50 MHz DX Web Cluster from JAPAN

January 2000

Reporter DX Call Freq(MHz) UTC Date Mode Q/H Beam GL Remarks
VK3OT ZM7MB 50.110 0030 000131 SSB HRD Chatham Island QRV de ZL3
VK3OT ZL VIDEO 45.2603 2145 000131 Vid/TV HRD PAcific
ZL3TY FK1TK 50.120 0502 000131 SSB QSO
VK3OT JA1AUD 50.120 0715 000131 SSB QSO
VK3OT UA0TV 49.7499 0815 000131 Vid/TV HRD 360 PN78 KHabarovsk Asiatic Russia
VK3OT JF1NUV 50.120 0730 000131 SSB QSO
JH7MSB 9V1UV 50.110 0705 000131 SSB QSO RS 55
JI1WMI 9V1UV 50.110 0706 000131 SSB QSO 230 RS55 QRM
JH3BUM 9V1UV 50.110 0643 000131 SSB QSO
VK3OT JE1BMJ 50.110 0630 000131 CW QSO 599
VK3OT JR2HCB 50.120 0635 000131 SSB QSO 355 PM 59++
VK3OT ALL JA 50. 0630 000131 SSB QSO 360 All JApan Beacons
ZL3NE/1 JF2KOZ 50.11 0625 000131 FM QSO Plus JA 1,2,4,5
JA1RJU ZL2TPY 50.115 0447 000131 SSB QSO 150 also zl3ty.zl2kt
ZL3TY JA0KSO 50.11 0428 000131 CW QSO
ZM3TIC K6MIO/KH6 50.110 0329 000131 SSB QSO 5/9
ZM3TIC KH6HI/B 50.065 0315 000131 Beacon HRD 5/9 big signal
KP4AHQ PU3WPA 50.115 2158 012900 SSB QSO GF49
KP4AHQ CX8BE 50.115 2206 012900 SSB QSO GF 15
KH7R VK2FLI 50.140 0315 000130 SSB QSO RS 59
VK3OT XE1BEF 50.110 0045 000131 SSB HRD
VK3OT PAGO PAGO TV 55.2499 2330 000130 Vid/TV HRD
VK3OT W6/JE6JYT 50.110 2300 000130 SSB HRD
VK3OT HP3XUG 50.1048 0145 000130 SSB HRD Working VK3 East
VK2QF HR1RM 50.110 0130 000130 SSB QSO 110 QSL Route wanted PSE!
JF2VNV P29BPL 50.029 0825 000130 Beacon HRD 170 RST539 QSB
JF2VNV VK3DUT 50.130 0723 000130 SSB QSO
JA1RJU ZL3JT 50.100 0641 000130 CW QSO 150 FB! also zl3tgc.3gs.3nw
KH7R TV VIDEO 46.17. 0823 000130 Vid/TV HRD 240 vry strong VK video
VK3OT UA0TV 49.750+ 0625 000130 Vid/TV HRD 360 PN Weak 2 offsets
JH6XYJ FK1TK 50.120 0615 000130 SSB QSO 150
VK3OT KVZK-TV 55.2499 0130 000130 Vid/TV HRD ah45 Mt Alava Pago Pago
VK3OT CH A2 TV 55.2603 0200 000130 Vid/TV HRD 090 ???? NTSC new outlet??
ZL3TY VK6JR 50.110 0230 000130 CW QSO
VK3OT XE1J 50.110 0130 000130 SSB QSO 085 DK79 5x3 ssb
JA8NAE ZL3SIX 50.040 0251 000130 Beacon HRD 160 519 some time qsb
ZL3TY VK6RO 50.130 0245 000130 CW QSO Also VK6JR
JA1RJU ZL2TPY 50.110 0213 000130 SSB HRD 150 Now 50.145
ZM3TIC ??? NTSC SIG 55.2603 0117 000130 Vid/TV HRD have never heard this one
ZM3TIC KVZK-TV 55.2500 0200 000130 Vid/TV HRD 5/9++ NTSC
VK4CP XE1KK/B 50.023 0101 000129 Beacon HRD
ZL3NE/1 3D2AG 50.11 2350 000129 CW QSO 20
W5UWB ZL2TPY 50.160 2342 000129 SSB QSO 240 EL17 Zl path open nw for 2 hrs
ZM3TIC N5WS 50.150 2313 000129 SSB QSO 5/9
ZM3TIC KC5NOA 50.135 2300 000129 SSB QSO 5/5
ZM3TIC XE1KK/B 50.0225 2240 000129 Beacon HRD 5/8
W6/JE6JYT ZL2TPY 50.145 2215 000129 SSB HRD Kerry too weak couldnt ca
W6/JE6JYT HC8GR/B 50.034 2145 000129 Beacon HRD only 5min
ZL3TY XE1/SM0OUG 50.103 2204 000129 CW QSO
ZM3TIC AA5XE 50.110 2200 000129 SSB QSO 5/2
ZM3TIC N6XQ 50.110 2150 000129 SSB QSO 5/5
ZM3TIC USA TV 55.250+ 2145 000129 Vid/TV HRD all offsets in 55.2396,55
ZM3TIC W5UWB 50.1350 2128 000129 SSB QSO 5/5 with QSB
ZM3TIC XE2UZL/B 50.0270 2100 000129 Beacon HRD very strong 5/9
KP4AHQ LU5WW 50.110 1710 012900 SSB QSO 210 FE77
ZL3TY N6XQ 50.11 2118 000129 CW QSO Jack also worked ZL4WA
KP4AHQ FY5KE 50.110 2013 012800 SSB QSO
JA6QGG XZ0A 50.115 1150 000129 CW QSO 260 RST/599 SLOW QSB
9M2NK XZ0A 50.107 0909 000129 CW QSO RST599 also on SSB
JA3EGE VK7ZPB 50.110 0905 000129 SSB QSO PETER RS 59
JA3EGE VK7GUN 50.110 0900 000129 SSB HRD RS 55
JH9INY 9M6SMC 50.015 0842 000129 Beacon HRD RST 519 QSB
JH9INY 9M2NK 50.107 0834 000129 CW HRD RST 559
JF3QJR XZ0A 50.115 0746 000129 CW QSO
JF3QJR XZ0A 50.115 0730 000129 CW HRD BEACON??
JH6CYW XZ0A 50. 0759 000129 CW QSO
VK4CP TESTING 50. 0000 000129 SSB QSO
JA1RJU 9M2NK 50.107 0740 000129 CW HRD 240 RST 559
JA1KAW 9M6SMC 50.014 0740 000129 Beacon HRD
JR2HCB XZ0A 50.115 0730 000129 Beacon HRD 250 RST 539
DU1/GM4COK 9M6SMC 50.014 0700 000129 Beacon HRD 180 OJ85AX 579 with qsb
VK3OT UA0-TV 49.7499 0350 000129 Vid/TV HRD 355 PN78 Warbler 9605 km F2
JA1RJU VK2QF 50.130 0307 000129 SSB HRD 180 also vk4cp.4kk.4rgg/b
JA1KAW V73SIX 50.014 0250 000129 Beacon HRD sorry
JA1KAW V73SIX 50.014 0250 000129 SSB QSO
ZL3TY HP3XUG 50.105 103 000129 CW QSO also wkd ssb, nothing els
VK3OT W1LP/MM 50.110 0030 000129 SSB HRD Panama
VK3OT TI5KD 50.160 0015 000128 SSB HRD 085 DK Weak
VK3OT CH2 TV 55.2407 2315 000128 Vid/TV HRD 085 DM?? Mexican TV???
VK3OT ZL2AAA 50.110 2315 000128 CW HRD 085 RF80 F2 b/scatter
ZM3TIC MEXICO TV 55.250+ 2145 000128 Vid/TV HRD 5/9+ 55.240,250,260 all i
ZM3TIC XE1KK/B 50.0250 2145 000128 Beacon HRD 5/9
JR2HCB XZ0A 50.115 1749 000128 CW QSO 255 RST 559 UP 5 CQ..
