50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

September 2000

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date Mode Q/H Beam GL Remarks
VK4JSR KH2JU 50.11 2338 000930 SSB HRD 345 RS 59 working FNQ VK4 st
VK4JSR R1 TV 49.75 2329 000930 Vid/TV HRD 340 RS 59+
VK4JSR TV 48.26 2328 000930 Vid/TV HRD 315 MALAY TV RS 58
7J7ADB VK4KK 50.110 2320 000930 SSB QSO also hearing all 45Mhz zl
JI4TKJ FR1GZ 50.115 1111 000930 SSB HRD RS56
JI4TKJ FR1AN 50.125 1110 000930 SSB QSO RS59+
JA5CMO FR1GZ 50.115 1108 000930 SSB QSO 260 RS 56
JA5CMO FR1AN 50.110 1057 000930 SSB HRD 260 RS 59 BIG SIGNAL
JE1BMJ YJ8WR 50.160 1005 000930 SSB HRD good sigs...
JE1BMJ 9M6CT 50.1146 0640 000930 SSB QSO Good sigs
JR2HCB KH7R 50.110 0419 000930 CW HRD 120 559
JJ1CKD V73SIX 50.013 0358 000930 Beacon QSO RST 559
JN1WXW V73SIX 50.013. 0356 000930 Beacon HRD
VK4DO K6FV/B 50.068 0140 000930 Beacon HRD
JH6NKZ TI5BX 50.120 1431 000929 SSB QSO 210 ALSO 7J6CCU
JA5CMO 9V1KJ 50.145 1444 000929 SSB QSO 260 RS 53
9V1KJ 4W6UN 50.11 1410 000929 SSB HRD Privious report is wrong!
JH0MHE 4F1OZ 50.100 1350 000929 CW HRD 240
VR2XMT 9V1KJ 50.145 1333 000929 SSB QSO cq cq no taker
JY9NX JR6HI 50.110 1300 000929 CW HRD 120 CQCQ No answer
JE2XBY 9V1JA 50.115 1302 000929 CW HRD 230 RST579 CQ
VR2ZNC P29PL 50.11 1232 000929 SSB QSO RS59
VR2ZNC VK4APE 50.125 1221 000929 SSB QSO RS53
JA5MAJ VK4APE 50.140 1200 000929 SSB QSO 180
JA5MAJ P29PL 50.110 1157 000929 SSB QSO Name: Paul
JH0MHE 4W6FK 50.120 1155 000929 SSB QSO 210 now
JA5MAJ P29PL 50.110 1150 000929 CW QSO
JA5MAJ VK8ZAA 50.130 1141 000929 SSB QSO 180 PG66
JE1BMJ 4W6FK 50.1197 1115 000929 SSB QSO New stn from 4w
BV2DP ANY 50.110 1130 000929 SSB HRD 50.110 Calling then QSY T
JA5MAJ VK4FNQ 50.130 0932 000929 SSB QSO 180 He was looking for EU's.
VR2LC JY9NX 50.110 1021 000929 CW QSO RST 559
JA8NAE P29BPL 50.029 0945 000929 Beacon HRD into qn13er
V73AT 4W6UN 50.097 0945 000929 Beacon HRD 559 into rj38
KH7R FO3BM 50.110 0829 000929 SSB HRD rs 53
JA1KAW V73SIX 50.014 0458 000929 Beacon HRD
JA8NAE VK5AYD 50.110 0434 000929 SSB HRD 195 /120 cw.ssb weak wkd ja7
JA8CAR VK4DO 50.110 0350 000929 SSB HRD 180 53CQ
4W6UN EY8MM 50.115 1400 000928 SSB QSO First QSO EY8>4W6
VK3SIX UA/BY/9MTV 50. 0245 000929 AM HRD 340 Mni Vid TX Asia/China
JA5FFJ VIDEO 48.25 2240 000928 Vid/TV HRD 150 s5 flutter
JH0MHE 9M2/JI1ETU 50.085 1310 000928 Beacon HRD 240 VY FB
JI4TKJ 4W6UN 50.097 1210 000928 Beacon HRD RST579
JN4MIV 4W6UN 50.097 1156 000927 Beacon HRD 220 RST599
JA8NAE VK4CWT 50.135 0909 000928 SSB QSO 190 rs53qsb vk8ras/b hrd
VK6AOM UN1SIX 50.0247 0750 000928 Beacon HRD 350 MN83 NW 559 stronger QSX 50.11
VK6AOM UN1SIX 50.0247 0750 000928 Beacon HRD 350 MN83 NW 559 stronger QSX 50.11
VK6AOM UN1SIX 50.024 0630 000928 Beacon HRD 320 MMN83 300k N Perth 539 nw
VK3SIX UA/BY TV 49.7518 0630 000928 Vid/TV HRD 300 ON/MN South Asia>>QF12
UN3G VK4PA 50.110 0610 000928 SSB HRD 120 MN83 also hrd VK4 in CW
JA8NAE VK6TQ 50.147 0533 000928 SSB QSO 205 53qsb also vk6hk tnk qso
HL1LTC VK6AOM 50.110 0524 000928 SSB QSO RS59 MY OUT 3WATT QRP TN
JA8NAE VK3FGN 50.110 0434 000928 SSB QSO inqn13 52 vk6rph/vk8ras/b hrd
JA8NAE VK2EDB 50.120 0422 000928 SSB QSO 59many vk4.2 hrd
VK3OT JA8NAE 50.1099 0335 000928 SSB HRD 360 QN02 Sato QSO 5by2
VK3SIX BY/UA TV 49.75xx 0340 000928 Vid/TV HRD 355 PN/ON Mni Video TX QF12
JR6YAG PY 50. 0300 000928 CW HRD
JA8NAE VK7RAE 50.057 0209 000928 Beacon HRD 180 519qsb
VK3SIX UA-TV 49.7582 0120 000928 Vid/TV HRD 345 PN
VK3SIX 9M6SMC 50.014 0100 000927 Beacon HRD 320 OL fast qsb
VR2LC VQ9ZX 50.110 1505 000927 CW QSO RST 559
VR2XMT FR1AN 50.115 1411 000927 SSB QSO rs 55
JM1IGJ DU1EV 50.105 1410 000927 CW HRD
V73AT 4W6MM 50.115 1136 000927 CW QSO QSO! Tnx
JE2XBY 4W6MM 50.115 1125 000927 CW QSO 200 RST599 CQ..
