50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

June 2000

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date Mode Q/H Beam GL Remarks
JI2EVL K6WXY 50.101 2350 000630 CW HRD SORRY NOQSO
JI2EVL K6QXY 50.110 2350 000630 CW QSO
N6CA QSX 50.070 2342 000630 CW HRD QSX 50.070 to JA
JA1VOK KA9CFD 50.105 2333 000630 CW QSO RST559
JH2COZ WA6JRA 50.099 2318 000630 CW QSO
JY9NX VR2LC 50. 1001 000630 SSB QSO 599 FB Koji San
VR2LC JY9NX 50.110 1001 000630 CW QSO 599 FB Koji San
VR2LC A71MA 50.150 0956 000630 SSB QSO RS 55 Tnx for new one!
JA2POK TX8JNN 50.110 0907 000630 SSB QSO
VK8 UX7 50. 1200 000629 CW QSO
HL1LTC VK6JQ 50.110 1030 000629 CW HRD sorry time
4X1RF EY8CQ 50.110 1110 000629 CW QSO MM48 599 Alex via DJ1MM
HL1LTC VK6JQ 50.110 1930 000629 CW HRD 599 FB SIG
JH0HQP VR2XMT 50.110 0603 000629 SSB HRD CQ CQ 59!
JH0HQP KH6HME/B 50.061 0015 000629 Beacon HRD 60 GD sig!
JA8NAE KH6HME 50.0615 2159 000628 Beacon HRD 105 519
JA8NAE P29BPL 50.029 1110 000628 Beacon HRD 180 evening tep
7J7ADB VK4FNQ 50.110 0925 000628 SSB HRD 5/9 calling a HL stn
JA1KAW YJ8WR 50.160 0840 000628 SSB HRD 59++
7J7ADB VK8RAS 50.046 0830 000628 Beacon HRD also ja6ybr/b,ja2igy/b
JA8CAR HL5XF 50.130 0715 000628 SSB HRD 190 QSB-53
JA8CAR VK8RAS 50.046 0714 000628 Beacon HRD 180 52
KL7IKV UA TV 49.75 0523 000628 Vid/TV HRD BP51
JA8CAR VR2XMT 50.110 1113 000627 SSB QSO 220 55
JA8CAR VK6RSX 50.304 1005 000627 Beacon HRD 220 -51
JA8NAE HL5FSZ 50.200 0925 000627 SSB QSO 59+cq...
VK3OT VIDEO DU 55.250 0900 000627 Vid/TV HRD 355 NTSC Video
VK3OT ASIAN 49.920 0900 000627 FM HRD 340 Looking 4 UN3G
TO UN3G 50.110 0730 000627 SSB HRD 300 50.110 HVY QRN Pse QSY
JM1IGJ UN3G 50.110 0720 000627 SSB QSO FB@SIG
JA1KAW EU-TV? 48.250 0720 000627 Vid/TV HRD vy-fb
JA9LSZ UN3G 50.110 0720 000627 SSB QSO 300 mn83 nice sig!
JA1KAW UN3G 50.110 0720 000627 SSB QSO big sig
VK3OT JA8NAE 50.110 0345 000627 SSB HRD 360 QN02 Vy weaki sigs Toshi copy
VK3OT ASIAN 50. 0225 000627 Vid/TV HRD 350 BY/UA also 43.65 qrv now
JA1KAW VR2LC 50.110 0115 000627 CW QSO cq cq NA
JA1KAW VR2IO 50.110 0124 000627 CW QSO also ssb good sig
JA8CAR VK4FNQ 50.120 0123 000627 SSB QSO 180 57-59QSB
VK3SIX UA TV 49.750 0000 000627 Vid/TV HRD 360 VY LOUD QRZ JA 50.110
JA8CAR TV? 55.250 2310 000626 Vid/TV HRD 80 59++++TV?
JA8NAE P29BPL 50.029 1040 000626 Beacon HRD 180 weak evening tep no e ski
JO6EDD UN3G 50.110 0506 000626 CW HRD CQ
JL4GTO EY8CQ 50.115 0455 000626 SSB QSO 300 RS 53
JA9LSZ EY8CQ 50.115 0449 000626 CW QSO 300 HVY BUZZ!