JF2VNV XZ0A 50.115 0838 000128 CW QSO 250 UP5
JA1RJU P20OOP 50.110 0723 000128 SSB QSO 180 OP P29PL qsl buro
JF2VNV P20OOP 50.110S 0725 000128 SSB QSO OP P29PL
JM1IGJ 9M2TO 50.130 0828 000127 SSB HRD 240 CQ JA
JA1RJU 9M2TO 50.130 0835 000127 CW HRD 240 RST 569 CQ
JS1LYC VK2DN 50.108 0809 000127 CW QSO 599 QSB
JS1LYC VK2QF 50.110 0803 000127 CW QSO 599
JJ1WKX VK2FLI 50.120 0749 000127 SSB QSO Deep QSB
JJ1WKX V73JK 50.120 0738 000127 SSB QSO RAY Nice sigs
JJ1WKX VK4KK 50.110 0733 000127 CW HRD CQ CQ
JA1RJU VK2DN 50.110 0737 000127 CW HRD 180
JA1RJU VK4RGG 50.058 0723 000127 Beacon HRD 180 also VK4KK 50.110
JF2VNV BV2NT 50.110 0923 000126 SSB HRD CQing
ZL3TY P29BPL 50.029 0750 000126 Beacon HRD
JA1KAW XZ0A 50.110 0726 000126 CW QSO sorry cort
JA1KAW ZX0A 50.110 0726 000126 CW QSO
JA1KAW XZ0A 50.110 0708 000126 CW HRD QSP-10m
JA3JTG XZ0A 50.110 0708 000126 CW QSO 250 RST559
ZL3TY JA3JTG 50.11 0647 000126 SSB QSO
JF6EZY XZ0A 50.110 0709 000126 CW QSO 245 QRV FROM TODAY?
JA5CMO XZ0A 50.110 0711 000126 CW QSO 270 RST 559
JA5FDJ XZ0A 50.110. 0708 000126 CW QSO
ZM3TIC 49.750 TV 49.750+ 0645 000126 Vid/TV HRD 5/9++ lots of offsets als
JA8RC AX3SIX 50.110 0400 000126 CW QSO
JH7MSB AX3SIX 50.120 0353 000126 CW QSO qf12
VK3OT JH7MSB 50.120 0350 000126 SSB HRD
JH0HQP VK4JSR 50.160 0342 000126 SSB QSO VK2/4GD OPENING NOW!!
JA8JRC AX3SIX 50.110 0335 000126 CW QSO 360 qf12ag qsl VK3OT
VK4APG FO5DR/B 50.050 0100 000126 Beacon HRD
VK3OT AX PREFIX 50. 2400 000126 SSB HRD Special VK prefix
JS6CDB PY5IP 50.110 0126 000126 SSB QSO 120 GG54
JS6CDB PY5NN 50.110 0122 000126 SSB QSO 120
VK4KJL VQ9PO 50.110 0738 000125 CW QSO WORKED BY VK4KK.CONFIRMED
VK4KJL YO7VS 50.110 0732 000125 CW QSO WORKED BY VK4KK.CONFIRMED
VK2APG XE1KK/B 50.022 0030 000126 SSB HRD 85 weak 41
VK4KJL VQ9 50. 0738 000125 SSB QSO WORKED FROM BRISBANE
VK4KJL YO7 50. 0732 000125 SSB QSO WORKED FROM BRISBANE
VK4WHO P20 OOX 50.110 0949 000125 SSB QSO 341 OSB 5-5
VK3OT P20OOX 50.110 0950 000125 SSB HRD
JH4JPO VK6RSX 50.304 0816 000125 Beacon HRD 579
VK3OT JE7YNQ/P29BP 50.028 0900 000125 Beacon HRD 360 qi30/q qrm
VK3OT JA2BZY 50.165 0845 000125 SSB QSO 355 Yoshi 5x9
VK3OT JH1WHS 50.120 0830 000125 SSB QSO
VK3OT DU1/GM4 50.110 0830 000125 SSB QSO PSE
VK3OT DATEL 40.5300 0800 000125 AM HRD 340 DATEL LIKE SNOTEL
VK3OT JA6YBR 50.017 0740 000125 Beacon HRD 345 PM51RT 559
VK3OT JA5CMO 50.120 0711 000125 SSB QSO 345 HAPPY BIRTHDAY KOH
VK3OT JA6RJK 50.130 0700 000125 SSB QSO 360 pm53 Sato Cycle 21/22/23
VK3OT JG1ZGW 50.489+ 0640 000125 Beacon HRD 355 PM95 TOKYO BCN 579
VK3OT JA2IGY 50.010 0636 000125 Beacon HRD
VK3OT JA1ZYK 50.O23 0632 000125 SSB QSO 355 QM05BR 519 cIBA 8165 KM
VK3OT JA1YZYK 50.O23 0632 000125 SSB QSO 355 QM05BR 519
VK3OT JH7PAV 50.125 0625 000125 SSB QSO 359 qm07di Moto
VK3OT JR0YEE 50.032 0620 000125 Beacon HRD 355 pm97 539 Niigata
JI1UHZ VK2DN 50.110 0614 000125 CW HRD
VK3OT P29BPL 50.029 0613 000125 Beacon HRD 360 QI30 QRM by JE7YNQ Hi
VK3OT JE7YNQ 50.027 0613 000125 Beacon HRD 360 QM07 559 QRM by P29BPL
VK3OT CH2 TV 55.2511 0540 000125 Vid/TV HRD 180 Chile Wowing carrier QTH??????
VK3OT CH2 TV 55.2499 0500 000125 Vid/TV HRD 160 SAM A2 NTSC POLAR PATH
VK3OT P29BPL 50.029 0400 000125 Beacon HRD 005 QI30ll 559 gud copy
VK3OT P29KFS 50.110 0300 000125 SSB QSO 005 QI30 Rick QRT to work 5x7.
KHSX V73SIX 50.014 0249 000125 Beacon HRD call correction
KH6SX V7SSIX 50.014 0249 000125 Beacon HRD weak
VK3OT VK3SIX 50.053 2400 000125 Beacon HRD 030 QF02wh Beam now N/W Pacific W7/K
VK3OT P29BPL 50.029 0235 000125 Beacon HRD 360 QI30 Multihop Eskip 3200 KM
VK3OT XE1BEF 50.1099 2355 000125 SSB QSO 080 dk79 DK79>
ZM3TIC XE1BEF 50.110 2337 000125 SSB QSO very weak gave him 5/2 Vi
ZL3TY P29BPL 50.029 2310 000124 Beacon HRD also 46.17 tv s9, VK4RGG
VK3OT E SKIP 50. 0500 000124 SSB HRD VK4 beacons and QSO
VK3OT M/S TX 43.650 0500 000124 FM HRD
VK3OT NA/SNOTEL 40.5300 0000 000124 FM HRD Ogden UTAH Avalanch TX 59
VK3OT VK3SIX 28.253 2200 000123 Beacon HRD 170 QF02wh BEAM S AM Over POLAR PATH
VK3OT VK3SIX 50.053 2200 000123 Beacon HRD 170 QF02wh Beam is Polar to SAm UFN.
DU1/GM4COK JR6HI 50.111 0829 000123 CW QSO 020 49MHz tv but not vri stro
VK3OT SAM-TV 55.2511 0539 000123 Vid/TV HRD 175 PAL Warbler
VK3OT STH AM TV 55.2500 0535 000123 Vid/TV HRD 180 SA NTSC Video due South 559
VK3OT JA MARINE 43.455 0510 000123 Beacon HRD
VK3OT UA/BY TV 49.75+- 0500 000123 Vid/TV HRD 345
VK3OT M/SCATTER TX 43.650 0350 000123 FM HRD weak
VK3OT VK8ZAA 50.110 0445 000123 SSB HRD 345 pg66 VK8RAS beacon QRT???