V73AT 4W6MM 50.115 1133 000927 CW HRD 559 into rj38
SV1DH 4W6UN 50.097 1500 000927 CW HRD KM18 I will be also there
KH7R FO3QX 50.110 0820 000927 SSB HRD RS 55
VK3SIX UA0-TV 49.750 0330 000927 Vid/TV HRD 355 PN
4W6UN/B JY9NX 50.097 1500 000927 Beacon HRD Pi21 4W6UN QRV Today for JY9
BV2DP VQ9QM 50.104 1545 000926 CW QSO
VK8AH 7N4JZ 50.110 1335 000926 CW QSO 320 Heavy QRM
JR7CLB/6 4W6UN 50.115 1150 000926 SSB HRD NW CQCQ
JE1RXJ 4W6UN 50.096 1120 000926 Beacon HRD 599
JA5CMO FR1AN 50.120 0815 000926 SSB HRD 270 RS 56 CQ CQ CQ EEE
JN1WXW 9M2TO/B 50.004, 0500 000926 Beacon HRD
9M2NK 4W6UN 50.097 1515 000925 Beacon HRD am on 107
JY9NX 7J6CCU 50.110 1459 000925 CW HRD Good on you, Eric!
JY9NX JR6HI 50.110 1451 000925 CW HRD 110 1st JA hrd this season
JM1IGJ 9M6SMC 50.014 1444 000925 Beacon HRD
VK4JSR P29BPL 50.029 1105 000925 Beacon HRD rst529
VK4JSR JA6YBR 50.017 1046 000925 Beacon HRD rst519
V73AT TI5BX 50.110 0139 000925 SSB QSO 57
BV2DP BV2DP/B 50.007 0000 000925 Beacon HRD PL05 VVV BV2DP 5WGP PL05 TAIPE
JF3MYA/4 VQ9QM 50.104 1436 000924 CW QSO 240 RST599
JH6XYJ VQ9QM 50.104 1433 000924 CW HRD 250 Now QRV
JL4GTO VQ9JT 50.105 1424 000924 CW HRD 250 DU1EVVQ9JT,VQ9QM 559
VR2XMT 9V1KJ 50.145 1423 000924 SSB QSO rs 59 into ol72
JI4TKJ VQ9JT 50.105 1424 000924 CW HRD QSO WITH DU1EV
JI4TKJ DU1EV 50.105 1423 000924 CW HRD 210
JE2PBU 9V1JA 50.115 1357 000924 SSB QSO
VR2IL 9V1JA 50.115 1351 000924 SSB HRD Sorry Correction
9V1JA VR2IL 50.115 1351 000924 SSB HRD YB0CBI at same Freq calli
VR2ZNC 9V1JA 50.115 1343 000924 SSB QSO RS57
VR2ZNC YB0CBI 50.115 1334 000924 SSB QSO RS57
JA1KAW YB0CBI 50.115 1327 000924 SSB HRD good signal
VR2ZNC FR1AN 50.120 1307 000924 SSB QSO RS57
JA1KAW YF1OO 50.102 1250 000924 CW HRD
VK4JSR VK4APE 50.110 1124 000924 SSB HRD 315 SCATTER - CQ ONLY RS 53
JE7ETY VK6JQ 50.116. 1018 000924 SSB HRD cq cq
JN3ONX VK6RSX/B 50.304 0820 000924 Beacon HRD 599.vy nice sig.
4S7YSG JG3IFX 50.110 0712 000924 CW QSO
JF2WXS V73SIX 50.014 0623 000924 Beacon HRD
VK3SIX UA0-VID 49.750+ 0500 000924 Vid/TV HRD Jas'''
JJ1CKD T30JH 50.120 0345 000924 SSB QSO Sri,
JJ1CKD T30JH 50.120 0344 000924 SSB QSO RS 55/TNX NEW One.
JH7MSB T30JH 50.120 0344 000924 SSB QSO 55
JA1VOK T30JH 50.110 0322 000924 SSB QSO RS59+ FB!
JE2XBY CE-MUSIC 47.900 2138 000923 FM HRD 100 S-3
JN3ONX T88DD 50.117 1504 000923 CW QSO up 1KHz.
VR2XMT 7Q7RM 50.110 1251 000923 SSB QSO rs 52
JN3ONX 4W6UN 50.097 1200 000923 Beacon HRD 599.vy nice sig.
V73AT 4W6UN 50.097 1156 000923 Beacon HRD 579 into rj38
V73AT YF1OO 50.111 1154 000923 CW QSO 559 into rj38
VR2XMT BD7OI 50.110 1112 000923 SSB QSO 59 +
JG3LEB/3 4W6UN 50.097 1110 000923 Beacon HRD 539
V73AT KH4/NB6A 50.115 1025 000923 Beacon HRD bcn still 599 into rj38
JO1LVZ P29BPL 50.029 1014 000923 Beacon HRD
V73AT A35AD 50.120 0946 000923 SSB HRD now QRV 50.120
JE2XBY 3D2TC 50.120 0926 000923 SSB HRD 140 RS56
JE2XBY A35AD 50.110 0918 000923 SSB QSO 135 RS55
KH6SX A35AD 50.110 0908 000923 SSB QSO 5x9
G4FUF VK4 50.000 0820 000923 Vid/TV HRD 100 46171.7 peak 55 QTF 100 f
V73AT KH4/NB6A 50.115 0835 000923 Beacon HRD sri call correction
V73AT KH5/NB6A 50.115 0835 000923 Beacon HRD break bcn 100 5el->JA
V73AT KH4/NB6A 50.115 0833 000923 SSB QSO 59 into kwajalein
KH6SX T30JH 50.110 0753 000923 SSB QSO 5x5 qrt tuesday
KH6SX VK4BRG/B 50.077 0735 000923 Beacon HRD also vk4jk 559 qrp
JF2TAR 9M6CT 50.1148 1447 000922 SSB HRD
JO6EDD VQ9JT 50.100 1415 000922 CW HRD
JO6EDD VQ9JT 50.105 1410 000922 CW QSO
VR2XMT BG7MW 50.120 1252 000922 SSB QSO 59 ++++
VR2XMT T88DD 50.105 1219 000922 SSB QSO qsl via JE7GDA
V73AT BG7OH 50.115 1213 000922 SSB HRD wrking 4w6mm
V73AT YF1OO 50.105 1209 000922 CW HRD wrking t88dd
V73AT T88DD 50.105 1204 000922 CW QSO now 599 into rj38
V73AT 4W6UN 50.097 1151 000922 Beacon HRD 559 into rj38
JG3LEB/3 4W6UN 50.097 1047 000922 Beacon HRD RST 519
KH7L VK4JH 50.110 0735 000922 CW HRD 579 into BL11
JE2DWZ V73SIX 50.0138 0532 000922 Beacon HRD GUD SIG
KH7L V73SIX/B 50.037 0400 000922 Beacon HRD Nothing else.