5B4FL JA4ZA 50.110 0439 000626 CW HRD dir path. I'm on 107
JO6EDD EY8CQ 50.110 0435 000626 CW QSO 320
ZL3TIC VKTV 46.240 0045 000626 Vid/TV HRD Very strong 5/9++ also 46
JA8NAE KH6HME 50.0615 2135 000625 Beacon HRD rst519short time
JM1IGJ 4W6UN 50.115 1328 000625 SSB HRD
JI1CQA UN3G 50.110 1235 000625 CW QSO UP5 & more
JI4TKJ UN3G 50.110 1210 000625 SSB QSO
JH9INY UN3G 50.110 1209 000625 SSB QSO 330 UP5 RS59 FB
HL1LTC UN3G 50.110 1146 000625 SSB QSO 330 59 BIG SIG UP5
JL4GTO UN3G 50.110 1136 000625 CW QSO FB Sig..
JA1VOK UN3G 50.110 1134 000625 CW HRD RST579 CQ CQ
JE1BMJ W7EW 50.1197 0830 000625 SSB QSO 55 CN84 Now strong. call on 125-1
JE1BMJ W7EW 50.1197 0800 000625 SSB QSO 55 CN84 Split: UP 5-25kHz
JA8CAR W7EW 50.120 0740 000625 SSB HRD 70 41-52
JM1IGJ KH0/JA3APU 50.110 0710 000625 CW QSO
JI2EVL K7CW 50.095 0620 000625 CW QSO ALSO W6YLL
JI2EVL N6CA 50.095 0618 000625 CW QSO
HL1LTC K6? 50.110 0605 000625 SSB HRD SRI TIME
N6CA PSK31 50.290 0607 000625 SSB QSO dm03 CQing JA on PSK31
HL1LTC K6? 50.110 1605 000625 SSB HRD RS43 QSB 50.110 QRV!
W6BYA JA1-JA0 50.120 0600 000625 SSB QSO All districts Q-5 in to C
W6/JE6JYT JA 50.085 0603 000625 CW QSO CQing by CW
N6CA PSK31 50.290 0653 000625 SSB QSO looking JA on PSK31
W6BYA JA7UDE 50.120 0501 000625 SSB QSO
W6BYA JH0PVF 50.120 0456 000625 SSB QSO Many strong JA sigs. into
JA9LSZ UN3G 50.100 0451 000625 CW QSO 300 559 CQCQ...
W6YM JA1PVI 50.095 0418 000625 SSB QSO 305 CM-98 RST 559
JA3EGE JT1KAA 50.110 0431 000625 CW QSO 310 599++
ZL3TY VK3DUT 50.13 0219 000625 SSB QSO
JA1VOK K6FV/B 50.069 0352 000625 Beacon HRD RST559
JA1VOK EY8MM 50.115 1329 000624 CW QSO RST599 Strong!!
JA8RC EY8MM 50.115 1245 000624 CW QSO Very Strong & QSB New1
JA8JTH EY8MM 50.115 1241 000624 CW QSO 559 FB Sigs
JA9LSZ EY8MM 50.1149 1235 000624 CW HRD 330 FB SIG! QSY FROM 110 CW C
JA9SJI EY8MM 50.110 1232 000624 CW QSO 330 RST559
JH1WHS UN3G 50.110 1047 000624 CW QSO tnx 1st qso val 559/qsb
JG2AJK UN3G 50.110 1050 000624 CW QSO 300 RST 559/QSB
JL4GTO UN3G 50.110 1038 000624 CW HRD CQ CQ...
JH8LCV UN3G 50.110 1030 000624 SSB QSO 300
JA8JTH UN3G 50.110 1021 000624 CW HRD 599
JA8CAR VK6RSX 50.304 0720 000624 Beacon HRD 230 51
JG3LEB/3 KH0/JH3FFJ 50.110 0708 000624 SSB QSO RS 59 QSB
JL4GTO VE7SL 50.116 0508 000624 CW QSO 45 RST 539
JN1WXW W6YM 50.094 0526 000624 CW QSO 30 QM06 RST559
JN1WXW K7CW 50.104 0512 000624 SSB QSO 30 QM06 RS55 WITH QSB
JN1WXW W7FI 50.098 0500 000624 CW QSO 30 QM06
VE7BEE JA9LSZ 50.094 0338 000624 SSB HRD dn09 weak
VE7BEE KL7NO 50.120 0327 000624 SSB QSO dn09 59+++
VE7BEE JA4KFA 50.1 0335 000624 SSB QSO dn09 Loud...5x5 hvy QRM...
