ZL1'   Y
ZL3TIC   48MHZ TV  48.2603 2220 001130 Vid/TV ??? UP TO 5/8 ONLY ONE OF 330 N
ZL3TIC   ZL1ADP   50.120 2155 001130 SSB  5/9+++ ALSO 45.240,250,26   Y
K1SIX   ZL/V1DEO  50.001 1830 001130 Vid/TV ALL offsets increasing  250 N FN43
K1SIX   VK2/V1DEO  50.000 1822 001130 Vid/TV Strong 46.24       275 N FN43
VU2ZAP   JA     50.350 0915 001130 CW   Calling JA's         Y
JI1WMI   9M8TG    50.124 0819 001130 SSB  RS59           220 Y
9M2NK   EY8MM    50.107 0701 001130 CW                  Y
ZL3ADT   K6MIO/KH6  50.110 0509 001130 SSB  both KH6 beacons in also   Y
VR2XVD   5B4FL    50.145 0557 001130 SSB  RS55 VR2XVD QSX 50.145USB   Y
VU2ZAP   EAST    50.350 0550 001130 CW   Please listen, Calling CQ   N
ZL3TIC   K6MIO/KH6  50.110 0513 001130 SSB  5/8 also KHONTV CHA2 5/9+   Y
KH6SX   ZL3TY    50.110 0507 001130 CW   mni ZL's cw ,ssb       Y
VK3SIX   W7/K7    50.110 0000 001130 SSB  Working ZL3          N
VK3SIX   KL7IKV   50.107 0000 001130 CW   Slow CW CQ          N
VK3SIX   XE2HWB/EED 50.110 2300 001130 SSB                 N
VK3SIX   N5JHV/K5AM 50.110 2230 001130 SSB                 N
VK3SIX   HP2CWB   50.110 2200 001130 SSB                 N
JH4JLJ   KL7IKV   50.105 0145 001130 CW                60 N
HP2CWB   ZL2KT    50110.0 0138 001130 SSB  CQ SSB            N
JG2AJK   HC8GR/B   50.0355 0057 001130 Beacon Now Beacon 599!!!     60 N
JG2AJK   HC8GR/B   50.0355 0047 001129 Beacon Now rst 599 !!!      60 N
VE7AGG   9M VIDEO  50.   0135 001130 SSB  calling cq 103cw       N
VE7AGG   9M VIDEO  50.   0035 001130 Vid/TV weak malay vid..calling 1 260 N
JG2AJK   HC8GR/B   50.0355 0036 001129 Beacon rst 519          60 N
JA8NAE   WK6I    50.1047 0019 001130 SSB  53 cq..          60 Y
KB7WW   JG2BRI   50.   0015 001130 CW   I now cq .095         Y cn85
ZL3TIC   KH8/N5OLS  50.115 2324 001129 SSB  5/9+ also 55.250 still 5/   Y
JI1WMI   KH6HME/B  50.061 2335 001129 Beacon RST529-549 QSB      60 N
JI1WMI   K6FV    50.069 2330 001129 Beacon RST559QSB also KL7NO 55-5 60 N
JA8RC   V73SIX   50.014 2225 001129 Beacon  49.75 Sc. 90==>180 E==>   N
ZL3TIC   N6XQ    50.155 2234 001129 SSB  5/9+             Y
ZL3TIC   W6XI    50.110 2229 001129 SSB  5/5              Y
ZL3TIC   K7JE    50.110 2059 001129 SSB  5/7 Also 55.250,59.750 Am   Y
ZL3TIC   MEXICAN TV 55.2501 2055 001129 Vid/TV NTSC 5/9+++ also 59.750 5   N
ZL3TIC   XE1KK/B   50.0250 2053 001129 Beacon Up to 5/9+ also 46.170,24   N
VR2IL   VU2ZAP   50.350 1519 001129 SSB  also VU2MKP          Y
V73AT   LZ1JH    50.102 0741 001129 CW   559 into rj38       330 Y
SM0KAK   9M TV?   48.250 0732 001129 Vid/TV S9+ Just started!    120 N
YO4AUL   YO4AUL   50.106 0715 001129 CW   cq far east fm KN44HE   50 N kn44
YO4AUL   YO4AUL   50.   0715 001129 CW   cq far east fm KN44HE   50 N kn44
VU2ZAP   BV2DP    50.110 0443 001129 CW   579, GETTING STRONGER     N
VU2ZAP   BV2DP    50.110 0405 001129 CW   CALLING cq          N
VU2ZAP   JA     50.350 0345 001129 CW   CALLING cq ja         N
VU2ZAP   BA7JG    50.110 0340 001129 SSB  55/7 calling CQ now      Y
KH6SX   DU1/GM4COK 50.110 0140 001129 CW   529 into honolulu       Y
JA8NAE   PY3SOL   50.130 0114 001129 SSB  55 gg30          70 Y
JA9LSZ   HC8N    50.100 0110 001129 CW   539 TNX NEW!       60 Y
JA8NAE   PY5CC    50.105 0043 001129 SSB  52              Y
JA8NAE   XE2EED   50.120 0033 001129 SSB  51            60 Y
JA8JTH   HC8N    50.110 0053 001129 CW                  Y
JA8NAE   PY5EG    50.115 0031 001129 SSB  55 many ja8 qso      70 Y
JI1WMI   4W6UN    50.096 0010 001129 Beacon RST559-599          N
JI1WMI   W6RMJ    50.135 2346 001129 SSB  RS52-55QSB        60 Y
N6CA    JH7MSB   50.143 2300 001128 SSB  mni loud JA stns     310 Y DM03
JE1HLR   XE2EED   50.115 2254 001128 SSB  57 FB           60 Y
JA8RC   KH2JU    50.110 2230 001128 SSB  59++++++ nice sigs.      Y
JA8RC   V73SIX   50.014 2220 001128 Beacon 180=>90 and ja7,ja6 beaco   N
JE1HLR   K6FV/B   50.069 2223 001128 Beacon 419            60 N
VR2XVD   9H1CG    50.130 1238 001128 SSB  TNX! your RS55        Y
VR2XVD   IT9RZR   50.110 1232 001128 SSB  VR2XVD QSX on 50.130USB    Y
F8OP    JA5SQH   50.140 1035 001128 CW   539 noanswer !      90 N JN26
F8OP    JA9SSB   50140  1030 001128 CW   539            90 N JN26
JA6QGG   DJ5JK    50.082 1034 001128 CW   RST/559-579 SLOW QSB     Y
JF6EZY   DL5JK    50.082 1033 001128 CW   539            240 Y
JF3MYA   9A4DA    50.092 0951 001128 CW   TNX NEW ONE!       240 Y
JE9BHE   OH2BC    50.129 1004 001128 CW                240 Y
JG2AJK   YL3AG    50.111 1017 001128 CW   RST 559 fb !       250 Y
JJ3AZA/1  OH2BC    50.129 1000 001128 CW                250 N
JA9LSZ   YL3AG    50.111 1001 001128 CW   TNX NEW ONE! 599 fb!   240 Y
JA9LSZ   OH2BC    50.101 0957 001128 CW   TNX NEW ONE!!599       Y
JA1BK   OH2BC    50.101 0945 001128 CW   599              Y
SM0KAK   9M TV?   48.25  0920 001128 Vid/TV S9 since 07UTC      90 N
VR2XVD   IK0FTA   50.180 0927 001128 SSB  RS59             Y
VR2XVD   IK9RZR   50.180 0925 001128 SSB  correct time 0925Z      Y
JA9LSZ   S59A    50.0935 0916 001128 CW                240 Y
VR2XVD   IK9RZR   50.180 0952 001128 SSB  VR2XVD QSX on50.180USB    Y
JG2AJK   YU7FU    50.0966 0906 001128 CW   RST 539 FB Sc!      255 Y
JA9LSZ   YU7FU    50.0967 0906 001128 CW   559 qsb          230 Y
JA9LSZ   IT9RZR   50.107 0808 001128 CW   peak599 fb sig!      240 Y
JR2HCB   VR2JK    50.100 0810 001127 CW   JA's QRM           N
JG2AJK   IT9RZR   50.107 0804 001128 CW   rst 579 !TNX QSO !    270 Y
SM0KAK   9M TV(?)  48.25  0800 001128 Vid/TV S8 QSB          90 N
VR2XVD   DU1/GM4COK 50.135 0526 001128 SSB  RS59 with QSB         Y
JA8NAE   UN1SIX   50.024 0307 001128 Beacon weak  du1/gm4cok59+   310 N
KL7IKV   JE7YNQ   50.027 0228 001128 Beacon                N
DU1/GM4COK TV     49.75  0200 001128 Vid/TV end stop, also strong inb 000 N
K5AM    K5AM    50.098 0029 001128 CW   wkg JAs sigs weak .. DM62   Y
JF5NTT   KL7NO    50.115 0006 001128 SSB                 Y
JF5NTT   K5AM    50.098 2356 001127 CW   VY QSB!!           Y
K5AM    K5AM    50.098 0005 001128 CW   wkg JAs            N
VK3SIX   UA0TV    49.7499 0000 001128 Vid/TV WARBLER          360 N
JN1WXW   NI6G    50.090 2325 001126 CW   RST559          40 Y
JN1WXW   K7CA    50.095 2314 001126 CW   correct date       40 Y
JN1WXW   K7CA    50.095 2314 001127 CW   RST559 SRI TOO LATE REPT 40 Y
JA8NAE   JA6YBR   50.017 1211 001127 Beacon 579 e-skp qn13-pm51    240 N
ZL3TY   9MTV    48.2396 1000 001127 Vid/TV 48.239.6 s3          N
VK3SIX   VK7RST   50.297 0900 001127 Other AURORAL BACKSCATTER    180 N QE37
JH8LCV   UN6P    50.109 0500 001127 CW                310 Y
JR2HCB   UN1SIX   50.0248 0445 001127 Beacon RST 579 QSB          N
JA8NAE   UN1SIX   50.024 0404 001127 Beacon weak           300 N
JA8NAE   9M2TO/B   50.005 0329 001127 Beacon weak             N
JI1WMI   N0XX    50.137 2324 001127 SSB  RS52-54QSB        60 Y
V73AT   JE7YNQ   50.027 2220 001119 Beacon nw 569            N
SM0KAK   9M TV?   48.25  1020 001126 Vid/TV Also 48.260 Both QSB S0- 90 N
JL4GTO   VK4ABW   50.099 0731 001126 Other psk31             Y
KH7R    T88CQ    50.146 0705 001126 SSB  pls tell him to turn ante   N
JA8NAE   DS3GPT   50.115 0639 001126 SSB  53 s/c          185 Y
JE7CME   T88CQ    50.146 0613 001126 SSB                 Y
JA8NAE/M  T88CQ    50.146 0606 001126 SSB  59+              Y
JA8RC   T88CQ    50.146 0605 001126 SSB  59+& 50.150v63pa       Y
JR7CLB/6  V63PA    50.110 0546 001126 CW   ALSO 4S7YSG          Y
JA6SBW   4S7YSG   50.110 0536 001126 SSB  GUD SIGS         270 N
VK3OT   JA8NAE   50.110 0347 001126 SSB  >>Qn13er F2 9054 kM    360 Y QF12ag
JO6EDD   VU2ZAP   50.350 0518 001126 SSB  NOW CQ CQ         270 Y
VK3SIX   UA0TV    49.7605 0345 001126 Vid/TV Poronaysk 143E/49N    360 N PN
VU2ZAP   4S7YSG   50.110 0440 001126 CW   559 IN mk82          Y
JH9INY   V63PA    50.110 0426 001126 CW   CQ.CQ.CQ           N
JA8NAE   V63HB    50.150 0422 001126 SSB  52cq cq...          Y
VU2ZAP   JA     50.350 0429 001126 CW   Calling CQ JA         Y
VU2ZAP   7J6CCU   50.110 0420 001126 CW   579 signal          Y