JR7CLB/6 VR2XMT 50.110 0333 000123 SSB QSO
VK3OT CE3-TV 55.2499 0215 000123 Vid/TV HRD 165 CE Sth America NTSC Video
JA8NAE KH2K/AH0 50.125 0031 000123 SSB QSO solly /ah0
JA8NAE KH2JU 50.125 0031 000123 SSB HRD 180 rs59 cq
JA8NAE KH2K/KH0 50.125 0031 000123 SSB QSO 180 rs59
VK3OT UA0TV 49.7499 0020 000122 Vid/TV HRD 360 pn78 Looking JA now
JA8NAE V73SIX 50.014 0019 000123 Beacon HRD 145 rst519 qsb/ ja back sc
JL7XRT KH0/JN1WTK 50.125 0017 000123 SSB QSO
JA8NAE KH0/JN1WTK 50.125 0005 000123 SSB QSO 180 wkd ja8.7 now cq 59+
JA8JTH KH0/JN1WTK 50.125 0004 000123 SSB QSO 59+
VK3OT SNOTEL 40.530 2315 000122 Other HRD 060 Data Snowrel
VK3OT N6XQ 50.105 2255 000122 CW QSO 065 DM61 Slow QSB
JR2HCB VK4APN 50.110 1211 000122 SSB HRD 185 CQ..
JR2HCB VK4FNQ 50.110 1200 000122 SSB HRD 185 RS 55 CQ..
JG3HBO 9M2TO 50.117 1104 000122 CW HRD 230 RST 579 also 9M2NK,9M2TO/
JA1VOK 9M2TO 50.1175 1104 000122 CW HRD 240 RST599
JA1VOK 9M2NK 50.107 1020 000122 CW HRD 230 RST579
JG3HBO 9M2NK 50.1067 0956 000122 CW HRD RST 559
JG3HBO 9M2TO 50.117 0813 000122 CW QSO RST 599 also SSB
JG3HBO 9M2TO 50.117 0813 000118 CW QSO RST 599 also SSB
JE2XBY 9M2TO 50.118 0815 000122 SSB HRD 240 RS57-9 NW CW
VK3OT ZLTV 45.250 0600 000122 Vid/TV HRD 319 thats all folks!!!
ZL3TGC P29BPL 50.029 0307 000122 Beacon HRD 315 RE66 319
ZM3TIC KL7 DATA 40.690 2030 000121 Other HRD 5/9++ strongest Ihave eve
JF6EZY 9M2TO 50.118 0955 000121 CW QSO 240 HIS 599
VK3OT DU M/S 43.650 0845 000121 FM HRD 345 PK Meteor Data Incorp TX
VK3OT P29BPL 50.029 0815 000121 Beacon HRD 360 QI30 599
VK3OT JE7YNQ 50.027 0807 000121 Beacon HRD 360 QM07 QRM by P29BPL QRV 110
VK3OT P29BPL 50.029 0640 000121 Beacon HRD
VK3OT HS-TV 48.240- 0600 000121 Vid/TV HRD 345 HS1 Thailand Ch E2 TV PAL
VK3OT CH2 TV 55.2502 0630 000121 Vid/TV HRD 345 HS1? Thailand Bangkok 650 kW
VK3OT CH2TV 55.2498 0600 000121 Vid/TV HRD 345 DU1 NTSC Standard
VK3OT M/S TX 40.692 0130 000121 Other HRD 025 ??? Different TX Pacific N/W
VK3OT KL7DATA 40.690 0130 000121 Other HRD 025 BP51 13000 KM Data burst
VK3OT P29KFS 50.110 0200 000121 SSB HRD 360 QI30 Wkd VK2,3,4,5
VK3OT P29BPL 50.029 0200 000121 Beacon HRD QI30
ZL3NW VK4FNQ 50.160 0828 000120 SSB QSO R5 S3 WITH QSB
ZL3NW P29BPL 50.029 0840 000120 Beacon HRD RST 519 with QSB
ZL3TY VK4FNQ 50.16 655 000120 SSB QSO also P29BPL weak
VE7SKA ZL-TV 45.240 0058 000120 Vid/TV HRD 245 CN88 video S7-S9
JA1RJU VR2XMT 50.110 0835 000119 SSB HRD 250 RS 59
V73AT JA6YBR 50.017 0908 000119 Beacon HRD 579 maybe return on eveni
DU1/GM4COK VK3OT 28.885 0825 000119 SSB QSO Always qsx 885...
JA1RJU 9M2TO/B 50.005 0630 000119 Beacon HRD 240 RST 559
VK3OT GM4COK/DU1 28.885 0645 000119 SSB QSO Call me please
VK3OT EP-TV 48.2598 0630 000119 Vid/TV HRD 295 LM55 Weak steady signal
DU1/GM4COK VR2LC 50.110 0502 000119 CW QSO 000 Strong tv on 49.75 also
VK3OT A6-TV 48.2500 0500 000119 Vid/TV HRD 291 LL74 11,300 KM Emirates Dubaii
VK3OT E2-TV 48.2498 0445 000119 AM HRD 340 HS1 Songkala Thailand
VK3OT TONES 45.7+/- 0400 000119 FM HRD 350 Also 49 UA/BY TV up, I am
VK3OT UA/BY TV 49.75+- 0100 000119 AM HRD 355 Multi Offsets
VK3OT JA2/JA7 50.0 0045 000119 Beacon HRD 360 PM/QM Beacons F2
VK3OT UA0TV 49.7499 0030 000119 Vid/TV HRD 360 PN
VK3OT VK4BRG/RGG 50 0030 000119 Beacon HRD 2 beacons E skip
VK3OT VK4ABP 52.345 0015 000119 Beacon HRD 360 QG26 LongReach e'skip
VK3SIX P29BPL 50.029 0010 000119 Beacon HRD 005 QI30 539 Port Moresby
9M2TO JA1RJU 50.005 0000 000118 Other HRD TNX report
ZL3TY VK6JR 50.15 208 000118 SSB QSO Good Es into VK2,3,6,7,
VK3OT VK4 TV 51.915 0130 000118 FM HRD 045 QG62 FM Stereo Sub Carrier 59+
VK3OT VK3SIX 50.0535 2400 000118 Beacon HRD 010 QF02ag Now QRV 2400z>>1200z
VK3OT VK8RAS 50.0475 0130 000118 Beacon HRD 345 PG66 539>>QF12.
VK3OT M/S DATA TX 43.6500 0130 000118 Other HRD 360 DU??? Weak 519>539
VK3OT ZLTV 50.750 0000 000118 Vid/TV HRD 090 RE/RF Weak E skip today.
ZM3TIC AUST TV 46.240 1800 000117 Vid/TV HRD in already also 35mhz pag
JA5CMO DU/GM4COK 50.110 1235 000117 SSB QSO 240 RS 59
JA1RJU DU1/GM4COK 50.110 1234 000117 SSB HRD 250 RS 59
JR2HCB 9M2TO/B 50005. 0800 000117 Beacon HRD 245 RST 529
ZM3TIC 148.183 PAGE 148.183 0449 000117 Other HRD Aust pagers 5/9++ in for
JA1RJU 9M2TO/B 50.005 0728 000117 Beacon HRD 240
ZM3TIC VK7RAE/B 50.057 0445 000117 Beacon HRD 5/9 also VK8RAS/B 5/1 MUF
ZM3TIC VK6RPH/B 50.066 0435 000117 Beacon HRD 5/5 with QSB
VK3OT VK3SIX 50.0535 0500 000117 Beacon HRD QF02ag Site power restored.
ZL3TY JA6YBR 50.018 0023 000117 Beacon HRD wkd VK4JH, P29BPL still 5
VK3ALM/4 ZL TV 45.240 2344 000116 Vid/TV HRD also 250, 260
ZM3TIC KVZK-TV 55.2500 2324 000116 Vid/TV HRD 5/9 also 46.24/17 5/9++ s
ZL3TY P29BPL 50.029 2304 000116 Beacon HRD Also hear VK4BLK wkg ZL3J
VK3OT E2-TV 48.2604 0630 000116 Vid/TV HRD 300 JN??
VK3OT UB5H-TV 49.7604 0600 000116 Vid/TV HRD KN
JA1RJU 9M2TO/B 50.005 0825 000116 Beacon HRD 240
VK3OT UB5E-TV 49.7503 0700 000116 Vid/TV HRD 300 KN67 Krivoi Rog UB5 TV
JA1VOK V73SIX 50.014 0605 000116 Beacon HRD 130 RST579
VK3OT CH2 CE/LU 55.2498 0520 000116 Vid/TV HRD 170 GF?? Spread F Polar Path.