JN1BBZ T30JH 50.110 0331 000922 SSB QSO CQ CQ
JE1BMJ T30JH 50.1098 0315 000922 SSB HRD 150 Good sigs
JE2DWZ VK8RAS 50.0467 0313 000922 Beacon HRD VK4TV 51.67FM-59
JH6XYJ T88DD 50.111 1615 000921 CW QSO 180 Good signal but QSB
SV1DH AS-VIDEO 50.000 1500 000921 Vid/TV HRD 90 PROP WARMING UP
JR6YAG FR1AN 50.110 0905 000921 SSB QSO cq vk
JJ1CKD VK4ADC 50.115 0905 000921 SSB HRD QRZ??
JR2ULS KH8/N5OLS 50.102 0840 000921 SSB HRD RS 53
7J7ADB FK8CA 50.101 0810 000921 CW QSO 559
JO1LVZ VK4FNQ 50.130 0639 000921 SSB QSO w/ some QSB
JH7MSB KH7R 50.110 0552 000921 SSB QSO
HL1LTC VK9NS 50.110 0540 000921 SSB QSO 59 FB SIG
JR2NET VK9NS 50.109 0525 000921 SSB QSO 59 GUD SIG
JL4GTO VK9NS 50.110 0528 000921 SSB QSO 160 RS 59
JR0EQQ VK9NS 50.110 0528 000921 SSB QSO rs59++
JE2DWZ VK4RGG 50.057. 0328 000921 Beacon HRD 0349Z VK8RAS 50.046.6B
VK3SIX UA0TV 49.7499 0350 000921 Vid/TV HRD 355 PN CQ 110 now.JA
VK3SIX UA0-TV 49.7500 0250 000921 Vid/TV HRD 355 PN Look for JJ1WKX 110 HI!
YC0UVO 4W6UN 50.097 1445 000920 Beacon HRD 0
VR2XMT DU9JC 50.130 1426 000920 SSB QSO RS 59+++++
JG3LEB/3 4F2KWT 50.110 1355 000920 SSB HRD Philippin
JA1KAW YF1OO 50.102 1322 000920 CW HRD 599
VR2IL VK8MS 50.110 1326 000920 SSB HRD 210 also JR6VSP Calling CQ
JO1LVZ YC1MH 50.150 1245 000920 SSB QSO SRY, Should be UTC.
JO1LVZ YC1MH 50.150 2145 000920 SSB QSO
VR2XMT T30JH 50.110 1157 000920 SSB HRD cq cq no taker
VR2XMT YJ8WR 50.079 1156 000920 Beacon HRD
JA1KAW 9M6SMC 50.014 1146 000920 Beacon HRD
JA1KAW 9M6CT 50.110 1146 000920 SSB HRD qso with 4w6mm
JA8NAE 4W6UN 50.096 1108 000920 Beacon HRD 215 519also weak p29bpl/b
JA1KAW 4W6UN 50.096 1110 000920 Beacon HRD 599++
JR1LZK YJ8WR/B 50.079 1047 000920 CW HRD 140 579
JE1TGN VR2XMT 50.110 1010 000920 SSB QSO 59plus10db
VR2XMT T30JH 50.110 1006 000920 SSB HRD RS 51 into OL72
JR6YAG KH6ND/KH5 50.110 0758 000920 CW QSO whoops wrong call
JR6YAG KH6NDX/KH5 50.110 0758 000920 CW QSO 90 pl36vi
VK3SIX UA0-TV 49.7499 0645 000920 Vid/TV HRD 355 PN Warbler
VK3SIX R1-TV 49.75+- 0530 000920 Vid/TV HRD 355 ALLDAY
VR2LC PY5CC 50.110 0415 000920 CW QSO also PY2LED
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 0330 000920 Vid/TV HRD Has been in and out most
KH6SX KH6HME/B 50.061 0325 000920 Beacon HRD 246 B/S ALSO V73SIX/B
KH6SX PY5CC 50.110 0237 000920 CW QSO 519
VK3SIX JA2IGY 50.010 0120 000920 Beacon HRD
ZL3TIC N6XQ 50.140 0005 000920 SSB QSO Up to 5/7 with QSB
YC0UVO 7J6CCU 50.110 1520 000919 SSB QSO 0 oi33
YC0UVO BV2DP 50.120 1458 000919 SSB QSO 0 oi33 20 watt
JR2HCB 9V1JA 50.120 1308 000919 CW HRD CQ..and SSB CQ..
VR2XMT YJ8WR 50.110 1223 000919 SSB QSO TKS FOR NEW ONE !!
P29KFS 4W6MM 50.115 1215 000919 CW HRD 260 599 vy strong here
JA1KAW 4W6MM 50.115 1200 000919 SSB QSO
JO1LVZ 4W6UN 50.095 1120 000919 Beacon HRD 190
VR2LC T30JH 50.110 1130 000919 SSB QSO Tnx for new one!