VE7BEE JA0TJU 50.100 0330 000624 SSB HRD dn09 lots of other JAs heard a
7J7ADB N6JV 50.103 0530 000624 CW QSO now calling cq
JH7MQU VE7SL 50.116 0448 000624 CW QSO
JH7MQU W7GJ 50.101 0330 000624 SSB QSO
JA9LSZ VE7SL 50.116 0447 000624 CW QSO
7J7ADB K7CW 50.102 0445 000624 CW QSO 539
7J7ADB VE7SL 50.115 0440 000624 CW QSO 559
JA9SSB K6KLY 50.110 0344 000624 SSB QSO 50
JA8CAR WA6PEV 50.107 0405 000624 SSB HRD 45 41 W7GJ
JI2EVL VE6XT 50.136 0408 000624 CW QSO 519
JA0GCI N7AU 50.112 0309 000624 SSB QSO TNX QSO
JA9LSZ W7FRI 50.091 0411 000624 CW QSO 539
JA9LSZ N7AU 50.112 0403 000624 SSB QSO TNX CALL !
JA9LSZ WA6PEV 50.107 0401 000624 SSB QSO 59 STRONG!
JA1VOK VE6TA 50.0943 0334 000624 CW QSO RST569
JA9LSZ VE6PY 50.097 0343 000624 CW QSO 30 CQ CQ
JF3MYA/4 W7GJ 50.101 0321 000624 SSB QSO 40
JA1VOK W7GJ 50.101 0322 000624 SSB QSO RS59 FB!!
JA9LSZ W7GJ 50.101 0308 000624 SSB QSO 20 Es QSO TNX!
JA8CAR N2ATT/KH0 50.110 0251 000624 SSB QSO 180 51
JJ1CKD KH0/JA3HD 50.110 0243 000624 SSB QSO RS59/Sig UP.QRZ??
J1WXW N2ATT/KH0 50.109 0234 000624 SSB QSO 150 QSL:JA3AER
JA1VOK 8J6SMT 144.149 0030 000624 SSB QSO RS59++ on 2m
JJ1CKD VR2XMT 50.130 23322332 000623 SSB HRD RS59+/ONAJIMI-St.
JJ1CKD BX2AB 50.120 2301 000623 SSB HRD RS59/QRZ??
JJ1CKD KH0/JA3APU 50.110 2257 000623 SSB QSO RS53/QRZ?
JR6YAG FH/TU5AX 50.000 1513 000623 SSB QSO he will qrv from a5 3-13
HL1LTC JA S 50. 0400 000623 SSB HRD all JA E-spo open
JA8NAE BD7NI 50.115 1130 000622 SSB QSO 53 many ja8 qso
JA8NAE VR2XMT 50.130 1038 000622 SSB QSO 55 vr2lc qso bv2tl hrd
VR2LC UN3G 50.105 1122 000622 CW QSO FB VAL!
UA0CQ UA0CQ 144.150 1100 000622 CW HRD qsx 144.150
JA8NAE HL3AOA 50.160 0417 000622 SSB QSO 59+hl1jv hl5xf hrd
JA8NAE P29BPL 50.029 1054 000621 Beacon HRD 180 `11:38 evening-tep
JA1VOK UN3G 50.110 1157 000621 CW QSO RST589 FB!
V73AT VK4FNQ 50.110 1155 000621 SSB QSO 52 into rj38
JJ1CKD VR2XMT 50.130 1149 000621 SSB HRD CQ CQ!!/59++
JJ1CKD UN3G 50.110 1137 000621 CW QSO TNX.NEW ONE!!559
VK8MS UN3G 50. 1044 000621 CW QSO 315 559 to 589
JH0MHE UN3G 50.110 1105 000621 CW HRD 300 CQ
4W6UN VK6AO/JQ 50.110 0450 000621 SSB QSO PH12 Broome Winter eskip
VK3SIX 4W6UN 50.0976 0440 000621 Beacon HRD 345 PI21si Worked into VK2 50.105
JA8NAE DS3CQX/M 51.040 0935 000620 FM QSO 59+++I09:10ds1cmd qso
KH6SX YJ8WR 50.110 0827 000620 CW QSO 559
KL7IKV UA TV 49.75 0615 000620 Vid/TV HRD
W6/JE6JYT KH6IAA 50.110 0335 000620 SSB HRD Vy weak No QSO
JA8NAE KH6HME 50.0615 2250 000619 Beacon HRD 100 `01:14long time p519
JA8NAE DS3CXN 51.040 1215 000619 FM QSO 59 qsb cq... nice sig
JA8CAR VR2ZXP 50.110 1100 000619 SSB QSO 230 53