VK3OT UA0TV 49.7499 0500 000116 Vid/TV HRD 360 PN53 VK4ABP QG62 es>> f2 >> UA
VK3OT VK4ABP 52.345 0430 000116 Beacon HRD 360 QG26 Strong VK4 Video/Sound >>
VK3OT VK8RAS 50.0475 0300 000116 Beacon HRD PG66 Eskip
ZM3TIC 49.750 TV 49.750+ 0118 000116 Vid/TV HRD now many offsets 5/9 sign
VK3SIX UA0TV 49.7505 0035 000116 AM HRD 360 PN?? QSX 885 105 >>JA
ZM3TIC 49.750 TV 49.750 0220 000116 SSB QSO only one offset 49.7500 b
ZM3TIC VK3DUT 50.135 2347 000116 SSB QSO 5/9 also VK3ATL and VK3BD
ZM3TIC VK3EK 50.180 2351 000116 SSB QSO 5/9
VK3OT P29BPL 50.029 0500 000115 Beacon HRD QI30 P29BPL Port Moresby QI30
VK3OT VK3SIX 50.053 2400 000115 Beacon HRD QF02 Beacon is down, power out
VK8AH VK8VF/B 50.058 2400 000115 Beacon HRD PH52 Beacon is down, QRT.
KP4AHQ HK4SAN 50.110 1240 010900 SSB QSO 198 FJ26hd Humberto 59/20 vry nice s
KP4AHQ OE5EBO/HI3 50.110 2311 010500 SSB QSO 280 FK 49p 6 el ant./1kw
9M2TO JF2TAR 50.000 1000 000115 Other HRD MAILING ADDRESS PLS , YOU
VK3OT T32DA 50. 0647 000115 SSB QSO NO EMAIL FACILITY on T32
JG2BRI T32DA 14.257 0621 000115 SSB HRD PSE CALL HIM MISA
VK3OT T32DA 14.257 0615 000115 SSB QSO 045 QRV 50.220 30 mins >>>JG2
VK3OT YJ8UU 50.110 0450 000115 Other HRD CQ VK/ZL
ZM3TIC YJ8UU 50.170 0402 000115 SSB QSO 5/9
VK3OT YJ8UU 50.170 0400 000115 SSB QSO 050 Working ZL1 area now.
XE1KK XE1KK/B 50.023 0200 000115 Beacon HRD Beacon againn qrv!!!!!!
VK3OT JG2BRI 50. 0146 000115 Other QSO PSE email address to me
VK3OT KZVK-TV 55.2498 0120 000115 Vid/TV HRD 085 RH45 Mt Alava Pago Pago KH8 51
JG2BRI T32DA 50. 0000 000115 Other HRD pse ml bri`ipc-tokai.or.j
JG2BRI T32DA 50. 0000 000115 Other HRD pse ml hr bri`ipc-tokai.o
T32DA RADAR QRM 49.900 2200 000114 Other HRD MISA JG2BRI CAN YOU ASSIS
VK3OT VK3SIX 50.0535 2400 000114 Beacon QSO QRT Failure in High temps
VK3OT VK4BRG 50.0775 1230 000114 Beacon HRD
VK3OT VK4ABP 52.345 1200 000114 Beacon HRD
VK3OT METEOR BURST 50. 1100 000114 FM HRD
JA1RJU YC5/PA2GFL 50.107 0910 000114 CW QSO 240 RST 569
VK3OT VK4ABP 52.345 0540 000114 Beacon HRD
VK3OT P29BPL 50.029 0530 000114 Beacon HRD 360 QI30 Now 5x5
VK3OT VK4BRG 50.0775 0500 000114 Beacon HRD
VK3OT VK8RAS 50.048 0330 000114 Beacon HRD PG66
VK3OT P29BPL 50.029 0330 000114 Beacon HRD 360 QI39 3 hop Eskip 4166 KM QF12>
K7JA K6MIO/KH6 50.110 0206 000114 SSB QSO 255 DM03 59 great sig
K7JA WH6O 50.110 0150 000114 SSB QSO 255 DM03 5-5 BL11 to DM03
ZL3TY K6QXY 50.11 2335 000113 CW QSO tnx Bob
VK3OT K6QXY 50.1099 2340 000113 CW HRD CN88 CN88>>QF12 13,380 kM F2
VK3OT ZLFM 50.750 2102 000113 FM HRD 100 Sound Carrier
VK3OT ZL CH2 55.2604 2100 000113 Vid/TV HRD 100 59++
JA1RJU VK3DUT 50.135 0745 000113 SSB HRD 180 RS 57 QSB
VK3OT UA0TV 49.7499 0230 000113 Vid/TV HRD PN Very Weak
ZL3TY ASIAN TV 49.75 0200 000113 Vid/TV HRD Up to s5
KH6SX HC8GR/B 50.035 0135 000113 Beacon HRD 559 qs
VK7MO VK3ATQ 50.135 2037 000113 SSB QSO 310 QE37 Tropo ducting also 144 &
NL7Z AU ALERT 50. 0545 000112 Other HRD BP51
VK3OT VK8RAS 50.048 0400 000112 Beacon HRD E'skip
VK3OT VK4BRG 50.077 0300 000112 Beacon HRD
VK3OT WARBLER TV 49.7499 0200 000112 Vid/TV HRD PN53 559 also 49.7584
VK3OT METEOR BURST 43.6500 0200 000112 FM HRD
K7ICW AU ALERT 50. 2400 000112 Other HRD Widespread AU covers W1/W
VK3SIX VK4ABP 52.346 0100 000112 Beacon HRD 360 QG62 Es 319 weak No JApan or V
VK7MO VK2BHO 50.160 2325 000111 SSB QSO 0 QE37 5/5
ZL3TY JA5FFJ 50.11 810 000111 CW QSO 529 with qsb, calling 50.
JA1RJU P29PL 50.110 0812 000111 CW HRD 180 RST 599
JA1RJU P29BPL 50.029 0754 000111 Beacon HRD 180 also VK4RGG/B
JA1RJU VK3DUT 50.140 0745 000111 SSB QSO 180 also VK2VC
ZL3TY P29BPL 50.029 0704 000111 Beacon HRD weak with qsb
VK3AKK STH AM TV 55.2499 0600 000111 Vid/TV HRD 165 QF22 Heard NTSC over Sth Pole
VK4WQ YJ8UU 50.120 0600 000111 SSB QSO 64 40 OVER 9
VK3OT STH AM-TV 55.2500 0530 000111 Vid/TV HRD 175 ?? NTSC/PAL two TX LU/CE3?
ZM3TIC VK7AN 50.1250 0411 000111 SSB QSO 5/9
ZM3TIC VK4BLK 50.170 0252 000111 SSB QSO 5/8 with QSB
ZM3TIC VK4FNQ 50.170 0250 000111 SSB QSO 5/9
VK7MO VK4KJL 50.145 0300 000111 SSB QSO 0 Also VK4WQ - band startin
V73AT V73SIX/B 50.014 1818 000110 Beacon HRD back on the air
P29KFS ZL3NW 50.029 1300 000110 SSB HRD UR QSL P29BPL noted !
ZL3NW P29BPL 50.029 0842 000110 Beacon HRD RST 519
JL4GTO 9M2TO 50.1185 0726 000110 CW QSO 240 RST 579-559
K7ICW VK3DN 50.110 0145 000110 CW HRD
VK7MO VK2 50.11 0325 000110 SSB HRD 0 Sorry - correction VK2
VK7MO VV2 50.11 0325 000110 SSB HRD 0 open to VK2
ZL3TY VK8RAS 50.047 0156 000110 Beacon HRD PG66
VK3OT VK4BRG/B 50.0775 0200 000110 Beacon HRD 355 QG48 Also VK4ABP 52.345 Beacon
VK3OT 49MHZ VIDEO 49.7520 0200 000110 Vid/TV HRD 355 49.7474/7548/7499/7520
VK3OT JA6YBR 50.017 0100 000110 Beacon HRD 355 PM51rt BCN 8300 kM F2
VK3OT JQ6RUP 50.105 0045 000110 CW QSO FUKUOKA BUB
VK3OT JF2AIA/4 50.105 0040 000110 CW QSO
VK3OT ZLTV 50.750 2300 000109 FM HRD 100 Video and Sound Wellingto
VK4WHO YJ8UU 50.150 0751 000109 SSB QSO 62 5/9 WITH QSB
VK3OT SPORADIC E 50. 1000 000109 SSB HRD VK2/VK4 S9 VK3 B/S VK2/4
VK3OT UA0TV 49.7474 0835 000109 Vid/TV HRD 360 PN also 49.7485 49.754.0
VK3OT JA BOYS 50.105 0740 000109 CW QSO 355 JA9/JA1/JA7/JA0>>559>>599
VK3OT VK4ABP 52.345 0738 000109 Beacon HRD
VK3OT JR0YEE 50.032 0735 000109 Beacon HRD 355 PM97 NIIGATA 02 watts halo 539
VK3OT JE7YNQ 50.027 0728 000109 Beacon HRD
VK3OT JA2IGY 50.010 0738 000109 Beacon HRD
VK3OT 7J7ACX 50.105 0728 000109 SSB QSO 360
VK3OT 3D2AG/R 50.110 0723 000109 SSB HRD
VK3OT 7J7ADB 50.110 0723 000109 CW QSO
JA1RJU VK3SIX 50.053 0753 000109 Beacon HRD 180 also VK3OT 50.105 599!