V73AT 4W6UN 50.097 1111 000919 Beacon HRD 579 INTO KWAJALEIN
V73AT KH2JU 50.110 1110 000919 SSB QSO 57 INTO RJ38
VR2XMT T30JH 50.110 1053 000919 SSB HRD cq cq no taker
VR2XMT T30JH 50.110 0928 000919 SSB QSO correction for date 19/9
VR2XMT T30JH 50.110 0928 000918 SSB QSO TKS FOR NEW ONE !!
JA7WSZ T30JH 50.110 0857 000919 SSB QSO
V73AT NH4/NH6YK 50.110 0856 000919 SSB QSO 59 into RJ38
JG2AJK ZL1WTT 50.110 0735 000919 Other HRD 150 PSK-31 599
JH9INY ZL3VTV 50.125 0733 000919 SSB QSO
JA9LSZ ZL3VTV 50.125 0718 000919 SSB QSO RF73 Mni ZL.ZL1WTT,ZL3NE Other
JH9INY ZL2AAA 50.160 0626 000919 SSB QSO RS 59 FB
JH6PFY ZL2KT 50.130 0620 000919 SSB QSO
JE7ETY VK9NS 50.110 0618 000919 SSB QSO
JA9LSZ ZL2AAA 50.160 0652 000919 SSB QSO 59!
JA9LSZ ZL2AGI 50.106 0558 000919 CW QSO RF80 599 FB!
JH9INY V73SIX 50.014 0355 000919 Beacon HRD RST 539
KH6SX KH2JU 50.110 0350 000919 SSB QSO 5x5 qk23 to bl11
KH6HAK VK8MS 50.110 0235 000919 SSB QSO BL11 59 on Squalo in Honolulu
VK4FNQ N6XQ 50.110 0136 000919 SSB HRD 60 57WKD VK4APG
KH6SX 4W6UN 50.097 0109 000919 Beacon HRD 599 wow
JA1KAW YJ8WR 50.079 0015 000919 Beacon HRD
VK4FNQ N6XQ 50.110 0031 000919 SSB HRD 60 41 QSB
KH6HAK K7CW 50.110 0215 000918 SSB QSO BL11 51 on dipole
W6/JE6JYT ZL-VIDEO 50. 0200 000918 Vid/TV HRD 45.24/25/26 still 59+
W6/JE6JYT KH6SX 50.119 0143 000918 CW QSO RST529/559
JN1WXW VK4CP 50.145 0949 000918 SSB QSO He wkd W6 today.
JN1WXW VK1ZQR 50.129 0043 000918 SSB QSO
JN1WXW VK2FHN 50.105 0038 000918 CW QSO
JN1WXW VK2BHO 50.107 0033 000918 CW QSO
V73AT N5JHV 50.120 0122 000918 CW QSO also n5jeh,n6ca,kb6nan,n6
JN1WXW VK2VC 50.109 0032 000918 SSB QSO
W6/JE6JYT V73AT 50.101 0108 000918 CW QSO Sry miss time
JO1LVZ VK2BH 50.105 0935 000918 CW QSO 180
JO1LVZ VK2QF 50.110 0027 000918 CW QSO 180
W6/JE6JYT V73AT 50.101 0008 000918 CW QSO 579/559 GOOD!!
JI1UHZ KH6SX 50.110 0047 000918 CW HRD QSY 103
JA5CMO VK2YO 50.140 0050 000918 SSB QSO 180 RS 59
W6/JE6JYT KH6HI 50.064 0043 000918 Beacon HRD RS599 +KH6HME Also
W6/JE6JYT WH6O 50.115 0038 000918 SSB QSO same time open VK/KH6
JK7IKU V73AT 50.102 0050 000918 SSB HRD 120
W6/JE6JYT VK4GPS 50.125 0034 000918 SSB QSO
JA5CMO VK1ZQR 50.130 0035 000918 SSB QSO 180 RS 59
W6/JE6JYT HC8N 50.105 0018 000918 SSB QSO TNX Trey RS59++ good sigs
JA6LPW 4W6UN 50.110 1248 000917 SSB HRD 225 RS56
JH6CYW FR1AN 50.110 0610 000917 SSB HRD 250
KH6HAK VK4ABW 50.110 0218 000917 SSB QSO BL11 59 in Honolulu
KH6HAK VK4ZJR 50.120 0216 000917 SSB QSO BL11 59 in Honolulu
V73AT KH6SX 50.103 0148 000917 CW HRD 599 wrking many JA's!
JH7MSB KH6SX 50.103 0141 000917 CW QSO 559
JA1VOK KH6SX 50.1109 0140 000917 CW QSO up to RST599
JI1UHZ KH6SX 50.110 0136 000917 CW HRD
JA8NAE KH6HME 50.0615 0130 000917 Beacon HRD 140 weak also v73six/b
V73AT KH6HME 50.062 0130 000917 Beacon HRD 579 also JA into RJ38
JA8NAE 4W6UN 50.097 0100 000917 Beacon HRD 215 rst539qsb 00:50vk6rsx/b
JJ1CKD 9M0F 50. 2229 000916 SSB HRD 22:29/QRT From JA1HGY.
JE2PBU 4W6UN 50.097 1343 000916 Beacon HRD
4S7YSG EY8MM 50.110 0948 000916 SSB QSO vy strg rs59++
JN1WXW 9M0F 50.1146 0801 000916 SSB QSO 240
JE2XBY V73SIX 50.014 0513 000916 Beacon HRD 120 RST579 QSB
JN1WXW 9M0F 50.1145 0504 000916 CW QSO 240 SRI TYPE MISS TIME
JN1WXW 9M0F 50.1145 1405 000916 CW QSO 240 FB SIG
VR2XMT 8Q7MM 50.110 1321 000915 SSB QSO QSL via JA3AJ
JY9NX JY9NX/B 50.093 1000 000915 Beacon HRD 120 KM71 Beacon QSX150 till 10:30z
JH3DMQ 9M0F 50.115 0748 000915 SSB QSO 219
HL1LTC 9M0F 50.115 0625 000915 SSB HRD RS 59+
VK3SIX JA'S 50.115 0445 000915 SSB HRD 355 DOGPILE
JA8NAE 9M6SMC 50.014 0432 000915 Beacon HRD 230 weak
JA8TMP 9MOF 50.115 0444 000915 SSB QSO 230
JA8NAE 9M0F 50.115 0337 000915 CW HRD 230 50.110 weak cq..03:45ssb
JJ0CMH/1 9M0F 50.110 0345 000915 CW HRD Now CQing
JJ1CKD 9M0F 50.115 1339 000915 CW HRD CQ CQ NO PILE.PSE CALL!!