JA6BFD   4S7YSG   50.110 0418 001126 CW   579 QSB          260 Y
JA8NAE   VK3OT    50.110 0347 001126 SSB  52 qn13er-qf12ag       Y
JA8NAE   4W6UN    50.097 0326 001126 Beacon                N
JA8NAE   VK8MS    50.110 0216 001126 SSB  cq57 vk6rph.vk8vf/b      N
JA8NAE   WL7X    50.122. 0135 001126 SSB  58 bp64 ken          Y
JA8NAE   KL7HFQ   50.125 0018 001126 SSB  53 bp51            Y
JE1HLR   KL7IKV   50.150 0020 001126 SSB  59 FB SIG!!        30 N
JE1HLR   AL7PJ    50.120 0020 001126 SSB  RS 59 FB         30 N
JA8NAE   K6IPF    50.130 2343 001125 SSB  51 cn80            Y qn13
N6CA    JA8TSG   50.120 2351 001125 CW   gud sigs into smogville  310 Y dm03
JF2TAR   KB7WW    50.110 2345 001125 CW                  N
JE1RXJ   V63HB    50.150 2318 001125 SSB  59+              Y
JE1HLR   W7XU    50.098 2317 001125 CW   RST 559          50 Y
JI4TKJ/4  V63PA    50.150 2300 001125 CW   UP3            170 N
VE7KED   VE7KED   50.107 2300 001125 CW   i cq here           Y DN09
N6CA    JE1HLR   50.100 2252 001125 CW   329 qsb          310 N dm03
JA5MAJ   V63PA    50.150 2254 001125 CW   RST=599            Y
JE1HLR   K6FV/B   50.069 2241 001125 Beacon RST            50 N
JF2TAR   V63PA    50.150 2230 001125 CW                  N
JE2XBY   V73SIX   50.014 2216 001124 Beacon RST579          120 N
N0XX    V1DEO    49.750 2200 001125 Beacon already very loud to USA, 300 N
V73AT   VE6TA    50.102 2030 001125 CW   559 do31->rj38        Y
ZL3TY   JA6COW   50.11  0815 001125 CW   ICQ 50.102          Y
ZL3TIC   49.750 TV  49.750+ 0815 001125 Vid/TV 49.750+/_ 5/9+ ALSO 46.17   N
JH2COZ   XE1J    50.110 0124 001125 SSB                 Y
JJ2MWV   AL7PJ    50.120 0140 001125 SSB  RS59           30 Y
JI1DMH   XE1AQX   50.120 0125 001125 SSB  55              Y DK89
JA1BK   XE1AQX   50.120 0120 001125 SSB                 N
W5UWB   JF2ICB   50.105 0101 001125 CW   559!!           330 Y
W5UWB   JA1VOK   50.105 0059 001125 CW   559            330 Y
JI1DMH   AH6LE    50.133 0041 001125 CW                  Y
VE7KED   VE7KED   50.102 0041 001125 SSB  CQ CQ             Y DN09
JA1BK   N5JHV    50.108 0043 001125 SSB                 Y
VK3SIX   JA3EA    50.110 0014 001125 CW   CQ calling        360 N PM
KB7WW   KB7WW    50.133 2349 001124 CW   cq              Y cn85
JH9INY   V73SIX   50.014 2300 001124 Beacon                N
7J7ADB   V73SIX   50.013 2225 001124 Beacon                N
7J7ADB   V63PA    50.150 2222 001124 CW   599+             N
JF2TAR   V63PA    50.150 2221 001124 CW                  N
JE2XBY   9M2TO/B   50.005 0751 001124 Beacon NW 599 FB SIG       240 N
JE2XBY   9M6NA    50.1199 0729 001124 CW   RST579 CQ         230 N
JE2XBY   9M2TO/B   50.005 0727 001124 Beacon RST419 QSB        240 N
JE7CME   V63HB    50.150 0543 001124 SSB                 Y
JN1WXW   KL7NO    50.104 0059 001124 SSB                 Y
JA1BLC   K0GU    50.110 2333 001123 CW                45 Y DN70
9M6NA   VE7XF    50.098 0040 001124 CW   rst549 also hrd VE7AGG    N
VE7KED   VE7KED   50.095 1234 001124 CW   caling .095 cw ... i nee   Y DN09
7J7ADB   K7KV    50.087 0032 001124 CW                  N
JG2AJK   VE7XF    50.098 0016 001124 CW   rst 599 !!!Nice Sigs !  40 Y
JH6CYW   KB7WW    50.105 2358 001124 CW                  Y
JI1WMI   W7FI    50.120 0007 001124 SSB  RS55 good sig       60 Y
KB7WW   KB7WW    50.   2355 001123 CW   need a1chi          Y
JI1WMI   W7KNT    50.115 2337 001123 SSB  RS55-57good sig      60 Y
7J7ADB   LW1DHK   50.115 2315 001123 SSB                 N
JA8NAE   LU9EHF   50.115 2235 001123 SSB  59+lu2eeq.lw9dhz hrd   90 Y
JJ1CKD   V63PA    50.130 2233 001123 CW   RST 599.STRONG!      150 N
JA1VOK   LU9EHF   50.0155 2200 001123 Beacon                N
VU2ZAP   JR6VSP   50.350 1338 001123 SSB  57, good sig from all dir 270 Y
SM0KAK   9M2 TV   48239.5 0715 001123 Vid/TV S6            90 N
VK3SIX   SNOTEL   40.530 0715 001123 Other Asian Snow Height Indicat 335 N
JA6RJK   VU2ZAP   50.350 0547 001123 SSB  mk82,qsl to w3hnk     280 Y pm53
VU2ZAP   VU2ZAP   50.350 0540 001123 CW   56/7 signal to JA6      N
JJ1CKD   V85HG    50.120 0525 001123 CW   TNX FB QSO!        230 Y
JA8JEP   V85HG    50.122 0426 001123 SSB  59.cq japan qsl jh7fqk  200 Y
JA8NAE   UN1SIX   50.024 0340 001123 Beacon 519qsb          300 N mn83ke
JN1JFC   PY3SOL   50.110 0032 001123 SSB  RS57!           90 Y QM06
JN1JFC   K6NPS    50.125 2258 001122 SSB  RS59!           70 Y QM06
JN1JFC   K7KX    50.125 2254 001122 SSB  RS59!           70 Y QM06
JN1JFC   K6FV    50.095 2251 001122 CW   RST599!          70 Y QM06
JN1JFC   W6YM    50.100 2250 001122 CW   RST599!          70 Y QM06
JN1JFC   W6YL    50.150 2248 001122 SSB  RS59!           70 Y QM06
JN1JFC   KA6VNU   50.120 2245 001122 SSB  RS59!           70 Y QM06
JN1JFC   N6JV    50.125 2243 001122 SSB  RS57!           70 Y QM06
JN1JFC   K6QXY    50.110 2239 001122 SSB  RS59!           70 Y QM06
JH2COZ   PU3WPA   50.107 2352 001122 SSB                 N
7J7ADB   KH2JU    50.125 2350 001122 SSB  5-9 +             N
7J7ADB   V63PA    50.150 2335 001122 SSB                 N
JA1VOK   W6YLL    50.150 2246 001122 SSB  RS59             Y
JA1VOK   KA6VNU   50.115 2239 001122 SSB  RS59             Y CM88
W6YM    JF2ICB   50.100 2305 001122 SSB  QSB            300 Y CM98
JA8NAE   LU9EHF   50.0155 2231 001122 Beacon 519shrt time       90 N
7J7ADB   V73SIX   50.013 2250 001122 Beacon                N
JI2EVL   V73AT    50.110 2122 001122 CW   CQ CQ             Y 
K6QXY   V73AT    50.102 2025 001122 CW                  Y 
SM0KAK   9M2 VIDEO  48.2395 0730 001122 Vid/TV S7            90 N
7J7ADB   T88GN    50.120 0628 001122 SSB                 Y
7J7ADB   DU1EV    50.100 0435 001122 CW   cq 599            N
7J7ADB   DU1EGA   50.110 0432 001122 CW                  Y
KH7L    VK4CP    50.110 0345 001122 SSB  VK4's into BL11 57            
JA8NAE/M  DU1/GM4COK 50.110 0313 001122 SSB  59CALLING T88GN           
JA8NAE/M  T88GN    50.110 0307 001122 SSB  59+ KOROR PALAU           
W7XU/0   JE1HLR   50.   2252 001121 CW   Call correction        N EN13
JA8TSG   CE3RR    50.125 2336 001121 SSB               100 N 
N6CA    JA8ISU   50.095 2320 001121 CW   599 sigs into LA     310 Y DMO3
K6QXY   JA7WSZ   50.105 2240 001121 CW                  Y
W7XU/0   JE1ILR   50.100 2253 001121 CW   Hrd in S.Dakota     320 N EN13
N6CA    PSK31    50.290 2300 001121 Other QSX 50.080 for JA    310 Y DM03
JJ1CKD   V63PA    50.120 2238 001121 SSB  NW JA2-V63 GD CONDX.   145 Y
7J7ADB   K6FV    50.068 2230 001121 Beacon                N
JE1HLR   K6FV/B   50.069 2228 001121 Beacon RST559-539!       050 N
BV2DP   A45ZN    50.110 1010 001121 CW   www.bv2dp.com         Y
ZL3TY   FK8CA    50.11  0945 001121 CW                  Y
7J7ADB   VK8VK    50.057 0827 001121 Beacon  PH56 > QN00        N  
VK3SIX   UB5-TV   49.7604 0700 001121 Vid/TV 48.2396 copied in SM/SV 300 N KO97 
ZL3TY   VK4BLK   50.11  0729 001121 CW   49.75 in s2          Y
JO1LVZ   4W6UN    50.096 0724 001121 Beacon SOME QSB           N
JI1WMI   V63HB    50.110 0659 001121 SSB  RS59 QSL JA1CJB     150 Y    
7J7ADB   V63HB    50.110 0652 001121 SSB                 Y    

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date Mode Q/H Beam GL Remarks
JS1LYC V63PA 50.120 0524 001121 SSB QSO TNX DXQSO
HL1LTC V63PA 50.120 0510 001121 CW QSO RST 599 FB SIG
7J7ADB V63PA 50.120 0505 001121 CW HRD 599 +20
KH6HAK V73SIX 50.014 0502 001121 Beacon HRD BL11 V73AT 59+20 tonight
JO1LVZ V63PA 50.120 0457 001121 CW QSO
KH6HAK V73SIX 50.014 0502 001121 Beacon HRD BL11 V73AT 59+20 tonight
JO1LVZ V73SIX 50.014 0437 001121 Beacon HRD
JO1LVZ VK3SIX 50.105 0336 001121 SSB QSO SSB/CW MNY TNX
VK3SIX JG1ZGW 50.490 0315 001121 Beacon HRD 355 PM95vf Tokyo Bcn 559
VK3SIX JR0YEE 50.032 0310 001121 Beacon HRD 360 PM97 Niigata beacon LPower
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0300 001121 Beacon QSO 360 QM07 ALSO JA1ZYK CHIBA QM05BR
JA8NAE DU1/GM4COK 50.110 0227 001121 SSB QSO 59++
JA8NAE VR2XVD 50.130 0208 001119 SSB QSO 0l72 59cq...
JJ1CKD VK3DUT 50.115 0223 001121 SSB HRD 180 RS 59.STRONG.