ZL3NW P29BPL 50.029 0840 000109 Beacon HRD Just above the noise
ZM3TIC KVZK-TV 55.2500 0430 000109 Vid/TV HRD 5/9++ also strong backska
7J7ADB VK3OT 50.107 0730 000109 CW QSO 559
VK1RX 3D2AG 50.110 0558 000109 SSB QSO RS5*1 beaming KH6
JA1VOK VK6RPH 50.066 0512 000109 Beacon HRD 190 S9++
JA8NAE VK8RAS 50.046 0507 000109 Beacon HRD weak,50.130vk5ayd hrd
VK1RX JA3EGE 50.120 0435 000109 SSB QSO 355 JR2HCB &JA2FDL&49.75 TV
JA8NAE VK5HS 50.140 0456 000109 SSB QSO rs53
JE2XBY VK5HS 50.140 0456 000109 SSB QSO 180 QF05IU RS55QSB
JA8NAE VK7IK/3 50.130 0432 000109 SSB QSO 180 rs51
JA1RJU VK1RX 50.120 0430 000109 SSB HRD 180 also VR2XMT
7L4XDT VR2BG 50.100. 0448 000109 CW QSO 230 QSO 599-599
ZM3TIC JA3EGE 50.110 0340 000109 SSB QSO 5/8 also lots of other JA
ZMSTIC 49.750 49.750+ 0330 000109 SSB QSO 5/9++ lots of offsets
ZM3TIC 3D2AG 50.110 0336 000109 SSB QSO 5/8
JA1RJU ZL4WA 50.108 0339 000109 CW HRD 150 RST 599
JE2XBY ZL4WA 50.106 0343 000109 CW HRD 150 RST559
JA8NAE ZL3SIX 50.040 0328 000109 Beacon HRD 165 qn13er weak some time
VK8KTC VK5YM 50.110 0232 000109 SSB HRD 175 PH86ed Heard weak QSO (5x1) also
ZL3TY VK4CLM 50.14 144 000109 SSB QSO og46 also VK4APE QG39, 49.75 s
VK4WQ ZL3NW 50.140 0159 000109 SSB QSO 120 QG62 QSB
JA3EGE VK7ZPB 50.110 0044 000109 SSB QSO 170 43 QSB
VK3OT VK2BHO 50.110 0000 000109 CW HRD Band dead
VK2FHN 3D2AG/P 50.110 2248 000108 SSB HRD 58 INTO VK2 CALLING CQ CQ
V73AT JA2IGY 50.010 2245 000108 Beacon HRD nw 599
V73AT V73SIX/B 50.014 0000 000108 Beacon HRD beacon qrt needs repair
DG6MFQ DG6MFQ 50.110 1240 000108 SSB QSO look on 50110 for dx
JA3EGE VK6RSX 50.303 1030 000108 Beacon HRD 200 RST 599++
JA1RJU T88MM 50.115 0855 000108 SSB HRD 180 also T88JR
VK3OT VK3DQJ 50.145 0440 000108 SSB HRD 345 PN Have QTH of Pil in HL9 OK
VK3OT VK4ZEE/MM 50.135 0900 000108 SSB QSO 030 RG?? Off coast of Australia /
VK3DQJ DS1GQS 50.145 0440 000108 SSB QSO 355 QF22 59+ also many JAs 9+++++
JE2XBY T88JR 50.115 0819 000108 SSB QSO 185 RS59 QSL Via JH3FJG
JL7XRT WH7C/DU3 50.125 0734 000108 SSB QSO 210
JH0MHE DU1/GM4COK 50.111 0710 000108 CW HRD 220 RST579
VK3SIX VIDEO 49.7499 0630 000108 Vid/TV HRD 360 PN78 Warbler
VK7MO JE2DWZ 50.160 0505 000108 SSB QSO 0 also JF3QJR, JA3AFL, JA4F
JA1RJU VK3SIX 50.053 0446 000108 Beacon HRD 180 also VK7RAE
JA1RJU VK5YM 50.130 0451 000108 SSB QSO 180 also VK3.7's & VK8MS
VK3XQ JF5NTT 50.099 0500 000108 RTTY QSO
VK3OT VK3AKK 50.130 0450 000108 SSB HRD 7L4XDT wking dogpilup
VK3OT JA2IGY 50.010 0452 000108 Beacon HRD 539
VK3OT JR1ZYK 50.023 0451 000108 Beacon HRD 355 QM05br Chiba City Beacon 539 1W
VK3OT HS-TV 48.2395 0450 000108 Vid/TV HRD 350 Nalchoon THAILAND E2 TV
VK3OT HJA0GCI/BDK 50.107 0400 000108 CW QSO 360 JA0 area open
VK3OT JA7WSZ 50.099 0410 000108 CW QSO 360 QM07 539>>559>>599+
JA1RJU ZL1UF 50.130 0355 000108 SSB QSO 150
VK3OT JA CALLS 50.130 0400 000108 SSB HRD WKD ZL1UF into TOKYO
JA1RJU ZL2MQ 50.130 0343 000108 SSB QSO 150 also ZL3NE
VK3OT JE7YNQ 50.027 0340 000108 CW HRD 360 QM07 Now 529 QSX 110>107 KKK
VK3OT VK3AMK 50.102 0320 000108 CW HRD 360 QF22 Working JA1 area CW
VK3OT JH1?PJ 50.110 0308 000108 CW HRD 355 JA1 AGN OM PSE
VK3OT JE7YNQ 50.027 0305 000108 Beacon HRD QM07 QSX 50.110 CW NOW!
VK3OT UA0TV 49.7499 0245 000108 Vid/TV HRD 360 PN53 Vladivostok I am QRV 50.1
VK3OT DX REPORT 50.125 0200 000108 SSB QSO 360 P29KFS>VK4 3D2AG>VK3
VK3OT DATA BURST 43.650 0230 000108 FM HRD 355 DATA UNKNOWN QTH.
VK3OT UA0TV 49.7474 0141 000108 Other HRD 360 QF12 VK4ABP/BRG/RGG/VK8RAS
JR2HCB 3D2AG 50.110 0051 000108 SSB HRD Weak
JR2HCB VK4ADC 50.140 0052 000108 SSB QSO RS 55 /VK4JSR RS 55
VK1RX 3D2AG 50.110 0051 000108 SSB QSO 5*4 in VK1
JR2HCB ZL2AAA 50.110 0921 000107 SSB QSO RS 55
JR2HCB ZL3TY 50.110 0012 000107 SSB QSO RS 55
ZL3TY YJ8UU 50.12 0025 000108 SSB QSO Weak signals
ZL3TY P29BPL 50.029 0010 000108 Beacon HRD Also worked JA1VOK, JR2HC
JH4JPO 46.24 50. 1225 000107 Vid/TV HRD 55
JH4JPO 46.17 50. 1230 000107 Vid/TV HRD 59+
VK4APG P29(B) 50.029 0814 000107 Beacon HRD 5x5 for last hour
JH0MHE 9M2JKL 50.107 0759 000107 CW QSO 240 RST579 also 9M2TO/b
JA1RJU VK2BHO 50.110 0654 000107 CW HRD 180 also VK2BA.2TG.4KK.4ARN
ZL3TY P29BPL 50.029 651 000107 Beacon HRD Open to VK4
JH0HQP VK2BA 50.110 0659 000107 SSB HRD CQ EU!!