JA8RC CQ EU AF 50.110 1056 000618 CW HRD 270 QSX 28.885MHZ
V73AT P29BPL 50.029 1040 000619 Beacon HRD 599 into rj38
V73AT VK8MS 50.105 1038 000619 CW QSO 519 into rj38
JA8NAE HL1LTC/1 51.000 0958 000619 FM QSO 59 now qrv an official
HL1LTC JA8NAE 51.000 0954 000619 FM HRD CQING RS59
JA5CMO 9M2TO/B 50.005 0735 000619 Beacon HRD 260 OJ05DJ RST 539 QSB
JA8NAE BV4QI 50.117 0426 000619 SSB QSO rs55 bg7oh.vr2xmq hrd
ZL3TIC VK3EK 50.170 0211 000619 SSB QSO 5/9+
ZL3TIC VK7ZPB 50.170 0157 000619 SSB QSO 5/9++
ZL3TIC VK3DUT 50.130 0142 000619 SSB QSO 5/9 also 46.170,240, 57.2
JA8NAE HL5JQK 51.200 1249 000618 FM QSO 59+48.250tv??beam320Ks5
JA8NAE UN3G 50.110 1209 000618 SSB QSO 300 52/55 qsb into qn13er
JA8CAR UN3G 50.110 1206 000618 SSB QSO 300 55
JA8NAE VR2IO 51.000 1038 000618 FM QSO 59+qsb also many hl qso
JA8NAE VR2CU 50.150 1026 000618 SSB QSO rs59also many vr2 qso
JA8NAE 9M2TO 50.1305 1020 000618 SSB QSO rs55 many ja8 qso
JE2XBY VR2XMT 50.210 1028 000618 SSB HRD 250 RS59
JE2XBY 9M2TO 50.130 1027 000618 SSB HRD 240 CQ
JA1QYU BX2AB 50.1200 1012 000618 CW QSO
JA1QYU BV2/JH3JWW 50.1249 0944 000618 SSB QSO
JA1QYU VR2LC 50.1000 0938 000618 CW HRD Also VR2XMT on50.130SSB
JA8CAR HL1KTX 50.113 0633 000618 SSB HRD 230 599
VK3SIX HS/9M2TV 48.2396 0600 000618 Vid/TV HRD 330 OF 559 E2 TV two outlets.
VK3SIX UA0VID 49.7510 0545 000618 Vid/TV HRD 355 ?? F2
VK3SIX VK4BLK 50.150 0530 000618 SSB QSO 040 E skip
VK3SIX VK4BRG 50.0775 0500 000618 Beacon HRD 025 QG48 E link F2??
JA1VOK HL 50.000 0150 000618 Other HRD 90MHz HL, CQ 2m
JJ1CKD HL5XF 50.120 0150 000618 SSB HRD VY Strong!!/59++
VR2ZXP 4W6TN 50.096 1542 000617 Beacon HRD RS59
JA5CMO 4W6UN 50.096 1435 000617 Beacon HRD 250 RST 559
JA8NAE VK6JQ 50.110 1042 000617 CW HRD 215 weak cq cq...
VR2XMT UN3G 50.110 1001 000617 SSB QSO RS 55
JA1VOK 9M2TO/B 50.005 0850 000617 Beacon HRD Also 9M2/JI1ETU/b RST599
V73AT V73SIX 50.014 0726 000617 Other HRD temp qrt back on 6-25
V73AT JA2IGY 50.010 0725 000617 Beacon HRD note: v73six temp qrt bck
JE2XBY 9M2/JI1ETU 50.085 0507 000617 Beacon HRD 230 also 9M2TO/B
VK3SIX VIDEO 50. 0430 000617 Vid/TV HRD 300 qf02WH ZL, HS1, 9M2 9M6. 45/48.
HL1LTC JH7SCY/7 50.190 0406 000617 SSB HRD 90 59 fb sig
UN3G CQ/VK/OC 50.110 0315 000617 CW HRD 120 MN83 QRM TV from S/E
ZL3TIC CQ ASIA!! 50.110 0233 000617 Other HRD both 48.23950 and 48.2496
JA1VOK KH6HME/B 50.0615 2321 000616 Beacon HRD 90 RST559 Any KH6?
JA8RC 9M2TO 50.111 1048 000616 CW QSO VY QRM bas nis. cq cq
JA8RC HL5/JA6HW 50.110 0904 000616 CW QSO 220 vy strong cq cq qsy ssb
VK8AH UN3G 50.110 1140 000615 CW QSO 300 Good Sigs 599
VR2LC UN3G 50.105 1127 000616 CW QSO RST 559!