7J7ADB DU1EV 50.105 0140 001121 CW QSO
7J7ADB ZL3NE 50.110 0135 001121 CW QSO
JG2AJK HC8GR/B 50.0355 0100 001121 Beacon HRD 60 PM85 rst519/QSB
JE2LPC HC8GR/B 50.035 0030 001121 Beacon HRD 65 PM85
JA9SSB W6BYA 50.122 2315 001121 SSB HRD 60 59
JA9SSB N6RA 50.110 2303 001121 SSB QSO 60 559
JA9SSB NI6G 50.102 2300 001121 CW QSO 60 559
JA9SSB N6JV 50.130 2254 001121 SSB QSO 60 59
JA9SSB XE2EED 50.104 2240 001121 SSB QSO 60 59
7J7ADB LU6DRV 50.123 2335 001120 SSB QSO QN00 > GF05
JH7MEV/M KB6NAN 50.115 2250 001120 SSB HRD 59! into mobile
JS1LYC N6RA 50.100 2327 001120 CW QSO TNX FB DX QSO RST559
JH7MEV/M XE2EED 50.105 2235 001120 SSB HRD Good 59 into mobile
JH8SIT CE3RR 50.1247 2314 001120 SSB QSO
N6CA PSK31 50.290 2310 001120 Other QSO 310 DM03 QSX 50.080 to JA PSK31
JA8RC MANY USA 50.110 2258 001120 CW HRD
JJ1CKD NI6G 50.102 2255 001120 CW QSO 45 TNX FB QSO!!/Sri.
JJ1CKD NI6G 50.102 22552222 001120 CW QSO 45 TNX FB QSO!!
N6CA PSK31? 50.080 2245 001120 Other HRD 310 dm03 Rx 080, tx 50.290
N6CA JAS 50.000 2230 001120 SSB QSO 310 DM03 mni stns LOUD
JG3LEB/3 K6FV 50. 2230 001120 Beacon HRD 579
7J7ADB K6FV/B 50.068 2225 001120 Beacon HRD
JJ1CKD K6FV/B 50.068 2222 001120 Beacon HRD 45 NW JA-NA OPEN.PSE QRV!!
VK3SIX 7J6CCU 50.110 1133 001120 CW QSO PL36
ZL3TY JR2GQC 50.11 1015 001120 CW QSO 49.75 s5
7J7ADB VK7GUN 50.125 0925 001120 SSB HRD
7J7ADB V63PA 50.120 0710 001120 CW QSO qsl mgr JA4RF
VK3SIX JA5BET 50.110 0646 001120 CW QSO
VK3SIX JA1ZYK 50.023 0515 001120 Beacon HRD Chiba Beacon 559
VK3SIX 9MTV 48.2500 0500 001120 Vid/TV HRD 330 OJ Nw 599++ 9M??
VU2ZAP 7J6CCU 50.110 0445 001120 CW HRD 539/559 in MK82, Bangalor
JE1RXJ VK3WAC 50.120 0358 001120 CW QSO
VK3SIX JA7OQ 50.120 0400 001120 SSB HRD Nw qsy VK2/VK3
JA8RC VK3SIX 50.105 0351 001120 CW QSO and V73AT 59++
VK3SIX JA8RC 50.105 0355 001120 CW QSO
VK3SIX JA6YBR 50.017 0350 001120 Beacon HRD 355 PM61 48.2396/2500 9M TVideo al
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0348 001120 Beacon HRD 360 QM97 539 scatter
VK3SIX JH8ZND 50.480 0345 001120 Beacon HRD 360 Qn
JE1RXJ VK7ZPB 50.120 0333 001120 SSB QSO CQ
JE1RXJ VK1ZQR 50.125 0324 001120 SSB QSO
JN1JFC HC2FG 50.110 0030 001120 SSB QSO 70 QM06 Tnx Nice QSO 73!
JE1RXJ VK2EM 50.150 0243 001120 SSB QSO
JA1BK VK9NS 50.120 0235 001120 SSB QSO
JI1NJC HC2FG 50.115 0038 001120 SSB QSO
JA9SSB PU3WPA 50.110 0035 001120 SSB QSO 60 55
JA9SSB WJ7SK 50.110 0120 001120 CW QSO 60 579
JA9SSB VE7AGG 50.103 0100 001120 CW QSO 60 589
JA6QGG KB7WW 50.115 0122 001120 CW HRD 45 RST/529 no ans..
JA5MHD KB7WW 50.115 0114 001120 CW QSO 45 pm63
JA5MHD KB7WW 50.115 0114 001120 CW QSO 45 pm63
K7OFT JG2BRI 50. 0115 001120 CW QSO 310 Good signal
JA6QGG VE7AGG 50.102 0119 001120 CW QSO 40 RST/559
JA6QGG K7CW 50.110 0108 001120 CW QSO 45 RST/529
KB7WW JA 4-5 50. 0109 001120 SSB HRD calling .115
VK3SIX FO5RA 50.115 0105 001120 SSB HRD 040 weak
VK3SIX JA6YBR 50.017 0050 001120 Beacon HRD 360 PM61 Beacon Miyagi 579
VK3SIX KL7NO 50.107 0030 001120 SSB QSO 040 BO54 Heard with JR6WPT
VK3SIX NL7Z 50.111 2354 001120 CW HRD BP51 KL7IKV
VK3AKK KL7IKV 50.110 2241 001120 CW QSO QF21 BP51 12,500 kM F2
JI2QKJ HC2FG 50.110 0030 001120 SSB HRD
JA9SSB KL7IKV 50.108 2330 001119 CW HRD 50 579
7J7ADB KL7IKV 50.107 2340 001119 CW HRD
JI1WMI KL7IKV 50.108 2322 001119 CW HRD 50 CQ CQ RST559-579
JA8NAE CA3SOC 50.130 2300 001119 SSB QSO ff46 59+
JA8NAE CE3SAD 50.135 2257 001119 SSB QSO ff46 57
V73AT KL7IKV 50.110 2252 001119 CW HRD now working JAs
JA8NAE HC8GR/B 50.035 2234 001119 Beacon HRD 65 539
7J7ADB V73SIX 50.013 2230 001119 Beacon HRD QN00 > RJ39
V73AT JE7YNQ 50.027 2155 001119 Beacon HRD 579 early!
JK6PAC VU2ZAP 50.350 0519 001119 SSB QSO 270 RS/55 FB TNX NEW ONE!
JA6QGG VU2ZAP 50.350 0514 001119 CW QSO 270 RST/559`599 QSB SLOW&DEE
JA6QGG ZL4WA 50.108 0249 001119 CW QSO 150 RST/559`599
JA6QGG ZL3TY 50.095 0245 001119 CW QSO 150 RST/559`579 QSB
VK4JSR TV 48.250 0951 001119 Vid/TV HRD 300 rs59 - still
VK4JSR UAE_TV 48.250 0933 001119 SSB QSO RS 59 fb sig - anyone?
VK4JSR VK9NS 50.110 0927 001119 SSB QSO 100 RS 59 working VK2's & 4's
VK4JSR UAE_TV 48.250 0923 001119 Vid/TV HRD 300 RS 59+ - any A45's about?
JN3ONX 4W6UN 50.097 0916 001119 Beacon HRD rst 539qsb .
VK3SIX JK7TKE/JD1 50.117 0810 001119 SSB HRD QL17 Koji Ogasawara Is
VK3SIX JR0YEE 50.032 0815 001119 Beacon HRD sri JA6YBR 50.017
VK3SIX JR0YEE 50.017 0815 001119 Beacon HRD
JF2TAR JK7TKE/JD1 50.117 0810 001119 CW HRD
VK3SIX JA BCN 50. 0800 001119 CW HRD Beacons JA0/JA7
ZL3TIC ASIATV 48.2395 0730 001119 Vid/TV HRD 48.2395, 48.2499, 48.2603
JF2TAR P29PL 50.1053 0730 001119 SSB HRD
JA1VOK VK3SIX 50.0535 0700 001119 Beacon HRD RST579, Also 7RAE/RST/b
JO6EDD VU2ZAP 50.350 0619 001119 CW QSO 270 now on Frq
ZL3ADT VK4BKM 50.180 0228 001119 SSB QSO first Es for season
JA8NAE P29KFS 50.110 0349 001119 SSB QSO also p29pl 59+
VK3SIX 9M2/JI1ETU 50.125 0300 001119 SSB HRD Turn Beam VK
JN1JFC KL7NO 50.105 0206 001119 SSB QSO 40 QM06 Tnx Nice QSO 73!
JN1JFC WL7M 50.122 0040 001119 SSB QSO 35 QM06 Tnx Nice QSO 73!
JN1JFC AL7PJ 50.120 0034 001119 SSB QSO 35 QM06 Tnx Nice QSO 73!
JA8NAE KL7IKV 50.110 0302 001119 CW HRD cq.cq.........now50.109 e
VK3SIX KL7 50.110 0245 001119 SSB HRD 005 cq qsb 40.690 599+
ZL3TIC VK4BKM 50.180 0242 001119 SSB QSO UP to 5/8 with QSB also 4
ZL3ADT JF3GPS 50.110 2343 001118 SSB QSO
ZL3ADT YJ8UU 50.120 2200 001118 SSB QSO
JA8NAE KL7NO 50.110 0155 001119 SSB QSO bp54 59+
JI1WMI KL7IK 50.110 0125 001119 CW QSO 50 RST559-599 good sig
JI1WMI AL7PJ 50.120 0049 001119 SSB QSO 50 RS52-55
JA8NAE WL7M 50.115 0054 001119 SSB QSO bo49 59
JA8NAE AL7PJ 50.120 0023 001119 SSB QSO 55 bp51 55
JA1VOK KL7IKV 50.110 0000 001119 CW QSO RST599+
JA8TSG KL7IKV 50.110 2358 001119 CW HRD 60 sry hrd fb sig
JA8TSG KL7IKV 50.110 2358 001118 CW QSO 60 CQ CQ
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 2345 001118 Vid/TV HRD 5/9 also 46.170,240 5/9
ZL3TIC JF3GPS 50.150 2347 001118 SSB QSO 5/9+
ZL3TIC YJ8UU 50.120 2220 001118 SSB QSO Up to 5/7 with QSB
ZL3NE/1 JF3GPS 50.110 2345 001118 CW QSO 599
ZL3NE/1 YJ8UU 50.120 2220 001118 SSB QSO 59+
ZL3NE/1 VK4/B 50.058 2200 001118 Beacon HRD look 4 zl1vhf/b on50.04
LU1DMA JK7TKE/JD1 50.117 1810 001118 SSB QSO 070 gf05 please check long path!!!
JK7TKE/JD1 VK3 AREA 50.117 0420 001118 SSB QSO QL17 Koji Ogasawarra Island
VU2ZAP JAPAN 50.350 0300 001118 SSB QSO Calling CQ JA
VU2ZAP VR2LC 50. 0350 001118 SSB QSO 59+
ZL3NE JF3GPS 50.150 0020 001118 SSB QSO S9+both ways
ZL3TY JN1JFC 50.12 0044 001118 SSB QSO
JH4JLJ S21YJ 50.110 0622 001117 SSB QSO qsl via SM4AIO
JR2HCB S21YJ 50.110 0619 001117 SSB HRD Buzz QRM
VU2ZAP JR6HI 50.110 0445 001117 CW HRD 045 mk82 339
VK3SIX JH9YHP 50.485 0054 001117 SSB QSO 360 pm86
VK3SIX JR0YEE 50.032 0052 001117 Beacon HRD
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0050 001117 Beacon HRD 360 QM07
LU1DMA CQ DX 50.110 1100 001116 SSB HRD 090 gf05 qrz long path!!!!
VK3SIX JA0JQS/M 50.110 0400 001116 Other QSO 360 Mobile. JH0BQX 5x9+
JA8CAR VK3SIX 50.115 0325 001116 SSB HRD 180 57
VK3SIX JA6YBR 50.017 0319 001116 Beacon HRD 355 PM51 sri time 0317z 559
VK3SIX JH8ZNB/B 50.480 0217 001116 Beacon HRD 360 qn02 8914 kM 10w g/pl
P29KFS VK2?? 50.110 0258 001116 CW HRD 180 Just copied B4 fading
VK3SIX JG1ZGW 50.490 0315 001116 SSB QSO 355 pm95
VK3SIX JR0YEE 50.032 0313 001116 Beacon QSO 355 lp beacon NIIGATA
VK3SIX JH0HQP 50.120 0235 001116 CW QSO FB Harry
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0225 001116 Beacon HRD 360 QM07 AOMORI
VK3SIX KH7V/KH3 50.110 2351 001116 CW HRD 020 QRM VK4JA7 qso
VK3SIX KL7DATA 40.690 2143 001115 Other HRD 010 BP51 Data TX Anchorage
JN1JFC KH7V/KH3 50.110 0415 001115 CW QSO 120 Tnx Nice QSO 73!