JH0HQP ZL3TY 50.110 0656 000107 SSB HRD WEAK!!
JH0HQP VK4KK 50.110 0652 000107 SSB HRD soory!!
JH0HQP VK4KK 50.110 1652 000107 SSB HRD CQ
ZL3TY 3D2AG 50.11 0625 000107 SSB QSO
JA1RJU 9M2TO/B 50.005 0614 000107 Beacon HRD 240 RST 569
VK3OT BYTV 49.750 0525 000107 Vid/TV HRD 345 QSB down now
VK3OT VK8RAS 50.0475 0523 000107 Beacon HRD
VK3OT DS1GSQ 50.110 0309 000107 SSB QSO 345 PN Pil Kim Seoul Korea.
JA1RJU DU1/GM4COK 50.110 0441 000107 CW HRD 230 RST 599 good sig.
JH0HQP VK2? 50.110 0345 000107 SSB HRD HVY QSB!!
VK3OT DS1GS 50.110 0309 000107 SSB HRD 340 QSB out 5 by 3
VK2FHN 3D2AG/P 50.110 0207 000107 SSB QSO 60
VK3OT UA0TV 49.7499 0220 000107 Vid/TV HRD 360 PN78 9600 kM
VK3OT JA6YBR 50.017 0112 000107 Beacon HRD 355 PM61rt 559 now no JAs
VK3OT VK8RAS 50.0447 0050 000107 Beacon HRD PG66 Es
VK3OT JE7YNQ 50.027 0048 000107 Beacon HRD 360 QM07 8160 KM linked
ZM3TIC 49.750 49.750+ 0030 000107 Vid/TV HRD Building lots of offsets
VK3OT UA0TV 49.7458 2330 000106 Vid/TV HRD 000 PN78 Khabarovsk region Zone 19
VK3OT JR6YAG 50.037 2327 000106 Beacon HRD
VK3OT VK4BRG 50.0775 2325 000106 Beacon HRD 360 QG Now QRV after off air.
JA2DDN ZL3NE 50.110 2300 000106 SSB QSO 50.740 S-9+-
JR2HCB 9M2TO/B 50.005 0800 000106 Beacon HRD RST 539
JH4JPO ZL3TY 50.110 0009 000106 CW QSO 559
VK3OT BYTV 49.750 0600 000105 Vid/TV HRD
JA8NAE P29BPL 50.029 0342 000106 Beacon HRD 180 weak519qsb
VK3OT VK0LD/MM 50.110 0102 000106 CW HRD 100 Blocked by CQ call from V
VK3OT VK0LD/MM 50.110 0102 000106 CW HRD 100 Blcoked by CQ call from V
ZM3VTV/1 3D2AG 50.115 0240 000106 SSB QSO 000 RF73KD Good to work you, Tony, U
ZM3VTV XE? 50.1100 0217 000106 SSB HRD 030 RF73KD Hearing weak CW and voice
ZM3TIC 55.250 TV 55.250 0215 000106 SSB QSO American Samoa up to 5/9
ZM3TIC 3D2AG 50.110 210 000106 SSB QSO 5/5
ZM3TIC VK7MO 50.170 0158 000106 SSB QSO 5/8 to 5/9+
VK3OT ZL-FM 50.750 0145 000106 FM HRD 100 RF ZL TV Sound 5x9
VK3OT R1 TV 49.7499 0140 000106 Vid/TV HRD 360 PN Many offsets No beacons y
VK3OT ZL3SIX 50.040 0130 000106 Beacon HRD 045 RE66 F2 backscatter
ZM3TIC 49.750 TV 49.750+ 0115 000106 SSB QSO 5/9 lot of offsets also s
VK3OT VK9?P 50.110 0100 000106 CW HRD ????????
VK3OT N6XQ 50.105 0030 000106 CW HRD 085 DM Fast qsb also XE1/G0JHC Q
VK3OT JH4JPO 50.110 0015 000106 CW HRD Heard wking ZL3TY
VK3OT XE1/G0JHC 50.110 2400 000106 SSB QSO 100 DL70rk 5x3 FB also VK3AMK
ZM3TIC ZL2TPY/W6 50.130 2355 000106 SSB HRD Very weak working ZL3NW
ZM3TIC XE1/G0JHC 50.110 00000 000106 SSB HRD working VK3CMJ..VK7,3,2 5
ZM3TIC XE2UZL 50.0280 00100 000106 Beacon HRD 5/3 with QSB
ZL3TY JH4JPO 50.11 0010 000106 CW QSO calling cq 50.103
VK3SIX ZL3SIX 50.040 2330 000105 Beacon HRD QF02wh Wannon Site
VK3OT ZL3TY/NW 50.110 2300 000105 Other HRD RE66 CQ calls E's
VK7MO ZL3SIX 50.040 2240 000105 Beacon HRD 90 s1-2
ZL3TY VK4AR 50.140 2210 000105 SSB QSO Strong Es from VK2,4,7
JA1RJU 9M6AAC 50.110 0724 000105 CW QSO 240 RST 599
JA1RJU DU1/GM4COK 50.110 0627 000105 CW HRD 240 RST 599 loud!
DU1/GM4COK JA9LSZ 50.111 0629 000105 CW QSO 030 529/569
DU1/GM4COK TV 49.75 0615 000105 Vid/TV HRD 000 early today.....
VK3OT UA&BY-TV 49.7500 0600 000105 Vid/TV HRD 360 Any signals in JA????
VK3OT DUM/S 43.650 0515 000105 FM HRD
VK3OT R1 TV 49.750 0500 000105 Vid/TV HRD PN 49.7499 also
VK3OT ZL3TIC 50.150 0200 000105 SSB QSO 100 RE66 5x9+
ZM3TIC VK3OT 50.150 138 000105 SSB QSO 5/9++ also lots of other
ZM3TIC VK7AN 50.170 0025 000105 SSB QSO 5/9
VK3OT VK7RAE 50.056 0130 000105 Beacon HRD 100 QE38 B/Scatter Es 559 VK0LD???
VK3OT ZL3TIB 50.130 0027 000105 SSB QSO 100 RE66 5x9 FB
VK3OT ZL3SIX 50.040 0030 000105 Beacon HRD 100 RE66 2670 KM es 599 ZL3TIB 50
VK3OT ZL2MHB 51.030 0030 000105 RTTY HRD Rf
VK7MO ZL3TY 50. 2348 000104 SSB QSO 90 S9
VK7MO ZL3SIX 50.040 02315 000104 SSB QSO 90 S1-S3
JE4JFP DU1/GM4COK 50.110 0930 000104 CW HRD CQ CQ RST599 in mobil
VK3OT ZL TV 45.25+- 0730 000104 Vid/TV HRD QF12ag JA8NAE SRI Not QRV 0500z
JA8NAE JI3KHN/3 50.2573 0631 000104 SSB QSO 225 qn13er 53-57weak es alsoja6ybr/b
JA8NAE VK3SIX 50.053 0515 000104 Beacon HRD 185 qn13er rst519some time
JA8NAE ZL3SIX 50.040 0442 000104 Beacon HRD 160 rst529some time
JA8NAE P29BPL 50.029 0439 000104 Beacon HRD 185 rst529short time
ZM3TIC VK7MO 50.160 0453 000104 SSB QSO 5/7 also 49.750 5/9++ wea
VK7MO ZM3TIC 50.160 0455 000104 SSB QSO 90 5/8
ZL3TY JE1RXJ 50.103 0441 000104 CW QSO Also JA1VOK
ZL3TY JA6YBR 50.017 0430 000104 Beacon HRD calling cq 50.103
ZM3TIC 49.750 TV 49.750+ 0413 000104 Vid/TV HRD lots of offsets 5/9++
VK7MO ZL3NW 50.160 2330 000103 SSB QSO 90 5/6
ZM3TIC N6XQ 50.110 2230 000103 SSB QSO 5/5 with QSB also lots of
N6XQ ZL3NW 50.110 2230 000103 SSB QSO RE66 5x3
VK3OT INFO QSP 43.650 2400 000103 FM HRD 345 JA??? TX MAYBE IN JAPAN PSE CFM
VK7MO ??? 50.110 2120 000103 SSB QSO 80 Listening ZL & Pac 50.110
VK7MO ??? 50.110 2120 000103 SSB QSO 80 Listening ZL & Pac 50.110
VK3OT ZL2AGI 50.110 2055 000103 CW QSO 090 RF80 E's 559>569.