JA8NAE VR2ZXP 50.115 1108 000616 SSB QSO rs51 9m2to cq weak hrd
JA8NAE BV8BC 50.110 0947 000616 SSB QSO 59 nice sig
JA8NAE HL5/JA6HW 50.180 0930 000616 SSB QSO 59up3 51mhzfm many hlqso
JG2AJK KL9A 50.105 0810 000616 CW HRD 30 CQ CQ RST 539
KL9A JA'S 50.110 0800 000616 CW QSO Vy sri Japan, s9 qrn here
JA8TSG KL9A 50.110 0801 000616 CW QSO 60 fb sig
JA8TSG KO7CC 50.110 0755 000616 SSB HRD 60
JI1UHZ KL9A 50.105 0741 000616 CW QSO RST599 TNX QSO
KL9A JI1UHZ 50.110 0740 000616 CW QSO 599 to BP51
VK3SIX UA0TV 49.7499 0500 000616 Vid/TV HRD 360 PN Weak signals into VK
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 0255 000616 Vid/TV HRD Very weak strongest offse
ZL3TIC VKTV 46.240 0250 000616 Vid/TV HRD Very strong 5/9++ also 57
ZL3TIC VK3DUT 50.110 0250 000616 SSB QSO Up to 5/5 with QSB
JA1QYU DS3CHK 50.1620 0024 000616 SSB HRD FB SIG
JA8RC 9M2/JI1ETU 50.085 1039 000615 Beacon QSO 220 on this. QSO 599 just you
HL1LTC YF1OO 50.102 1446 000615 CW QSO RST 599
JA8CAR HL1KTX 50.170 1340 000615 SSB QSO 240 59++
HL1LTC 4W6UN 50.097 1334 000615 Beacon HRD sorry
HL1LTC 4W6UN 50.097 1334 000615 SSB QSO
JA1VOK 9M2NK 50.107 1312 000615 CW HRD FB
JA8NAE DS5JQK 51.100 1213 000615 FM QSO 59++cqcq...
JA8CAR 9M2/JI1ETU 50.085 1145 000615 Beacon HRD 230 51
HL1LTC JA8RC 50.110 1058 000615 CW HRD CQ DX RST 599
JA8NAE 9M2/JI1ETU 50.115 1048 000615 SSB QSO rs42 vr2.by hrd55-59
JA9SSB KL9A 50.110 0813 000615 CW QSO 40
JH0HQP KL9A 50.105 0826 000615 SSB QSO GD SIG!
JA7QVI KL9A 50.105 0818 000615 CW QSO 50
JA7QVI KL7FZ 50.115 0815 000615 CW QSO 50 599
KL7FZ JE7YNQ 50.027 0800 000615 Beacon HRD
7J7ADB KL9A 50.105 0820 000615 CW QSO 559 QTH bp51
KL7FZ JA7QVI 50.115 0815 000615 CW QSO other JAs heard
JE2PBU VR2JK 50.105 0758 000615 CW QSO 240 599 FB
JE2DWZ BG7OH 50.110 0405 000615 SSB HRD CQ
JR2HCB BD5HAG 50.111 1020 000614 CW QSO 599
JA1BLC VR2LC 50.110 0957 000614 CW HRD 250 RST319 IN A BUZZ
QSP YJ8WR/B 50.079 2400 000613 Beacon HRD QSX 28.885
JA8NAE VK4FNQ 50.150 1103 000613 SSB QSO 41/41p29bpl/b hrd
JR2HCB VK4FNQ 50.110 1100 000613 SSB HRD also P29BPL/VK4RIK
JR2HCB VK8KTC 50.110 1057 000613 SSB QSO 59
JR2HCB VK4APE 50.110 1053 000613 SSB QSO 59
ZL3TIC VK2FLI 50.170 0240 000613 SSB QSO up to 5/9
ZL3NE/1 VK2FLI 50.110 0225 000613 SSB QSO 1 ST VK FOR AGES 59
ZL3TIC CQ ASIA/VK 50.110 0200 000613 Other HRD 48.2395, 48.2496 5/9, 45.