VU2ZAP JAPAN 50.350 1145 001115 SSB QSO Mk82 CQ CW
VK6 5B4FL 50.111 1048 001115 SSB QSO
ZL3TIC EU TV 48.2599 0949 001115 Vid/TV HRD now up to 5/8 many carrie
ZL3TIC EU TV 48.2396 0937 001115 Vid/TV HRD Very strong 48.2396, 48.2
JO1LVZ VR2UD 50.120 0918 001115 SSB QSO
JH4JLJ 3W6LI 50.110 0834 001115 SSB QSO
JO1LVZ JK7TKE/JD1 50.153 0832 001115 CW QSO 190
VK6HK JK7TKE/JD1 50.153 0745 001115 CW QSO PL Beacon 50.153 Koji O'gwra
JR2HCB 3W6LI 50.110 0716 001115 SSB HRD RS 59
JG3JLC P29BPL 50.029 0510 001115 Beacon HRD
JA8NAE CE3SAD 50.110 2303 001114 SSB QSO 52qsb cq cq..
JA8NAE LU2EEQ 50.110 2248 001114 SSB QSO 52
ZL3VTV ZL1VHF 50.043 1051 001114 Beacon HRD 180 RF73KD ZL1VHF/B now on air, new.
VK3SIX V73SIX 50.0136 1015 001114 Beacon HRD 320 s/scatter
VK3SIX JA6YBR 50.017 1000 001114 Beacon HRD
VK3SIX 4W6UN/B 50.097 1000 001114 Beacon HRD 335 PI21
VK3SIX VK8VF 50.057 0945 001114 Beacon HRD 335 PH12 Also VK8 Mike Sugar
VK3SIX JR6BU 50.110 0941 001114 CW HRD PL36 VK7GUN
VK3SIX JR6HI 50.110 0940 001114 CW HRD 330 PL36 VK7
VK3SIX 7J6CCU 50.150 0930 001114 SSB QSO 330 PL36 Eric
JF5NTT HD?? 50.110 0635 001114 CW HRD 265 CQ ASIA,,,but JAstn QRM &
JR2HCB 9M6LJT 50.120 0545 001114 SSB HRD CQ..
JR2HCB VK5RO 50.1105 0500 001114 CW HRD 180
JA8NAE VK8MS 50.110 0319 001114 CW HRD 559and ssb also v73six/b
JA8NAE 4W6UN 50.097 0259 001114 Beacon HRD 529
JA8NAE VK8VF 50.057 0259 001114 Beacon HRD 210 559qht darwin ph57
VK3SIX JA6YBR 50.017 0315 001114 Beacon HRD 355 PM61rt Miyagi full sequence 559
JA8NAE CE3RR 50.130 2324 001113 SSB QSO ff46 ce.luf@qso
YS1AG JA1BK 50.000 0110 001114 SSB HRD 140 Kan Ive copy of JA1 long
JO1GIY KH6HME 50.061 0040 001114 Beacon HRD
LU1DMA JD1 50.153 1100 001113 SSB HRD 070 gf05 pls check long path !!!
JA5CMO FR1GZ 50.110 0912 001113 SSB QSO 260 RS 55
JR9RKU JK7TKE/JD1 50.153 0858 001113 CW HRD 230 SRI MODE CW
JR9RKU JK7TKE/JD1 50.153 0858 001113 SSB HRD 230 CQ CQ
JE1RXJ 9M6LJT 50.115 0738 001113 CW HRD CQ
JA6QGG A45ZN 50.115 0612 001113 CW QSO 290 RST/559 SLOW QSB
JI1UHZ 9M2TO/B 50.005 0615 001113 Beacon HRD RST599
JA1KAW JK7TKE/JD1 50.153 0558 001113 CW HRD NW HR
JG3JLC 9M6LJT 50.120 0552 001113 SSB QSO
JA1KAW 9M6LJT 50.110 0540 001113 SSB HRD UP
JA1KAW JK7TKE/JD1 50.110 0515 001113 CW HRD
JA8NAE 4W6UN 50.097 0454 001113 Beacon HRD
JH5AKH 9M6LJT 50. 0000 001113 SSB HRD QSL Via JM1LJS
JA8NAE 9M6LJT 50.120 0401 001113 SSB QSO 59 up
JE1RXJ 9M6LJT 50.105 0352 001113 CW QSO UP
JA8NAE P29BPL 50.029 0258 001113 Beacon HRD 519
JA8NAE VK2YOC 50.140 0225 001112 SSB QSO 55also vk2em qso
VK3SIX JH4MGU 50.125 0309 001113 SSB HRD PM95 Tottori
VK3SIX JR2HCB 50.116 0230 001113 SSB HRD PM85nc 59 Toyota City
VK3SIX JR2HCB 50.110 0214 001113 CW QSO 355 PM84 Hiyo Nice Singal 579 Nago
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0205 001113 Beacon HRD qm07 559 QF12
VK3SIX JE2TPM 50.110 0206 001113 SSB HRD 5x5
VK3SIX KL7DATA 40.690 0100 001113 Other HRD 005 BP51 Data Burst Anchorage 599+
JA5CMO CE3RR 50.130 0020 001113 SSB QSO 90 RS 55
YS1AG JA'S 50.100 1650 001112 CW QSO CQ JA long Path
JA3EGE VK8VF/B 50.057 1318 001112 Beacon HRD 170 559 NW Solid COPY
VK8VF BEACON 50.057 1200 001112 Beacon HRD ANy JA COPY PSE???
VK3SIX HS1-TV 48.2501 1300 001112 Vid/TV HRD 305 Test Card 599++
VK3SIX JA6YBR 50.017 1250 001112 Beacon HRD
VK3SIX JA5SQS 50.110 1230 001112 CW QSO
VK3SIX JF2AIA 50.110 1225 001112 CW HRD
VK3SIX JA7WSZ 50.110 1201 001112 CW HRD
VK3SIX XU7AAE 50.110 1200 001112 SSB HRD
LU1DMA CQ DX 50.110 1230 001112 SSB HRD 070 gf05 qrz long path!!!!
JA1VOK VK7GUN 50.1105 1200 001112 CW QSO
LU1DMA JD1 50.123 1148 001112 SSB HRD 060 gf05 please turn your beam to
LU6DRV JD1 50.153 1130 00111201112 SSB HRD 245 gf05 pse leed sa
VK4JSR 9M2 & 9V1 50. 0855 001112 SSB QSO also 9M2TO beacon... 2 ne
JE2XBY JK7TKE/JD1 50.153 0923 001112 SSB QSO SRI
JE2XBY JK7TKE/JD1 50.153 1823 001112 CW QSO 240 559 SC
JH7MQU JK7TKE/JD1 50.153 0903 001112 CW HRD SORRY Time
JH7MQU JK7TKE/JD1 50.153 0603 001112 CW HRD
JA1VOK XU7AAE 50.140 0836 001112 FM QSO RS59 FM!
JF2TAR XU7AAE 50.110 0823 001112 AM HRD
JE2XBY S21YJ 50.136 0613 001112 SSB QSO 270 55/57 QSL:SM4AIO
4S7YSG JA6FRI 50.110 0512 001112 CW QSO rst579
JJ2MWV NH6YK 50.105 0445 001112 SSB HRD 110
VK3SIX JK1GKG 50.098 0434 001112 CW HRD 355 BK 4W6UN??
JR3HED VK4BKM 50.0904 0421 001112 CW HRD
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0424 001112 Beacon HRD 360 QM07 339>539 QF12
JR3HED 4W6UN/B 50.0971 0419 001112 Beacon HRD
VK3SIX JA1ZYK 50.023 0420 001112 Beacon QSO 355 QM05br Chiba VVV de JA1ZYK 339>5
VK3SIX JH0HZO 50.110 0415 001112 CW HRD 360 CQ QSX
JE2XBY 4S7YSG 50.110 0343 001112 CW HRD mistake time in the type.
JE2XBY 4S7YSG 50.110 0353 001112 CW HRD 250 559. 50.350 FM HRD VU??
4S7YSG JH5FIS 50.110 0328 001112 CW HRD rst439
JA8NAE LU1ECZ 50.120 0056 001112 SSB QSO 100 ff95 rs52
JA8NAE K6MIO/KH6 50.110 0034 001112 SSB QSO 115 bk29 rs55
JF1RYU PU3WPA 50.107 0055 001112 SSB QSO 80
JA1VOK HC8GR/B 50.0355 0100 001112 Beacon HRD RST599+
JA1VOK HC2FG 50.115 0058 001112 SSB QSO RS59+
AH6TM KH6/K6MIO 50.110 0023 001112 SSB HRD BK29 Working JAs
JI1WMI LU7FN 50.115 2326 001111 SSB QSO 100 RS55-57 QSB
JH2COZ K7ICW 50.098 2301 001111 CW QSO 100
JH2COZ XE2UZL/B 50.028 2250 001111 Beacon HRD 100
JF2TAR LU7DZ 50.150 2250 001111 SSB HRD
JF2TAR KH6HME/B 50.0616 2235 001111 Beacon HRD
JA8RC V73AT 50.092 2235 001111 CW HRD
JF2TAR V73AT 50.092 2232 001111 CW HRD
JF2TAR CE-MUSIC 50. 2227 001111 FM HRD W/QSB
7J7ADB V73SIX 50.013 2220 001111 Beacon HRD 160 529
VK2QF UAE VIDEO 48.250 0953 001111 SSB HRD 290 QF47 To 1320 5x9+
KH6SX VP3DJJ 50.103 2221 001105 CW HRD call u on .103
VP2MJD KH6HI 50.061 2151 001111 SSB QSO 300 fk86 look for us-propagation e
V73AT VP2MJD 50.110 2044 001111 CW QSO 559 fk86->rj38 Yesss!
VK3DQJ BV2DP 50.120 1248 001111 SSB QSO 340 53
VK3DQJ JH4JPO 50.110 1244 001111 CW QSO 340 QF22 559
JA1VOK VK2QF 50.110 1137 001111 CW QSO 150 RST579
9M2JKL A45ZN 50.110 1000 001111 CW QSO RST579
JE1RXJ ZL3TY 50.100 0912 001111 CW HRD
JE1RXJ VK7GUN 50.110 0910 001111 CW QSO
JA1VOK ZL3TY 50.1105 0910 001111 CW QSO RST599+
JH2COZ JI1ETU/1 50.200 0452 001111 SSB QSO He is in JA until Mon.
V73AT UU5SIX 50.080 0712 001111 Beacon HRD 519 KN74->RJ38 AGN uu5 qr
JA8NAE KH0/WH7C 50.125 0648 001111 SSB QSO 59+
7J7ADB KH2/JE1HJE 50.120 0640 001111 SSB QSO 5-9++
ZL3TY K6MIO/KH6 50.11 0540 001111 SSB QSO
JH6CYW 4S7YSG 50.115 0545 001111 SSB HRD
4S7YSG JA4MBM 50.110 0516 001111 CW QSO
ZL3ADT JH1BBT 50.145 0001 001111 SSB QSO plus another 106 qsos
JE7CME K1HP/KH2 50.130 0337 001111 SSB QSO
JE7CME KH0/WH7C 50.105 0322 001111 SSB QSO
JH1WHS ZM8CW 50.110 0322 001111 CW QSO tnx 6m qso nw qrv 130 up2
JH1WHS ZL2IP 50.175 0238 001111 SSB QSO sri ted missed your name
JH1WHS ZL2IP 50.175 0238 001111 SSB QSO tnx bruce 6m qso
VK3SIX JR6RPW 50.100 0311 001111 CW QSO
JJ1CKD ZM8CW 50.110 0202 001111 SSB QSO Sri Call.TNX VK3SIX.