JA8NAE VK6AOM 50.110 0314 000915 SSB QSO 215 og80ga rs53-57
7J7ADB VK6RSX 50.303 0315 000915 Beacon HRD also vk8ras/b
JA8NAE VK6RPH 50.066 0259 000915 Beacon HRD 210 419round vk6rsx.8ras/b599
JR0EJL VK4ABW 50.115 0240 000915 SSB QSO 180 RS58
JA8NAE VK4PU 50.120 0158 000915 SSB QSO 180 qg63 55-9 vk4.8.6rsx/b hrd
JA6QGG 7Q7LA 50.110 1633 000914 CW QSO 260 RST/599 QSB+BUZZ
VR2LC 7Q7LA 50.110 1632 000914 CW QSO FB 559!
JR7CLB/6 VQ9JT 50.104 1427 000914 CW QSO RST559
JE2XBY 4W6UN 50.115 1407 000914 SSB HRD 210 RS57-59
JJ1CKD 9M0F 50.115 1316 000914 SSB HRD RS 59/On-Frq.QRZ??
JG4BLW 9M0F 50.115 1300 000914 SSB QSO rs 59 also 9m2nk cw 50.10
JG4BLW 9M0F 50.115 0100 000914 SSB QSO 59++
JE4JFP 9M0F 50.115 1300 000914 SSB QSO vr gd sig!
JH0MHE BW2000 50.120 1215 000914 SSB QSO 240 via JP1RIW
V73AT 9M0? 50. 1147 000914 Other HRD Where is 9m0F?
V73AT 9M? 50. 1147 000914 Other HRD Where is 9m0F?
JA8NAE 9M0F 50.115 1000 000914 SSB QSO 230 inqn13 rs53ja8fs qso `04:45hrd
V73AT T88GN 50.115 1034 000914 SSB QSO 59 into RJ38
JA8NAE P29BPL 50.029 0858 000914 Beacon HRD 180 519 also ja6 es open
JA8NAE VR2IO 50.100 0745 000914 CW HRD 200 weak s/c also vk6rsx/b
JE2XBY 9M2TO/B 50.005 0949 000914 Beacon HRD 240 RST579 QSB
ZL3TIC AUST TV 46.240 0815 000914 Vid/TV HRD Up to 5/5
JA8NAE VK6RSX 50.304 0500 000914 Beacon HRD 215 rst549
JA8CAR VK8ARS 50.046 0330 000914 Beacon HRD 180 53-55
VK3SIX UA0-TV 49.7500 0300 000913 Vid/TV HRD
4S7YSG VR2LC 50.110 1520 000913 CW HRD rst599
JH1EKQ VQ9QM 50.105 1515 000913 CW QSO 230 UP
JF3MYA/4 VQ9QM 50.105 1405 000913 CW QSO 240 GOOD SIGNAL
7M3URL 9M0F 50. 1411 000913 CW QSO
JJ1CKD 9M0F 50.115 1405 000913 CW QSO RST 599/On-Frq.TNX NEW ON
JF6EZY VQ9QM 50.105 1345 000913 CW HRD kondo ha pile!
JA1VOK VQ9QM 50.105 1344 000913 CW QSO RST579 FB!
JO6EDD VQ9QM 50.105 1343 000913 CW HRD 240
VR2XMT T88AK 50.110 1251 000913 SSB QSO qsl via JF1BQZ
HL1LTC 9M2/JI1ETU 50.085 1256 000913 Beacon HRD 559
JA1KAW 9M0F 50.115 1212 000913 CW HRD
JA1KAW 4W6UN 50.097 1150 000913 Beacon HRD 599++
VK4JSR TV 48.2396 1027 000913 Vid/TV HRD 310 NOW BACK RS 58
VK4JSR TV 48.2498 1024 000913 Vid/TV HRD 310 RS 53. 48.239 now gone
VK4JSR TV 48.2396 1018 000913 Vid/TV HRD 310 rs 59... Malay TV?
JA8NAE VK6RSX 50.304 0935 000913 Beacon HRD inqn13 519 09:46vk4jh vk8ras/b
V73AT FM 88.1 0953 000913 FM HRD MUF >88 MHz to KH6 agn!
JR0FEK DU1EV 50.120 0740 000913 SSB QSO FB SIG
HL1LTC 9M0F 50.115 0738 000913 SSB HRD RS59 ++
JE4JFP 9M0F 50.115 0722 000913 CW QSO on@ere.@ea599
JG2TSL 9M0F 50.115 0715 000913 CW QSO 599 FB
HL1LTC YC1MH 50.110 0724 000913 SSB QSO RS 59 FB
JI1HCD H44MD 50.120 0651 000913 CW QSO 150 via K6AGI
VK3SIX CQ CALLING 50.110 0603 000913 CW HRD 355 Ja calling CQ
VK3SIX UA0-TV 49.750- 0600 000913 Vid/TV HRD 355 PN/ON Strong video QF12
JA1KAW 9M6SMC 50.014 0510 000913 Beacon HRD good signal
JN1BPM 9M0F 50.115 0438 000913 CW QSO on Freq.
JE1BMJ CX1DDO 50.120 0115 000913 SSB QSO 100 GF15 Also CX1AO Good Sigs
VR2ZST 9M0F 50.110 0103 000913 SSB QSO RS59
JR2HCB LU4DRM 50.0695 0000 000913 Beacon HRD 95
JA1BK LU3DL 50.110 0032 000913 SSB QSO
JI1UHZ LU9EHF 50.016 0007 000913 Beacon HRD
JA6LPW 9M0F 50.115 1414 000912 CW QSO 260 RST599 ON Frq
JE1RXJ 4W6UN 50.115 1218 000912 SSB HRD CQ after QSY?