F5JKK JA4BEX 50.107 1500 000612 CW HRD 80 IN87pr wkd by G3IMV !! via skew
JH4JPO 4W6UN 50.096 1357 000612 Beacon HRD 579
JH4JPO 4W6UN 50.096 1357 000612 Beacon HRD 579
JA8CAR DS3CXN 51.04 1112 000612 FM QSO 240 55
N5JHV ASIAVIDEO 49750 0540 000612 Vid/TV HRD 320 weak I cq on 50.110
JE3LCT BV4QI 50.120 0757 000611 SSB QSO 210
JE3LCT BW2000 50.120 0638 000611 SSB QSO 210 QSL@VIA@JP1RIW@
VK8MS YO9IE 50. 1305 000611 SSB QSO 310 Also many Italian station
VK8AH LZ1KDP 50.120 1313 000611 SSB QSO 300 Good Sigs 55
HL1LTC VR2LC 50.105 1040 000611 CW HRD RST 599 CQING
V73AT YJ8WR 50.110 0951 000611 CW QSO weak
V73AT P29BPL 50.029 0946 000611 Beacon HRD first signal in 3 days!
J7JADB BV2TL 50.125 0835 000611 SSB QSO 5/9
JA1VOK K6FV/B 50.069 0640 000611 Beacon HRD 45 RST579 by multi Es!!
JA5CMO 9M6SMC/B 50.014 0550 000611 Beacon HRD 240 OJ85AX RST 559 QSB
JA8CAR VR2XMT 50.130 0540 000611 SSB HRD 230 53
JA8CAR VR2XMT 50.130 0540 000611 SSB HRD 230 53
JA8CAR VR2XMT 50.130 0540 000611 SSB HRD 230 53
JE1BMJ V8IAN 50.1248 0500 000611 SSB QSO 240 Very Strong
JA1VOK UN3G 50.110 0338 000611 CW HRD CQ CQ RST579
JA1VOK 9M2TO/B 50.005 0050 000611 Beacon HRD RST599+ by Es??
N5JHV ASIAVIDEO 49750 0050 000611 Vid/TV HRD 330 weak - I CQ on 50.096
JA8NAE VR2ZXP 50.110 1047 000610 SSB HRD rs41qsb short time
VR2ZXP DU1/GM4COK 50.110 0856 000610 SSB QSO 59+ Thanks for QSO!
HL1LTC JA1VOK 50.104 0617 000610 CW HRD sorry time!
HL1LTC HL2/JF1TMS 50.125 1650 000610 SSB HRD ansan city KDN C012
HL1LTC JA1VOK 50.104 0517 000610 CW HRD RST 599 CQ DX
JA1BLC UN3G 50.110 0543 000610 CW QSO 310 QRM/BUZZ
JR2HCB UN3G 50.110 0545 000610 CW QSO 599
JA1VOK UN3G 50.110 0544 000610 CW QSO RST579 in a buzz
JH5AKH 8J2000/1 50.230 0440 000610 SSB HRD Sorry,not DX.
JN1WXW BV2/JQ1XFE 50.1147 0335 000610 SSB HRD CQ CQ
7J7ADB KH0/JA3EYO 50.107 0130 000610 CW HRD sri correct call
7J7ADB KH0/JA3EYQ 50.107 0115 000610 CW QSO 579
JR3HED BV2NT 50.110 0058 000610 SSB HRD
JA8NAE UA-TV? 49.749 0830 000609 Vid/TV HRD 30 inqn13 very storong kamchatka???
W7AT W7EW 50.110 0830 000609 CW HRD CN84 Calling JA
N7DB VE7DUB 50.125 0435 000609 SSB QSO 00 CN85 JA tonight?
P29ZTC JR2HCB 50.110 1030 000608 SSB QSO CORRECTION ON CALLSIGN
P29ZTC JA2HCB 50.110 1030 000608 SSB QSO 5-4 ONLY JA HEARD TONIGHT
JA8NAE VK8MS 50.110 1108 000608 SSB HRD v weak cq vk4fnq.p29bpl/b
JA8CAR BV2TL 50.125 1051 000608 SSB QSO 250 56QSB
JR2HCB P29BPL 50.029 0920 000608 Beacon HRD 559 also VK4RIK
JA8NAE VR2XMT 50.110 1111 000607 SSB HRD 51cq
JA8NAE P29PL 50.110 0841 000607 CW HRD 180 539cq p29bpl/b afte-tep
JA8NAE ZL-TV 50.750 0352 000607 FM HRD 165 s3also46.170s9
JM1IGJ VK4FNQ 50.130 0923 000607 SSB HRD
KH6SX P29BPL/B 50.029 0912 000607 Beacon HRD also v73six/b
KH6SX YJ8WR 50.110 0843 000607 CW QSO 559 Wayne
JS6CDB UN3G 50.110 1400 000607 CW HRD 280 CQ CQ
JS6CDB UN3G 50.110 1400 000607 CW HRD 280 CQ CQ
JS6CDB UN3G 50.110 1400 000607 CW HRD 280
JA8NAE 4W6UN 50.097 1119 000606 Beacon HRD weak into qn13er
JA8CAR VR2XMT 50.115 1235 000606 SSB QSO 260 59 CQ CQ
JE7ETY VR2XMT 50.130. 1244 000606 SSB QSO
JA8NAE P29PL 50.109 1056 000606 SSB QSO rs55cq cq...