VK3SIX JI1ETU/9M2 50.1448 0241 001111 SSB HRD
VK3SIX ZM8CW 50.1098 0240 001111 SSB HRD B/S SPLIT UP
JJ1CKD ZL8CW 50.110 0202 001111 SSB QSO 145 QSX 120.GD OP!!MNI TNX.
VK3SIX QRU? 50.101 0148 001111 CW HRD working JA 0606 degrees
JJ1CKD ZL3ADT 50.150 0122 001111 SSB QSO 160 TNX FB QSO!
ZL3TIC JA'S 50.180 0100 001111 SSB QSO major opening...all call
JE1RXJ VK7AN 50.170 0116 001111 SSB QSO
JE1RXJ ZL3FOX 50.195 0114 001111 SSB QSO
AH6TM DU1/GM0COK 50.110 0101 001111 SSB QSO 270 PK04 5-7, Need 9M and BV Im
JJ1CKD ZL4WA 50.135 0101 001111 SSB QSO TNX FB OSO!
JH4JLJ ZM8CW 50.110 0050 001111 SSB HRD 140 split
JE1RXJ VK2BHO 50.096 0046 001111 CW QSO
V73AT ZM8CW 50.110 0026 001111 SSB QSO Tnx for new One!
N6XQ ZM8CW 50.110 0040 001111 SSB QSO What is split??
JE1RXJ VK3BDL 50.150 0030 001111 SSB QSO
JH4ADV ZM8CW 50.110 0034 001111 SSB HRD 59 FB SIG
JG2AJK ZL3GA 50.125 0026 001111 SSB QSO 150 RS59 FB!
JH1HHC ZM8CW 50.110 0028 001111 RTTY QSO UP2-3
JO1LVZ VK3DUT 50.165 0025 001111 SSB QSO 180 SOME QSB
JE1RXJ ZL3ADT 50.145 0020 001111 SSB QSO 59+
JE1RXJ ZL3NW 50.160 0015 001110 SSB HRD 59+
JH2COZ WH7/N6ND 50.104 0014 001111 CW QSO not kh6nd SRI
JH2COZ KH6ND/KH5 50.104 0010 001111 CW HRD CQ CQ
ZL4AAA KH6IAA + JA 50.115 0008 001111 SSB HRD 0d RF65 all signals skewed off di
ZL4AAA KH6IAA + JA 50.115 0005 001111 SSB HRD 0d RF65 all sigs skewed path
PY5CC WH7/N6ND 50.104. 0005 001111 CW QSO 275 579 into GG54re.
JF2TAR ZL3GA 50.125 2359 001110 SSB QSO
AH6TM JA 50.120 2257 001110 SSB QSO Looking for HL
JO1LVZ ZL4WA 50.170 2355 001110 SSB QSO
JE1RXJ NN7J 50.145 2343 001110 SSB HRD UP5 HEAVY PILE UP
JM1IGJ XE2EE 50.085 2324 001110 CW QSO 110 Tks new one!
J7JA JI1UHZ 50.095 2312 001110 CW QSO 230 DM03 Tsuyokatta! TKS!
JF2TAR V73AT 50.150 2330 001110 CW HRD
JI1UHZ K7JA 50.095 2312 001110 CW QSO TNX QSO
K7JA JL1MEX 50.0947 2320 001110 CW QSO 230 DM03 I am clg CW here
KI6CG W6YM 50.090 2318 001110 CW QSO CM98 GO GET FREDDY
N7DB JH2COZ 50.098 2312 001110 CW QSO 240 CN85 Backscatter to JA
JA8NAE KH2/JL2WNA 50.125 2311 001110 SSB QSO 59+
JA8NAE KH2/JH2KDP 50.125 2307 001110 SSB QSO 59+
JA8NAE KH2/JE1HJA 50.120 2301 001110 SSB QSO 59+cq cq...
JH7MEV KH6HME/B 50.061 2245 001110 Beacon HRD 90 559 into QM08
JH7MEV AA7A 50.110 2243 001110 CW QSO 90 Good579
JE7CAI CE3RR 50. 2247 001110 SSB HRD
JF2TAR NH6YK 50.130 2257 001110 SSB HRD CQING
JJ1CKD KH6HME/B 50.0615 2258 001110 Beacon HRD JA-KH6 OPEN.PSE QRV!!
7J7ADB LU8DIO 50.105 2245 001110 CW QSO GF05 599
JE1RXJ PY3SOL 50.120 2233 001110 SSB QSO GG30
JF2TAR PU3WPA 50.107 2230 001110 SSB HRD
7J7ADB LU9EHF 50.015 2220 001110 Beacon HRD
JF2TAR CE-MUSIC 50. 2200 001110 FM HRD 47.9 + 48.3MHz
JG3LEB/3 V73SIX 50.014 2136 001110 Beacon HRD 539
V73AT JA2IGY 50. 2130 001110 Beacon HRD 599, pretty early!
KH6HAK K6MI 50.110 1934 001110 SSB QSO BL11 57 from Fresno
KH6HAK XE2EED 50.110 1933 001110 SSB QSO BL11 57 on Squalo
JA6SBW JY9NX 50.093 1053 001110 CW HRD 200 NW 093 SRI BEAM 200
JA6SBW JY9NX 50.110 1051 001110 CW QSO 160 519
JA8NAE VK6RSX 50.304 0945 001110 Beacon HRD 215 rst419- m/s many ja cq
JA6SBW FR1GZ 50.130 1025 001110 SSB QSO
JA6SBW FR1AN 50.120 1020 001110 SSB QSO
7J7ADB VK6RSX 50.303 1000 001110 Beacon HRD exmouth
JO1LVZ YB5QZ 50.107 0902 001110 CW QSO
JH4ADV YB5QZ 50.107 0855 001110 CW QSO 599
JL4GTO FR1AN 50.110 0850 001110 SSB HRD 255 QRZ.. QSY to 50.120
VK4JSR E2 TV 48.250 0851 001110 Vid/TV HRD 310 EU lbeaming your way!
SM0KAK VK6DIR 50.115 0810 001110 SSB HRD S3
OH1XT VK6DIR 50110 0755 001110 SSB HRD 85 og78mq 59+20db WAKE UP VK& LAND
UN3G VU2ZAP 50.350 0730 001110 FM QSO 180 also VK6DIR on 50110
OH1XT VK6DIR 50.115 0713 001110 CW HRD 85 og78mq 449 in kp01uk
JA1KAW 9M2JKL 50.107 0410 001110 CW HRD
JE2LPC VK4WTN 50.160 0342 001110 SSB QSO pm85 Wayne Good sigs
JA6TEW ZM8CW 50.110 0142 001110 SSB QSO TNX NEW ONE
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0329 001110 Beacon HRD qm07
VK3SIX BEACON 50.023 0336 001110 Beacon HRD
VK3SIX JA0GLM/0 50.130 0335 001110 SSB QSO pm97 portable
VK3SIX JR0PVF 50.130 0331 001110 SSB QSO
VK3SIX JR9DGU 50.130 0330 001110 SSB QSO 350 PM86dd
JA5GJN ZM8CW 50.110 0145 001110 SSB QSO 170 59
JA1VOK KL7IKV 50.110 0153 001110 CW QSO RST579 cq cq
JH4JLJ ZM8CW 50.110 0148 001110 SSB QSO TNX QSO
JA5CMO ZM8CW 50.110 0117 001110 SSB QSO 150 RS 59 QSX115
JA8NAE HC8GR/B 50.035 0100 001110 Beacon HRD rst529
JG2AJK ZM8CW 50.110 0056 001110 SSB QSO 145 RS59 FB ! Now QSX up
JA6IMJ ZM8CW 50.110 0102 001110 SSB QSO TNX 59
JA8NAE LU9EHF 50.0155 0006 001110 Beacon HRD rst519
JA1VOK HC8GR/B 50.0355 0058 001110 Beacon HRD RST579
JG2TSL ZM8CW 50.110 0043 001110 SSB QSO 150 NW SSB LISTNING UP
JA1BK ZM8CW 50.110 0040 001110 SSB QSO Last day, 6m QSL via JA1B
I0WTD I0JX 50.0994 0029 001110 CW QSO CQ JA LP...
7J7ADB ZM8CW 50.110 0027 001110 CW HRD listening up
JO1GIY 4W6UN 50.097 2250 001109 Beacon HRD
K1SIX ZL-VIDEO 45.26 1800 001109 Vid/TV HRD 245 All offsets fast increase
VR2XVD PY5CC 50.110 1438 001109 SSB QSO RS55
VR2XVD BA7IA 50.115 1420 001109 SSB QSO RS57
ZL3VTV KH6 50.110 1000 001109 SSB QSO 030 RF73 Calling CQ and listening.
ZL3VTV KH6HME/B 50.061 0951 001109 Beacon HRD Audible second day runnin
V73AT UU5SIX 50.080 0615 001109 Beacon HRD 559 kn74->rj38 any QRV?
V73AT HC8GR 50.035 0550 001109 Beacon HRD 519 INTO RJ38
7J7ADB N7ET/DU7 50.105 0355 001109 CW QSO calling cq 599
JS1LYC LU8EGB 50.119 0312 001109 SSB QSO RS 55 + QSB
JS1LYC LW4DIR 50.100 0315 001109 CW QSO TNX FB DX QSO
ZL3NE JH1INP 50.110 0307 001109 CW QSO
JH1WHS LU2MHP 50.124 0121 001109 SSB QSO tnx 6m qso 73
JH1WHS LU9HUP 50.150 0108 001109 SSB QSO tnx mario 1st qso into pm
JH1WHS LU3DL 50.13 2247 001108 SSB QSO sri miss date into pm96
JH1WHS LU3DL 50.132 2247 001109 SSB QSO tnx 1st qso wal into pm96
JL1XYU LU9EHF 50.115 0242 001109 SSB QSO
JS1LYC LU6DRV 50.133 0114 001109 SSB QSO TNX FB DX QSO
JA8NAE CE3SAD 50.130 0127 001109 SSB QSO 59
JS1LYC KH6SX 50.103 0044 001109 CW QSO TNX FB DX QSO
7J7ADB KH6SX 50.102 0040 001109 CW HRD working ja1 area
JS1LYC PU3WPA 50.106 0022 001109 SSB QSO TNX FB DX QSO
JA8NAE LU3EO 50.110 2330 001108 SSB QSO gf11 rs59also lu9aea.dma qso
7J7ADB KH6HME 50.061 2355 001108 Beacon HRD 559
JH7MEV/M V73SIX 50.013 2305 001108 Beacon HRD QM08 some LUs & CEs HRD
JH7MEV/M LU9EHF 50.110 2230 001108 SSB HRD QM08 Good 59 to mobile
7J7ADB V73SIX 50.013 2320 001108 Beacon HRD 559
JR0EQQ CE3RR 50.140 2333 001108 SSB QSO
JH7MQU CE3SAD 50.130 2207 001108 SSB QSO also QSO JA7WSZ
JM1IGJ N7ET/DU7 50.110 1316 001108 CW HRD CQ
JO1LVZ VK6DIR 50.115 1225 001108 CW QSO 559-559
VK4JSR JR6VSP 50.110 1128 001108 SSB QSO 320 RS 51 also on CW 529
JN1JFC EY8CQ 50.110 0642 001108 SSB QSO 270 First SSB QSO Tnx!!