JR2HCB 4W6UN 50.140 1240 000912 SSB HRD RS 59
VK4JSR JA'S 50.125 1148 000912 SSB QSO 320 Many JA's working 9M0F...
JI4TKJ 9M0F 50.115 1135 000912 SSB QSO 220 RS59
JH9INY 9M0F 50.115 1135 000912 SSB QSO RS 59 UP
VK4JSR R1 TV 49.75 1130 000912 Vid/TV HRD 355 RS59... many offsets.
JR2HCB 9M0F 50.115 1125 000912 SSB HRD RS 59+
JH1WHS 9M0F 50.115 0852 000912 CW QSO fb open cong 599/599 tnx
JH4JLJ 9M0F 50.115 0848 000912 CW QSO 220 up2
JH4ADV 9M0F 50.116 0810 000912 CW QSO 230 599 FB SIG
HL1LTC 9M0F 50.116 1710 000912 CW QSO RST 599
HL1LTC 9M0F 50.115 0755 000912 SSB QSO 200 59 FB Sig
JH7MSB 9M0F 50.115 0734 000912 SSB QSO
JI1UHZ 9M0F 50.115 0729 000912 SSB QSO
JI1UHZ 9M6SMC 50.014 0520 000912 Beacon HRD
JH9INY YB0A 50.130 1520 000911 SSB HRD
VR2XMT 9M2/JI1ETU 50.120 1437 000911 SSB HRD cq cq no taker
JH9INY 9M2TO 50.124 1333 000911 CW HRD CQCQ....
JH4JLJ 9V1JA 50.120 1317 000911 CW QSO 230 up10
VR2XMT PY5CC 50.110 1311 000911 SSB QSO RS 51
JL4GTO 9V1JA 50.120 1304 000911 CW HRD 240 CQ CQ...
JA1KAW 4W6UN 50.115 1302 000911 SSB HRD cq cq
P29KFS 4W6UN 50.096 2200 000911 Beacon HRD 265 QI30 0815-1200 still S9+ QRZ
JJ1CKD 4W6UN 50.097 1058 000911 Beacon HRD RST 559.
JJ1CKD VK4ABW 50.150 1057 000911 SSB HRD RS 53
JH0MHE 5W1SA 50.114 0800 000911 CW HRD 140 fb sig
V73AT 5W1SA 50.114 0802 000911 CW QSO 599 into rj38
JH4JPO KH6ND/KH5 50.109 0733 000911 CW QSO 100 559
VK2QF 4W6SP[SK] 50. 0000 000911 Other HRD 328 PI21 E-T is danger de ex4W6/VK
JE1BMJ 9V1JA 50.1198 1320 000910 CW HRD 230 UP 20k. VY good sigs.
JJ1CKD VK4JH 50.110 1309 000910 SSB HRD RS 55/CQ CQ
JJ1CKD 4W6UN 50.097 1308 000910 Beacon HRD RST 539
JN3ONX DU1EV 50.107 1242 000910 CW HRD 4W6UN/b with hear.
JA1VOK VK6WD 50.110 1212 000910 SSB QSO RS57 Vy unusual night pat
JG3LEB/3 VK6RSX 50.304 1003 000910 Beacon HRD RST 539
JO6EDD 9M2KE 50.115 0830 000910 CW QSO
JO6EDD UT5JCW 50.110 0808 000910 Other HRD pse qsy 105
UT5JCW 500000 50.110 0800 000910 CW QSO 100 cq cq dx asia
JA5FFJ FR1AN 50.120 0710 000910 SSB HRD 250 rs52
JO6EDD EY8MM 50.110 0747 000910 CW QSO 210 539
JF3MYA/4 FR1AN 50.120 0704 000910 SSB QSO RS53
JL4GTO FR1AN 50.110 0653 000910 SSB QSO 250 RS 53 Now 50.120 CQ CQ...
NH6YK V73JK 50.130 0209 000910 SSB QSO Good Sigs
4S7YSG VR2YYW 50.110 1555 000909 SSB QSO
JH9CYY JY9NX 50.102 1500 000909 CW HRD
4S7YSG EY8MM 50.110 1439 000909 CW QSO now cq by ssb (14:45)
JF3MYA/4 VQ9JT 50.098 1436 000909 CW QSO RST559
JA5FFJ VQ9JT 50.098 1433 000909 CW QSO 250 539
9M2NK EY8MM 50.107 1431 000909 CW QSO TNX NEW ONE
JM1IGJ 4W6UN 50.115 1412 000909 SSB HRD
JE1BMJ 4W6UN 50.1147 1415 000909 SSB HRD 230 Very good sigs
HL1LTC 4W6UN 50.115 1423 000909 SSB HRD 59 fb sig
HL1LTC T88YQ 50.130 1405 000909 CW QSO 599
JJ1CKD 4W6UN 50.115 1420 000909 SSB HRD
JE1BMJ 9V1JA 50.1197 1410 000909 CW QSO 230 Listenning up 20kHz (50.1
JM1SZY VQ9JT 50.1075 1357 000909 CW HRD wkg 9M2NK both hrd
VR2XMC YB0CBI 50.115 1338 000909 SSB QSO 59+, TNKS
VR2XMC KH0/JA8CCL 50.132 1347 000909 SSB QSO 59+, TNKS
VR2XMT YB0CBI 50.115 1354 000909 SSB HRD
VR2XMT KH0/JA8CCL 50.132 1353 000909 SSB HRD qsl via homecall
JF3MYA/4 KH2JU 50.135 1306 000909 SSB QSO
JI4TKJ T88YQ 50.130 1328 000909 CW HRD
JE4JFP KH2JU 50.135 1301 000909 SSB QSO
VR2XMT 9V1JA 50.120 1303 000909 SSB HRD qsx 140
VR2XMT KH2JU 50.135 1302 000909 SSB HRD 59+
JG2JCN DU1EV 50.1449 1300 000909 SSB QSO
JA1KAW T88YQ 50.130 1228 000909 CW QSO 220 sc?