VK3OT CH2 NZTV 55.2500 2045 000103 Vid/TV HRD 090 RF?? 599+ 50.750 FM 59+++
W7XU/0 KH6/K6MIO 50.105 20000 000103 SSB QSO BK29 > EN13
VK3OT DU1-QSP 50. 0500 000103 SSB QSO Please DU1 QRV in our win
JG3LEB/3 DU1EV 50.095 0918 000103 CW HRD RST 599
JA1RJU VR2MQ 50.150 0848 000103 SSB HRD 240 RS 59+
JA1RJU DU1EV 51.040 0834 000103 FM QSO 240 also DU1/GM4COK etc.
VK3OT ZL1TV 55.2500 0845 000103 Vid/TV HRD 085 RF Still MUF Es 55+
JA1RJU 9M2TO/B 50.005 0613 000103 Beacon HRD 240 RST 569
ZM3TIC JA1RJU 50.170 0523 000103 SSB QSO 5/9 with QSB
VK3OT DU1 M/SC 43.650 0538 000103 FM HRD 345 PK Ja/UATV down DUM/S qsb up
VK3OT DU1 M/SC 543.650 0538 000103 FM HRD 345 PK Ja/UATV down DUM/S qsb up
VK3OT ZMY2K 50.140 0523 000103 SSB HRD Working JA Pileup
PILEUP JJ1WKX 50.140 0522 000103 SSB QSO 355 JA PILEUP SSB
VK3OT JA2... 50.140 0517 000103 SSB HRD Signals coming up in VK
JA1RJU ZMY2K 50.140 0502 000103 SSB QSO 150 OP ZL2KT
ZM3TIC JA7QVI 50.150 0435 000103 SSB QSO 5/9+ also lots of JA1,5,7
ZM3TIC JR1BVU 50.150 0434 000103 SSB QSO 5/7
ZM3TIC JA9BHZ 50.150 0433 000103 SSB QSO 5/9
ZM3TIC 49.750 TV 49.750+ 0415 000103 SSB QSO 5/9++
JH0INP ZL1WTT 50.125 0435 000103 Other HRD 150 sstv
VK3OT SCATTER 49.7500 0445 000103 Vid/TV HRD 350 PN Asian Video by scatter
JA8NAE ZL3SIX 50.040 0411 000103 Beacon HRD 160 weak some time
VK3OT UA0-TV 49.7502 0516 000103 Vid/TV HRD 355 PN Vladivostok Scatter 7502
VK3OT ZL2-TV 45.2499 0415 000103 Vid/TV HRD 49.7499 519 scatter only
JR2HCB ZL1AKW 50.120 0401 000103 SSB QSO RS 55 ZL3NE ZL2KT
ZL3NE/1 JR2HCB 50.11 0355 000103 CW QSO 330 Where are the rest?
JA1RJU ZL3TY 50.110 0403 000103 SSB HRD 150 CQ RS 56
VK3OT UA0-TV 49.7499 0225 000103 Vid/TV HRD 355 PN Khabarovsk City
VK3OT BYTV 49.7500 0223 000103 Vid/TV HRD
VK3OT UA0TV 49.7458 0215 000103 Vid/TV HRD PN78 Weak
VK7MO VK3/5 50.160 0000 000103 SSB QSO 330 Open to Northern VK3 and
ZM3TIC VK7MO 50.160 2158 000103 SSB QSO 5/7 with QSB also strong
VK3OT XE1BEF 50.110 2340 000103 SSB HRD DL Worked VK3DUT/3ATQ
VK3OT XE1-TV 55.2604 2315 000103 Vid/TV HRD DL QSB out copied 2 hours
VK3OT ZL3SIX 50.040 0000 000103 Beacon HRD 100 RE66 ZL4WA & XE1/G0JHC 559
VK3OT XE1/G0JHC 50.110 2340 000102 CW QSO DL70 F2 13,340km
VK3OT XE1/G0JHC 50.110 2318 000102 CW HRD 100 EK F2 13800 kM
VK3BWT G0JHC/XE1 50.1097 2300 000102 CW QSO
VK3OT XE1/G0JHC 50.110 2250 000102 CW QSO
XE1/G0JHC VK7?? 50.??? 2218 000102 SSB QSO
VK7MO ZL4WA 50.160 2205 000102 SSB QSO 90 4/5
VK7MO ZM3TIC 50.160 2200 000102 SSB QSO 90 5-7
VK3OT ZL4WA/3GS 50.110 2130 000102 SSB HRD 100
VK3OT ZLTV 55.2500 2100 000102 Vid/TV HRD 090 RF 45.24/25/26 9+ MUF 55.0++
VE7SKA ZL-TV 45.240/ 2046 000102 Vid/TV HRD 260 >CN88 S5-7; also VK 46.240
VR2ZST JA1-6 50.165 1015 000102 SSB QSO Band down at 1015z
JG3LEB/3 VR2IL 50.142 0847 000102 SSB HRD RS 59
JG3LEB/3 VR2YRC 50.160 0838 000102 SSB HRD complete data
JG3LEB/3 VR2XMT 50.170 0833 000102 SSB HRD and VR2YRC(0838z-59-50.16
JI2YJV BG7OH 50.180 0840 000102 SSB HRD
JH9INY VR2K 50.150 0838 000102 SSB QSO RS 59+
JA1QYU VR2K 5015000 0827 000102 SSB QSO 250 59PLUS
JL7XRT DU1EV 50.130 0826 000102 SSB QSO 210 RS 59
JI2YJV VR2XRW 50.125 0822 000102 SSB HRD RS57
JA1QYU VR2ZUC 50.1200 0816 000102 SSB QSO 250 GOOD SIG.
JI2YJV DU1EGA 50.135 0815 000102 SSB QSO RS58
JL4GTO 9M2/JI1ETU 50.085 0810 000102 CW QSO 240 RST 599 FB!
JH9INY 9M2TO 50.005 0810 000102 Beacon HRD RST 559 QSB
JM1IGJ 9M2TO/B 50.005 0755 000102 Beacon HRD
JM1IGJ DU1/GN4COK 50.111 0742 000102 CW QSO SRI time is not 1642
JH9INY DU1/GM4COK 50.110 0744 000102 CW QSO RST 599 FB!
JM1IGJ DU1/GM4COK 50.111 1642 000102 CW QSO
JL7XRT JA1BRK/DU1 50.120 0746 000102 SSB QSO 240 RS 59+
JH9INY JA1BRK/DU1 50.120 0725 000102 SSB QSO RS 59+
JA1VOK VK6RPH 50.066 0509 000102 Beacon HRD 190 QM05 RST559
VK3OT JA3EGE 50.115 0300 000102 SSB HRD 55 wkd VK4BAF
VK3OT JA8BZL 50.116 0500 000102 CW QSO Kaozu
JH4JPO ZL3SIX 50.040 0425 000102 Beacon HRD 539
ZM3TIC KVZK-TV 55.2500 0441 000102 Vid/TV HRD 5/9
JH4JPO ZM3TIC 50.169 0416 000102 SSB QSO
JH4JPO ZL3 JT 50.099 0658 000102 CW QSO 559
JH4JPO VK8RAS 50.044 0430 000102 Beacon HRD 539
ZM3TIC 48.25000 TV 48.2500 0436 000102 Vid/TV HRD Quiet strong only 1 offse
VK3OT JA7OQ 50.135 0430 000102 SSB QSO 59 JA7 JA1 QSB up
ZM3TIC JA'S 50.170 0416 000102 SSB QSO Good opening JA1,2,3,4,7,
VK7MO JA 50. 0414 000102 SSB QSO 0 Open VK7 to JA
ZM3TIC JR9DJU 50.170 0344 000102 SSB QSO 5/7 with QSB
JA1RJU ZL3TY 50.110 0342 000102 SSB HRD 150 QSY to 50.130
JA8NAE ZL3SIX 50.040 0318 000102 Beacon HRD 160 qn13er weak some time
ZM3TIC 49.750 TV 49.750+ 0315 000102 Vid/TV HRD 5/9++ also JF2WXC in on 5
VK3OT A2 VIDEO 55.2500 0215 000102 Vid/TV HRD 170 CE1 Sth American NTSC TV
VK3OT A2 VIDEO 55.2497 0200 000102 Vid/TV HRD 360 Or 180 KL7 or SAm. 519
VK3OT VK8RAS 50.0475 0147 000102 Beacon HRD 345 PG66 559 Es extended to Asia r
VK3OT DU1 M/S 43.650 0145 000102 FM HRD PK
VK3OT JA1VOK 50.1107 0114 000102 CW QSO 355 Fast QSB 559>>539
VK3OT UA0TV 49.7481 0100 000102 Vid/TV HRD PN78
ZM3VTV/1 XE1BEF 50.110 0108 000102 SSB QSO 5/7
ZL3GS XE1BEF 50.110 0107 000102 SSB QSO 5/5
ZM3TIC XE1BEF 50.110 0106 000102 SSB QSO 5/5
VK3OT ZL-TV 45.25+- 0023 000102 Vid/TV HRD 045 RF/RE QSB out b/sctr gone now!