JN1JFC A45ZN 50.110 0400 001108 CW QSO 290 My CQ Calling Came Back T
JY9NX JR6VSP 50.110 1040 001108 CW HRD 90 weak. 05z JR6s 9+ direct
VK5RO OH7PI 50.110 0800 001108 SSB QSO 300 SIGNAL 5X9
VK5RO OH1XT 50.110 0759 001108 SSB QSO 300 SIGNAL 5X7
VK5ZBK OH1XT 50.110 0753 001108 SSB QSO 300 SIGNAL 5X5
SM0KAK VK6DIR 50.115 0815 001108 SSB QSO S9 Also QSO EY8CQ
JA1BK YL3AG 50.104 0810 001108 CW HRD 210
ZL3ADT K6MIO/KH6 50.110 0434 001108 SSB QSO also KH6YK KH6MHE BKN
JH4JLJ EY8CQ 50.110 0648 001108 SSB QSO tnx new one vy QSB
V73AT UU5SIX 50.080 0645 001108 Beacon HRD 519 into rj38
JA8RC A45ZN 50.110 0355 001108 CW QSO 280 QN03 up time 06:08 utc gl.?l93
ZL3TIC KH6YK 50.110 0440 001108 SSB QSO Up to 5/9
ZL3TIC K6MIO/KH6 50.110 0430 001108 SSB QSO
JA9SSB A45ZN 50.115 0408 001108 CW QSO 280 599
JH4JLJ EY8CQ 50.107 0412 001108 CW QSO 300 VY QSB CQCQ
JG2AJK A45ZN 50.115 0410 001108 CW QSO 280 rst 599 ! TNX New one !!!
JA9LSZ A45ZN 50.115 0406 001108 CW QSO 290 TNX NEW ONE! 599 fb!
JA8CAR UN1SIX 50.0246 0400 001108 Beacon HRD 280 529
JH0HQP EY8CQ 50.107 0343 001108 CW QSO 300 GD SIG!
VK5AYD HL5XF 50.110 0220 001108 CW HRD calling cq
JL1XYU BD7NI 50.115 0210 001108 SSB HRD 59++
JA5CMO PY3DU 50.110 0035 001108 SSB QSO 120 RS 59
JE2LPC VK4BLK 50.110 0036 001108 CW HRD 170 PM85 CQ
JE2LPC VP6PA 50.110 0030 001108 SSB HRD 100 PM85 CQ AGAIN....F-OUT
JA5CMO PY3PT 50.110 0030 001108 SSB QSO 120 RS 59
JE2LPC PU3WPA 50.107 0020 001108 SSB HRD 60 PM85
JE2LPC VP6PAC 50.110 0011 001108 SSB QSO 100 PM85
JA5CMO VP6PAC 50.110 0017 001108 SSB QSO 120 RS 59
JA5CMO PY3SOL 50.120 0011 001108 SSB QSO 120 RS 56
JQ1XFE LU9EHF 50. 0008 001108 SSB QSO 90
JH6CYW NH6ND/KH5 50.105 0006 001108 CW QSO
EH7KW JR6HI 50.110 0104 001108 SSB QSO 210
JA9SSB VP6PAC 50.110 0001 001108 SSB QSO 110 59
JA6QGG VP6PAC 50.110 0023 001108 SSB QSO RS/59+ TNX NEWONE
PY5CC PYFF 50.100 0029 001108 CW QSO 220 HI36 Correct call ! Looking fo
PY5CC PYFM 50.100 0029 001108 CW QSO 220 HI36 Loooking for JA's !!!!!!!
JA6TEW VP6PAC 50.110 0020 001108 SSB QSO 59 +++
JA6IMJ VP6PAC 50.110 0010 001108 SSB QSO 110 59 Tnx New
JI2QKJ VP6PAC 50.110 2356 001107 SSB QSO 59+++ FB
JG2AJK CE3SAD 50.135 2348 001107 SSB QSO 95 RS57 TNX QSO !
JI2QKJ CE3SAD 50.135 2330 001107 SSB QSO RS59 Now CQ CQ
JA9LSZ VP6PAC 50.110 2345 001107 SSB QSO TNX NEW ONE!!!!!59!
JA9LSZ CE3SAD 50.135 2333 001107 SSB QSO TNX NEW ONE!!
JG2AJK CE3RR 50.123 2331 001107 SSB QSO 95 RS55 TNX QSO !
JA1KAW CE3RR 50.123 2310 001107 SSB HRD
ZL3TY JA7WSZ 50.103 2230 001107 CW QSO
ZL3TY VK2KYP 50.14 2213 001107 SSB QSO hrd JA1VOK
JG3HBO 9M2TO/B 50.005 1225 001107 Beacon HRD RST 559
9M2JKL JY9NX 50.107 1041 001107 CW QSO At last!!
9M2JKL SV1DH 50.107 0941 001107 CW QSO RST559
9M2JKL EY8CQ 50.107 0926 001107 CW QSO
9M2JKL 5B4FL 50.107 0910 001107 CW QSO RST579 also 5B4AGM
JL1IHE/7 A45ZN 50.115 0500 001107 SSB HRD 280 HRD 05:00z-0515z
VR2XMT VU2ZAP 50.350 0849 001107 FM QSO qsl via W3HNK
JE2LPC EY8CQ 50.100 0735 001107 CW HRD PM85 LSN UP
JI1WMI T88OG 50.155 0730 001107 SSB QSO 190 RS55-59 CQ CQ
JF1RYU EY8CQ 50.112 0640 001107 CW QSO 230
JY9NX JF6TAC 50.102 0540 001107 CW QSO 60 599+20 first time ever th
JA4ZA A45ZN 50. 0512 001107 CW QSO 270
JA5BEI A45ZN 50.115 0453 001107 CW QSO PM63 RST 599 FB
JR2HCB A45ZN 50.115 0454 001107 CW QSO 599
JF6EZY A45ZN 50.110 0447 001107 CW QSO 285 cw 579 tu new one
JE3WVA A45ZN 50.115 0501 001107 CW QSO RST599 FB! UP
JA8CAR 4W6UN 50.097 0410 001107 Beacon HRD 190
JA8NAE 4W6UN 50.097 0321 001107 Beacon HRD 539 t88og hrd
JA8NAE/M BD7NI 50.120 0317 001107 SSB QSO 59+ 4f2kwt hrd calling b
JH4ADV T88OG 50.135 0327 001107 SSB QSO FB SIG
JO1LVZ VR2LC 50.100 0250 001107 CW QSO VY FB SIG
JO1LVZ BD7NI 50.125 0251 001107 SSB QSO NOW 50.120
JH0HQP S21YJ 50.110 0215 001107 SSB HRD CQ
JA8RC V73SIX 50.014 2250 001106 Beacon HRD miss AT => SIX
JA8RC V73AT 50.014 2250 001106 Beacon HRD
JS1LYC T88OG 50.143 1357 001106 SSB QSO SRI RS59
JS1LYC T88OG 50.143 1357 001106 SSB QSO RS 599 Via JH1WXT
JG3LEB/3 9M2/JI1ETU 50.085 1258 001106 Beacon HRD 559
JL1IHE/7 HC2FG 50.115 0107 001106 SSB QSO 80 HRD 01:07-01:25
JS1LYC V73AT 50.090 0642 001106 CW QSO SRI MIS
V73AT 5B4FL 50.090 0740 001106 SSB QSO 579-599 also 5B4AGM
HL1LTC VK6DIR 50.110 0806 001106 SSB QSO RS 59 IOTA OC-140 TNX
JA5FNX UN7/DL4BBU 50.106. 0350 001106 CW HRD He copied call is UN7/DL4
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0700 001106 Beacon HRD 360 QM07 QSB in out 0500>0700
JS1LYC V73ATV 50.090 0642 001106 CW QSO TNX FB DX QSO FB 599
JO1LVZ N7ET/DU7 50.105 0636 001106 CW QSO
JA8NAE P29BPL 50.029 0433 001106 Beacon HRD rst579
JA8NAE UN1SIX 50.024 0433 001106 Beacon HRD 300 rst559 mn83?
JF2PYZ UN7B/DL4 50106.3 0350 001106 CW HRD hontokana?ja5aieQSO
V73AT HP2CWB 50.105 0420 001106 CW QSO 559 into rj38
V73AT TI2NA 50.079 0415 001106 Beacon HRD 579
JS1IGV N6XQ 50.1400 2317 001106 SSB QSO tnx fb qso
JASSB WA5LIG/6 50.105 0155 001106 SSB QSO 70 58
JA9SSB KG6KH 50.105 0105 001106 SSB QSO 70
KG6KH JA9SSB 50.105 0105 001106 SSB QSO 70
JA9SSB HC2FG 50.105 0003 001106 SSB QSO 70 59
W6/JE6JYT JH0RNN 50.090 0102 001106 CW QSO DM12 RST559
JA5FFJ XE2EE 50.150 2242 001105 CW HRD 120 rst519 sc wkd V73AT
JI1WMI LU9JH 50.115 0010 001106 SSB HRD 100 good sig 59++
JI2QKJ HC2FG 50.105 0018 001106 SSB QSO FB
K7JA JA1ZZZ 50.099. 0025 001106 CW HRD DM03 Ima CQ JA 099.2 Yoroshiku
W5UWB ZM8CW 50.110 0005 001106 CW QSO 240 50w, amp down!
JA3RQ HC2FG 50.105 0009 001106 SSB QSO 50
K7JA JF2MBF 50.104 0000 001106 CW QSO DM03 Takusan JA ga haitte iru!
K7CW JF5NTT 50. 2330 001105 CW HRD 265 JA4, JA5 & JA2 Skewed Pat
W5UWB KH6IAA 50.115 2333 001105 SSB QSO 290 BK29 5x3
JI1CQA WA6JRA 50.100 2325 001105 CW HRD 60
JI1CQA W6S 50. 2315 001105 SSB QSO USAs are coming!
W5UWB K6MIO/KH6 50.105 2230 001105 SSB QSO 280 bl29 5x8
EH2LU EH2LU 50.105 2225 001105 CW HRD 220 IN92 Calling CQ LP
JF2PYZ V73AT 50.101. 2155 001105 CW HRD 130 cq_cq...
W5UWB V73AT 50.102 2152 001105 SSB QSO 280 rj38 5x7 now!!
W5UWB V73AT 50.105 2138 001105 CW QSO 280 RJ38 559!
IW1DIM 9M6CTT 50.000 1507 001105 SSB QSO jn35 iw1dim@amsat.org tks
HC2FG BV2DP 50.110 1428 001105 SSB QSO 100 FI07 LONG PATH
JM1KNQ/6 HC1BI 50.110 1450 001105 SSB QSO stong
JM1KNQ/6 HC1FG 50.110 1438 001105 SSB QSO LONG PATH
JH7MSB/6 A45ZN 50.110 1219 001105 CW QSO
JH7MEV UT5JCW 50.102 0820 001105 CW HRD 230 QM08 RST539
JN1JFC UT5JCW 50.102 0643 001105 CW QSO 295 TNX NEW ONE FB-RST559
JN1JFC UN7QX 50.113 0509 001105 CW QSO TNX MY RST 599!!
JH9VSF SV8CS 50.098 0654 001105 CW HRD 300 read only.
JH9VSF SV5BYR 50.095 0625 001105 CW HRD 300 Call SV5BYR ,read jh9?
DK2PH 9M6CTT 50.115 0918 001105 SSB QSO 75 JO41 Tnx new one, split 135
YO4FRJ/P YO9IE 50.180 0830 001105 SSB HRD 50 KN34 JA's : Pse lsn for me 50.
JG3JLC VR2IL 50.145 0829 001105 SSB QSO 59+
JI1WMI 4F2KWT 50.112 0819 001105 SSB QSO 210 good sig 59
JA9SSB UT5JCW 50.102 0645 001105 CW QSO 300 559
JR3HED 9M6CTT 50.115 0752 001105 SSB HRD
JR3HED BA7IA 50.100 0752 001105 CW QSO
JR3HED BD7NQ 50.084 0742 001105 CW QSO
JH2COZ SV1DH 50.107 0730 001105 CW HRD 210 I Need more power!!