JH9INY 9M2NK 50.107 1230 000908 CW HRD CQCQ RST 539
JA1KAW 9M6SMC 50.014 1220 000909 Beacon HRD
7J7ADB 4W6UN 50.097 1203 000909 Beacon HRD 559
JN3ONX 4W6UN/B 50.097 1202 000909 Beacon HRD rst599.fb.
JG3LEB/3 4W6UN 50.097 1055 000909 Beacon HRD RST 559
JY9NX JY9NX/B 50.093 1000 000909 Beacon HRD 120 KM71 VVV 1000- QSX150
7M3URL YJ8WR 50.078 0920 000909 Beacon HRD
JN3ONX YJ8WR/B 50.080 0912 000909 Beacon HRD 599.vy strong.
JN3ONX 9M6WPT 50.120 0809 000909 SSB QSO 50.12050.130 sprit.
4S7VG JA4LKB 50.103 0830 000909 CW HRD
JJ1CKD WH7C/DU1 50.150 0809 000909 SSB QSO RS 59+/QSL Via JG1OUT
VK3SIX UA3-TV 49.7474 0800 000909 Vid/TV HRD 315 UA3 539 QSB Up. Also EP2/OD5
JH3DMQ 9M6WPT 50.120 0755 000909 SSB QSO 219 Split 125-135
JH3DMQ/P VK4CH 50.110 0744 000909 SSB QSO 175 QRP5WQSORSHis59/My57Tnx
JJ1CKD VK4CH 50.110 0752 000909 SSB HRD RS 59++
JJ1CKD 9M6WPT 50.120 0738 000909 SSB QSO RS 59/STRONG.OP JA1WPX,MN
VK3SIX EY8MM 50.110 0740 000909 CW HRD 300 MM48 Now 579 into VK6
4S7YSG JA6QGG 50.110 0729 000909 CW QSO 599
VR2XMT KH0/JN1WTK 50.120 0702 000907 SSB QSO 59+++
JG3LEB/3 9M6WPT 50.120 0704 000909 SSB HRD QSX 125-135
JA8TSG 9M6WPT 50.120 0703 000909 SSB QSO 235
JA1VOK VK6AKT 50.1095 0505 000909 SSB QSO RS59, VK6TQ RS56
JA3EGE VK6WD 50.129 0359 000909 SSB QSO 200 59++ ALSO AX6RO/VK6RPH/B
VK3SIX JA2IGY 50.010 0320 000909 Beacon HRD 355 PM>>QF weak qsb.
VK3SIX UA0-TV 49.7698 0300 000909 Vid/TV HRD 360 PN/PO Siberian
VK3SIX 4W6UN/B 50.0963 0230 000909 Beacon HRD 340 PI21st Weak also Asean Indicator
VK3SIX R1-VIDEO 49.7499 0200 000909 Vid/TV HRD 355 PN 7497/7499/7502 in VK3
VK4JSR YJ8WR 28.885 2200 000908 SSB QSO YJ8 has TI & XE bcns
VR2YYW 9M2TO 50.110 1552 000908 SSB QSO 59
JE1BMJ VQ9VK 50.1057 1445 000908 CW QSO fast CW after VQ9JT
JI4TKJ VQ9JT 50.106 1445 000908 CW HRD 245 SRI FREQ ERROR
JI4TKJ VQ9JT 50. 1445 000908 CW HRD 250 WEAK
VR2XMT VQ9JT 50.105 1431 000908 SSB QSO qsl via k5diy
JL4GTO VQ9JT 50.105 1407 000908 CW HRD 245 RST 519
VR2ZST T88YQ 50.110 1236 000908 SSB QSO
VR2ZST 4W6UN 50.097 1237 000908 Beacon QSO sorry wrong freq!
VR2ZXO T88YQ 50.110 1233 000908 SSB QSO RS59 also QSO with many V
VR2ZST 4W6UN 50.97 1237 000908 Beacon QSO
JE1JIM 9M6WPT 50.125 0836 000908 SSB QSO RS59
JN3ONX 4W6UN/B 50.096 1156 000908 Beacon HRD rst 559.
JA8NAE 4W6UN 50.097 1143 000908 Beacon HRD weak into qn13er
JJ1CKD 4W6UN 50.097 1109 000908 Beacon HRD RST579
JA8NAE VK4FNQ 50.110 0942 000908 SSB HRD 51
JA8NAE YJ8WR 50.078 0950 000908 Beacon HRD inqn13 519 weak p29bpl/b
P29KFS KH6SX 50.110 0855 000908 CW HRD 065 UR 459 here !