ZM3TIC XE1/SM0UG 50.110 2351 000101 SSB QSO 5/5
ZM3TIC XE1UN 50.1550 2324 000101 SSB QSO 5/5
ZM3TIC N6XQ 50.110 2307 000101 SSB QSO 5/9
K7JA ZL3NW 50.110 2318 000101 SSB HRD 230 dm03 Hearing you in W6. Try CW
VK7MO VK2PB 50.160 2255 000101 SSB QSO 0 5-9
ZM3TIC XE2HWB 50.110 2251 000101 SSB QSO 5/1 with QSB also XE2UZL/
ZM3TIC XE1/G0JHC 50.110 2246 000101 SSB QSO 4/1
ZL3TY XE1/SM0OUG 50.104 2251 000101 CW QSO
ZL3TY XE2HWB 50.11 2247 000101 SSB QSO
ZL3TY XE1/G0JHC 50.108 2228 000101 CW QSO
VK3OT ZL-TV 45.25+- 2200 000101 Vid/TV HRD RF/RE Backscatter
N6XQ ZL3NW 50.110 2155 000101 SSB QSO 1st xPac 2000???
JF2WXS ZMY2K 50.120 0600 000101 SSB HRD 150 week
JF2WXS ZM3TIC 50.110 0613 000101 SSB QSO 150
JF2WXS ZL3TY 50.110 0544 000101 CW QSO 150
JF2WXS VK3OT 50.110 0516 000101 CW QSO 150
JF2WXS VK4CAW 50.130 0350 000101 SSB QSO 150
JF2WXS VK3XU 50.104 0329 000101 CW QSO 150
JF2WXS VK3BBB 50.159 0324 000101 SSB QSO 150
JF2WXS VK3KAI 50.135 0335 000101 SSB QSO 150
JF2WXS VK7FB 50.120 0320 000101 SSB QSO 150
JF2WXS VK3BDL 50.130 0316 000101 SSB QSO 150
JF2WXS VK7GK 50.100 0315 000101 SSB QSO 150
ZL3TY VK7IK/3 50.15 0814 000101 SSB QSO VK7RAE 559, VK7GUN 59
JA8NAE VK6RSX 50.304 0725 000101 Beacon HRD 215 weak
VK3OT BY/UA TV 49.75+- 0730 000101 Vid/TV HRD QF12 Still video
JL4GTO 9M2NK 50.107 0715 000101 CW HRD 240 RST 539
JA1QYU V73UX 50140 0647 000101 SSB QSO 120
VK3OT ZM3VTV 50.130 0600 000101 SSB QSO 098 RF73kd Tim 2900 kM 2 watts Yagi
JA1RJU ZL2AGI 50.110 0549 000101 CW HRD 160 also VK3OT RST 569
VK3OT ZL3NE/1 50.110 0546 000101 SSB QSO 090 RF78 59++
VK3OT ZL1WTT 50.110 0545 000101 SSB QSO 090 RF78 1/4 gplane 59+
VK3OT JF2UKF 50.107 0520 000101 CW QSO Also JR2SEN
ZM3TIC 3D2AG 50.110 0524 000101 SSB QSO 5/9 with QSB
VK3OT JA1VOK 50.1107 0515 000101 CW QSO Also JM1IGJ 50.107
ZL3NW 3D2AG 50.150 0515 000101 SSB QSO Rotuma Island
ZL3NW 3D2AG 50.150 0515 000101 SSB QSO Rotuma Island
VK3OT JE7YNQ 50.027 0512 000101 Beacon HRD QM07 I am qrv 50.107 QSX 28.88
VK3OT JA2IGY 50.010 0510 000101 Beacon HRD I am qrv 50.107 CW
JE3PCP VK3EK 50. 0405 000101 SSB QSO 160
ZL3NW HL5XF 50.165 0404 000101 SSB QSO also JA9SJI, 7J7ACV, 7J7A
VK7MO JAS 50.140 0240 000101 SSB QSO 55 JAs from 0240 to 0414
ZM3TIC KVZK-TV 55.250 0422 000101 Vid/TV HRD very strong 5/9+
JA1RJU VK7XR 50.148 0357 000101 SSB QSO 180 many VK3.4.7 and ZL3
ZL3TY HL5XF 50.165 0401 000101 SSB QSO also JA9SJI
ZM3TIC JA'S 50. 0355 000101 SSB QSO another JA opening worked
ZM3TIC 49.750 TV 49.750+ 0330 000101 SSB QSO lots of offsets 5/9++
JA8NAE ZM3TIC 50.135 0353 000101 SSB QSO 160 rs57
JA1QYU ZM3TIC 50.135 0347 000101 SSB QSO 170
VK3OT 7J7ACX 50.156 0534 000101 SSB HRD 035 Cant break strong VK4s JO
VK3OT JA1VOK 50.103 0327 000101 CW HRD 035 Side scatter
VK3OT JA1CG 50.130 0322 000101 SSB HRD 035 Haruo Side Scatter 5x3 in
VK3OT JN1ILK 50.120 0315 000101 SSB HRD 030 QF12ag Side scatter into VK3.
JL4GTO VK7ZPB 50.130 160 000101 SSB HRD RS 55
JL4GTO VK3BDL 50.130 0310 000101 SSB QSO 160 RS 53
JH0HQP VK4ARN 50.110 0306 991231 SSB HRD 160 cq cq
VK3OT JA7WSZ 50.1107 0301 000101 CW QSO 355 QM07 Scatter 539>529
JL4GTO VK7ZIF 50.120 0253 000101 SSB QSO 165 RS 56
VK3OT JL4GTO 50.120 0256 000101 SSB HRD Giving you are 5 by 6
JL4GTO VK7MO 50.140 0249 000101 SSB HRD 165 RS 57
VK3OT ASIAN R/T 42..500 0250 000101 FM HRD 38>>42 Mhz FM R/T BY/JA
JA1VOK VK7MO 50.140 0235 000101 SSB QSO 180 QM05 RS59 also VK7RAE/b, VK7RS
JA1VOK VK7JG 50.130 0231 000101 SSB QSO 180 QM05-Q RS59
VK3OT DU1 M/S 43.650 0235 000101 FM HRD 345 Both TX TEP qsb.
VK3OT UA0/BYTV 49.75+- 0200 000101 Vid/TV HRD 355 Scatter maybe open JA soo
JA1RJU 9M2TO/B 50.005 0139 000101 Beacon HRD 240
VK3OT UA0TV 49.7574 0120 000101 Vid/TV HRD 360 PN Es linked F2
ZL3TY FK1TK 50.11 0055 000101 SSB QSO
VK3OT VK8RAS 50.0475 0100 000101 Beacon HRD 345 PG66 E's also F2 extension UA0
VK3OT VK4ABP 52.345 0050 000101 Beacon HRD 355 QG62 Strong Es link to F layer
VK3OT UA0TV 49.7497 0050 000101 Vid/TV HRD

Presented by Waiwai Ham Life!!

[About this Page in Japanese]|[About this Page in English]