JA8NAE VK6JQ 50.1095 0939 000606 CW HRD rst519 cq
JA8NAE VK6RSX 50.304 0929 000606 Beacon HRD 579qsb again
V73AT KH6HME 50.062 0830 000606 Beacon HRD 559 into rj38
VK3OT R1 TV 49.750 0400 000606 Vid/TV HRD 360 PN78 Weak video today
JA8NAE VK6RSX 50.304 0400 000606 Beacon HRD weak 46.170 s9qsb hrd
7J7ADB HL5XF 50.140 0330 000606 SSB HRD
7J7ADB VR2ZST 50.130 0317 000606 SSB QSO
7J7ADB VR2XMT 50.115 0310 000606 SSB QSO
VR2ZST BV2TL 50.1150 0044 000606 SSB QSO RS59+40!
JE2XBY BV2TL 50.110 1511 000605 SSB HRD 240 RS55 CQ..
HL1LTC JA8CAR 50.130 1458 000605 SSB QSO RS59 QSB
HL1LTC JA8CAR 50.130 1458 000605 SSB QSO RS59 QSB
JA8NAE P29BPL 50.029 1047 000605 Beacon HRD 180 `12:40very weak
JA8CAR HL1ACW 50.115 1011 000605 SSB QSO 230 59++
JA8CAR VK4FNQ 50.130 0934 000605 SSB QSO 180 59++
JA8NAE VK6RSX 50.304 0815 000605 Beacon HRD p519
VK3OT VIDEO 46/49 0600 000605 Vid/TV HRD VK4 and BY TV
JE2XBY BV2TL 50.114 1350 000604 SSB QSO 240 RS59 Via JH3JWW
JA8CAR Z22JE 50.115 1122 000604 SSB QSO 290 KH52NF 53 5ei 25w
JA8NAE Z22JE 50.115 1123 000604 SSB QSO 300 kh52 rs52cq cq...
JA8NAE KH0/JA1MOR 50.150 1018 000604 SSB QSO 180 rst53cq....
JA8NAE 4W6UN 50.097 1008 000604 Beacon HRD 210 rst599 09:38`hrd
JE2XBY VR2XMT 50.110 0925 000604 SSB HRD 250 CQ..RS59++
JA8CAR HL1KTX 50.160 0848 000604 SSB QSO 230 59+
VK3OT ASIAN-TV 49.7494 0530 000604 Vid/TV HRD 345 South Asian
VK3OT 9M-TV 48.2396 0530 000604 Vid/TV HRD 330 OJ
VK3OT ZL TV 50.750 0215 000603 FM HRD 090 RF80 Tv strong into VK3
HL1LTC VR2LC 50.100 0055 000604 CW QSO 599
JO6EDD BV2B 50.115 2351 000603 SSB QSO
JO6EDD VR2XMT 50.180 2349 000603 SSB HRD
JN1WXW BW0VHF 50.114. 2250 000603 SSB HRD 240 looking for JA on 144.110
JA8NAE 4W6UN 50.097 1154 000603 Beacon HRD 519`
7J7ADB HL5CL 50.1 1120 000603 CW QSO
JA8NAE V73AT 50.130 1035 000603 SSB HRD 145 51/ds5iso59p29bpl/b419
V73AT DS5ISO 50.130 1035 000603 SSB QSO 55 into rj38
JA5CMO V73JK 50.130 0733 000603 SSB QSO 150 RS 59 QSL VIA V73AX
JI4TKJ UN3G 50.115 0700 000603 SSB HRD 300 CQ
JF3MYA/4 UN3G 50.110 0653 000603 CW QSO 300 QSY TO 50115 NW SSB
JA5CMO UN3G 50.115 0700 000603 SSB QSO 300 RS 59
JA5FFJ UN3G 50.110 0649 000603 CW HRD 310 RST559 QSB
JH9INY BV9G 50.110 0620 000603 SSB QSO
JA1VOK BW0VHF 50.000 0625 000603 SSB QSO RS59 on 144.110 SSB
HL1LTC BW0VHF 50.115 0415 000603 SSB HRD 59++ big sig hw 2m band
JA8CAR VR2K 5108. 0337 000603 FM QSO 220 57
TA1ITU TO JA 50.110 0000 000603 CW HRD 08-15Z CQing /30min okini
JA5CMO BV9G 50.110 0227 000603 SSB QSO 270 RS 59 greenIS
JI1OQH TA1ITU 50. 0200 000602 Beacon HRD 08Zto15Z looking JA 50.11
JL4GTO KH0/JA1MOR 50.240 0136 000603 SSB QSO RS 59
JE4JFP HL3EPH 50.143 0115 000603 SSB QSO many HL or BV's on band
JA1VOK V73SIX 50.014 0110 000603 Beacon HRD RST559
VK3OT TVIDEO 49.750 0110 000603 Vid/TV HRD R1>>QF12 46.172>>JA1VOK
JA8JEP DU1EV 50.135 0015 000603 SSB QSO 210 cq cq
JJ1CKD BW0VHF 50.115 2344 000602 SSB HRD QRZ?/QSL Via BV2NT
JA8CAR TV ?? 55.250 2300 000602 SSB HRD 40 59++++TV?