SP6GWB ZL/TV 50.000, 0745 001105 Vid/TV HRD in JO80
JN3ONX BD7NQ 50.084 0743 001105 CW QSO
VK3SIX EP2-TV 48.250+ 0720 001105 Vid/TV HRD 300 MM also 48.2396 weak
9M2JKL SP4MPB 50.107 0706 001105 CW QSO Wow!
JF2QYZ 4X1GA 50.105 0540 001105 CW QSO 280
JR3HED UT5JCW 50.1022 0630 001105 SSB QSO 330 Up 2KHz
V73AT LZ1BK 50.090 0627 001105 CW QSO kn22->rj38
JA8NAE UN7QX 50.117 0556 001105 CW HRD 300 rst419-529 short time
SV5BYR JA4MBM 50.110 0610 001105 SSB QSO HERD
V73AT UT5JCW 50.103 0612 001105 CW HRD 559 to big pileup
V73AT SV5YBR 50.105 553 001105 CW QSO Tnx for new one!
JR3HED V73AT 50.090 0559 001105 SSB QSO 300 599 CQ EU
JR3HED JY9NX 50.0933 0547 001105 CW QSO 290 qsx 50.1503
JN1WXW 5B4FL 50.1317 0535 001105 CW QSO 300 RST599
JH7MEV UN3G 50.150 0512 001105 CW QSO 300 QM08 S9+ vy good
JA8NAE UN3G 50.150 0523 001105 SSB HRD 305 rs51 wkd ja
JH7MEV UN7QX 50.111 0505 001105 CW QSO 300 QM08 short pass
JA1QYU UN3G 50.1498 0524 001105 SSB QSO 290
JH0RNN UN7QX 50. 0504 001105 CW QSO 599 FB
VK4JSR JH2QMT 50.163 0503 001105 SSB QSO 345 fb 59+
VK4JSR MALAY TV 48.24 0459 001105 Vid/TV HRD 300 fb 57 qsb
JA8NAE V73AT 50.150 0437 001105 SSB QSO 53 tnx
9M2JKL CQ VK 50.120 0439 001105 CW HRD S7 carrier on 46171.7
JH8LCV 4S7YSG 50.104 0420 001105 CW HRD
JH5AKH 4S7YSG 50.104 0418 001105 CW HRD 260 CQ CQ.... 599
JA8NAE 4W6UN 50.115 0412 001105 SSB QSO rs53
VK3SIX ALL JA 50. 0420 001105 SSB HRD All open
JH5AKH 4S7YSG 50.110 1310 001105 CW HRD 260 599
VK3SIX 7J7ADB/ACX 50.137 0410 001105 SSB QSO Two Joe's Misawa
JA8NAE T88OG 50.118 0400 001105 SSB QSO rs59 qsl via jh1wxt
JA6SBW UN3G 50.110 0355 001105 CW QSO 300
9M2JKL JA8CDT 50.107 0351 001105 CW QSO My 1st JA8!
JA8NAE 3W3SK 50.125 0345 001105 SSB QSO 59+ nice opening
VK3SIX 3W3SK 50.125 0347 001105 SSB QSO
JJ1CKD 3W3SK 50.125 0305 001105 SSB HRD VY STRONG!!
VK3SIX JE7YNQ 50.027 0300 001105 Beacon HRD 360 QM07 >>QF12 559
JA6BFD 9M2JKL 50.107 0243 001105 CW QSO CQ CQ
JH7MQU 3W3SK 50.125 0237 001105 SSB HRD QSL VIA JA6UHG
JH8LCV 3W3SK 50.125 0240 001105 SSB QSO 230
4S7YSG JF3GPS 50.110 0206 001105 CW QSO
JA6QGG ZM8CW 50.110 0036 001105 CW QSO 145 RST/599+Pileup++! TNX NEW
JH7MQU ZM8CW 50.110 0102 001104 SSB QSO SSB RARE
JI1CQA ZM8CW 50.110 0018 001105 CW QSO up5.5 599+ Tnx Jacky!
ZL3TIC JA PILEUP 50.110 0005 001105 SSB HRD Major pileup on 50.110 wo
VK3SIX JA PILEUP 50.11++ 0030 001105 CW HRD 360 ALl ZM8CW 1099
JJ1CKD ZM8CW 50.110 0010 001105 CW QSO 135 TNX NEW ONE!!
JG1QZW ZM8CW 50.110 0010 001105 CW HRD UP
JF1RYU ZM8CW 50.110 0002 001105 CW HRD FB SIG
JA8CAR KH2JU 50.110 2334 001104 SSB QSO 170 59+++ 50.125
JF1RYU LU9EHF 50.110 2325 001104 SSB HRD 100
VK3SIX KL7DATA 40.690 2245 001104 AM HRD 005 BP51 Anchorage AK DATA TX
VK3SIX SNOTEL 40.530 2245 001104 FM HRD 040 USA Boise and Ogden SNOW TX
JJ1CKD "CE"MUSIC 47.900 2229 001104 Other HRD Sri,"HRD"!!
W6/JE6JYT ZL2TPY 50.130 2215 001104 SSB QSO rs59 Tks Kerry
JJ1CKD "CE"MUSIC 47.900 2229 001104 Other QSO 140 JA-SA,OPEN,PSE QRV!!
WA2BPE ZLTV 50. 1800 001104 SSB QSO strong video US East coas
JA9SSB OH1VR 50.139 1012 001104 CW QSO 210 559
JE2XBY 9M6CTT 50.120 1135 001104 Beacon HRD 230 bcn nw RST529
JR2HCB F5JKK 50.210 1009 001104 CW QSO 210 PM85 PM85NC
JA9SSB OH2BC 50.095 1016 001104 CW QSO 210 579
JA9SSB SM7FJE 50.140 1008 001104 CW QSO 210 549
9M2JKL EU 50.107 1000 001104 CW QSO ON OZ PA SM
F5JKK JR2HCB 50.210 1009 001104 CW QSO SC IN87 Please locator 73
F5JKK JR1?CB 50.210 1002 001104 CW QSO 120 IN87 MISS ONE LETTER es LOC?
F5JKK JA 50.210 1000 001104 CW QSO SC IN87 WAKE UP JA1
F5JKK JA 50.210 0956 001104 CW QSO SC IN87pr calling now SC CW
SP5GWB VK4AP 50.125 0823 001104 SSB QSO 70
SP6GWB DU3NXE 50.098 0810 001104 CW QSO sri call
SP6GWB DU3NE 50.098 0810 001104 CW QSO 70
JF3VUP/1 9V1JA 50.120 1630 001104 CW HRD
JR2HCB EY8CQ 50.100 0720 001104 CW HRD
JR3HED EY8MM 50.110 0705 001104 CW HRD
JI1WMI V73AT 50.110 0604 001104 CW HRD 559 also ZL3TPY
JF6EZY J28NH 50.105 0536 001104 CW QSO 280 cw 559
JL4GTO J28NH 50.105 0535 001104 CW HRD 275 Weak in PM75 wkd JA6/4
VK3SIX JA7/8 50.110 0400 001104 SSB HRD 360 Qm/n JE7YNQ bcn JA7WSZ
V73AT HC8GR/B 50.025 0550 001104 Beacon HRD 559 into rj38
JH3VJV/JR6 J28NH 50.105 0527 001104 CW QSO strong!! rst 599
JE7RJZ 9M6CTT 50.115 0432 001104 SSB QSO
JA8CAR 9M6CTT 50.115 0422 001104 SSB QSO 220 59++
JE2XBY 9M2TO/B 50.005 0406 001104 Beacon HRD 240 RST529 also9M2/JI1ETU,9M6
JJ1CKD 9M6CCT 50.115 0351 001104 SSB HRD QSL Via JA8CCL
VK3SIX P5-BCST 40.950 0230 001104 AM HRD 355 P5 Nth Korean S/W Harmonic T
JN1WXW ZM8CW 50.110 0114 001104 CW QSO RST559 QSB
V73AT ZD8SIX 50.123 0135 001104 CW HRD 165 vy weak no QSO
V73AT ZD8SIX 50.123 0135 001104 CW HRD vy weak no QSO
JN1WXW EH7CD 50.153 0055 001104 SSB QSO
JN1WXW EH7KW 50.169 0037 001104 SSB QSO TNX Jose!!GUD SIG!!
VK3SIX JH0HZO 50.130 0100 001104 CW HRD CQ SA
NL7Z ZM8CW 50.110 0140 001104 CW QSO OT Ry
VK3SIX KL7IKV 50.107 0100 001104 CW HRD SRI Callsign
VK3SIX KL7SIX 50.107 0100 001104 CW HRD FB
JH2COZ NL7Z 50.135 0128 001104 CW QSO
JE1HLR EH7CD 50.153 0110 001104 SSB QSO 150 QSX 160 59FB
JN1JFC 9H1XT 50.108 0054 001104 CW QSO
JN1JFC 9H1CG 50.104 0054 001104 CW QSO
JN1JFC EH7CD 50.153 0011 001104 SSB QSO
JN1JFC CT1FMX 50.153 0002 001104 SSB QSO
JN1JFC EH5AAJ 50.101 2356 001103 CW QSO
JA9SSB ZM8CW 50.110 0040 001104 CW QSO
JN1JFC CT1DYX 50.115 2344 001103 SSB QSO
JA9SSB 9H1CG 50.104 0010 001104 CW QSO 130
JN1JFC ZD8SIX 50.122 2334 001103 SSB QSO
JA9SSB ZM8CW 50.110 0940 001104 CW QSO 140 599
JJ1CKD EH7KW 50.095 0052 001104 CW HRD 140 NW QSY CW.
JJ1CKD EH7KW 50.170 0046 001104 SSB QSO 140 TNX SSB QSO!!
JI1WMI KL7IKV 50.105 0045 001104 SSB QSO 45 rs55-59 good sig
JR7XGL KL7IKV 50.105 0036 001104 SSB QSO 30 59
JI1WMI EU.S 50.115 2355 001104 SSB QSO 150 BIG OPEN EU!
JF6VRT 9H1CG 50.104 0031 001104 CW QSO 150
JF6VRT 9H1XT 50.108 0023 001104 CW QSO 150
JA1BK ZM8CW 50.110 0019 001104 CW QSO QSL via JA1BK
VE7AGG 49750 50. 0000 001104 SSB QSO video into west coast
I0JX I0JX 50.098 2357 001103 SSB QSO call me pse
7J7ADB KL7IKV 50.105 2347 001103 SSB HRD
JL7XRT KL7IKV 50.105 2340 001103 SSB HRD 35 RS59
JA3EGE ZD8SIX 50.123 2323 001103 CW HRD 140 op:g3wos
EH7KW ZD8SIX 50.123 2330 001103 SSB QSO 210 ii22 wkg JA, also JA into IM67
HP2CWB JR6WPT/3 50110.0 1457 001103 CW HRD CQ
HP2CWB JR6WPT/3 50110.0 1457 001103 CW HRD CQ
JA6SBW TI5KD 50.120 1442 001103 SSB QSO NW 110
JF3MYA/JR6 HK4CZE 50.110 1429 001103 SSB QSO
HP2CWB 7J6CUU 50110 1423 001103 SSB HRD CQ SSB OKINAWA
HP2CWB 7J6CUU 50.141 1419 001103 SSB HRD CQ SSB
HP2CWB JF3MYA/6 50110.0 1418 001103 SSB HRD
HP2CWB HK4CZE 50.110 1413 001103 SSB HRD WORKING JA6
JE4JFP 9M6CCT 50.115 1401 001103 SSB QSO QSL VIA:JA8CCL
9M2NK A52JA 50.125 1346 001103 CW QSO Finally!
JM1KNQ/JR6 A45ZN 50.115 1246 001103 CW QSO RST559-599 IN PL36 TNX N
JE4JFP N7ET/DU7 50.1035 1245 001103 CW QSO sri.mode is CW
JE4JFP N7ET/DU7 50.1035 1245 001103 SSB HRD NW CQ CQ ...