VK3SIX UA0-TV 49.7497 0400 000908 Vid/TV HRD
JA8NAE V73SIX 50.014 1017 000907 Beacon HRD 145 very weak
JA8NAE P29PL 50.110 1001 000907 SSB HRD 09:36`vk4abw.cp.blk.kk.c
JA8NAE YJ8WR 50.078 0930 000907 Beacon HRD 519also p29.vk4brg/b
SV1OE SV1OE 50.0000 0921 000907 SSB QSO 30 km17vx test from sv1oe 73"s
JH7MSB FK8CA 50.110 0849 000907 CW HRD
JA3EGE VK6RSX 50.303 0430 000907 Beacon HRD 559 46.172 TV S3 NW
VK3/VK6 RUSSIAN VID 49.7500 0400 000907 Vid/TV HRD 599
P29KFS 4S7YSG 50.105 1300 000907 SSB QSO QI30 Listening for you 13UT>
VR2XMT 4S7YSG 50.110 1431 000906 SSB QSO 59++++
VR2XMT FR1AN 50.110 1427 000906 SSB QSO RS 55
JA5CMO 9V1JA 50.115 1413 000906 CW HRD 250 RST 519 CQ CQ CQ
JA6BFD 9V1JA 50.115 1416 000906 CW QSO QSX140
JH9INY 4W6UN 50.097 1304 000906 Beacon HRD RST579
JA6LPW 4W6UN 50.097 1150 000906 Beacon HRD 225 RST599++
V73AT 4W6UN 50.097 1119 000906 Beacon HRD 599 into Kwajalein
V73AT BG7OH 50.110 1007 000906 SSB QSO 59 into rj38
JA7WSZ FR1AN 50.110 0909 000906 SSB HRD
JA7WSZ FK8CA 50.110 0858 000906 CW QSO QM07
JE7ETY FR1AN 50.120 0916 000906 SSB QSO 250 RS 59
4S7YSG VR2LC 50.110 1455 000905 CW QSO rst599
9M2NK UN3G 50.107 1505 000905 Other HRD carefully listening for y
UN3G 9M2NK 50.107 1505 000905 CW HRD 140
HL1LTC 9M2/JI1ETU 50.085 1455 000905 Beacon HRD 579
JR2HCB VQ9QM 50.105 1431 000905 CW QSO
JJ1FDS 4W6UN 50.115 1415 000905 SSB HRD 210 VY FB SIGS
JM1IGJ 9M2/JI1ETU 50.085 1355 000905 CW HRD
JJ1FDS 4W6UN 50.097 1320 000905 Beacon HRD 210 VY CLEAR
HL1LTC 4W6UN 50.097 1308 000905 Beacon HRD 599 FB
VR2LC YJ8WR 50.110 1241 000905 CW QSO 599 Tnx for new one!
JO6EDD 9M2NK 50.107 1249 000905 CW HRD CQ CQ
JA8NAE 4W6UN 50.097 1120 000905 Beacon HRD 215 weak this eve hrd yj.p29/bvk4j
JA5CMO 4W6UN 50.097 1054 000905 Beacon HRD 220 RST 579
VR2LC KH8/N5OLS 50.110 1032 000905 CW QSO 599 in OL72
V73AT 4W6UN 50.097 1022 000905 Beacon HRD strong 599 tonight
KH6SX HC8GR/B 50.035 0422 000905 Beacon HRD 599
VK3SIX UA0-TV 49.7499 0330 000905 AM HRD 355 PN Warbler Vladivostok
4S7YSG VR2LC 50.110 1540 000904 CW HRD RST 599
BV2DP 4S7YSG 50.110 1530 000904 SSB HRD &4W6/B&9M2/B
JA5CMO 9V1JA 50.120 0333 000904 SSB QSO 270 RS 57 50.120/50.135
JM1IGJ 9M6SMC 50.014 1300 000904 Beacon HRD
JA2POK YC1MH 50.110 1234 000904 SSB HRD
JH1WHS VK4TH 50.125 1131 000904 SSB QSO hello john tks nice talki
JH1WHS VK4ABW 50.140 1109 000904 SSB QSO hi gary tnx nice contact
JH1WHS VK4JH 50150. 0928 000904 SSB QSO you have big sigs joe
JH1WHS KH8/N5OLS 50.110 0925 000904 CW QSO good sigs
JI2EVL V73JK 50.135 1013 000904 SSB QSO 55
JF2TAR VK4WTN 50.109 0624 000904 CW HRD
JF2TAR VK4ZEK 50.110 0619 000904 CW HRD
JF2TAR BX2AB 50.115 0532 000904 SSB HRD
JF2TAR 9M2TO/B 50.005 0527 000904 Beacon HRD 220 oj05dj rst 559-589
JF2TAR VK8RAS/B 50.046 0516 000904 Beacon HRD 180 PG66 RST 559 to 599
7J7ADB VK6RSX 50.303 0517 000904 Beacon HRD exmouth. 579
JH4JPO 47.9 50. 2315 000902 FM HRD weak
JE4JFP DU1EV 50.108 1330 000903 CW HRD NW CQ CQ...
BV2DP T88IT 50.112 1125 000903 CW QSO 539
VK4JSR JA1VOK 50.140 1022 000903 SSB QSO 350 RS 59 - TEP flutter
JE2XBY KH8/N5OLS 50.104 0923 000903 CW HRD 160
JM1IGJ V73AT 50.110 0902 000903 CW HRD
KH7L FK8CA 50.110 0810 000903 CW HRD 55N in BL11; also KH8
JA3EGE FK8CA 50.100 0836 000903 CW HRD 599
KH6HAK V73AT 50.110 0820 000903 SSB QSO BL11 52 on Dipole in Honolulu
V73AT FM 88.1 MHZ 50. 0748 000903 FM HRD Hawaiian Public Radio!>RJ
JE2XBY VK8SIX 50.120 0300 000903 CW HRD 180 PH57 RST599 VVV ...
JA8CAR FO3BM 50.125 0000 000903 SSB QSO 130 59+
JA8NAE FO3BM 50.125 2344 000902 SSB QSO 130 59 many ja8fs qso
JA7WSZ F03BM 50.110 2317 000902 SSB HRD 130 nice sig
JA7WSZ CE-FM 47.900 2309 000902 FM HRD 100 QM07
JA8JTH FO3BM 50.110 2315 000902 SSB QSO
JE2XBY BV2DP 50.110 1135 000902 CW HRD 240 RST599 CQ..
JN1WXW KH6ND/KH5 50.108 0857 000902 CW QSO 100 QM06 559
JA1VOK KH6ND/KH5 50.1093 0825 000902 CW QSO RST599 FB
JR7CLB/6 V63KA 50.120 0600 000902 SSB QSO OP. JH8BKL
JA3EGE V73AT 50.110 0515 000902 CW HRD 120 599++ loud and v73six als
VK3SIX R1-TV 49.749+ 0430 000902 Vid/TV HRD 355 PN78 Nr JA7
V73AT TV CH6 83.250 0920 000901 Vid/TV HRD MUF to KH6 > 83 MHz!
JA5CMO FR1AN 50.110 0816 000901 SSB HRD 270 RS 57 CQ CQ CQ
VK3SIX UA0-TV 49.7500 0300 000901 Vid/TV HRD 355 PN Early by Scatter

Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]