HL1LTC JA8CAR 50.110 2257 000602 SSB HRD 80 59 big sig 2m band JA8?
VK3OT JA2IGY 50.010 0730 000602 Beacon HRD 360 weak no hams
VK3OT R1 TV 49.7499 0730 000602 Vid/TV HRD 360
JA8NAE V73SIX 50.014 2106 000602 Beacon HRD 145 rst519 into qn13er
HL1LTC HL1KTX 50.097 1534 000602 CW HRD cq cq
JH6CYW UN3G 50.11 1455 000602 CW QSO 320
JA5FFJ UN3G 50.110 1442 000602 CW QSO 300 RST599 QSB
JA8NAE VK4FNQ 50.110 1130 000602 SSB HRD weak qrz qrz...
VR2ZST VR2ZST 50.1350 1130 000602 SSB QSO looking for 4W6,P29...
JA8NAE 4W6UN 50.097 1117 000602 Beacon HRD again cq p29ztc weak sing
JA8NAE P29ZTC 50.110 1104 000602 SSB HRD weak cq
JA8NAE VR2ZST 50.120 1033 000602 SSB QSO 59also qso vr2kw
JA8NAE VR2K 50.135 1026 000602 SSB QSO 59+cq...
JA8NAE P29BPL 50.029 1010 000602 Beacon HRD 180
JA8NAE DS5GSP 50.153 1010 000602 SSB QSO 57cq...
JH0HQP VR2K 50.125 0850 000602 SSB HRD CQ 2m now open HL!
VR2IL BY4CYL 50.121 0752 000602 SSB QSO 30 RS 55 nice signal
VR2IL JE7YNQ 50.027 0715 000602 Beacon HRD 30 RST 599 but no JA's Stati
VR2IL JE7YNQ 50.027 0715 000602 Beacon HRD 30 RST 599 but no JA's Stati
ZL3TIC 49.750 TV 49.750+ 0100 000602 Vid/TV HRD just appeared also 46.240
JA8RC BY4CYL 50.120 0854 000601 SSB QSO 59+
VK8MS EY8CQ 50.109. 1055 000601 CW QSO 310 also EY8MM ssb 5/5
JA8NAE 4W6UN 50.097 1110 000601 Beacon HRD
V73AT YB0ARA/9 50.130 1138 000601 SSB QSO 59+ into rj38
JA8NAE P29PL 50.110 1038 000601 SSB QSO 180 51/55p29bpl/b as usual
KH6SX YB0ARA/9 50.110 1032 000601 CW QSO 459 into bl11
JE1BMJ VR2CZ 50.1197 1840 000601 SSB QSO
JE1BMJ FH/TU5AX 50.1198 0915 000601 SSB QSO 255 Very good sigs. TNX.
JA5FDJ FH/TU5AX 50.120 0912 000601 SSB QSO 59plus
7J7ADB DS5ISO 50.130 0755 000601 SSB HRD also ja6ybr/b,jaryag/b,ja
JR2HCB KH0/JA1XGI 50.114 0717 000601 CW QSO 599
JA8NAE HL1KTX 50.110 0440 000601 SSB QSO 59qsb cq... nice sig
JA8CAR BG7OH 50.110 0404 000601 SSB HRD 230 CQ VK 51
JA8CAR BV2SR 50.115 0357 000601 SSB QSO 220 55
VK3OT 9M-TV 48.25+- 0345 000601 Vid/TV HRD 310 OJ Strong three Offsets no h
JA8CAR BV2TL 50.115 0141 000601 SSB QSO 230 57

Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]