KH7R 4X1RF 50.110 1100 001103 SSB QSO KM72 RS57 LP
KH7R JY8NX 50.110 1032 001103 SSB QSO rs59
JH9INY 9M2TO 50.160 1000 001102 CW HRD CQCQ
G4FUF YB5QZ 50.121 0930 001103 CW HRD 100 jo01 up to 559 wkg wall of JA'
JN1JFC YU7FU 50.100 0852 001103 CW QSO 265 SRI CALL
JN1JFC YU7EU 50.100 0852 001103 CW QSO 265
KH7R 5B4FL 50.120 0855 001103 SSB QSO 180 KM64 RS59
JO1GIY 9M2JKL 50.107 0837 001103 CW HRD rst 599
JG3LEB/3 9M2JKL 50.107 0834 001103 CW HRD 559
JN1JFC SP7EXY 50.105 0750 001103 CW QSO 265 TNX MY RST 559!!
JO1GIY YB5QZ 50.120 0811 001103 SSB HRD rs59
JI1WMI V73SIX 50.013 0609 001103 Beacon HRD 120 559-599
JG3LEB/3 9M6CTT 50.115 0504 001103 SSB HRD 55
JR2HCB 9M2TO/B 50.005 0420 001103 Beacon HRD 250 Long Time Open
JR2HCB 9M2TO/B 50.005 0225 001102 Beacon HRD RST 549
VK3SIX UA0-VID 49.750 0200 001103 Vid/TV HRD
JA8NAE 9M6CTT 50.115 0134 001103 SSB QSO many ja8fs calling
JN1JFC KL7CDG 50.115 0023 001103 SSB QSO 35 TNX MY RST 59!! JIM 73!!
JL7XRT KL7IKV 50.103 0028 001103 SSB QSO 35
W6BYA JA1-JA2 50.102 0005 001103 SSB HRD 302 very week sig. Unable to
VE7AGG 49750 50. 0021 001103 SSB QSO calling JA 50.103 cw
VK3SIX SNOTEL 40.53+- 2330 001103 FM HRD 040 DN Boise and Ogden 2 hours 5
VK3SIX KL7DATA 40.690 2330 001103 FM HRD 005 BP51 Anchorage AK 2 hours now
JN1JFC KL7IKV 50.105 2323 001102 CW QSO 45 TNX MY RST 539!!
JF1RYU KL7IKV 50.105 2335 001102 CW QSO 30 SRI FREQ
JF1RYU KL7IKV 50. 2335 001102 CW QSO 30
KH6HAK HC2FG 50.110 2225 001102 SSB QSO BL11 57 from Ecuador
IK7XIV ZD8SIX 50.122 2040 001102 SSB QSO 234 up 5
ZL3TIC KL7 DATA 40.690 1945 001102 Other HRD Very strong also 40.530 5
JH5FIS A52JA 50.125 1412 001102 CW QSO
JI2EVL VK9CZ 50.125 1331 001102 SSB QSO 53
VK3SIX ASIAN TV 50. 1325 001102 Vid/TV HRD 330 Vy Strong No hams
JJ1CKD 9M6BAA 50.108 1236 001102 CW QSO CQ CQ.RST599.TNX QSL.
JJ1CKD DU1EV 50.115 1145 001102 CW HRD CQ CQ,RS 599+++
JJ1CKD 9M6BAA 50.155 1120 001102 CW HRD CQ CQ
JY9NX JR6BZK 50.110 1100 001102 CW QSO 75 &JF1IRW/6
VR2XLF IT9IPQ 50.126 1048 001102 SSB QSO 55
V73AT A52JA 50.125 1010 001102 CW QSO tnx CW qso!
JA9LSZ I3LDS 50.083 0924 001102 CW QSO nice sig!
JA6SBW IK4DRV 50.090 0934 001102 CW QSO 240 FB SIG
IK0FTA JA0XXX 50.253 0935 001102 CW HRD I try call for ja listen
JA9LSZ LZ2CC 50.135 0858 001102 CW QSO 220 559 fb
F8OP JA4MBM 50.113 0840 001102 CW HRD 60 JN26MM Heard 539 in JN26
JJ3AZA/1 LZ2CC 50.129 0846 001102 CW QSO
JJ3AZA/1 YU1EU 50.147 0817 001102 CW QSO FB SIGS
VR2IO LZ2CC 50.105 0820 001102 CW QSO ALSO SP4MPB, Z22ZM
JA9LSZ 9A1HCD 50.139 0803 001102 CW QSO 240 559 fb
JA9LSZ 9A3HZ 50.132 0755 001102 CW QSO 240 tnx call!
JA8CAR VK6ET 50.130 0723 001102 SSB HRD 200 55
IK5RLP IK5RLP 50.160 0729 001102 SSB QSO 45 jn52lr qrv calling cq pacific ar
IK5RLP BG7-VR2 50.000 0825 001102 SSB QSO 45 jn52lr 55-57 really
JA8CAR DU1EV 50.120 0704 001102 SSB HRD 220 53 QSB
JA8CAR VK6AOM 50.120 0643 001102 SSB HRD 220 57
JA8CAR VK6JJ 50.100 0630 001102 CW HRD 220 559
JE4JFP A52JA 50.125 0640 001102 SSB QSO UP 10 TKS NEW ONE!
JE3WVA A52JA 50.125 0625 001102 CW QSO RST599 UP 10KHz
JE3WVA A52JA 50. 0625 001102 CW QSO UP 10KHz
JE1RXJ A52JA 50.125 0619 001102 SSB QSO 270 RS59
JR1EAX A52JA 50.125 0615 001102 SSB QSO up
JE3WVA A52JA 50.125 0611 001102 SSB QSO
JF6VRT A52JA 50.125 0603 001102 SSB QSO 240 SSB
JF6VRT A52JA 50.125 0557 001102 CW QSO 240 CW ON FREQ.
JN1BBZ A52JA 50.125 0543 001102 CW QSO si up
JE1RXJ VR2XVD 50.145 0555 001102 SSB QSO 230 59+
JA8CAR 9M6BAA 50.112 0505 001102 SSB HRD 200 59++
JA8CAR 4F2KWT 50.107 0500 001102 CW HRD 200 599
JA8CAR VK3SIX 50.120 0248 001102 SSB QSO 180 TNX Steve
VK3SIX JA8CAR 50.1097 0430 001102 SSB HRD QN13 Still here
JE1RXJ 9M6BAA 50.112 0328 001102 CW HRD CQ
VK3SIX JA8CAR 50.120 0250 001102 SSB QSO 360 QN13 QF12>>QN13 9000 kM F2
JG2AJK ZM8CW 50.110 0250 001102 CW QSO 145 Now Beacon 599!!!
JG2AJK ZM8CW 50.110 0234 001102 CW QSO 145 RST559 FB !
VK3SIX JA8CAR/JR8FE 50.110 0210 001102 SSB HRD Hokkaido
JL4GTO ZM8CW 50.110 0228 001102 CW QSO 145 RST539
VK3SIX HL3IUA 50.110 0207 001102 CW QSO
VK3SIX JH0RNN 50.110 0204 001102 CW QSO
JS1LYC ZM8CW 50.110 0201 001102 CW QSO TNX FB QSO
JH7MQU ZM8CW 50.110 0205 001102 CW QSO TNX FB QSO Jacky
JA9LSZ ZM8CW 50.110 0208 001102 CW QSO 130 TNX NEW ONE!!
JA8TSG ZM8CW 50.110 0201 001102 CW QSO 150 tnx fb qso
JA8TSG ZM8CW 50.110 0201 001102 CW QSO 150 tnx fb qso
JA9LSZ KL7IKV 50.105 0034 001102 CW HRD 30 CQ CQ...539
JH7MSB KL7IKV 50.110 0009 001102 CW QSO CQ CQ
JA8TSG KL7IKV 50.110 0001 001102 CW QSO lin tnxfb qso
KL7IKV UA TV 49.75 2340 001101 Vid/TV HRD 270 HRD, sorry.
KL7IKV UA TV 49.75 2335 001101 Vid/TV QSO 270 5-1 QSB
FR5DN ANY 50.110 1841 001101 CW HRD 300 any zl/vk for lp test now
JH5FIS A52JA 50.125 1415 001101 CW HRD
JN1JFC YU1EU 50.087 0915 001101 CW QSO 255 TNX MY RST 559!! soiy mis
JN1JFC S59A 50.091 0853 001101 CW QSO 255 sly miss mode 2way CW!! T
JN1JFC YU7EU 50.087 0915 001101 CW QSO 255 TNX MY RST 559!!
JN1JFC S59A 50.091 0853 001101 SSB QSO 255 TNX MY RST 579!!
JN1JFC S59X 50.086 0843 001101 CW QSO 255 TNX NICE QSO 73!
JN1JFC YU7FU 50.089 0836 001101 CW QSO 255 TNX MY RST 599!!
IK7XIV A45ZN 50.105 1434 001101 CW HRD 74 JN90
IK7XIV A45ZN 50.105 1434 001101 CW HRD 74 JN90
JN1JFC LZ2DF 50.116 0759 001101 CW QSO 255 TNX NEW ONE
JG3HBO 9M2TO/B 50.005 1400 001101 Beacon HRD RST 559
PY2XB PY2XB/LOGS 50.000 1200 001101 SSB QSO GG66 Logs at http://dx.qsl.net
JA6RJK IW5BQI 50.113 1103 001101 CW QSO 260 pm53 good sigs 559/559
VK3SIX EURTV 49.7475 1100 001101 Vid/TV HRD 290 UA
9M2JKL IK4DRY 50.107 0917 001101 CW QSO also IK4IDF
9M2JKL S59A 50.107 0903 001101 CW QSO
JA6RJK YU4WU 50.117 0910 001101 CW QSO
JA6RJK YU1EU 50.084 0928 001101 CW QSO 230 pm53 good sigs 559/579
JA6RJK Z32AU 50.104 0918 001101 CW QSO
5B4FL A52JA 50.125 0930 001101 CW QSO 90 bad TV QRM
I0JX I0JX 50.253 0918 001101 SSB QSO sri TV QRM pse QSY 253
I0JX I0JX 50.250 0915 001101 SSB QSO JAs call me here CW
9M2TO 9M2TO/B 50.005 0000 001101 Beacon QSO 50W Ƽϼ - ޻
DK2PH JR6GV 50.108 0758 001101 CW QSO 135 JO41
DK2PH JS6CDB 50.108 0756 001101 CW QSO 135 JO41 not DK2GPS
JA9LSZ 9H1BT 50.130 0742 001101 CW HRD 240 569 FB SIG!
VK3SIX UB5TV 49.7502 0730 001101 Vid/TV HRD 290 KN67 UB5Z
VK3SIX EU2TV 48.2396 0730 001031 Vid/TV HRD 300 Fast qsb weak multipath
JH0RNN UT5JAJ 50. 0726 001101 CW QSO TNX CALL
JA9XRL A52JA 50.125 0620 001101 CW QSO
JA9XRL A52JA 50. 0620 001101 SSB QSO
JL4GTO A52JA 50.110 0553 001101 SSB QSO 270 RS59 QSY->50.125 CQ CQ...
JJ1AEB 9M6BAA 50.116 0359 001101 CW QSO sorry UTC corr.
JJ1AEB 9M6BAA 50.116 0159 001101 CW QSO
JO1LVZ V73SIX 50.014 0345 001101 Beacon HRD
JR2HCB VK6RBU 50.306 0300 001101 Beacon HRD 599!
JR2HCB AX6RO 50.1105 0314 001101 CW HRD 599
JR2HCB VK6RPH 50.066 0300 001101 Beacon HRD 599+!
JO1LVZ 9M2TO/B 50.005 0130 001101 Beacon HRD 200 Oops. miss call.SRI
JO1LVZ 9M6TO/B 50.005 0130 001101 Beacon HRD 200 and it is FB hi.
9M2TO 9M2TO/B 50.005 0000 001101 Beacon QSO NOW QRO 50W OUT INTO GP


Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]